LPM312/2013
ID intern unic:  351749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 312
din  20.12.2013
privind grupurile de producători agricoli
şi asociaţiile acestora
Publicat : 25.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 90     Data intrarii in vigoare : 25.08.2014
    MODIFICAT
     
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
   
    NOTĂ:
    
În textul Legii sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi sfera de aplicare
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul legal de organizare, recunoaştere şi funcţionare a grupurilor de producători agricoli, care au drept scop valorificarea producţiei membrilor grupului, îmbunătăţirea eficienţei activităţii acestora, planificarea producţiei, concentrarea ofertei, organizarea desfacerii produselor agricole, precum şi condiţiile de acordare a sprijinului financiar, ce ţin de organizarea şi funcţionarea acestora.
    (2) Crearea, funcţionarea, reorganizarea şi lichidarea grupurilor de producători agricoli (în continuare – grupuri de producători) se reglementează de prezenta lege, de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul civil, Codul fiscal şi de alte acte normative.
    Articolul 2. Noţiuni generale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni generale:
    autoritate competentă – organ al administraţiei publice centrale responsabil de reglementarea activităţii în domeniul agroalimentar;
    producător agricol – persoană fizică care practică activitatea de întreprinzător sau persoană juridică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, înregistrată în modul stabilit, ale cărei activităţi principale sînt producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea acestora, de asemenea creşterea, mulsul şi deţinerea de animale în scopuri agricole;
    grup de producători – orice persoană juridică, cu excepţia organizaţiilor necomerciale, constituită din producători agricoli şi recunoscută de autoritatea competentă în condiţiile prezentei legi, al cărei scop principal este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor grupului;
    procedură de recunoaştere – totalitatea acţiunilor şi a măsurilor necesare pentru dobîndirea de către persoana juridică a statutului de grup de producători;
    aviz de recunoaştere – document eliberat de autoritatea competentă, care certifică îndeplinirea de către persoana juridică a condiţiilor de recunoaştere în calitate de grup de producători şi care asigură titularului toate drepturile conferite de prezenta lege;
    decizie de retragere a avizului de recunoaştere – document eliberat de autoritatea competentă, ce are ca scop revocarea avizului de recunoaştere;
    valoarea producţiei comercializate – valoarea fără TVA a producţiei comercializate de către membrii grupului de producători prin intermediul acestuia.
    Articolul 3. Obiectivele constituirii şi funcţionării
                        grupurilor de producători
    Reglementarea organizării şi funcţionării grupurilor de producători are drept obiective:
    a) consolidarea cooperării/asocierii între producătorii agricoli;
    b) creşterea veniturilor obţinute din activităţile agricole;
    c) creşterea durabilă a performanţei economice şi a competitivităţii în agricultură;
    d) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;
    e) sporirea exportului de produse agricole şi agroalimentare.
    Articolul 4. Principiile de organizare a grupurilor
                       de producători
    Principiile de organizare a grupurilor de producători sînt:
    a) asocierea şi funcţionarea, pe baza liberei iniţiative a producătorilor agricoli şi a unităţii de interes şi de acţiune a grupului, pentru comercializarea producţiei membrilor grupului;
    b) funcţionarea grupurilor de producători în baza normelor de concurenţă loială şi stabilitate;
    c) organizarea şi funcţionarea fiecărui grup de producători în jurul unui singur produs sau al unui grup de produse omogene;
    d) stimularea, inclusiv financiară, a grupurilor de producători din partea statului, precum şi din partea altor parteneri de dezvoltare, şi neadmiterea dublei impuneri fiscale asupra producţiei comercializate prin intermediul grupului de producători;
    e) asumarea de către grupurile de producători a unor responsabilităţi drept condiţie obligatorie pentru obţinerea sprijinului financiar din partea statului.
