OMFC192/2013
ID intern unic:  351569
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 192
din  27.12.2013
cu privire la modificarea şi completarea
Ordinului nr. 63 din 10 august 2009
Publicat : 14.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 35-41     art Nr : 154
ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
nr. 958 din 27.01.2014
Ministru     Oleg  Efrim
___________________

    Întru executarea prevederilor art. 27 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72-75, art. 230), cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017, aprobat prin Legea nr. 130 din 6 iunie 2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013-2017 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 161-166, art. 510),
ORDON:
    Ordinul ministrului finanţelor nr. 63 din 10 august 2009 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind aplicarea de către societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2009, nr. 157, art. 714), înregistrat la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr. 714 din 13 octombrie 2009,  se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 3 se completează cu punctul 31 cu următorul cuprins:
    „ 31. În sensul prezentelor Indicaţii metodice, noţiunea de „beneficiar efectiv” reprezintă persoana fizică ce controlează în ultimă instanţă o persoană fizică sau juridică ori persoană în al cărei nume se realizează o tranzacţie sau se desfăşoară o activitate şi/sau  care deţine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puţin 25% din acţiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice”.
    2) la punctul 8, se exclude cuvîntul „Naţionale”.
    3) punctul 11, se completează în final  cu lit. f) cu următorul cuprins:
    „f) utilizarea tehnologiilor informaţionale în cadrul activităţii desfăşurate”;
    4) punctul 14,  în final  se completează cu sintagma „ , beneficiarului efectiv”.
    5) la punctul 15, lit. c) după cuvîntul „clienţii” se completează cu sintagma „ ,beneficiarii efectivi”.
    6) la punctul 16: 
    în prima propoziţie, după cuvîntul „clientului” se completează cu sintagma  „ ,beneficiarului efectiv”.
    în propoziţia a treia, sintagma „identificarea clientului” se completează cu sintagma „ , beneficiarului efectiv”.
    7) la  punctul 17, prima propoziţie, după  cuvîntul  „clientului” se completează cu sintagma „, beneficiarului efectiv”, iar propoziţia a doua, după cuvîntul „clienţilor”,  se completează cu cuvintele „precum şi a beneficiarilor efectivi”.
    8) la punctul  18, după cuvîntul „client” se completează cu sintagma„ , beneficiarul efectiv”, iar la lit. b), cuvîntul „proprietarul” se substituie cu cuvintele „beneficiarul efectiv al”.
    9) la punctul 19:
    după cuvîntul „clientului” se completează cu sintagma „ , beneficiarului efectiv”;
    lit. a), după cuvîntul „clientului” se completează cu sintagma „ , beneficiarului efectiv”;
    lit. b), cuvintele „proprietarul” şi „proprietarului” se substituie corespunzător cu cuvintele „beneficiarul efectiv al” şi „beneficiarului efectiv”.
    10) la punctul 20 şi la punctul 23, lit. a) după cuvintele „identificare a clientului” şi „identificarea clientului” se completează corespunzător cu sintagma „, beneficiarului efectiv”.
    11) la punctul 24, după cuvintele „să păstreze” se completează cu sintagma „documentaţia de audit,”, iar după cuvîntul „prevederilor” se completează cu cuvintele „standardelor de audit şi a”.
    12) la punctul 26 şi punctul 27, abrevierea „CCCEC” se substituie cu cuvintele „Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor”.
    13) la punctul 27, cuvintele „privind conduita profesională a auditorilor şi contabililor” se substituie cu cuvintele „etic al  profesioniştilor contabili”.
    14) Modelul structurii Politicii cu privire la prevenirea, depistarea şi raportarea cazurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului se modifică după cum urmează:
    la compartimentul „Proceduri”, punctul patru se completează cu punctul cinci cu următorul cuprins:
    „• identificarea beneficiarului efectiv al clientului (exemplu de procedură: acumularea  informaţiei de bază despre beneficiarul efectiv al clientului pe baza actelor de identitate, documentelor, datelor sau informaţiilor obţinute din surse veridice şi independente, cum ar fi: intervievarea personalului clientului şi a partenerilor de afaceri, obţinerea de date din baze relevante)”;
    la penultimul punct cuvîntul „şapte” se substituie cu cuvîntul „cinci”.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                  Anatol ARAPU

    Nr. 192. Chişinău, 27 decembrie 2013.