HGC104/2014
ID intern unic:  351562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 104
din  10.02.2014
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr.1425 din 2 decembrie 2003
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 119
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 „Privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr

    Nr. 104. Chişinău, 10 februarie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 104
din 10 februarie 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr.1425 din 2 decembrie 2003

    Hotărîrea Guvernului nr.1425 din 2 decembrie 2003 „Privind modul şi condiţiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.244-247, art.1483), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.1:
    a) la punctul 2, cuvîntul „abrevierii” se substituie cu cuvintele „abrevierilor sau derivatelor”, iar cuvîntul „anulare” se substituie prin cuvîntul „retragere”;
    b) la punctul 3:
    în alineatul unu, după cuvîntul „orice” se introduc cuvintele „tip de”, iar cuvintele „(majuscule sau minuscule)” se exclud;
    în alineatul doi, după cuvintele „fără drept exclusiv,” se introduce textul „cu condiţia ca această utilizare să nu prejudicieze imaginea statului,”;
    se completează cu următorul alineat:
    „În cazurile ce prezintă un interes public deosebit, AGEPI consultă/solicită opinia Comisiei pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial (în continuare – Comisie) privind posibilitatea înregistrării unei mărci sau a unui desen sau model industrial ce conţine abrevieri sau derivate ale denumirii oficiale sau istorice a statului, precum şi expunerea denumirii oficiale sau istorice a statului în altă formă decît cea prevăzută la alineatul  unu al prezentului punct.”;
    c) la punctul 4, textul „Comisia pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial (în continuare – Comisia)” se substituie cu cuvîntul „Comisie”;
    d) la punctul 6:
    în alineatul doi, textul  „şi descrierea succintă a mărcii de produs şi/sau de serviciu” se substituie cu textul „mărcii/desenului sau modelului industrial”;
    în alineatul trei, după cuvintele „înregistrarea mărcii”, textul „/desenului sau modelului industrial” se exclude;
    e) la punctul 9 alineatul doi, textul „unui produs, serviciu, în privinţa originii sau producătorului acestora” se substituie cu textul „originii geografice, calităţii ori naturii produsului şi/sau a serviciului”;
    f) la punctul 12, textul „ , precum şi în desenul sau modelul industrial” se exclude;
    g) la punctul 141, după cuvintele „asupra mărcii” se introduc cuvintele „/desenului sau modelului industrial”, iar textul „pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului” se exclude;
    h) în titlul capitolului III, cuvîntul „Anularea” se substituie cu cuvîntul „Retragerea”;
    i) punctele 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
    „15. Permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/de serviciu, precum şi în desenul sau modelul industrial este retrasă de către Comisie dacă:
    titularul foloseşte marca/desenul sau modelul industrial ce încorporează denumirea oficială sau istorică a statului pentru alte produse şi/sau servicii decît cele pentru care a fost eliberată permisiunea;
    nu sînt respectate restricţiile privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului, prevăzute în pct.9.
    16. Decizia Comisiei privind retragerea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului este adusă la cunoştinţa titularului mărcii/desenului sau modelului industrial, precum şi AGEPI, pentru efectuarea procedurilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
    Decizia menţionată a Comisiei poate fi contestată în instanţa de judecată.”;
    2) anexa nr.3:
    la punctul 2, cuvîntul „anulării” se substituie cu cuvîntul „retragerii”;
    la punctele 5 şi 9, cuvîntul „anularea” se substituie cu cuvîntul „retragerea”.