    Articolul 5. Atribuţiile autorităţii competente în domeniul
                       susţinerii producătorilor agricoli
    (1) Autoritatea competentă pentru recunoaşterea şi monitorizarea grupurilor de producători este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    (2) Autoritatea competentă are următoarele atribuţii:
    a) elaborează politicile în domeniul susţinerii producătorilor agricoli şi asigură implementarea acestora;
    b) ia deciziile de acordare a recunoaşterii, precum şi de retragere a recunoaşterii grupurilor de producători, în conformitate cu cerinţele stabilite de prezenta lege;
    c) ţine evidenţa grupurilor de producători recunoscute în temeiul prezentei legi;
    d) asigură, prin intermediului Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, alocarea de suport financiar pentru susţinerea creării grupurilor de producători.  
    Articolul 6. Atribuţiile Agenţiei de Intervenţie și Plăţi
                       pentru Agricultură
    (1) Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – Agenţie) este un organ administrativ pe lîngă Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, responsabil de gestionarea resurselor financiare destinate susţinerii grupurilor de producători.
    (2) În domeniul susţinerii grupurilor de producători, Agenţia are următoarele atribuţii:
    a) aprobă planul de recunoaştere a grupului de producători;
    b) asigură derularea corectă şi legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor destinate susţinerii grupurilor de producători;
    c) acceptă sau respinge solicitările de plată depuse de către grupurile de producători pentru măsurile de sprijin prevăzute la art. 18;
    d) efectuează verificări pe teren ale proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar, atît înainte cît şi după aprobarea acestora;
    e) efectuează monitorizarea continuă a respectării de către grupurile de producători a criteriilor de eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil;
    f) întreprinde acţiuni de promovare, comunicare, informare, monitorizare şi alte acţiuni care să asigure buna derulare a sistemului existent de subvenţionare în agricultură;
    g) elaborează manuale de proceduri şi metodologii în vederea implementării legale a atribuţiilor funcţionale;
    h) întocmeşte ordine de plată şi le prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei de Stat;
    i) alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul II
RECUNOAŞTEREA, ÎNREGISTRAREA ŞI FUNCŢIONAREA
GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI ŞI A ASOCIAŢIILOR
ACESTORA
    Articolul 7. Condiţiile de constituire şi obiectul de activitate
                       al grupurilor de producători
    (1) Un grup de producători se poate constitui în una din formele juridice de organizare prevăzute de legislaţia în vigoare, fiind format din cel puţin 5 membri, producători agricoli, dintre care niciunul nu poate deţine mai mult de 20% din voturi la adunarea generală.
    (2) Un grup de producători se consideră constituit şi dobîndeşte personalitate juridică de la data înregistrării de stat în conformitate cu prevederile Legii nr. 220-XVI  din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
    (3) Calitatea de membru al unui grup de producători în sensul prezentei legi poate fi dobîndită de către orice producător agricol care îşi declară în scris intenţia de a plăti cotizaţia stabilită conform statutului grupului, precum şi de a comercializa un produs sau un grup de produse omogene, proprii, în cadrul grupului respectiv, după cum urmează: 
    a) 50% – în primul an de activitate;
    b) 60% – în al doilea an de activitate;
    c) 75% – în al treilea şi în următorii ani de activitate.
    (4) Obiectul de activitate al grupurilor de producători constă în:
    a) identificarea pieţelor de desfacere şi planificarea producţiei membrilor săi conform cererii pieţei, în condiţii de calitate şi potrivit cu cerinţele de comercializare în vigoare;
    b) plasarea pe piaţă a produselor obţinute de membrii grupului;
    c) aplicarea unor reguli unitare de calitate a producţiei pentru toţi membrii grupului;
    d) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător;
    e) promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi de gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului ambiant;
    f) alte activităţi ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
    (5) Grupurile de  producători recunoscute funcţionează pe baza actelor de constituire.
    Articolul 8.  Pierderea calităţii de membru al
                        grupului de producători
    (1) Un membru al grupului de producători poate fi exclus la cererea acestuia, prin renunţarea la calitatea de membru, precum şi în cazul neonorării obligaţiilor prevăzute la art. 9, printr-o decizie a organului împuternicit conform statutului.
    (2) Excluderea unui membru al grupului de producători se va realiza cu respectarea legislaţiei în baza căreia a fost constituit grupul de producători.
