OMFC193/2013
ID intern unic:  351142
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 193
din  27.12.2013
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin
sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 48     Data intrarii in vigoare : 17.01.2014
    În scopul ajustării Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor la actele normative în vigoare şi în legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    1. Pe tot parcursul textului ordinului şi anexei la ordinul „Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor” se operează modificări de redacţie, cu declinarea la cazul respectiv, după cum urmează:
    1.1. Sintagma „executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” se substituie cu sintagma „executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”.
    1.2. Sintagma „Trezoreria Centrală” se substituie cu sintagma „Trezoreria de Stat”.
    1.3. Sintagma „unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    1.4. Sintagma „unităţile Trezoreriei de Stat” se substituie cu sintagma „trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor”.
    1.5. Sintagma „Clasificaţia bugetară aprobată prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.969-XIII din 24 iulie 1996, cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu sintagma „Clasificaţia bugetară aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.91 din 20 octombrie 2008”.
    1.6. Sintagma „raport operativ” se substituie cu sintagma „raport”.
    2. În primul alineat al ordinului, sintagma  „Legea contabilităţii nr.426-XIII din 4 aprilie 1995 (art.9)” se substituie cu sintagma „Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007”.
    3. În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor:
    3.1. În punctul 1.3.1., sintagma „Regulamentul privind modul de elaborare, aprobare şi modificare a repartizărilor pe luni a veniturilor şi cheltuielilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.13 din 13 februarie 2004” se substituie cu sintagma „Regulamentul cu privire la devizele de cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea pe luni a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.117 din 29 decembrie 2007”.
    3.2. În punctul 1.4.1.:
    3.2.1. Sintagma „Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.373 din 15 decembrie 2005” se substituie cu sintagma „Regulamentului cu privire la transferul de credit, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.157 din 1 august 2013”.
    3.2.2. Sintagma „Nomenclatorul tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.168 din 8 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare” se exclude.
    3.2.3. Punctul 1.4.1. se completează, la sfîrşit, cu un alineat nou în următoarea redacţie:
    ” - Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 186 din  24 decembrie 2013 ”.
    3.3. În punctul 3.1.1., sintagma „Regulamentului privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.70 din 29 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu sintagma „Regulamentului privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.154 din 1 decembrie 2010”.
    3.4. În punctul 3.4.14., sintagma „Regulamentului privind operaţiunile de casă în băncile din Republica Moldova aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47 din 25.02.2000” se substituie cu sintagma „Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.200 din 27 iulie 2006”.
    3.5. În punctul 3.4.411., alineatul 2, denumirea formularului nr.2 „Raport privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor de bază” se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    „Raport privind executarea bugetului instituţiei publice din contul cheltuielilor pe componenta de bază”.
    3.6. În punctul 5.1.1., sintagma „Legii nr.943-XIII din 18 iulie 1996 privind datoria de stat şi garanţiile de stat, cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu sintagma „Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările şi completările ulterioare”.
     3.7. După capitolul VI „Gestionarea proiectelor finanţate din surse externe (împrumuturi şi/sau granturi)”  se introduce capitolul VI1 cu următorul conţinut:
 „Capitolul VI1.
Închiderea ultimei zile operaţionale a anului bugetar, prezentarea
rapoartelor privind
executarea bugetelor pe anul de gestiune şi
asigurarea finanţării instituţiilor publice în anul următor perioadei
de gestiune

