LPM257/2013
ID intern unic:  350980
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 257
din  01.11.2013
privind resortisanţii statelor terţe care au obligaţia deţinerii
unei vize şi resortisanţii statelor terţe care sînt exoneraţi de
obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de
stat a Republicii Moldova
Publicat : 03.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 1-3     art Nr : 2
    MODIFICAT
   
LP162 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.541
   
LP47 din 23.03.18, MO121-125/13.04.18 art.239
    LP111 din 22.06.17, MO265-273/28.07.17 art.432
   
LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212
    LP14 din 02.03.17, MO85-91/24.03.17 art.115
    LP130 din 02.07.15, MO197-205/31.07.15 art.400
    Prezenta lege transpune prevederile Regulamentului nr. 539/2001/CE al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei  ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sînt exoneraţi de această obligaţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 81 din 21 martie 2001.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Scopul şi sfera de reglementare
    (1) Prezenta lege stabileşte lista de state ai căror resortisanţi sînt supuşi obligaţiei de a deţine o viză şi lista de state ai căror resortisanţi nu au obligaţia deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică călătoriilor de scurtă şedere în Republica Moldova, a căror durată nu depăşeşte 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    (3) În sensul prezentei legi, „resortisant al unui stat terţ” înseamnă orice persoană ce deţine cetăţenia unuia din statele, entităţile sau autorităţile teritoriale prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, inclusiv refugiaţii şi apatrizii domiciliaţi în statele, entităţile, autorităţile teritoriale sau regiunile administrative speciale respective care sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de către acestea.
    [Art.1 al.(3) modificat prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    Articolul 2. Obligativitatea deţinerii vizei
    (1) Resortisanţii statelor, entităţilor şi autorităţilor teritoriale menţionate în anexa nr. 1 au obligaţia de a deţine o viză la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.
    (2) Străinii, alţii decît refugiaţii şi apatrizii, care sînt domiciliaţi în statele, entităţile şi autorităţile teritoriale indicate în anexa nr. 1 şi care sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de statele, entităţile şi autorităţile respective trebuie să deţină o viză la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.
    [Art.2 al.(2) modificat prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
   