    (3) Renunţarea la calitatea de membru al grupului de producători se va efectua cu respectarea unui termen de preaviz, a cărui durată este stabilită prin statut, dar care nu va fi mai mic de o lună.
    Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile membrilor
                        grupului de producători
    (1) Membrii grupului de producători au dreptul:
    a) la servicii de consultanţă, expertiză tehnică şi tehnologică, precum şi la instruire, oferite de/sau prin intermediul grupului de producători;
    b) să comercializeze toată producţia proprie prin intermediul grupului de producători;
    c) să participe la activitatea grupului de producători, să primească informaţii, date şi documente privind activitatea acestuia în termenele şi în modul prevăzute de statut;
    d) să înainteze propuneri de discuţii pentru agenda adunării generale;
    e) să desemneze şi să voteze candidaţii pentru organele de conducere ale grupului de producători.
    (2) Membrii grupului de producători beneficiază şi de alte drepturi prevăzute de legislaţie şi de statutul grupului de producători.
    (3) Membrii grupului de producători au următoarele obligaţii:
    a) să execute prevederile prezentei legi, ale statutului şi regulamentelor interne ale grupului de producători;
    b) să comercializeze producţia proprie prin intermediul grupului de producători, în proporţiile stabilite la art. 7 alin. (3);
    c) să facă parte dintr-un singur grup de producători pentru acelaşi produs sau grup de produse omogene;
    d) să pună la dispoziţie informaţiile solicitate de grupul de producători referitoare la suprafeţele destinate producţiei, tipul de cultură, cantităţile recoltate şi vînzările directe în vederea întocmirii informaţiilor statistice;
    e) să verse cotizaţii, sub formă de mijloace financiare sau în natură, prevăzute în actele de constituire pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupului de producători;
    f) să informeze despre orice modificare a datelor de identificare proprii introduse în Registrul de stat al persoanelor juridice.
    Articolul 10. Actele de constituire şi cerinţele faţă
                         de acestea
    (1) Actele de constituire a grupului de producători sînt statutul şi contractul de asociere, care sînt semnate de toţi fondatorii şi sînt autentificate notarial.
    (2) Pe lîngă cerinţele pe care trebuie să le întrunească actul de constituire, conform legislaţiei în vigoare, pentru forma juridică de organizare respectivă, acesta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu:
    a) condiţiile de primire de noi membri în cadrul grupului şi de ieşire a membrilor din cadrul grupului;
    b) condiţia de apartenenţă doar la un singur grup de producători pentru acelaşi produs sau grup de produse omogene;
    c) asumarea de către membrii grupului a angajamentului de vînzare, în totalitate sau parţial, a produselor sau a grupului de produse omogene, prin intermediul grupului de producători, precum şi derogările de la acest angajament;
    d) condiţii de oferire de către membrii grupului de producători a informaţiilor privind volumul vînzărilor şi preţurile de comercializare a produselor pentru care s-a constituit grupul respectiv şi care nu au fost comercializate prin intermediul grupului.
    (3) În actul de constituire pot fi cuprinse, de asemenea, prevederi ce ţin de:
    a) aprovizionarea membrilor grupului de producători cu mijloace de producţie;
    b) principiile de utilizare în comun a echipamentului agricol;
    c) păstrarea, ambalarea şi standardizarea produsului sau a grupului de produse omogene.
    Articolul 11. Recunoaşterea grupurilor de producători
    (1) O persoană juridică legal constituită poate solicita recunoaşterea sa ca grup de producători dacă:
    a) întruneşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1)–(3);
    b) actele sale de constituire corespund prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2);
    c) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor săi, comercializată prin intermediul grupului de producători.