    61.1. În ultima zi operaţională a anului bugetar, trezoreriile teritoriale efectuează următoarele:
    61.1.1. Asigură expedierea documentelor de plată în sistemul „Client-Trezorerie” (expedierea la bancă) de la ora 815 pînă la ora 1700.
    61.1.2. În cazul cînd în conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale 2263 „Mijloacele bugetului de stat” şi 2264 „Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat” sînt înscrise mijloace în contul trezorerial „Încasări neidentificate”, a căror clarificare nu este posibilă, acestea se transferă la contul bancar nr.33114001 al Ministerului Finanţelor - Trezoreria de Stat, la capitolul 122 paragraful 40 „Alte încasări”.
    61.1.3. Asigură solduri „zero” în conturile 2263 „Mijloacele bugetului de stat” şi 2264 „Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat” deschise în Contul Unic Trezorerial (TREZMD2X), prin transferul în intervalul de timp stabilit de Direcţia generală Trezoreria de Stat  a mijloacelor la conturile bancare respective (33114001 şi 3359502) ale Ministerului Finanţelor - Tezoreria de Stat.
    61.1.4. Asigură, de comun cu banca deserventă,  solduri „zero” în conturile bancare (în valută naţională) 2263 “Mijloacele bugetului de stat”, 2264 “Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat” şi 2266 “Mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”, deschise în banca deserventă pentru operaţiunile cu numerarul.
    61.1.5. Trezoreria Teritorială Comrat asigură transferarea defalcărilor din veniturile UTA Gagauzia în etapa suplimentară (în intervalul de timp stabilit de Direcţia generală Trezoreria de Stat).
    61.2. În prima zi operaţională a anului bugetar, trezoreriile teritoriale efectuează următoarele:
    61.2.1. Primesc de la banca deserventă, pînă la ora 900, extrasele din conturile bancare 2263 “Mijloacele bugetului de stat”, 2264 “Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat” şi 2266 “Mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” pentru ultima zi bancară a anului bugetar închis (în caz de efectuare a operaţiunilor cu numerarul).
    61.2.2. Asigură prelucrarea extraselor din conturile bancare ale trezoreriilor teritoriale 2263 „Mijloacele bugetului de stat”, 2264 „Mijloace speciale şi fonduri speciale ale instituţiilor publice finanţate din bugetul de stat”, 2266 „Mijloacele bugetelor administrativ-teritoriale”, 2271 „Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din granturi externe”, 2272 „Mijloacele unităţilor de implementare a proiectelor investiţionale din credite externe” pentru ultima zi operaţională a anului bugetar închis.
    61.2.3. În cazul cînd în contul bancar al  trezoreriilor teritoriale 2266 „Mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale” sînt înscrise mijloace în contul trezorerial „Încasări neidentificate”, clarificarea cărora nu este posibilă, cu data ultimei zile operaţionale a anului bugetar închis întocmesc note de transfer de la contul trezorerial „Încasări neidentificate” la capitolul de venituri 122 paragraful 40 „Alte încasări” a componentei de bază.
    61.2.4. Transmit ÎS „Fintehinform” bazele de date privind executarea bugetelor de toate nivelurile pe anul bugetar închis.
    61.3. După confirmarea de către ÎS „Fintehinform” referitor la primirea  informaţiei privind executarea bugetului respectiv şi corectitudinea acesteia, trezoreriile teritoriale efectuează procedura de trecere a soldurilor pentru noul an bugetar (acces la sold).
    61.4. Începînd cu prima zi lucrătoare a anului bugetar, trezoreriile teritoriale asigură recepţionarea documentelor de plată pentru efectuarea cheltuielilor instituţiilor publice, în conformitate cu bugetele aprobate /provizorii pe noul an bugetar.
    61.5. În termen de 3 zile lucrătoare de la începerea anului bugetar, trezoreriile teritoriale asigură transmiterea, în format electronic, la Direcţia generală Trezoreria de Stat a rapoartelor privind executarea bugetului de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe anul bugetar.
    61.6. Tezoreriile teritoriale asigură efectuarea corectărilor operaţiunilor trezoreriale (după necesitate) şi prezintă la Direcţia generală Trezoreria de Stat rapoartele finale privind executarea bugetelor respective pe anul bugetar, în format electronic şi pe suport de hîrtie, în termenul stabilit prin Ordinul ministrului finanţelor nr.78 din 17 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.”
    3.8. În punctul 7.1.1., sintagma „Legii contabilităţii nr.426 din 4 aprilie 1995 cu modificările şi completările ulterioare” se substituie cu sintagma „Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare”.
    3.9. În punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, denumirea conturilor 2103 şi 4103 se modifică şi vor avea următorul conţinut: 
2103

Cheltuielile componentei de bază incluse în executarea de casă a bugetului de stat în baza rapoartelor

A

4103

Veniturile componentei de bază incluse în executarea de casă a bugetului de stat în baza rapoartelor

P

    3.10. În punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, înscrierile contabile 472 şi 891 se modifică şi vor avea următorul conţinut:
472

Încasarea și restituirea mijloacelor la contul curent valutar al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical:
- încasarea
1513
4513

