HGM135/2014
ID intern unic:  351872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 135
din  24.02.2014
cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli
Publicat : 28.02.2014 în Monitorul Oficial Nr. 49-52     art Nr : 151
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG946 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1015
    HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806

    NOTĂ:
    În tot textul anexei nr.1, sintagmele „oficiul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369    În temeiul prevederilor art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr.339 din 23 decembrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.14-16, art.34) şi art.21 din Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.704), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul stabilirii principiilor, obiectivelor şi sarcinilor prioritare pentru realizarea politicilor de susţinere a producătorilor agricoli, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind repartizarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în sumă de 500 mil.lei, inclusiv 46 mil. lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană (scheme de grant ENPARD), pentru următoarele măsuri de sprijin:
    1) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de către asociaţiile de economii şi împrumut;
    2) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;
    3) stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole;
    4) stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri);
    5) stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului ce formează sisteme de irigare;
    6) stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
    7) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;
    8) stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;
    9) stimularea consolidării terenurilor agricole;
    10) stimularea irigării terenurilor agricole.
    2. Se învesteşte Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, cu dreptul de:
    1) distribuire a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, pentru măsurile prevăzute în punctul 1 subpunctele 1)-10), în funcţie de cererile de sprijin financiar din partea producătorilor agricoli, inclusiv în vederea stingerii datoriilor pentru cererile de acordare a subvenţiilor, confirmate prin decizii judecătoreşti definitive şi irevocabile, în limita mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, menţionate în punctul 1 al prezentei hotărîri;
    2) repartizare a mijloacelor financiare provenite din restituirea subvenţiilor de către producătorii agricoli, beneficiari de subvenţii în anii 2010-2014, care au admis derogări de la prevederile actelor normative în vigoare, în vederea finanţării în continuare a altor cereri de sprijin, conform măsurilor prevăzute în punctul 1 subpunctele 1)-10) ale prezentei hotărîri.
    3) asigurare a finanţării drept contribuţie pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile art. 323 alin.(3) lit. b) şi alin. (12) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI din 10 martie 2006.
    3. Se acceptă achitarea din contul mijloacelor prevăzute la punctul 1 al prezentei hotărîri a datoriilor creditoare, în sumă totală de 211439 lei, înregistrate la data de 31 decembrie 2013, ca urmare a nefinanţării din contul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013.
    4. Se aprobă:
    Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, conform anexei nr.1;
    Lista riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014, primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie, conform anexei nr.2;
    Lista culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014, primele de asigurare, conform anexei nr.3.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                Vasile Bumacov
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 135. Chişinău, 24 februarie 2014.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 135
din 24 februarie 2014
REGULAMENT
privind modul de repartizare a mijloacelor fondului
de subvenţionare a producătorilor agricoli
Capitolul I
NOŢIUNI DE BAZĂ
    În sensul prezentului Regulament, noţiunile de bază utilizate au următoarele semnificaţii:
    1) activitate agricolă – producţia, creşterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv prelucrarea primară şi procesarea produselor agricole, mulsul, creşterea şi deţinerea de animale, în scopuri agricole sau menţinere a terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu;
    2) beneficiar – solicitantul de subvenţie a cărui cerere a fost evaluată pozitiv şi aprobată pentru a încheia un contract cu administratorul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură;
    3) casă de ambalare – unitate agricolă compusă dintr-un frigider şi facilităţi adiţionale utilizate în complex sau separat la curăţarea, spălarea, sortarea şi ambalarea fructelor şi legumelor în stare proaspătă;
    4) criterii de eligibilitate – condiţii obligatorii care urmează să fie îndeplinite de către solicitant pentru a putea depune cererea şi documentele necesare în vederea acordării ajutorului financiar nerambursabil;
    5) investiţie – valoarea, fără TVA, a bunurilor (activelor) depuse în activitatea de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova, date în exploatare conform condiţiilor şi termenelor prevăzute pentru fiecare măsură de sprijin, pasibile de sprijin financiar din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, exceptînd valoarea grantului, parte componentă a investiţiei;
    6) fermă zootehnică – unitate agricolă cu statut de producător agricol, autorizată în modul stabilit, a cărui patrimoniu este compus din animale, încăperi, utilaj tehnologic, amenajări şi destinată obţinerii producţiei de origine animală;