    (2) Pentru a obţine recunoaşterea ca grup de producători, persoana juridică înaintează autorităţii competente o cerere prin care solicită recunoaşterea, la care anexează:
    a) copia legalizată de pe actele de constituire;
    b) copia de pe decizia adunării generale a grupului sau a organului împuternicit de aceasta, în care se menţionează acordul membrilor grupului pentru efectuarea demersurilor legale în vederea recunoaşterii ca grup de producători;
    c) dovada deţinerii legale în proprietate, arendă sau gestiune a terenurilor agricole de către fiecare membru al grupului;
    d) declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru al grupului din care să rezulte că nu aparţine unui alt grup de producători pentru aceeaşi categorie de produse pentru care se solicită recunoaşterea;
    e) planul de recunoaştere, care trebuie să conţină:
    – descrierea situaţiei persoanei juridice în cauză privind infrastructura, numărul de membri şi datele de identificare ale acestora, informaţii cu privire la producţia membrilor grupului şi comercializarea acesteia;
    – informaţii despre sistemul centralizat de facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei realizate de membrii grupului de producători;
    – planul estimativ de recunoaştere, valabil pentru o perioadă de 5 ani;
    – descrierea măsurilor eligibile spre care vor fi orientate resursele financiare ca ajutor din partea statului, conform prevederilor art. 18 alin. (9).
    (3) În cazul în care ca urmare a verificărilor se confirmă respectarea condiţiilor pentru depunerea planului de recunoaştere, autoritatea competentă transmite Agenţiei o copie a dosarului în vederea aprobării planului de recunoaştere.
    (4) Decizia de aprobare a planului de recunoaştere se ia de către Agenţie în termen de 20 de zile de la data primirii acestuia.
    (5) Pentru aprobarea planului de recunoaştere, Agenţia se asigură de eficienţa economică şi calitatea tehnică a acestuia, de corectitudinea estimărilor şi de planificarea implementării măsurilor prevăzute în plan.
    (6) După caz, Agenţia poate:
    a) aproba planul de recunoaştere;
    b) solicita clarificări sau adaptări ale planului de recunoaştere, în vederea respectării eligibilităţii măsurilor prevăzute în el;
    c) respinge planul de recunoaştere din motivul nerespectării prevederilor alin. (2) lit. e).
    (7) În urma examinării cererii depuse de persoana juridică, autoritatea competentă fie acceptă recunoaşterea acesteia în calitate de grup de producători, cu emiterea avizului de recunoaştere, fie respinge cererea de recunoaştere, cu informarea solicitantului în termen de 30 de zile asupra motivelor respingerii.
    (8) Drept motiv de respingere a cererii de recunoaştere servesc următoarele situaţii:
    a) solicitantul nu se încadrează în condiţiile de constituire prevăzute la art. 7 alin. (1)–(3);
    b) actele de constituire nu cuprind toate prevederile obligatorii pentru constituirea grupului de producători conform art. 10 alin. (1) şi (2);
    c) planul de recunoaştere este respins în condiţiile prezentei legi.
    (9) Decizia de respingere a cererii de recunoaştere poate fi contestată în instanţa de judecată în conformitate cu procedura stabilită prin Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
    Articolul 12. Avizul de recunoaştere
    (1) Avizul de recunoaştere se eliberează de către autoritatea competentă în urma examinării actelor prevăzute la art. 11.
    (2) Termenul de examinare a cererii de recunoaştere a grupului de producători este de maximum 30 de zile, incluzînd şi termenul de examinare a planului de recunoaştere din partea Agenţiei.
    (3) Din momentul recunoaşterii unui grup de producători, autoritatea competentă are dreptul sa efectueze verificări asupra respectării termenelor şi condiţiilor de recunoaştere, iar în caz de depistare a unor nereguli, să dispună retragerea avizului de recunoaştere.
    (4) Drept temei pentru retragerea avizului de recunoaştere serveşte oricare dintre încălcările prevăzute la art. 20 alin. (4), ce a fost constatată în modul stabilit.
    (5) Periodicitatea verificărilor efectuate de către autoritatea competentă în vederea constatării respectării condiţiilor de recunoaştere nu va fi mai mare decît o dată în cursul unui an calendaristic, cu excepţia cazurilor de sesizare a autorităţii competente asupra unor acţiuni ilegale admise în activitatea grupului de producători.
    (6) Termenul de valabilitate a avizului de recunoaştere se va stabili în funcţie de perioada de realizare a planului de recunoaştere, însă nu va depăşi 5 ani.
    (7) La expirarea termenului de valabilitate a avizului de recunoaştere, grupul de producători poate solicita un nou aviz pentru un termen de 5 ani, cu depunerea unei cereri, în condiţiile art. 11, cu cel puţin 2 luni înaintea datei expirării avizului de recunoaştere.
