LPC315/2013
ID intern unic:  351234
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 315
din  20.12.2013
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 42
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 98 alineatul (2), litera b1) se abrogă.
    2. Articolul 1041 se abrogă.
    Art. II. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 174, alineatul (31) se abrogă.
    2. Articolul 2911 se abrogă.
    Art. III. – (1) Persoanele condamnate cărora li s-a stabilit măsura de siguranţă castrarea chimică se liberează de măsura de siguranţă respectivă.
    (2) Anularea aplicării măsurii de siguranţă castrarea chimică se dispune:
    a) de către instanţele de judecată de primă instanţă – pentru cauzele care au fost examinate de aceste instanţe, dar hotărîrea de aplicare a măsurii de siguranţă castrare chimică nu a intrat în vigoare sau a intrat în vigoare, însă nu a fost pusă în executare;
    b) de către instanţele de apel sau de recurs – în cazul în care hotărîrile nu sînt definitive.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Igor CORMAN

    Nr. 315. Chişinău, 20 decembrie 2013.