- restiutirea
4513
1513

891

Efectuarea și restituirea cheltuielilor din contul curent valutar al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medical
- efectuarea
2513
1513

- restiutirea
1513
2513

    3.11. În punctul 7.6.2, inclusiv şi în anexe:  
    3.11.1. Denumirea şi numărul anexei nr.VII-1b se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului de stat la cheltuieli pe componenta de bază (anexa nr.VII-11b)”;
    3.11.2. Denumirea anexei nr.VII-11ms se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-11ms)”;
    3.11.3. Denumirea anexei nr.VII-11fs se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-11fs)”;
    3.11.4. După anexa nr.VII-11fs, se introduce o nouă anexă, cu următoarea denumire: „Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-11p)”.
    3.12. În punctul 7.6.3, inclusiv şi în anexe:
    3.12.1. Denumirea anexei nr.VII-11b se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului de stat la cheltuieli pe componenta de bază (anexa nr.VII-11b)”;
    3.12.2. Denumirea anexei nr.VII-11ms se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-11ms)”;
    3.12.3. Denumirea anexei nr.VII-11fs se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-11fs)”;
    3.12.4. După anexa nr.VII-11fs, se introduce o nouă anexă, cu următoarea denumire: „Raport privind executarea bugetului de stat pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-11p)”;
    3.12.5. Denumirea anexei nr.VII-12b se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta de bază (anexa nr.VII-12b)”;
    3.12.6. Denumirea anexei nr.VII-12ms se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-12ms)”;
    3.12.7. Denumirea anexei nr.VII-12fs se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-12fs)”;
    3.12.8. După anexa nr.VII-12fs, se introduce o nouă anexă, cu următoarea denumire: „Raport privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-12p)”;
    3.12.9. Denumirea anexei nr.VII-13b se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta de bază (anexa nr.VII-13b)”;
    3.12.10. Denumirea anexei nr.VII-13ms se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-13ms)”;
    3.12.11. Denumirea anexei nr.VII-13fs se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-13fs)”;
    3.12.12. După anexa nr.VII-13fs, se introduce o nouă anexă, cu următoarea denumire: „Raport privind executarea bugetelor locale pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-13p)”;
    3.12.13. Denumirea anexei nr.VII-14b se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului raional pe componenta de bază (anexa nr.VII-14b)”;
    3.12.14. Denumirea anexei nr.VII-14ms se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului raional pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-14ms)”;
    3.12.15. Denumirea anexei nr.VII-14fs se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetului raional pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-14fs)”;
    3.12.16. După anexa nr.VII-14fs, se introduce o nouă anexă, cu următoarea denumire: „Raport privind executarea bugetului raional pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-14p)”;
    3.12.17. Denumirea anexei nr.VII-16b se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale  pe componenta de bază (anexa nr.VII-16b)”;
    3.12.18. Denumirea anexei nr.VII-16ms se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta mijloace speciale (anexa nr.VII-16ms)”;
    3.12.19. Denumirea anexei nr.VII-16fs se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta fonduri speciale (anexa nr.VII-16fs)”;
    3.12.20. După anexa nr.VII-16fs, se introduce o nouă anexă, cu următoarea denumire: „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta proiecte finanţate din surse externe (anexa nr.VII-16p)”.
    3.13. În punctul 7.6.5, inclusiv şi în anexe:
    3.13.1. Denumirea anexei nr.VII-17 se modifică şi se expune în următoarea redacţie: „Fişa executării cheltuielilor pe componenta de bază (anexa nr.VII-17)”.
    3.13.2. Numărul anexei nr.VII-18pi „Fişa executării mijloacelor proiectelor finanţate din surse externe” se modifică în „anexa nr.VII-18p”.
    4. Se modifică şi se completează anexele nr.I-14/1 „Autorizaţia Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova” şi I-14/2 „Înştiinţare de revocare a autorizaţiei Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova ”.
    5. Se modifică conţinutul formularelor „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe toate componentele” (anexa nr.VII-16), „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta de bază” (anexa nr.VII-16b), „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta mijloace speciale” (anexa nr.VII-16ms) şi „Raport privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe componenta fonduri speciale” (anexa nr.VII-16fs).
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                     Anatol ARAPU

    Nr. 193. Chişinău, 27 decembrie 2013.