    Articolul 13. Modificarea datelor indicate în documentele
                         anexate la cererea de recunoaştere
    (1) Grupul de producători, recunoscut în modul stabilit, este obligat să înştiinţeze autoritatea competentă despre toate modificările survenite în datele indicate în documentele anexate la cererea de recunoaştere. Înştiinţarea se prezintă la autoritatea competentă personal, prin scrisoare recomandată sau prin poşta electronică (sub forma unui document electronic cu semnătură digitală), în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) care le confirmă.
    (2) Pe parcursul implementării planului de recunoaştere, grupul de producători poate solicita, o singură dată pe an, modificarea planului de recunoaştere, ţinînd cont de faptul că modificarea solicitată nu trebuie să afecteze obiectivul general al planului de recunoaştere.
    (3) Cererea de modificare a planului de recunoaştere, însoţită de toate documentele justificative, se va depune la Agenţie, care va aproba modificarea planului de recunoaştere sau, după caz, va respinge solicitarea, informînd în acest sens grupul de producători în termen de cel mult 15 zile.
    (4) Decizia Agenţiei de a respinge cererea de modificare a planului de recunoaştere poate fi atacată în instanţa de judecată în conformitate cu procedura stabilită prin Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.
    Articolul 14. Produsele pentru care se constituie
                         grupurile de producători
    Grupurile de producători pot solicita recunoaşterea pentru un produs sau un grup de produse omogene după cum urmează:
    a) cereale;
    b) plante oleaginoase;
    c) legume, inclusiv cartofi şi sfeclă de zahăr;
    d) fructe, inclusiv struguri şi pomuşoare;
    e) porcine, carne de porc;
    f) păsări, carne de pasăre, ouă;
    g) bovine, carne de bovine;
    h) ovine şi caprine, carne şi lapte de ovine şi de caprine, lînă;
    i) miere de albine şi produse apicole;
    j) lapte şi produse lactate;
    k) plante medicinale şi eterooleaginoase;
    l) seminţe şi material săditor, flori.
    Articolul 15. Registrul grupurilor de producători
    (1) Grupul de producători recunoscut se înscrie, pentru evidenţă, în mod obligatoriu, în Registrul grupurilor de producători ţinut de autoritatea competentă.
    (2) Înscrisul în Registrul grupurilor de producători va cuprinde, în mod obligatoriu:
    a) denumirea şi sediul grupului de producători;
    b) data emiterii avizului de recunoaştere;
    c) denumirea produsului sau al grupului de produse pentru care grupul a fost recunoscut;
    d) datele persoanelor cu drept de reprezentare a grupului, conform actelor de constituire.
    (3) Grupul de producători  este obligat să informeze autoritatea competentă despre orice modificare a datelor conţinute în registru, în condiţiile art. 13.
    (4) Regulile de ţinere a Registrului grupurilor de producători, de înscriere/ radiere a datelor conţinute în acesta, precum şi modelul registrului vor fi aprobate de autoritatea competentă.
    Articolul 16. Asociaţia grupurilor de producători
    (1) În vederea promovării intereselor grupurilor de producători şi creării unor condiţii favorabile de realizare şi protejare a intereselor de producţie, sociale şi a altor interese comune, grupurile de producători au dreptul să înfiinţeze asociaţii cu statut de organizaţii necomerciale.
    (2) Crearea şi activitatea unei asociaţii a grupurilor de producători se admit dacă sînt întrunite următoarele condiţii:
    a) intrarea benevolă a grupurilor în asociaţie şi ieşirea din aceasta în condiţiile prevăzute de contractul de asociere sau statutul asociaţiei;
    b) respectarea legislaţiei în domeniul concurenţei;
    c) organizarea pe bază de contract a raporturilor dintre grupurile de producători ce fac parte din asociaţie.
    (3) În cazul în care, prin decizia fondatorilor, asociaţia grupurilor de producători va iniţia practicarea unor activităţi de întreprinzător, asociaţia în cauză va fi reorganizată în societate comercială sau va avea dreptul să înfiinţeze o societate comercială.