    7) grant – contribuţie financiară sau tehnică nerambursabilă, oferită unui producător agricol din partea donatorilor, inclusiv străini, la achiziţionarea bunurilor (activelor), valoarea căreia se deduce din suma eligibilă a investiţiei la calcularea subvenţiei;
    8) grup de producători – orice persoană juridică cu excepţia organizaţiilor necomerciale, constituită din cel puţin 5 producători agricoli al cărei scop principal este comercializarea în comun a produselor agricole ale membrilor grupului;
    9) măsură de sprijin – direcţie principală în agricultură, selectată şi susţinută financiar de stat în funcţie de obiectivele stabilite în programele şi documentele de politici în domeniul agroindustrial;
    10) localitate rurală – satele, comunele, inclusiv localităţile care, conform Legii nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, au statut de oraş, al căror număr de locuitori, conform rezultatelor ultimului recensămînt al populaţiei nu depăşeşte 8500 locuitori, cu excepţia oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, oraşelor şi satelor din cadrul mun.Chişinău, precum şi a oraşelor din cadrul Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    11) listă de interdicţie a producătorilor agricoli – înscris oficial, întocmit de către autoritatea responsabilă de administrarea fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, cu scopul de a limita, pe o perioadă de 3 ani consecutivi, accesarea de subvenţii de către producătorii agricoli care au prezentat date neveridice, documente false în vederea obţinerii subvenţiei, sau au admis încălcarea altor condiţii de eligibilitate;
    12) ordin de plată – document de plată, în baza căruia se efectuează transferul de sprijin financiar, transferul de credit, precum şi confirmarea oricărei forme de achitare admisă pe teritoriul republicii, cu excepţia operaţiunii de schimb al mărfurilor (barterul), operaţiunii de compensare şi contractelor de cesiune;
    13) solicitant – producător agricol care a efectuat o investiţie, sau în capitalul social al căruia au fost depuse, în modul stabilit, bunuri (active), în scopul desfăşurării activităţii de întreprinzător, pasibile de susţinere în cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli şi care a depus o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin;
    14) subvenţie – ajutor bănesc nerambursabil şi neimpozabil acordat din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru susţinerea investiţiilor efectuate de producătorii agricoli care corespund criteriilor de eligibilitate;
    15) sistem de irigare – reţea hidraulică, constituită în complex sau separat din staţii de pompare, conducte, inclusiv fitinguri şi accesorii de conexiune, geomembrană şi geotextil pentru captarea apei, utilizate în scopul irigării terenurilor agricole, achiziţionate în perioada 2012-2014 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013;
    16) prelucrare primară – totalitatea operaţiilor realizate de un producător agricol, conform unei anumite tehnologii, în cadrul cărora produsele agricole vegetale sau animale sînt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă sau semifabricate pentru diferite ramuri ale industriei agroalimentare;
    17) producător agricol – persoană fizică care practică activitate de întreprinzător, persoană juridică – societăţi comerciale, cooperativele şi întreprinderile de stat, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care desfăşoară activitate agricolă pe teritoriul localităţilor republicii, cu excepţia or.Chişinău şi or.Bălţi;
    18) tehnică şi utilaj agricol nou – tractoare agricole, combine, alte maşini şi utilaje agricole noi, prevăzute la punctul 52 al prezentului Regulament, achiziţionate, începînd cu 1 noiembrie 2013, cu anul producerii nu mai mic de 2012;
    19) tînăr fermier – producător agricol, înregistrat nu mai tîrziu de 1 noiembrie 2013, într-o localitate rurală, a cărei fondator şi administrator unic sînt persoane fizice cu vîrsta între 18-35 ani la momentul depunerii cererii de solicitare a sprijinului şi deţine studii, sau  pregătire profesională (cursuri de formare profesională de cel puţin 150 ore) în domeniul agricol, veterinar şi/sau economic cu profil agricol.
    1. Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – Regulament) stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modul de administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile de autorizare, executare, contabilizare a plăţilor, precum şi de control asupra eficienţei de utilizare a sprijinului financiar acordat.
Capitolul II
SCOPURILE, OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE
DE ACORDARE A SUBVENŢIILOR
    2. Administrarea mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli (în continuare – fond) se efectuează de către Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (în continuare – Agenţia).
    3. Mijloacele fondului se utilizează conform măsurilor de sprijin şi în limitele alocaţiilor aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv.
    4. Mijloacele fondului sînt alocate pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului agroalimentar.
    5. Alocarea subvenţiilor este determinată de:
    1) necesitatea de a spori competitivitatea produselor agroalimentare moldoveneşti pe pieţele interne şi externe;
    2) necesitatea de a asigura securitatea alimentară a populaţiei Republicii Moldova;
    3) necesitatea de a soluţiona problemele economice, sociale şi ecologice din mediul rural;
    4) exigenţele şi obligaţiile privind aspiraţiile de integrare europeană.
