HGC108/2014
ID intern unic:  351678
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 108
din  12.02.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
Publicat : 17.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 42     art Nr : 126
    Întru executarea art.II alin.(2) din Legea nr.268 din 29 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.27-30, art.98), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                            Iurie LEANCĂ

    Nr. 108. Chişinău, 12 februarie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 108
din 12 februarie 2014

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului
nr. 201 din 11 martie 2009

    Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 1 alineatul unu din hotărîre, precum şi în cuprinsul tuturor anexelor, cuvintele „vacantă” şi „vacante” se exclud;
    2. La punctul 2 din hotărîre, sintagma „(Direcţia politica de cadre)” se exclude.
    3. În cuprinsul tuturor anexelor, sintagmele „serviciul resurse umane” şi „serviciului resurse umane” se substituie cu sintagmele „subdiviziunea resurse umane”, respectiv, „subdiviziunii resurse umane”, iar cuvîntul „interioară” se substituie cu cuvîntul „structurală”, la cazul gramatical şi numărul corespunzător.
    4. Anexa nr.1:
    la punctul 6, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „competiţie deschisă – informarea populaţiei privind funcţiile publice vacante şi/sau temporar vacante, asigurarea posibilităţii de participare liberă la concurs pentru ca orice cetăţean să-şi poată realiza dreptul la ocuparea unei funcţii publice;”
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Autoritatea publică organizatoare a concursului, cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data desfăşurării lui, asigură plasarea într-o publicaţie periodică a unui anunţ succint privind denumirea autorităţii publice, a funcţiei/funcţiilor publice scoase la concurs şi sursa de obţinere a informaţiei despre condiţiile de desfăşurare a concursului.”
    punctul 11:
    la litera e), cuvintele „ , după caz” se substituie prin cuvintele  „ - dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate”;
    se completează cu literele g) cu următorul cuprins:
    „g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.”
    la punctul 14, prima propoziţie va avea următorul cuprins: „Certificatul medical şi cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere.”
    la punctul 19, în propoziţia a doua cuvintele „/înştiinţare scrisă contra semnătură” se exclud;
    la punctul 31:
    în prima propoziţie, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    în propoziţia a doua, cuvintele „/înştiinţare scrisă contra semnătură” se exclud;
    punctul 32 se completează cu o nouă propoziţie avînd următorul cuprins: „La stabilirea întrebărilor de bază se ţine cont de specificul funcţiei publice pentru care se organizează concursul.”;
    la punctul 43:
    în prima propoziţie, cifra „3” se substituie cu cifra „5”;
    în propoziţia a doua, cuvintele „/înştiinţare scrisă, luată la cunoştinţă contra semnătură” se exclud;
    punctul 45 va avea următorul cuprins:
    „45. În cazul neprezentării, din motive neîntemeiate, a candidatului învingător al concursului în timp de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat învingător în vederea numirii în funcţia publică, neprezentării în termen de 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător a originalelor documentelor specificate la pct.14 sau a refuzului în scris de a fi numit în funcţia publică, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie desemnează următorul candidat din lista candidaţilor care au promovat concursul.”
    anexa se completează cu punctul 451 cu următorul cuprins:
    „451. În situaţia în care funcţia publică ocupată ca urmare a concursului sau o altă funcţie, cu sarcini şi atribuţii similare, din aceeaşi categorie sau dintr-o categorie inferioară, a devenit vacantă sau temporar vacantă în termen de cel mult 6 luni de la data finalizării concursului, persoana/organul care are competenţa legală de numire în funcţie poate decide desemnarea în funcţia respectivă a următorului candidat din lista celor care au promovat concursul. Numirea în funcţie se realizează cu acordul scris al candidatului respectiv, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 27 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”
    punctul 46 va avea următorul cuprins:
    „46. Autoritatea publică prelungeşte termenul concursului în cazul în care:
    a) a depus dosarul doar un singur candidat;
    b) după examinarea dosarelor, la concurs poate fi admis doar un singur candidat.”
    se completează cu punctele 461 şi 462 avînd următorul cuprins:
    „461. Autoritatea publică poate prelungi termenul concursului în cazul în care:
    a) nu au fost depuse dosare în termenul stabilit;
    b) nici un candidat nu a obţinut nota minimă de promovare a concursului.
