LPC302/2013
ID intern unic:  350934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 302
din  13.12.2013
pentru completarea articolului 11 din
Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003
privind finanţele publice locale
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 312-314     art Nr : 859
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 11 din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 248–253, art. 996), cu modificările ulterioare, alineatul (1) se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) finanţare a cheltuielilor capitale.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Igor  CORMAN

    Nr. 302. Chişinău, 13 decembrie 2013.