(21) În cazul unei şederi a cărei durată va depăşi 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile, resortisanţii statelor terţe sînt supuşi obligaţiei de a deţine o viză de lungă şedere în conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    [Art.2 al.(21) introdus prin LP111 din 22.06.17, MO265-273/28.07.17 art.432]
    (3) Resortisanţii statelor, entităţilor şi autorităţilor teritoriale menţionate în anexa nr. 3 au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.2 al.(3) introdus prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    (4) Străinii, alţii decît refugiaţii şi apatrizii, care sînt domiciliaţi în statele, entitățile și autoritățile teritoriale indicate în anexa nr. 3 şi care sînt în posesia unui document de călătorie eliberat de statele, entitățile și autoritățile teritoriale respective au obligaţia de a deţine o viză de tranzit aeroportuar la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Art.2 al.(4) introdus prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    Articolul 3. Exonerarea de obligativitatea deţinerii vizei
    (1) Resortisanţii statelor şi regiunilor administrative speciale indicate în anexa nr. 2 sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
    [Art.3 al.(1) modificat prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    [Art.3 al.(2) abrogat prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    (3) Posesorii documentelor de călătorie tip Laissez–Passer eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, membrii echipajelor şi însoţitorii de zbor ai aeronavelor care efectuează zboruri de urgenţă şi de salvare, precum şi alte persoane care acordă ajutor în caz de dezastre sau accidente, membrii echipajelor civile ale navelor, atunci cînd aceştia coboară pe uscat, care deţin un act de călătorie pentru personalul navigant eliberat în conformitate cu Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 185 (revizuită) privind actele de identitate ale personalului navigant, adoptată la Geneva la 19 iunie 2003, ratificată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 31/2006, Convenţia nr. 108 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind actele de identitate pentru personalul navigant, adoptată la Geneva la 13 mai 1958, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 600/1999, posesorii documentelor de călătorie eliberate de Interpol, prezentate împreună cu paşaportul naţional valabil şi invitaţia oficială a autorităţilor naţionale ale Republicii Moldova sau a Biroului Naţional Central Interpol în Republica Moldova, sînt exoneraţi de obligativitatea deţinerii unei vize la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, avînd drept de şedere de pînă la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP162 din 26.07.18, MO333-335/24.08.18 art.541]
    [Art.3 al.(3) în redacția LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]
    Articolul 4. Regimul de vize în cazul apariţiei unor state noi
    (1) Resortisanţilor unui stat terţ nou-format care anterior au fost cetăţeni ai statelor, entităţilor, autorităţilor teritoriale sau regiunilor administrative speciale indicate în anexele nr. 1 şi 2 li se aplică acelaşi regim de vize în Republica Moldova ca pînă la formarea noului stat.
    (2) În cazul în care statul nou-format a fost constituit prin fuziunea a două state care anterior cădeau sub incidenţa unor prevederi diferite ale celor 2 anexe, resortisanţii noului stat trebuie să deţină o viză la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova.
    Articolul 5. Introducerea de către un stat terţ a obligaţiei de
                      deţinere a vizei pentru  cetăţenii Republicii Moldova
    Atunci cînd, după intrarea în vigoare a prezentei legi, un stat terţ care figurează pe lista de state din anexa nr. 2 introduce obligaţia de deţinere a vizei la intrarea pe teritoriul său pentru cetăţenii Republicii Moldova, autorităţile competente moldoveneşti întreprind următoarele acţiuni:
    a) în termen de 30 de zile din momentul anunţului privind introducerea regimului de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova sau din momentul aplicării acestuia, Guvernul informează în scris Parlamentul cu privire la tipul documentelor de călătorie şi noile condiţii de eliberare a vizelor pentru cetăţenii Republicii Moldova, cu menţionarea datei punerii în aplicare a măsurii respective de către statul terţ;
    b) în cazul în care, înainte de expirarea termenului menţionat la lit. a), statul terţ decide să ridice obligaţia deţinerii unei vize pentru cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc pe teritoriul său, Guvernul nu este obligat să informeze Parlamentul despre decizia de introducere a regimului de vize;
    c) Guvernul întreprinde acţiunile necesare pentru a restabili regimul călătoriilor fără vize pentru cetăţenii Republicii Moldova pe teritoriul statului în cauză;
    d) Guvernul poate prezenta Parlamentului propunerea de reintroducere provizorie sau permanentă a obligativităţii vizelor de călătorie în Republica Moldova pentru resortisanţii statului terţ care a introdus regimul de vize pentru cetăţenii Republicii Moldova;
    e) în cazul în care statul terţ anulează cerinţa de deţinere a vizei pentru cetăţenii Republicii Moldova care călătoresc pe teritoriul său, Guvernul va informa Parlamentul cu privire la decizia în cauză.
    Articolul 6. Tratatele internaţionale
    În cazul în care tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc, pentru toate categoriile de cetăţeni străini sau pentru categorii separate de cetăţeni, alte condiţii de călătorie în Republica Moldova decît cele stabilite de prezenta lege, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
    Articolul 7. Documentele de călătorie acceptate pentru
                       traversarea frontierei de stat
    Guvernul aprobă lista documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a Republicii Moldova şi pe care se poate aplica o viză.
    Articolul 8. Intrarea în vigoare şi abrogarea unor
                       acte legislative
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni din data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei  legi, se abrogă următoarele acte legislative:
    Legea nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, ai Regatului Norvegiei, Republicii Islanda, Principatului Andorra, ai Statului Israel, Principatului Liechtenstein, Principatului Monaco, ai Sfîntului Scaun şi ai Japoniei (Monitorul  Oficial  al  Republicii  Moldova,  2006,  nr. 102–105, art. 482);
    Legea nr. 429-XVI din 27 decembrie 2006 pentru completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene şi Japoniei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 10–13, art. 25);
    Legea nr. 75 din 4 mai 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 151-XVI din 8 iunie 2006 privind abolirea regimului de vize pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Statelor Unite ale Americii, Canadei, Confederaţiei Elveţiene, Regatului Norvegiei, Republicii Islanda şi Japoniei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 87–90, art. 248).

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                      Igor CORMAN

    Nr. 257. Chişinău, 1 noiembrie 2013.

Anexa nr. 1

LISTA
străinilor care au obligaţia deţinerii unei vize la intrarea,
ieşirea şi tranzitarea teritoriului Republicii Moldova
    1. RESORTISANŢII STATELOR:
    Republica Islamică Afganistan
    Republica Algeriană Democratică şi Populară
    Republica Angola
    Regatul Bahrain
    Republica Populară Bangladesh
    Belize
    Republica Benin
    Regatul Bhutan
    Statul Plurinaţional al Boliviei
    Republica Botswana
    Burkina Faso
    Birmania/Myanmar
    Republica Burundi
    Regatul Cambodgiei
    Republica Camerun
    Republica Capul Verde
    Republica Centrafricană
    Republica Ciad
    Republica Populară Chineză2
    Republica Congo
    Republica Coasta de Fildeş
    Republica Cuba
    Republica Democrată Congo
    Republica Djibouti
    Republica Dominicană
    Republica Arabă Egipt
    Republica Guineea Ecuatorială
    Statul Eritreea
    Republica Federală Democratică a Etiopiei
    Republica Insulelor Fiji
    Republica Gaboneză
    Republica Gambia
    Republica Ghana
    Republica Guineea
    Republica Guineea-Bissau
    Republica Cooperativă Guyana
    Republica Haiti
    Republica India
    Republica Indonezia1
    Republica Islamică Iran1
    Republica Irak
    Jamaica
    Regatul Haşemit al Iordaniei
    Republica Kenya
    Statul Kuweit2
    Republica Populară Democrată Laos
    Republica Libaneză
    Regatul Lesotho
    Republica Liberia
    Libia
    Republica Madagascar
    Republica Malawi
    Republica Maldive
    Republica Mali
    Republica Islamică Mauritania
    Mongolia
    Regatul Maroc
    Republica Mozambic
    Republica Namibia
    Republica Nauru
    Republica Federală Democrată Nepal
    Republica Niger
    Republica Federală Nigeria
    Republica Populară Democrată Coreeană
    Sultanatul Oman
    Republica Islamică Pakistan
    Statul Independent Papua Noua Guinee
     
