OMSC1511/387/2013
ID intern unic:  350883
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN Nr. 1511/387
din  20.12.2013
cu privire la modificarea Normelor metodologice
de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, aprobate prin Ordinul
comun al MS şi CNAM nr.1239/253-A din 10.12.2012
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 1877
    În scopul executării Legii pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr.251 din 8 noiembrie 2012, nr.288 din 5 decembrie 2013 şi întru implementarea recomandărilor indicate în raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2012, aprobat prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.47 din 26.07.2013, Ministerul Sănătăţii, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31.05.2011 şi a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.156 din 11.02.2002,
O R D O N Ă :
    I. Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (Capitolul IV „Modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor de servicii medicale”), aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.1239/253-A din 10 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Lit.b)-e) din pct.124 se expun în redacţie nouă:
    „b) asistenţa medicală primară – 1192267,5 mii lei, inclusiv medicamente compensate – 192449,3 mii lei;
    c) asistenţa medicală specializată de ambulator – 291213,0 mii lei;
    d) asistenţa medicală spitalicească – 1993446,1 mii lei;
    e) servicii medicale de înaltă performanţă – 139635,2 mii lei;”.
    2. Se completează cu pct.1561 cu următorul cuprins:
    „1561. Suma-limită pentru medicamente costisitoare utilizate în programe speciale de tratament (hepatitele virale cronice B, C şi D, scleroza multiplă desiminată, hipertensiune pulmonară avansată) conform solicitărilor Ministerului Sănătăţii constituie 50 000,0 mii lei. Compania Naţională de Asigurări în Medicină, în limita surselor financiare disponibile, va încheia contracte de acordare a asistenţei medicale cu instituţiile medico-sanitare (Spitalul Clinic Republican, Institutul Mamei şi Copilului, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Spitalul clinic de boli infecţioase “Toma Ciorba”) pentru acest scop.”
    II. Controlul asupra executării prezentului ordin ni-l asumăm.

    MINISTRUL SĂNĂTĂŢII                                                             Andrei USATÎI

    DIRECTORUL GENERAL AL COMPANIEI
    NAŢIONALE DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ                          Mircea BUGA

    Nr. 1511/387-A. Chişinău, 20 decembrie 2013.