    462. Prelungirea concursului se realizează prin modificarea datei-limită de depunere a documentelor din informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, fără a plasa un nou anunţ într-o publicaţie periodică.”
    la punctul 47, cuvîntul „iarăşi” se exclude;
    punctul 48 se completează cu litera b1) avînd următorul cuprins:
    „b1) aprobă, în cazurile specificate la pct.46, şi decide, în cazurile specificate la pct.461., prelungirea concursului;”
    punctul 51 litera c), după cuvintele „probele scrise”, se completează cu cuvintele „/răspunsurile la interviu”;
    la punctul 53, litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) realizează publicitatea funcţiilor publice vacante şi/sau temporar vacante;”
    la punctul 55, cuvintele „primarului general” se substituie prin cuvintele „primăriei municipiului”;
    5. Anexa nr.2:
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Perioada de probă se aplică funcţionarilor publici debutanţi – persoanelor care exercită o funcţie publică pentru prima dată sau persoanelor care au exercitat anterior o funcţie publică, însă raporturile de serviciu ale acestora au încetat pînă la evaluarea activităţii la expirarea perioadei de probă sau au fost eliberate din funcţie în condiţiile art.63 alin.(1) lit.e) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    Nu se consideră funcţionar public debutant persoana care a activat în calitate de persoană cu funcţie de demnitate publică, care a activat în cabinetul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau în calitate de funcţionar public cu statut special, precum şi persoana numită în funcţie publică de conducere de nivel superior.”
    la punctul 38, litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) monitorizează exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul  Regulament de către factorii implicaţi în organizarea şi desfăşurarea perioadei de probă.”
    punctul 41 va avea următorul cuprins:
    „41. Perioada de probă se întrerupe în situaţia suspendării raporturilor de serviciu sau transferului funcţionarului public debutant. După reluarea activităţii sau după numirea în funcţia publică urmare a transferului, funcţionarul public debutant îşi continuă activitatea pînă la atingerea integrală a termenului de 6 luni.”
    la punctul 42, cuvintele „într-o altă” se substituie prin cuvintele „ulterioare în”.
    6. Anexa nr.3:
    în Metodologia cu privire la elaborarea, coordonarea şi aprobarea fişei postului:
    la punctul 9 subpunctul 2) alineatul trei, cifra „5” se substituie cu cifra „3”;
    punctul 10:
    subpunctul 1):
    în prima propoziţie, cuvintele „ , master, doctor” se exclud;
    în propoziţia a doua, cuvintele „ , precum şi, după caz, cursurile de perfecţionare profesională” se exclud;
    la subpunctul 2), cuvintele „specialitatea/profilul funcţiei publice respective, în serviciul public sau, după caz, în funcţii publice de conducere” se substituie prin cuvintele „domeniu”;
    la punctul 13 propoziţia a doua, cuvintele „planul de dezvoltare instituţională” se substituie prin cuvintele ”programul de dezvoltare strategică”;
    punctele 18-20 vor avea următorul cuprins:
    „18. După aprobare, pe fişa postului se aplică ştampila autorităţii publice respective. Subdiviziunea resurse umane o înregistrează într-un registru special, denumit „Registrul de evidenţă a fişelor de post”, care conţine numărul fişei postului, denumirea funcţiei publice, denumirea subdiviziunii structurale, precum şi date despre modificarea şi/sau completarea acesteia. După înregistrare, pe fişa postului se consemnează numărul acesteia, după care aceasta se plasează într-o mapă specială.
    19. După emiterea actului administrativ de numire în funcţie, fişa postului, înregistrată în Registrul de evidenţă a fişelor de post, se xeroxează şi se aduce, sub semnătură, la cunoştinţa funcţionarului public, concomitent cu aducerea la cunoştinţă a actului administrativ.
    Copiile fişei postului luate la cunoştinţă de funcţionarul public se înmînează acestuia şi conducătorului lui ierarhic superior, iar una dintre copii se plasează în dosarul personal al funcţionarului public.
    20. Modificarea şi/sau completarea fişei postului survine ca urmare a necesităţii operării unor schimbări în fişa postului şi se realizează prin elaborarea unei noi fişe a postului. Odată cu aprobarea acesteia, fişa anterioară a postului se abrogă de drept. Dispoziţiile pct.11-18 se aplică în mod corespunzător.
    Odată cu înregistrarea noii fişe a postului în Registrul de evidenţă a fişelor de post, în acesta se face şi menţiunea privind modificarea şi/sau completarea fişei precedente a postului.