    (4) Înregistrarea şi reînregistrarea asociaţiilor grupurilor de producători, condiţiile de activitate, precum şi reorganizarea sau lichidarea acestora, vor fi conforme cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 17. Reguli de concurenţă aplicabile grupurilor
                         de producători şi asociaţiilor acestora
    Sînt declarate incompatibile cu normele din domeniul concurenţei, în orice condiţii, următoarele acorduri, decizii şi practici concertate ale grupurilor de producători şi ale asociaţiilor acestora:
    a) acordurile, deciziile şi practicile concertate care pot conduce la împărţirea, sub orice formă, a pieţelor;
    b) acordurile, deciziile şi practicile concertate care pot afecta buna funcţionare a organizării pieţei;
    c) acordurile, deciziile şi practicile concertate care pot genera perturbări ale concurenţei şi care nu sînt esenţiale pentru îndeplinirea obiectivelor politicii agricole a grupului de producători sau a asociaţiei;
    d) acordurile, deciziile şi practicile concertate care conduc la fixarea preţurilor;
    e) acordurile, deciziile şi practicile concertate care pot fi discriminatorii sau pot elimina concurenţa cu privire la o parte semnificativă a produselor pentru care s-a constituit grupul respectiv.
Capitolul  III
ASIGURAREA FINANCIARĂ
    Articolul 18. Promovarea şi stimularea
    (1) Statul garantează stimularea şi promovarea tuturor producătorilor agricoli care activează pe teritoriul ţării, indiferent de dimensiunea lor economică, tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, prin modelarea unui sistem unic de subvenţionare a producătorilor agricoli, indisolubil legat de priorităţile stabilite în documentele de politici.
    (2) Grupurile de producători recunoscute care nu au datorii la bugetul public naţional pot beneficia de sprijin financiar din partea Fondului de susţinere a producătorilor agricoli, aprobat anual prin legea bugetului de stat, precum şi din alte surse provenite de la partenerii de dezvoltare.
    (3) Modul şi condiţiile de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin hotărîre de Guvern, la propunerea autorităţii competente.
    (4) Sprijinul financiar se acordă, la cererea grupului de producători recunoscut, din partea Agenţiei şi se calculează reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grupul de producători, conform actelor confirmative, după cum urmează:
    a) 5% – în primul an de activitate;
    b) 4% – în al doilea an de activitate;
    c) 3% – în al treilea an de activitate;
    d) 2% – în al patrulea an de activitate;
    e) 1% – în al cincilea şi în următorii ani de activitate a grupului de producători.
    Sprijinul financiar acordat grupului de producători în cuantumul prevăzut la lit. a)–e) nu va depăşi suma de 1,5 milioane lei.
    (5) În cazul produselor de origine vegetală, valoarea minimă a producţiei comercializate eligibilă pentru sprijin financiar este de 1 000 000 de lei.
    (6) Pentru investiţiile efectuate în infrastructura necesară realizării scopurilor statutare ale grupului de producători, conform planului de recunoaştere, volumul sprijinului financiar nu va fi mai mic de 50% din valoarea investiţiei.
    (7) În cazul grupurilor de producători recunoscute în cursul primului lor an de activitate, sprijinul financiar poate fi solicitat în funcţie de activitatea economică realizată în ultimul semestru, pe baza dărilor de seamă prezentate pentru perioada respectivă, ţinînd cont de valoarea minimă a producţiei comercializate stabilită la alin. (5).
    (8) Grupurile de producători pot beneficia de credite preferenţiale pentru investiţii din partea donatorilor şi de posibilitatea garantării acestor credite din partea statului.