Republica Filipine
    Statul Qatar2
    Republica Rwanda
    Republica El Salvador
    Republica Democratică São Tomé şi Príncipe
    Regatul Arabiei Saudite
    Republica Senegal
    Republica Sierra Leone
    Republica Federală Somalia
    Republica Africa de Sud
    Republica Democrată Socialistă Sri Lanka
    Republica Sudan
    Republica Sudanul de Sud
    Republica Suriname
    Regatul Swaziland
    Republica Arabă Siriană
    Republica Unită Tanzania
    Regatul Thailandei
    Uniunea Comorelor
    Republica Togo
    Republica Tunisiană
    Turkmenistan1
    Republica Uganda
    Republica Socialistă Vietnam1
    Republica Yemen
    Republica Zambia
    Republica Zimbabwe
    2. RESORTISANŢII ENTITĂŢILOR ŞI AUTORITĂŢILOR TERITORIALE:
    Autoritatea Naţională Palestiniană
    ____________
    1 Cu excepţia posesorilor de paşapoarte diplomatice, de serviciu şi speciale, după caz, care, în momentul adoptării prezentei legi, călătoreau în Republica Moldova fără viză, în baza tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    2 Cu excepţia titularilor unui permis de şedere sau ai unei vize valabile (exceptînd viza de tranzit), eliberate de unul din statele membre ale Uniunii Europene sau unul din statele părţi la Acordul Schengen, care pot călători în Republica Moldova pe perioada valabilităţii acestora.
    [Anexa nr.1 modificată prin LP47 din 23.03.18, MO121-125/13.04.18 art.239]
    [Anexa nr.1 în redacția LP111 din 22.06.17, MO265-273/28.07.17 art.432]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP14 din 02.03.17, MO85-91/24.03.17 art.115]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP130 din 02.07.15, MO197-205/31.07.15 art.400]


 
   anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin LP47 din 23.03.18, MO121-125/13.04.18 art.239]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP14 din 02.03.17, MO85-91/24.03.17 art.115]
    [Anexa nr.2 modificată prin LP130 din 02.07.15, MO197-205/31.07.15 art.400]


Anexa nr. 3

LISTA
străinilor care au obligaţia deţinerii unei vize de tranzit aeroportuar
la trecerea prin zona de tranzit internaţional a unui aeroport situat
pe teritoriul Republicii Moldova
    1. RESORTISANȚII STATELOR:
    Republica Islamică Afganistan
    Republica Algeriană Democratică și Populară
    Republica Angola
    Republica Populară Bangladesh
    Burkina Faso
    Birmania/Myanmar
    Regatul Cambodgiei
    Republica Camerun
    Republica Capul Verde
    Republica Centrafricană
    Republica Ciad
    Republica Congo
    Republica Coasta de Fildeș
    Republica Democratică Congo
    Republica Djibouti
    Republica Arabă Egipt
    Republica Guineea Ecuatorială
    Statul Eritreea
    Republica Federală Democratică a Etiopiei
    Republica Gaboneză
    Republica Gambia
    Republica Ghana
    Republica Guineea
    Republica Guineea-Bissau
    Republica Cooperativă Guyana
    Republica India
    Republica Islamică Iran*
    _______________________
    *Cu excepția posesorilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale, după caz, care, în momentul adoptării prezentei legi, călătoreau în Republica Moldova fără viză, în baza tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.
    Republica Irak
    Republica Kenya
    Republica Libaneză
    Regatul Lesotho
    Republica Liberia
    Libia
    Republica Malawi
    Republica Mali
    Regatul Maroc
    Republica Mozambic
    Republica Namibia
    Republica Federală Democratică Nepal
    Republica Niger
    Republica Federală Nigeria
    Sultanatul Oman
    Republica Islamică Pakistan
    Republica Rwanda
    Republica Senegal
    Republica Sierra Leone
    Republica Federală Somalia
    Republica Democratică Socialistă Sri Lanka
    Republica Sudan
    Republica Sudanul de Sud
    Regatul Swaziland
    Republica Arabă Siriană
    Republica Uganda
    Republica Yemen
    Republica Zambia
    Republica Zimbabwe
    2. RESORTISANȚII ENTITĂȚILOR ȘI AUTORITĂȚILOR TERITORIALE:
    Autoritatea Națională Palestiniană
    [Anexa nr.3 modificată prin LP47 din 23.03.18, MO121-125/13.04.18 art.239]
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP22 din 24.03.17, MO134-143/28.04.17 art.212]