    După înregistrare, noua fişă a postului se xeroxează şi se aduce, sub semnătură, la cunoştinţa funcţionarului public care exercită funcţia respectivă. Copiile fişei postului luate la cunoştinţă de funcţionarul public se înmînează acestuia şi conducătorului lui ierarhic superior, iar una dintre copii se plasează în dosarul personal al funcţionarului public.”
    punctul 21 se exclude;
    la punctul 22, după cuvintele „fişei postului” se introduc cuvintele „ , precum şi noua fişă a postului,”.
    7. Anexa nr.4:
    punctul 3 se completează cu următorul text: „După încheierea contractului, în termen de 30 de zile calendaristice, funcţionarul public este obligat să informeze conducătorul autorităţii publice, în care îşi desfăşoară activitatea de bază, despre acest fapt.”
    la punctul 6, prima propoziţie se completează cu cuvintele „ , cu păstrarea salariului la locul de muncă de bază”;
    8. Anexa nr.5:
    Formularul-tip va avea următorul cuprins:

    formular

    punctul 4:
    în prima propoziţie, cuvintele „şi serviciul contabil din cadrul autorităţii publice” se exclud;
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „La elaborarea lui, se poate solicita suportul subdiviziunii juridice şi a celei financiar/contabile din cadrul autorităţii publice, precum şi al conducătorului subdiviziunii structurale pentru care se completează statul de personal.”
    punctul 5 se completează, în final, cu cuvintele „ , precum şi, între paranteze, numărul şi data actului prin care este aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura şi efectivul-limită al autorităţii”;
    punctul 6 se completează, în final, cu cuvintele „şi actele normative potrivit cărora are loc salarizarea titularului funcţiei publice/postului”;
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. În coloniţa «Sarcinile de bază ale funcţiei publice/postului» se indică sarcinile care sînt stabilite pentru funcţia publică sau postul respectiv (3-7 sarcini). Sarcinile se preiau din fişa postului pentru funcţia publică respectivă sau, după caz, din dispoziţiile contractului individual de muncă pentru postul respectiv şi se numerotează cu cifre arabe. Nu se indică sarcinile de bază în cazul funcţiilor de demnitate publică.”
    la punctul 8, cuvintele „«pdtafap» – post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice»” se substituie cu cuvintele „«fpss» – funcţie publică corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici cu statut special”, «pdtafap» - post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice», «ps» – post de specialitate şi «pa» - post auxiliar»”.
    punctul 12, după cuvintele „cabinetului propriu al”, se completează cu cuvintele „Preşedintelui şi vicepreşedinţilor Parlamentului, preşedinţilor fracţiunilor parlamentare, deputaţilor în Parlament, Preşedintelui Republicii Moldova,”
    punctul 13:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) secretar de stat şi adjunct al conducătorului autorităţii administrative;”
    punctul se completează cu litera d) avînd următorul cuprins:
    „d) conducător şi adjunct al conducătorului aparatului/secretariatului autorităţii publice (Parlamentul, Preşedintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi).”
    punctul 14 se completează cu literele j), k) şi l) cu următorul cuprins:
    „j) şef al secretariatului instanţei judecătoreşti;
    k) şef al Aparatului Comisiei Electorale Centrale;
    l) custode principal de fonduri.”
    anexa se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins:
    „161. În categoria de „funcţie publică corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici cu statut special” se includ funcţiile din serviciul diplomatic, serviciul vamal, organele apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice, de prevenire şi combatere a corupţiei, ale căror statute sînt reglementate de legi speciale.”
    punctul 17 va avea următorul cuprins:
    „17. În categoria de «post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţii publice” intră posturile ale căror sarcini prevăd desfăşurarea activităţilor auxiliare de secretariat, protocol, administrative, de administrare a sistemelor informaţionale, inclusiv de introducere şi prelucrare a informaţiei ce asigură funcţionarea autorităţii publice, precum şi alte posturi care nu implică exercitarea prerogativelor de putere publică. În această categorie se includ şi posturile de conducere care coordonează desfăşurarea activităţilor auxiliare respective.”
    anexa se completează cu punctele 171, 172 şi 173 cu următorul cuprins:
    „171. În categoria de „post de specialitate” se includ posturile din autorităţile publice care solicită o pregătire a personalului în anumite domenii de activitate, nu prevăd exercitarea prerogativelor de putere publică, însă nu se încadrează în categoria „post de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice”.