    (9) Sprijinul financiar urmează a fi utilizat, în conformitate cu planul de recunoaştere, pentru:
    a) compensarea cheltuielilor administrative ale grupului de producători;
    b) plata studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate;
    c) plata contractelor pentru realizarea materialelor publicitare în vederea promovării imaginii grupului şi a produselor acestuia;
    d) investiţii în infrastructura post-recoltare şi de procesare a produselor pentru care a fost recunoscut grupul de producători;
    e) cheltuielile ce ţin de implementarea sistemelor de siguranţă şi securitate alimentară, utilizarea practicilor şi a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, în special de protecţie a calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum şi de menţinerea şi/sau promovarea biodiversităţii;
    f) plata cursurilor de calificare a personalului cu privire la standardizarea producţiei, aplicarea sistemelor de siguranţă şi securitate alimentară, promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care să nu dăuneze mediului înconjurător, marketingul produselor agricole, întocmirea de studii de piaţă;
    g) promovarea denumirilor/mărcilor grupurilor de producători.
    (10) Sprijinul financiar acordat grupurilor de producători se restituie integral în cazul admiterii încălcărilor prevăzute la art. 20 alin. (4) lit. a), b) şi e).
    (11) Grupurile de producători nu pot beneficia de dublă finanţare din bugetul public pentru aceeaşi activitate.
    Articolul 19. Procedura de obţinere a sprijinului
                          financiar
    (1) Pentru accesarea sprijinului financiar, grupul de producători înaintează o cerere către Agenţie în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de raportare anuală sau, după caz, semestrială, la care anexează:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare;
    b) copia de pe avizul de recunoaştere;
    c) dovada valorii producţiei comercializate de către membrii grupului de producători sau, după caz, a valorii investiţiei efectuate;
    d) raportul anual privind realizarea planului de recunoaştere.
    (2) Verificarea şi aprobarea cererii de acordare a ajutorului financiar se efectuează de către Agenţie în conformitate cu procedura stabilită de Guvern.
    (3) În cazul în care se constată că dosarul depus de grupul de producători este incomplet, grupul este notificat în momentul depunerii dosarului şi are obligaţia de a-l completa cu documentele lipsă în termen de 15 zile de la data notificării. În cazul neconformării cu cerinţa de completare a dosarului, cererea se declară neeligibilă şi se respinge.
    (4) Aprobarea cuantumului ajutorului financiar şi plata acestuia se vor realiza într-un termen maxim de 30 de zile.
Capitolul  IV
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREZENTEI LEGI
    Articolul 20. Răspunderi. Soluţionarea litigiilor
    (1) Încălcarea prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală a grupului de producători, conform legislaţiei în vigoare.
    (2) Orice ajutoare plătite necuvenit sînt recuperate de către Agenţie.
    (3) În cazul unei declaraţii false, făcută în mod deliberat sau ca urmare a unei neglijenţe grave din partea grupului de producători, constatată de autoritatea competentă, grupul de producători în cauză nu beneficiază de ajutor financiar. Totodată, solicitantul trebuie să restituie ajutoarele financiare primite, inclusiv dobînda şi alte penalităţi calculate, conform contractului de acordare a ajutorului financiar.
    (4) Se consideră încălcări ale prezentei legi:
    a) depunerea cu bună ştiinţă a unor acte ce nu corespund realităţii (false) în vederea recunoaşterii ca grup de producători şi/sau obţinerii sprijinului financiar;
    b) utilizarea sprijinului financiar acordat contrar destinaţiei prevăzute în planul de recunoaştere;
    c) evitarea comercializării producţiei unuia dintre membri prin intermediul grupului de producători conform proporţiilor stabilite la art. 7 alin. (3);
    d) neprezentarea rapoartelor anuale privind realizarea planului de recunoaştere;
    e) nerealizarea planului de recunoaştere pe o perioadă de 2 semestre consecutive, exceptînd situaţia în care pierderile au fost cauzate de calamităţi naturale confirmate în modul stabilit;
    f) crearea de impedimente la efectuarea verificărilor în vederea constatării respectării condiţiilor de recunoaştere şi a veridicităţii informaţiilor din cererea de acordare a sprijinului financiar.
    (5) Încălcările prevăzute la alin. (4) servesc drept temei pentru retragerea avizului de recunoaştere şi includerea grupului de producători în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, ţinută de Agenţie.
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 21
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege şi va asigura elaborarea actelor normative necesare  pentru implementarea acesteia.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Igor CORMAN

    Nr. 312. Chişinău, 20 decembrie 2013.