LPC256/2013
ID intern unic:  350928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 256
din  01.11.2013
pentru modificarea Legii nr. 200 din 16 iulie 2010
privind regimul străinilor în Republica Moldova
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 312-314     art Nr : 853
    Prezenta lege transpune parţial punctele 12, 34 şi 35 din Regulamentul nr. 810/2009/CE al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 243 din 15 septembrie 2009.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Viza de tranzit aeroportuar este obligatorie pentru resortisanţii statelor ai căror cetăţeni au nevoie de viză la intrarea, ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia naţională. Acelaşi regim se aplică şi străinilor care, fără a fi cetăţeni ai statelor incluse în categoria de state ai căror cetăţeni au nevoie de viză, sînt în posesia unui document de trecere a frontierei de stat eliberat de autorităţile statelor respective.”
    2. Articolele 21 şi 22 vor avea următorul cuprins:
     „Articolul 21. Acordarea vizei în situaţii de excepţie
    (1) În situaţii de excepţie, viza se acordă în punctele de trecere a frontierei de stat în următoarele cazuri:
    a) în caz de urgenţă, determinată de dezastre, calamităţi naturale sau accidente;
    b) în caz de deces sau de îmbolnăvire gravă a unei rude aflate pe teritoriul Republicii Moldova, confirmat/confirmată printr-un document eliberat de autorităţile competente;
    c) în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor aflate în situaţii de urgenţă, care sînt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni, intemperii sau a pericolului de atac terorist.
    (2) În situaţii de excepţie, viza se eliberează la punctele de trecere a frontierei de stat dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) solicitantul întruneşte condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f);
    b) solicitantul nu a fost în măsură să solicite viza în prealabil şi prezintă, la cerere, documente care dovedesc existenţa unor motive neprevăzute şi imperative de intrare;
    c) întoarcerea solicitantului în ţara sa de origine ori de reşedinţă sau tranzitarea de către acesta a altor state este considerată certă în baza documentelor justificative prezentate de solicitant.
    (3) O viză eliberată la punctul de trecere a frontierei de stat conferă titularului drept de şedere pentru o perioadă de maximum 15 zile, în funcţie de scopul şi condiţiile şederii prevăzute. În cazul tranzitului, durata şederii autorizate corespunde timpului necesar realizării scopului tranzitului, însă nu trebuie să depăşească 5 zile.
    (4) În cazul în care solicitantul nu întruneşte condiţiile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol şi la alin. (1) din art. 24, acordarea vizei la punctul de trecere a frontierei de stat îi va fi refuzată.
    Articolul 22. Condiţiile de valabilitate a documentelor
                          de trecere a frontierei de stat
    (1) La data intrării străinului pe teritoriul Republicii Moldova, durata de valabilitate a documentului de trecere a frontierei de stat trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
    (2) În situaţiile de excepţie prevăzute la art. 21 alin. (1), precum şi în cazul funcţionarilor internaţionali care urmează să participe la evenimente de anvergură cu caracter naţional sau internaţional organizate de către autorităţile publice centrale, se permite intrarea în Republica Moldova în baza unui document de trecere a frontierei de stat a cărui valabilitate va depăşi cu mai puţin de 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova.
    (3) Documentul de trecere a frontierei de stat trebuie să conţină cel puţin două pagini libere.
    (4) Documentul de trecere a frontierei de stat trebuie să fi fost eliberat în ultimii zece ani.”
    3. Articolele 24 şi 25 vor avea următorul cuprins:
    „Articolul 24. Refuzul de acordare a vizei
    (1) Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum şi Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în cazul solicitărilor de vize în situaţii excepţionale) refuză eliberarea vizei dacă:
    a) străinii nu întrunesc condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), c), d), e) şi f);
    b) există vreunul din motivele de nepermitere a intrării pe teritoriul Republicii Moldova prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b)–i).
    (2) Decizia privind refuzul de acordare a vizei se comunică solicitantului în scris şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
    Articolul 25. Anularea şi revocarea vizei
    (1) O viză se anulează în situaţia în care se constată că, la momentul eliberării acesteia, nu au fost întrunite condiţiile necesare pentru eliberarea vizei, în special atunci cînd există motive pentru a considera că viza a fost obţinută în mod fraudulos. Viza poate fi anulată: în străinătate, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova; la trecerea frontierei de stat, de către Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; în ţară, de către autoritatea competentă pentru străini.
    (2) O viză se revocă în situaţia în care se constată că nu mai sînt întrunite condiţiile pentru eliberarea acesteia. Viza poate fi revocată: în străinătate, de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova; la trecerea frontierei de stat, de către Poliţia de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne; în ţară, de către autoritatea competentă pentru străini.
    (3) Viza poate fi revocată la cererea titularului de viză. Autoritatea competentă a statului care a eliberat viza este informată cu privire la respectiva revocare de către autoritatea care a efectuat-o.
    (4) Incapacitatea titularului de viză de a prezenta la frontieră unul sau mai multe documente justificative prevăzute la art. 6 alin. (1) nu conduce în mod automat la decizia de anulare sau de revocare a vizei.
    (5) Dacă o viză este anulată sau revocată, pe aceasta se aplică o ştampilă cu menţiunea „ANULAT” sau „REVOCAT”, iar elementul optic variabil al autocolantului de viză, elementul de securitate „efect de imagine latentă”, precum şi cuvîntul „viză” se anulează prin haşurare.
    (6) Decizia de anulare sau de revocare a unei vize şi motivele pe care se întemeiază această decizie se comunică solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare.
    (7) Persoana a cărei viză a fost anulată sau revocată are dreptul să exercite o cale de atac, cu excepţia situaţiei în care viza a fost revocată la cererea acesteia în conformitate cu alin. (3).
    (8) Informaţia privind vizele anulate sau revocate se introduce în subsistemele informaţionale ale autorităţilor care au emis decizii de anulare sau de revocare a vizelor. Totodată, autorităţile se informează reciproc despre vizele anulate sau revocate.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile acesteia.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Igor  CORMAN

    Nr. 256. Chişinău, 1 noiembrie 2013.