    172. În categoria de „post auxiliar” se includ posturile de muncitori.
    173. După inserarea tuturor rîndurilor unei subdiviziuni, se introduce rîndul „Total subdiviziune structurală”, în care se evidenţiază numărul total de funcţii publice/posturi din subdiviziunea respectivă.”
    la punctul 18:
    alineatul unu:
    litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) numărul total de funcţii corespunzătoare categoriei funcţionarilor publici cu statut special;”
    alineatul se completează cu literele g), h) şi i) cu următorul cuprins:
    „g) numărul total de posturi de deservire tehnică ce asigură funcţionarea autorităţilor publice;
    h) numărul total de posturi de specialitate;
    i) numărul total de posturi auxiliare.”
    alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „În statul de personal se includ doar acele categorii de personal care sînt caracteristice autorităţii publice respective.”
    la punctul 19, cuvintele „şi al serviciului contabil” se exclud.
    punctul 21 va avea următorul cuprins:
    „21. După completare, statul de personal se expediază, pe suport de hîrtie şi în varianta electronică, pentru avizare Cancelariei de Stat. Autorităţile publice subordonate organelor centrale de specialitate expediază statul de personal prin intermediul organului ierarhic superior.
    la punctul 22, prima propoziţie se completează cu cuvintele „sau a unor explicaţii suplimentare”;
    punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. Ca urmare a examinării, Comisia poate acorda:
    a) aviz favorabil, în cazul în care funcţiile publice sau posturile sînt stabilite cu respectarea dispoziţiilor prezentei Metodologii şi a actelor legislative şi normative care reglementează activitatea în serviciul public;
    b) aviz nefavorabil, în cazul în care funcţiile publice sau posturile sînt stabilite cu încălcarea dispoziţiilor prezentei Metodologii şi a actelor legislative şi normative care reglementează activitatea în serviciul public.”
    la punctul 25, cuvintele „în termen de 5 zile lucrătoare” se exclud;
    la punctul 28:
    prima propoziţie, după cuvintele „reorganizării autorităţii publice” se completează cu cuvintele „ , modificării misiunii şi funcţiilor de bază ale autorităţii publice”;
    propoziţia a doua va avea următorul cuprins: „În acest caz, în termen de o lună de la aprobarea actelor corespunzătoare, se completează şi se avizează un nou stat de personal, cel anterior fiind considerat abrogat de drept.” 
    9. Anexa nr.6:
    punctul 2, după cuvintele „delegare la instruire”, se completează cu cuvintele „sau de suspendare a raporturilor de serviciu în condiţiile art.38 alin.(1) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;
    la punctul 3:
    alineatul unu se completează în final cu cuvintele ”, precum şi dacă funcţionarul urmează studii de masterat”;
    alineatul doi, după cuvintele „formele de dezvoltare profesională”, se completează cu cuvintele „ , inclusiv studiile de masterat,”;
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Angajamentul nu se întocmeşte în cazul în care funcţionarul public participă la forme de dezvoltare profesională, inclusiv la studiile de masterat, din cont propriu, precum şi în cazul suspendării raporturilor de serviciu în condiţiile art.38 alin.(1) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi asumării obligaţiei de a activa în serviciul public în baza unui alt act juridic.”
    la punctul 5:
    subpunctul 2), după cuvintele „formelor de dezvoltare profesională,”, se completează cu cuvintele „inclusiv a studiilor de masterat,”;
    subpunctul 3), după cuvintele „dezvoltarea sa profesională,”, se completează cu cuvintele „indiferent de sursa de finanţare,”;
    punctul 6:
    subpunctele 1), 2) şi 3), după cuvintele „de dezvoltare profesională”, se completează cu cuvintele „ , inclusiv studiile de masterat,”;
    se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „În cazul în care urmează studii de masterat, durata cumulativă ale cărora într-un an calendaristic nu depăşeşte 90 de zile, funcţionarul public are obligaţia să activeze în serviciul public 2 ani.”
