LPC331/2013
ID intern unic:  351032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 331
din  23.12.2013
pentru modificarea articolului 561 din Legea nr. 156-XIV
din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale
de stat
Publicat : 10.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 4-8     art Nr : 14     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 561 din Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va  avea următorul cuprins:
    „(4) Pensia se stabileşte de către organele de asigurări sociale. Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate după cum urmează: 50% din mărimea stabilită a pensiei – din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% – din bugetul de stat.”
    Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 331. Chişinău, 23 decembrie 2013.