HGC97/2014
ID intern unic:  351557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 97
din  10.02.2014
pentru completarea Tabelelor şi listelor substanţelor
narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse
 controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului
nr. 1088 din 5 octombrie 2004
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 114
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Tabelele şi listele substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1088 din 5 octombrie 2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 186-188, art.1278), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) tabelul I:
    Lista nr.1. „Substanţele narcotice” se completează în final cu următoarele poziţii:
    „AKB48 N-(5-fluropentyl)
    3-Adamantoilindol − [(adamantan-1-il) (1H-indol-3-il) metanonă] şi derivaţii săi
    N-(adamantan-1-il)-1-pentyl-1H-indazol-3-carboxamidă şi derivaţii săi
    AMT (alpha-methyltriptamine) şi derivaţii săi
    3-butanoil-1-methyl indol şi derivaţii săi
    2C-C- 2-(4-Chloro-2,5-dimethoxyohenyl) ethanamine – halucinogen
    Dimetocaine
    Etcathinone
    JWH-250 (1-pentyl-3-(2-metoxiphenylacetyl)-indole)
    JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl)indole
    HU-210(6aR,10aR)-9-(hidroximethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-metiloctan-2-il)-6a,7,10,10a-tetrahidro [cromen-1-ol]
    5-Meo-DALT
    2-methyl-1-pentyl-1 H-indol-3-il-(1-naftil)-metan şi derivaţii săi
    6-methyl-2-[(4-methyl-phenyl)-amino]-4H-3,1-benzoxazin-4-unul
    Methylendioxypyrovaleron-methylenedioxypyrovalerone (MDPV) – halucinogen”;
    Lista nr.2. „Substanţele psihotrope” se completează în final cu următoarele poziţii:
    „5-APB(Benzo Fury)
    BDB L (3,4-metilendioxifenil)-2-butanamine
    Butilone (beta-ceto-MBDB)
    BZP – N benzylpipertazine
    MBDB - (RS)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-N-methylbutan-2-amine
    MDE (Cathinone)
    MDEA (Cathinone) (3,4-methylendioxy-N-ethylamphetamine)”;
    2)    tabelul III:
    în Lista nr. 1. „Substanţele stupefiante (narcotice) incluse în Lista 3 a Convenţiei Unice a ONU asupra Stupefiantelor, 1961, după poziţia „etilmorfină” se introduce poziţia „nalbufină”;
    Lista nr. 3. „Substanţele psihotrope  incluse în Lista 4 a Convenţiei ONU asupra Substanţelor Psihotrope, 1971” se completează în final cu următoarea poziţie:
    „AEP  Modafinil − 2[(diphenylmethyl)sulfinil] acetamidă (Modiodal, Provigil);”
    3) în tabelul IV, Lista nr.1 se completează în final cu următoarea poziţie:
    „17. APAAN (alfa-fenylacetoacetonitril)”.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii                                                        Andrei Usatîi
    Ministrul afacerilor interne                                          Dorin Recean

    Nr. 97. Chişinău, 10 februarie 2014.