punctul 8:
    după cuvintele „dezvoltarea sa profesională,”, se completează cu cuvintele „indiferent de sursa de finanţare,”;
    subpunctul 2), după cuvintele „formelor de dezvoltare profesională,”, se completează cu cuvintele „inclusiv a studiilor de masterat,”;
    la punctul 9, subpunctul 1) va avea următorul cuprins:
    „1) raporturile de serviciu au încetat din cauza decesului funcţionarului public, declarării ca fiind decedat sau dispărut fără urmă, pierderii capacităţii depline de exerciţiu, unei situaţii de forţă majoră, lichidării autorităţii publice, cu excepţia situaţiei în care funcţionarul public refuză transferul într-o altă autoritate, ori din cauza stării de sănătate, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală a vitalităţii, care nu îi mai permite funcţionarului să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei;”
    punctul 10, după cuvintele „dezvoltarea sa profesională,”, se completează cu cuvintele „indiferent de sursa de finanţare,”;
    la punctul 11, cuvintele „ , împreună cu actul administrativ de delegare la instruire, în dosarul personal al acestuia” se substituie prin cuvintele „într-o mapă specială, iar o copie a acestuia – în dosarul personal”;
punctul 12 va avea următorul cuprins:
    „12. În situaţia în care raporturile de serviciu ale funcţionarului public încetează în perioada în care acesta are obligaţia să activeze în serviciul public în alte circumstanţe decît cele specificate la pct.9 subpct.1), autoritatea publică în care acesta îşi desfăşoară activitatea este obligată să comunice despre acest fapt autorităţii publice faţă de care s-a întocmit angajamentul.
    Dispoziţiile alineatului unu se aplică în mod corespunzător ori de cîte ori funcţionarul public trece dintr-o autoritate publică în alta.”
    10. Anexa nr.7:
    la punctul 12, cuvintele „2 ani” se substituie cu cuvintele „4 ani”;
    la punctul 15 şi punctul 16 subpunctul 3), cuvintele „de incompatibilitate” se exclud;
    la punctul 17, subpunctul 4) va avea următorul cuprins:
    „4) este în concediu anual de odihnă, în concediu de studii sau raporturile de serviciu au fost suspendate în condiţiile lit.c)-e) ale art.52 şi ale lit.a) şi d) din alin.(1) al art.54 din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;”
    punctul 21:
    la subpunctul 2), textul „ , cu excepţia situaţiilor specificate la lit.c) şi d) art.52 sau lit.d) art.54 din legea respectivă” se substituie cu textul „în alte circumstanţe decît cele specificate la pct.17 subpct.4) din prezentul Regulament”;
    la subpunctul 3), cuvintele „de incompatibilitate” se exclud;
    subpunctul 4) se exclude.
    la punctul 24, cuvintele „adjunctului conducătorului autorităţii publice” se substituie prin cuvintele „sau a altui funcţionar al autorităţii respective numiţi în funcţii de către o altă autoritate publică”;
    punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. În cazul autorităţilor publice în care nu se constituie comisia de disciplină, competenţa de cercetare a faptelor sesizate ca abateri disciplinare o are comisia de disciplină constituită în cadrul organului ierarhic superior, iar în cazul serviciilor publice descentralizate în care nu se constituie comisia de disciplină, precum şi în cazul faptelor sesizate ca abateri disciplinare ale conducătorilor subdiviziunilor subordonate consiliului raional sau municipal – comisia de disciplină constituită în cadrul aparatului preşedintelui raionului sau al primăriei municipiului.”
    la punctul 26 subpunctul 2), cuvîntul „secretarul” se substituie cu cuvintele „secretarul/grupul de lucru”;
    la punctul 27 subpunctul 1), cuvintele „şi desfăşurarea anchetei de serviciu” se exclud;
    punctul 28:
    subpunctul 2) va avea următorul cuprins:
    „2) desfăşoară, în caz că este abilitat de comisie, ancheta de serviciu, întocmeşte şi înaintează în adresa comisiei raportul privind ancheta de serviciu, prezintă în cadrul şedinţei comisiei de disciplină rezultatele anchetei de serviciu;”
    subpunctul 3) se exclude;
    punctul 36 va avea următorul cuprins:
    „36. După primirea sesizării, preşedintele comisiei de disciplină, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, convoacă şedinţa comisiei de disciplină care decide:
    1) remiterea sesizării secretarului comisiei în vederea desfăşurării anchetei de serviciu;
    2) constituirea unui grup de lucru abilitat cu desfăşurarea anchetei de serviciu – în cazurile în care obiectul sesizării este unul complex, precum şi dacă sînt vizaţi 2 sau mai mulţi funcţionari publici;
    3) clasarea cauzei – în situaţia în care se constată că:
    a) nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la subpct. 1), 3), 4) şi 6) din pct.34 din prezentul Regulament;
    b) a expirat termenul specificat la pct. 67 din prezentul Regulament;
    c) nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la subpct. 2) al pct. 34 din prezentul Regulament, iar identificarea funcţionarului public, a cărui faptă este sesizată, nu este posibilă.”
