HGC24/2014
ID intern unic:  351261
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 24
din  20.01.2014
privind completarea anexei la Hotărîrea Guvernului
nr.1487 din 31 decembrie 2004
Publicat : 24.01.2014 în Monitorul Oficial Nr. 17-23     art Nr : 34
     În temeiul art.10 alin.(4) al Legii nr.132 din 8 iunie 2012 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.229-233, art.739), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1487 din 31 decembrie 2004 „Cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.5-12, art.45), cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) la poziţiile E.40.B.004 şi K.7 3.B.015, coloana 2 se completează în final cu textul „ , evaluarea şi controlul acestora”;
    2) la poziţia K.73.A.068 coloana 2, după cuvîntul „Paza” se introduce textul „ , evaluarea şi controlul”;
    3) se completează cu următoarea poziţie: 
„N.85.A.028

Activităţi de evaluare şi control al obiectivelor nucleare şi radiologice din domeniul medicinei

Оценка и контроль деятельности ядерных и радиологических объектов в области медицины”.


    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                  Valeriu Lazăr
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                      Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                                  Anatol Arapu
    Ministrul mediului                                                                    Gheorghe Şalaru
    Ministrul sănătăţii                                                                     Andrei Usatîi

    Nr. 24. Chişinău, 20 ianuarie 2014.