OMFM186/2013
ID intern unic:  351141
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 186
din  24.12.2013
despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea
transferului bugetar în lei moldoveneşti
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 47     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    MODIFICAT
   
OMF22 din 01.03.16, MO59-67/18.03.16 art.399; în vigoare 18.03.16
    OMF194 din 20.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2284; în vigoare 01.01.16


    În scopul reglementării modului de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar şi în temeiul punctului 8 al Hotărîrii Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013 cu privire la aprobarea, modificarea, completarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei,
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti.
    2. Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor nr.126 din 23 septembrie 2010 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, cu modificările ulterioare.
    3. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2014.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                           Anatol ARAPU

    Nr. 186. Chişinău, 24 decembrie 2013.

REGULAMENT
cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat
la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti
    1. La efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, destinat transferului mijloacelor băneşti în/ din bugetul public naţional, rubricile ordinului de plată se completează în felul următor:
    1.1. “Nr.” – cu numărul ordinului de plată, maximum 10 simboluri;
    1.2. “DATA EMITERII” – cu data emiterii ordinului de plată (ziua şi anul în cifre, luna în litere);
    1.3. “TIP.DOC.” – tipul documentului de plată nr.1;
    1.4. “PLĂTIŢI” – cu suma în cifre, aliniată la stînga, în calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (–), maximum 15 simboluri, urmată după înscrisul “LEI” de suma exprimată în litere, începută cu majusculă, aliniată la stînga, maximum 150 simboluri;
    1.5. “PLĂTITOR/ BENEFICIAR” – la început cu majuscula între paranteze “(R)” sau “(N)” – pentru indicarea apartenenţei plătitorului /beneficiarului la categoria de rezident sau nerezident, urmată de denumirea abreviată /numele şi prenumele plătitorului /beneficiarului conform documentului care certifică înregistrarea acestuia de către organul abilitat cu acest drept, maximum 105 simboluri, în funcţie de caz:
    a) cu denumirea abreviată a Trezoreriei de Stat /trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor în cazul în care Trezoreria de Stat /trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor este în calitate de plătitor /beneficiar (de ex.: MF – Trezoreria de Stat sau MF – TT Anenii Noi);
    b) cu denumirea abreviată a Trezoreriei de Stat /trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor şi denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti, în cazul în care Trezoreria de Stat /trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor este în calitate de plătitor /beneficiar la efectuarea restituirii şi trecerii în contul altor plăţi a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili la buget;
    c) cu denumirea abreviată a Trezoreriei de Stat /trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor şi cu denumirea abreviată a instituţiei publice care se deserveşte la Trezoreria de Stat /trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, conform Registrului de stat al persoanelor juridice, în cazul în care instituţia publică respectivă este în calitate de plătitor /beneficiar;
    d) cu denumirea persoanei juridice/fizice sau cu numele şi prenumele persoanei fizice, care practică un anumit gen de activitate, în cazul în care persoana respectivă este în calitate de plătitor /beneficiar;
    e) cu denumirea prestatorului (filialei prestatorului), în cazul în care prestatorul (filiala prestatorului) este în calitate de plătitor /beneficiar;
    f) cu numele şi prenumele persoanei fizice în conformitate cu actul de identitate, în cazul în care persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate de plătitor /beneficiar;
    1.6 ”CODUL IBAN” – cu un şir de caractere care identifică în mod unic la nivel internaţional contul unui client deschis la o bancă/trezorerie, maximum 24 simboluri.
    [Pct.1.6 în redacția OMF194 din 20.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2284; în vigoare 01.01.16]
    1.7. “CODUL FISCAL” – cu codul fiscal al plătitorului /beneficiarului, maximum 13 simboluri, după caz urmat prin bară de codul subdiviziunii plătitorului /beneficiarului, pentru care se achită obligaţia faţă de bugetul unităţii administrativ-teritoriale, atribuit de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, maximum 4 simboluri, în total maximum 18 simboluri, în funcţie de caz:
    a) al Ministerului Finanţelor, în cazul în care Trezoreria de Stat /trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor este în calitate de plătitor/beneficiar;
    b) al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti, în cazul în care Trezoreria de Stat /trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor este în calitate de plătitor /beneficiar la efectuarea restituirii şi trecerii în contul altor plăţi a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili la buget;
    c) al instituţiei publice, care se deserveşte la Trezoreria de Stat /trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, în cazul în care instituţia publică respectivă este în calitate de plătitor /beneficiar;
    d) al persoanei juridice /fizice care practică un anumit tip de activitate, în cazul în care persoana juridică /fizică este în calitate de plătitor /beneficiar;
    e) al prestatorului, în cazul în care prestatorul este în calitate de plătitor /beneficiar;
    f) al persoanei fizice în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, în cazul în care persoana fizică, care nu practică activitate de întreprinzător sau alt tip de activitate, este în calitate de plătitor /beneficiar.
    În cazul în care plătitorul este o persoană nerezidentă care nu deţine cod fiscal, rubrica dată nu se completează;
    [Pct.1.8 exclus prin OMF194 din 20.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2284; în vigoare 01.01.16]
    1.9. “PRESTATORUL PLĂTITOR” /”PRESTATORUL BENEFICIAR” – maximum 105 de simboluri, după caz:
    a) cu denumirea prestatorului plătitor/ prestatorului beneficiar;
    [Pct.1.9 lit.a) modificată prin OMF22 din 01.03.16, MO59-67/18.03.16 art.399; în vigoare 18.03.16]
    b) în cazul în care contul de plăţi al plătitorului /beneficiarului este deschis în Contul Unic Trezorerial (CUT) al Ministerului Finanţelor se indică “Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat”;
    [Pct.1.10 exclus prin OMF194 din 20.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2284; în vigoare 01.01.16]
   