    la punctul 37, cuvintele „7 zile” şi „3 zile” se substituie prin cuvintele „14 zile”, respectiv, „7 zile”;
    anexa se completează cu punctele 381 şi 382 cu următorul cuprins:
    „381. Refuzul funcţionarului public de a fi audiat se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin 2 persoane din cadrul autorităţii publice, unul dintre care fiind membru al comisiei de disciplină desemnat în condiţiile pct.10, şi nu împiedică continuarea desfăşurării anchetei de serviciu.
    382. Desfăşurarea anchetei de serviciu, precum şi curgerea termenelor specificate la pct.37, se suspendă în cazul imposibilităţii audierii funcţionarului public din motivul aflării lui în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, precum şi al suspendării în legătură cu boala sau trauma. În acest caz, ancheta de serviciu se va relua imediat cu revenirea la serviciu a funcţionarului.”
    la punctul 39, cuvîntul „secretarul” se substituie prin cuvintele „secretarul/grupul de lucru”;
    punctele 40 şi 41 se exclud;
    punctul 44 va avea următorul cuprins:
    „44. Citarea se face de către secretar, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de ziua desfăşurării şedinţei comisiei.  Citarea se face prin înştiinţare scrisă, care se înmînează personal funcţionarului public, cu semnătură de primire. Refuzul de a semna înştiinţarea scrisă se consemnează într-un proces-verbal, semnat de cel puţin 2 persoane din cadrul autorităţii publice prezente la înmînarea înştiinţării.
    În cazul imposibilităţii înmînării personale a înştiinţării scrise, aceasta se expediază prin poştă, indicîndu-se locul, data şi ora şedinţei comisiei.
    Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică ori prin mijloace electronice.”
    la punctul 48 subpunctul 1), cuvîntul „secretarul” se substituie prin cuvintele „secretarul/grupul de lucru”;
    la punctul 51, cuvintele „secretarului comisiei” se substituie prin cuvintele „secretarului/grupului de lucru”;
    la punctul 52 subpunctul 2), cuvintele „confirmă circumstanţele specificate la punctele 40 şi 41” se substituie prin cuvintele „constată expirarea termenului specificat la punctul 67”;
    punctul 58 va avea următorul cuprins:
    „58. Absenţa funcţionarului public sau a altor persoane citate nu împiedică desfăşurarea şedinţei comisiei de disciplină, în cazul în care comisia constată că aceştia au ştiut despre locul, data şi ora şedinţei comisiei. În caz contrar, precum şi dacă funcţionarul public cercetat lipseşte din motivul aflării lui în concediu de odihnă anual, în concediu de studii sau al suspendării în legătură cu boala sau trauma, şedinţa comisiei se amînă, iar reluarea acesteia se face cu respectarea prevederilor punctelor 43 şi 44 din prezentul Regulament.”
    punctul 63:
    sintagma „5 zile lucrătoare” se substituie prin cuvintele „o lună”;
    se completează în final cu cuvintele „privind constatarea abaterii disciplinare”
    se completează cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins: ”Curgerea termenului respectiv se suspendă pe perioada aflării funcţionarului în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau trauma.”
    punctul 66 se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: „Refuzul funcţionarului public de a semna actul administrativ cu privire la aplicarea sancţiunii disciplinare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin 2 persoane din cadrul autorităţii publice.”
    punctul 67 va avea următorul cuprins:
    „67. Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 6 luni de la data săvîrşirii abaterilor disciplinare, cu excepţia sancţiunii disciplinare pentru încălcarea legislaţiei cu privire la declararea veniturilor şi a proprietăţii şi cu privire la conflictul de interese, care se aplică în termen de cel mult  6 luni de la data rămînerii definitive a actului prin care se constată săvîrşirea abaterii disciplinare. Curgerea termenelor respective se suspendă pe perioada aflării funcţionarului în concediu de odihnă anual, în concediu de studii, suspendării raporturilor de serviciu în legătură cu boala sau trauma, precum şi în cazurile specificate la punctul 61 din prezentul Regulament.”
    se completează cu punctul 69 cu următorul cuprins:
    „69. Sancţiunea disciplinară, cu excepţia destituirii din funcţia publică, poate fi revocată în condiţiile art.211 alin.(2) din Codul muncii.”
