HGM122/2014
ID intern unic:  351705
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 122
din  18.02.2014
cu privire la Programul de reformare a serviciilor publice
pentru anii 2014-2016
Publicat : 21.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 139
    MODIFICAT


    În scopul accelerării procesului de reformă a serviciilor publice şi realizării obiectivelor Guvernului în sfera modernizării serviciilor publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni privind implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, conform anexei nr.2.
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi instituţiile publice autonome:
    a) vor întreprinde măsurile necesare în vederea realizării activităţilor stipulate în Programul de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 şi Planul  de acţiuni privind implementarea acestuia;
    b) vor raporta, anual, Cancelariei de Stat referitor la implementarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016;
    c) vor desemna persoane din cadrul subdiviziunii de analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice care, în colaborare cu coordonatorul pentru e-Transformare şi specialiştii serviciului juridic, vor coordona şi monitoriza mersul implementării reformei serviciilor publice în cadrul autorităţii respective, şi vor informa, în mod corespunzător, Cancelaria de Stat.
    3. Cancelaria de Stat va asigura coordonarea şi monitorizarea realizării Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia, generalizînd şi prezentînd Guvernului informaţia în acest sens în termenele stipulate în Program.
    4. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul alocaţiilor bugetare aprobate autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de implementare, precum şi din contul altor surse conform legislaţiei în vigoare.
    41. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale să întreprindă măsuri privind realizarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia.
    [Pct.41 introdus prin HG198 din 23.04.15, MO105-109/01.05.15 art.224]
    5. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.797 din 26 octombrie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului de reformare a serviciilor publice pentru anii 2012-2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 229-233, art.861).
    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu

    Nr. 122. Chişinău, 18 februarie 2014.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG198 din 23.04.15, MO105-109/01.05.15 art.224]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacția HG198 din 23.04.15, MO105-109/01.05.15 art.224]