1.11 “DESTINAȚIA PLĂȚII” - se indică scopul plăţii şi se face referinţă la documentele în baza cărora se efectuează plata/transferul, maximum 210 simboluri.
    Pentru plata efectuată în bază de contract de către autoritățile/instituţiile bugetare care se deservesc la trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor se completează cu numărul de înregistrare a contractului de achiziţii publice în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, începînd cu prima poziţie respectînd următoarea structură:
    /AAAA-CCCCCCCCCC/ după care urmează indicarea nemijlocită a scopului plății;
    unde:
    /AAAA-CCCCCCCCCC/ - anul curent și numărul de înregistrare a contractului de achiziţii publice în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, maximum 15 simboluri.
    Pentru achitarea obligaţiilor fiscale, inclusiv a restanţelor la plăţi de bază şi/sau majorări de întîrziere (penalităţi), la bugetul de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi bugetele locale, la perfectarea documentului de plată destinat transferului bugetar, instituția bugetară completează destinația plății conform ordinului ministrului finanțelor cu privire la modul de achitare și evidență a plăților la bugetul public național prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    În cazul cînd suma transferului presupune doar plata de bază, instituția bugetară nu indică aceasta în destinația plății.
    [Pct.1.11 în redacția OMF22 din 01.03.16, MO59-67/18.03.16 art.399; în vigoare 18.03.16]
    [Pct.1.11 în redacția OMF194 din 20.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2284; în vigoare 01.01.16]

    1.12. “TIPUL TRANSFERULUI”: “NORMAL/URGENT” – cu litera majusculă “N” pentru transferul normal sau cu litera majusculă “U” pentru transferul urgent în pătrat;
    1.13. “SEMNĂTURILE EMITENTULUI” :
    a) pentru plata efectuată de către Trezoreria de stat/ trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, instituţiile publice, care se deservesc la Trezoreria de Stat/ trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor: se aplică semnăturile emitentului care trebuie să corespundă specimenelor din “Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei”. Semnăturile trebuie să fie autografe şi aplicate cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;
    b) pentru plata efectuată de către agenţii economici sau persoanele fizice: se aplică semnătura/ ile persoanelor cu drept de semnătură, în cazul ordinului de plată întocmit şi transmis în mod electronic, se efectuează autentificarea electronică a documentului de pată în conformitate cu condiţiile contractuale şi legislaţia în vigoare;
    1.14. “L.Ş.”:
    a) pentru plata efectuată de către Trezoreria de stat/ trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor, instituţiile publice, care se deservesc la Trezoreria de Stat/ trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor: se aplică ştampila rotundă a emitentului, amprenta căreia trebuie să corespundă specimenului din “Fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei”;
    b) pentru plata efectuată de către agenţii economici sau persoanele fizice: se aplică ştampila rotundă a emitentului (în cazul în care emitentul dispune de ştampilă), în cazul ordinului de plată întocmit şi transmis în mod electronic, se efectuează autentificarea electronică a documentului de pată în conformitate cu condiţiile contractuale şi legislaţia în vigoare;
    1.15. “CODUL TRANZACŢIEI” – cu codul tranzacţiei (de către prestatorul plătitor/ Trezoreria de Stat /trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor), în conformitate cu Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăţi interbancare, maximum 3 simboluri;
    1.16. “DATA PRIMIRII” – se aplică data primirii ordinului de plată de către prestatorul plătitor/ Trezoreria de Stat /trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor (ziua şi anul în cifre, luna în litere);
    1.17. “DATA EXECUTĂRII” – se aplică data executării ordinului de plată de către prestatorul plătitor /Trezoreria de Stat /trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor (ziua şi anul în cifre, luna în litere);
    1.18. “MOTIVUL REFUZULUI” – cu motivul privind refuzul spre executare a ordinului de plată şi data (ziua şi anul în cifre, luna în litere) de către prestatorul plătitor/ Trezoreria de Stat /trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    1.19. “SEMNĂTURA PRESTATORULUI” – se aplică semnătura funcţionarului responsabil al prestatorului plătitor /Trezoreriei de Stat /trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, inclusiv în cazul indicării motivului privind refuzul spre executare a ordinului de plată. Semnătura trebuie să fie autografă şi aplicată cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră;
    1.20. “L.Ş.” – se aplică ştampila dreptunghiulară a prestatorului plătitor/Trezoreriei de Stat /trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor, inclusiv în cazul indicării motivului privind refuzul spre executare a ordinului de plată.
    2. La efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, destinat transferului mijloacelor băneşti în/ din bugetul public naţional, emitentul ordinului de plată utilizează formularul prezentat în anexa 1 la prezentul Regulament.

Anexa nr.1
    
    [Anexa nr.1 în redacția OMF194 din 20.11.15, MO324-329/04.12.15 art.2284; în vigoare 01.01.16]