    11. Anexa nr.8:
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. Evaluarea nu va fi efectuată dacă funcţionarul public şi-a exercitat efectiv atribuţiile de serviciu în perioada evaluată mai puţin de patru luni în funcţia publică respectivă. În acest caz, calificativul acordat la evaluarea efectuată pe parcursul perioadei evaluate, dacă aceasta a avut loc, se consideră calificativ la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale funcţionarului public în cauză.”;
    la punctul 7 litera b), cuvintele „raportul de serviciu al evaluatorului” se substituie prin cuvintele „raportul de serviciu sau, după caz, mandatul evaluatorului”;
    la punctul 15:
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) monitorizează şi analizează semestrial îndeplinirea obiectivelor de către funcţionarii publici din subordinea sa directă prin prisma indicatorilor de performanţă, în vederea revizuirii acestora, îmbunătăţirii performanţelor profesionale şi stabilirii sporului pentru performanţa colectivă;”
    litera d), după cuvintele „rezultatele obţinute”, se completează cu cuvintele „în perioada evaluată”;
    la punctul 17, litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) completează formularele din dosarul personal cu informaţiile / datele necesare privind rezultatele evaluării performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici;”
    la punctul 33, cuvintele „ , şi se anexează la dosarul personal al acestuia” se exclud;
    punctul 62 se completează cu literele g) şi h) cu următorul cuprins:
    „g) adjunctul funcţionarului public cu rol de evaluator, în cazul în care acesta din urmă este funcţionar public debutant, la evaluarea anuală i s-a acordat calificativul de evaluare „nesatisfăcător” sau nu a realizat obligaţiile specificate la pct.7 lit.b) - pentru funcţionarii publici de conducere şi de execuţie din subordinea directă a acestuia;
    h) adjunctul demnitarului cu rol de evaluator, în cazul în care acesta din urmă nu a realizat obligaţiile specificate la pct.7 lit.b) - pentru funcţionarii publici de conducere şi de execuţie din subordinea directă a acestuia.”
    la punctul 84, cuvintele „şi se anexează la dosarul personal al funcţionarului public” se exclud;
    punctul 87 va avea următorul cuprins:
    „87. În cazul în care evaluatorul este persoană care exercită o funcţie de demnitate publică, la solicitarea funcţionarului public evaluat, conducătorul autorităţii publice creează, pentru fiecare caz în parte, un grup de contestare, constituit din minimum 3 membri, care va examina contestaţia depusă.
    Rezultatele contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal datat şi semnat de toţi membrii grupului de contestare. Calitatea de membru o pot avea:
    a) funcţionari publici de conducere sau de execuţie care au avut tangenţe directe şi frecvente cu activitatea funcţionarului public evaluat;
    b) şeful subdiviziunii resurse umane/responsabilul de resurse umane;
    c)  consilieri ai consiliului raional/municipal sau local pentru secretarul consiliului raional/municipal sau local;
    d) un reprezentant al organului sindical din autoritatea publică respectivă sau - în cazul în care în autoritatea publică respectivă nu există organ sindical – un reprezentant desemnat prin votul majorităţii funcţionarilor publici;
    e) alte persoane care au avut tangenţe directe şi frecvente cu activitatea funcţionarului public evaluat.”
    punctul 90 se completează cu cuvintele „pentru perioada evaluată, care va include şi rezultatele evaluării performanţelor desfăşurate pe parcursul anului”;
    se completează cu punctul 93 cu următorul cuprins:
    „93. Toate documentele aferente administrării procedurii de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarului public sînt păstrate într-o mapă specială, gestionată de către subdiviziunea resurse umane. Acestea se păstrează timp de 3 ani de către subdiviziunea resurse umane, ulterior fiind transmise în arhiva autorităţii publice.”
    în anexele nr.6 şi nr.7, compartimentele „1. Date generale” se completează cu un nou rînd cu următorul cuprins:
    Rezultatele evaluării pe parcursul anului (după caz)    Perioada:    Punctaj:    Calificativ:

Rezultatele evaluării pe parcursul anului (după caz)

Perioada:
Punctaj:
Calificativ:

    12. Punctul 38 din anexa nr.11, după cuvintele „cu confirmare,” se completează cu cuvintele ”sau prin act de predare-primire,”.