LPC343/2013
ID intern unic:  351246
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 343
din  24.12.2013
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 54
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 56–57, art. 624), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 11:
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Actele Băncii Naţionale sînt supuse controlului de legalitate în instanţele de contencios administrativ conform procedurii stabilite de Legea contenciosului administrativ şi conform cerinţelor prezentei legi.”
    articolul se completează cu alineatele (5)–(9) cu următorul cuprins:
    „(5) Actele Băncii Naţionale nu se supun controlului de oportunitate.
     (6) Acţiunile de contencios administrativ privind actele Băncii Naţionale sau nesoluţionarea de către aceasta a unei cereri în termen legal se înaintează în instanţa de judecată în a cărei rază teritorială îşi are sediul Banca Naţională.
    (7) Actele Băncii Naţionale în domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, pot fi contestate doar sub aspectul procedurii de adoptare.
    (8) Cererile prealabile prin care se contestă actele Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii, actele Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, precum şi măsurile implementate de Banca Naţională sau de administratorul special în cursul administrării speciale a băncii, se examinează de Banca Naţională în termen de 5 zile lucrătoare.
    (9) Cererile de contestare a actelor Băncii Naţionale în domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii, a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, precum şi a măsurilor implementate de Banca Naţională sau de administratorul special în cursul administrării speciale a băncii, se judecă în termen de 3 luni de la data depunerii.”
    2. Legea se completează cu articolul 111 cu următorul cuprins:
    „Articolul 111. Suspendarea executării actelor Băncii
                             Naţionale în instanţa de contencios
                             administrativ
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din  10 februarie 2000, pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor Bănci Naţionale referitoare la retragerea licenţei băncii şi la măsurile impuse de Banca Naţională în procesul de lichidare a băncii, fiind aplicabile prevederile art. 38 alin. (7) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.
    (2) Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale în domeniul politicii monetare şi valutare, inclusiv măsurile de salvgardare, a actelor Băncii Naţionale cu privire la administrarea specială asupra băncii, a actelor Băncii Naţionale adoptate în procesul de evaluare şi supraveghere a calităţii acţionarilor entităţilor supravegheate de Banca Naţională, precum şi a măsurilor implementate de Banca Naţională sau de administratorul special în cursul administrării speciale a băncii, poate fi cerută în instanţa de contencios administrativ numai după contestarea acestor acte la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale.
    (3) Suspendarea executării actelor Băncii Naţionale poate fi dispusă de instanţa de judecată numai la cererea reclamantului, depusă concomitent sau după înaintarea acţiunii, şi doar în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) motivele invocate de reclamant în susţinerea acţiunii sînt pertinente şi bine întemeiate;
    b) reclamantul prezintă argumente că circumstanţele litigiului reclamă dispunerea urgentă a suspendării executării actului administrativ contestat pentru a evita prejudicierea gravă şi ireparabilă a intereselor reclamantului;
    c) prejudiciul care ar putea fi cauzat reclamantului depăşeşte interesul public urmărit prin emiterea actului administrativ contestat.
    (4) Instanţa de judecată este obligată să examineze cererea de suspendare a executării actelor  Băncii Naţionale prevăzute la alin. (2) în termen de cel mult 5 zile de la depunerea ei, cu citarea obligatorie a părţilor.
    (5) Instanţa de judecată pronunţă o încheiere motivată privind suspendarea sau refuzul de suspendare a executării actelor Băncii Naţionale.
    (6) Hotărîrea instanţei de contencios administrativ privind declararea ilegală, parţial sau total, a actului normativ al Băncii Naţionale se transmite de îndată Băncii Naţionale şi se publică neîntîrziat pe pagina web oficială a Băncii Naţionale.”
    3. Articolul 26 se completează cu litera t) cu următorul cuprins:
    „t) examinează cererile prealabile privind actele Băncii Naţionale în domeniile prevăzute la art. 111 alin. (2).”
    Art. II. – Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, ediţie specială din 3 octombrie 2006 ), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 21:
    alineatul (1) se completează în final cu textul  „ , dacă legea nu prevede altfel”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), pînă la soluţionarea definitivă a cauzei nu poate fi suspendată executarea actelor Băncii Naţionale a Moldovei referitoare la retragerea licenţei băncii şi la măsurile impuse de Banca Naţională a Moldovei în procesul de lichidare a băncii, fiind aplicabile prevederile art. 38 alin. (7) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995.”
    articolul se completează cu alineatul (4) cu curmătorul cuprins:
    „(4) Cererile cu privire la suspendarea executării actelor Băncii Naţionale se examinează în condiţiile Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. ”
    2. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Cererile de chemare în judecată împotriva actelor prevăzute la art. 11 alin. (9) din Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei se examinează în termen de 3 luni de la data depunerii.”
    Art. III. – Articolul 371  din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
    alineatul unic devine alineatul (1);
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
     „(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul în care într-o pricină ce se judecă în instanţa de drept comun una din pretenţii vizează actele Băncii Naţionale, instanţa de drept comun emite o încheiere, fără drept de atac, de separare a pretenţiei de contencios administrativ şi de strămutare a acesteia în instanţa competentă.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Igor CORMAN

    Nr. 343. Chişinău, 24 decembrie 2013.