OMFC197/2013
ID intern unic:  351143
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 197
din  31.12.2013
privind modificarea şi completarea  Normelor
 metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
 bugetului public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul
ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 17.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 9-13     art Nr : 49     Data intrarii in vigoare : 17.01.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor bugetului  public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. Punctul 1.1.2. se completează cu noţiunea:
    Administrator de buget – autoritate publică, împuternicită cu dreptul de gestionare a unuia din bugetele componente ale bugetului public naţional.
    2. După capitolul V „Evidenţa operaţiunilor privind împrumuturile acordate şi rambursate” se introduce capitolul V1 cu următorul conţinut:
„Capitolul V1.
Evidenţa operaţiunilor privind depozitarea
la Banca Naţională a Moldovei a mijloacelor  bugetare
    51.1. Dispoziţii generale
    51.1.1. Soldul mijloacelor băneşti temporar libere ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor adminitrativ-teritoriale de nivelul întîi şi al doilea, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondului asigurării obligatorii de asistenţă medicală pot fi plasate în depozite la Banca Naţională a Moldovei.
    Plasarea depozitelor la termen se efectuează conform prevederilor:
    • Legii bugetare anuale;
    • Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Acordul aferent prestării unor servicii Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova de către Banca Naţională a Moldovei, încheiat la 5 decembrie 2007;
    • Regulamentul cu privire la acceptarea depozitelor de la Ministerul Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr.358 din 28 decembrie 2006.
51.2. Condiţiile de acceptare a solicitării
de depozitare
    51.2.1. Pentru plasarea la conturile de depozit în Banca Naţională a Moldovei (BNM) a mijloacelor temporar disponibile ale bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, administratorul de buget înaintează în scris solicitarea de depozitare la Ministerul Finanţelor, conform Anexei nr.V-1 .
    51.2.2. Solicitarea de depozitare se prezintă în două exemplare, cu cel puţin trei zile lucrătoare înaintea zilei determinate pentru plasarea depozitului.
    51.2.3. Depozitarea mijloacelor se efectuează pe un termen de la 14 (paisprezece) zile pînă la 12 luni, cu data plasării şi data scadenţei depozitului în acelaşi an bugetar.
    51.2.4. Administratorul de buget asigură transferul integral al sumei indicate în solicitare, cel tîrziu cu o zi înainte de data depozitării, la un cont bancar, deschis în Contul Unic Trezorerial pentru efectuarea operaţiunilor de depozitare a mijloacelor.
51.3. Condiţiile de depozitare
    51.3.1. Plasarea mijloacelor la depozit se efectuează în baza contractului de depozit încheiat între Ministerul Finanţelor şi BNM, în care se stipulează suma depozitului, rata dobînzii, data plasării, data scadenţei depozitului, drepturile şi obligaţiile părţilor şi alte condiţii convenite de părţi.
    51.3.2. Evidenţa contractelor de depozit se ţine de către părţile contractante.
    51.3.3. Pentru depozitele la termen în lei moldoveneşti, se achită o dobîndă reieşind din rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt şi variabilă pe durata contractului de depozit, indiferent de termenul de depozitare. În cazul modificării ratei de bază, noua rată a dobînzii se aplică din data intrării în vigoare a acesteia.
    51.3.4. Dobînda la depozitele plasate se calculează reieşind din uzanţa de 365 zile.
    51.3.5. Plata dobînzii se efectuează de către BNM la contul trezorerial al administratorului de buget în prima zi lucrătoare a lunii imediat următoare celei pentru care se efectuează plata şi la scadenţa depozitului.
51.4. Restituirea depozitului
    51.4.1. După restituirea sumei integrale a depozitului de către BNM Ministerului Finanţelor, suma depozitului se depune în contul administratorului de buget pînă la data scadenţei acestuia, sau  la o altă dată solicitată de administratorul de buget. În cazul  în care data scadenţei depozitului plasat este o zi nelucrătoare, Ministerul Finanţelor restituie depozitul în următoarea zi lucrătoare, fără plata dobînzii suplimentare.
    51.4.2. Administratorul de buget poate solicita restituirea sumei integrale a depozitului plasat pînă la data scadenţei acestuia, înaintînd Ministerului Finanţelor o cerere scrisă cu 7 zile lucrătoare pînă la rezilierea Contractului de depozit. Dobînda acestui depozit se calculează reieşind din rata medie ponderată a dobînzii pe sistemul bancar la depozite atrase la vedere de la persoanele juridice cu dobîndă în lei moldoveneşti, disponibilă pentru ultimele trei luni precedente fiecărei luni de menţinere.
    51.4.3. În cazul restituirii depozitului pînă la data scadenţei se recalculează suma dobînzii pentru perioada menţinută şi în cazul cînd pe parcursul acestei perioade au fost achitate dobînzi, diferenţa de sumă se reţine din suma depozitului şi dobînzii spre restituire.”
    3. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEMINISTRUL FINANŢELOR                                       Victor BARBĂNEAGRĂ

    Nr. 197. Chişinău, 31 decembrie 2013.

   
anexa