    6. Prin alocarea mijloacelor fondului se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
    1) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
    2) stimularea transferului tehnologic şi a serviciilor de extensiune;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei;
    4) atragerea pe larg a tinerilor fermieri în iniţierea şi dezvoltarea activităţilor agricole în sectorul rural;
    5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
    7. Activităţile de examinare, autorizare a cererilor de acordare a subvenţiilor şi executare a plăţilor, precum şi de control asupra eficienţei utilizării sprijinului financiar acordat au la bază următoarele principii:
    1) asigurarea transparenţei complete privind gestionarea mijloacelor alocate din fond şi oferirea informaţiilor de interes public referitoare la listele producătorilor agricoli solicitanţi, beneficiari de subvenţii, inclusiv a informaţiilor referitoare la verificările efectuate şi rezultatele acestora pe marginea cererilor de acordare a subvenţiilor etc.;
    2) asigurarea eficienţei alocării mijloacelor bugetare în vederea obţinerii unor performanţe de către producătorii agricoli materializate prin atingerea de indicatori cantitativi şi calitativi plauzibili;
    3) continuitatea proceselor de susţinere a producătorilor agricoli, prin asigurarea consecvenţei şi previzibilităţii în activitatea de selectare şi implementare a măsurilor de sprijin;
    4) egalitatea în drepturi şi responsabilităţi a producătorilor agricoli beneficiari de subvenţii prin eliminarea măsurilor şi condiţiilor de eligibilitate discriminatorii;
    5) asumarea responsabilităţilor de către beneficiarii de subvenţii drept condiţie obligatorie pentru obţinerea de ajutor din partea statului.
Capitolul III
CRITERIILE DE ELIGIBILITATE
    8. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra tuturor producătorilor agricoli care sînt înregistraţi, activează şi realizează investiţia pe teritoriul Republicii Moldova în modul stabilit de legislaţia în vigoare şi, care nu se află în proces de insolvabilitate.
    [Pct.8 modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    9. De subvenţii beneficiază producătorul agricol/grupul de producători, care:
    1) a efectuat investiţia ce corespunde obiectivelor şi domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprijin financiar;
    2) a efectuat investiţia în orice localitate a ţării, cu excepţia or.Chişinău şi or.Bălţi, pasibile de subvenţionare conform măsurilor de sprijin prevăzute de prezentul Regulament;
    3) nu au efectuat investiţia în totalitate din grant;
    4) este deţinător legal al bunului imobil în/pe care se efectuează investiţia şi proprietar al bunurilor mobile ce constituie obiect al investiţiei. Termenul de arendă, calculat începînd cu anul 2013, pentru terenurile agricole în scopul sădirii unor plantaţii multianuale, va fi de cel puţin 15 ani, iar pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, a plantaţiilor de culturi aromatice, inclusiv pentru construcţia/reconstrucţia serelor, solariilor, tunelurilor,  precum şi alte bunuri agricole, altele decît terenurile agricole, în sensul Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură, termenul de arendă nu va fi mai mic de 5 ani, cu excepţia investiţiilor efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova;
    [Pct.9 subpct.4) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    5) îşi asumă obligaţia de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării (cu excepţia moştenirii/succesiunii în drepturi şi obligaţii, întocmite în modul stabilit), de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate la punctele 37, 47, 56, 66, 74, 85 şi 92 din prezentul Regulament, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezentul Regulament;
    6) nu este inclus în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli;
    7) nu are restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional, cu excepţia cazurilor de reeşalonare a datoriilor invocate, conform acordurilor încheiate în modul stabilit. Controlul asupra lipsei datoriilor la bugetul public naţional a solicitantului de subvenţie va fi asigurat de colaboratorii Agenţiei, în baza informaţiei oferite de organele fiscale, în conformitate cu prevederile art.131 alin.(5) al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997;
    8) activează în conformitate cu legislaţia si standardele ecologice în vigoare; 
    9) deţine documentele obligatorii, specificate la punctul 12 din prezentul Regulament, şi cele solicitate suplimentar, conform măsurilor de sprijin, fiind confirmate ca veridice în urma contrapunerii originalelor cu copiile şi efectuării controlului pe teren de către reprezentanţii Agenţiei.
    10. Cererile de acordare a subvenţiei ce nu corespund prevederilor punctului 9 din prezentul Regulament se consideră neeligibile şi nu se recepţionează, iar cele recepţionate se resping, în temeiul unui proces-verbal al Agenţiei, cu indicarea motivelor respingerii şi informarea producătorului agricol într-un termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data înregistrării dosarului în aparatul central al Agenţiei. O nouă cerere poate fi depusă de producătorul agricol doar după înlăturarea circumstanţelor ce au servit drept temei pentru respingerea cererii, în limita termenului stabilit la punctul 14 din prezentul Regulament, cu excepţia cererilor care au fost respinse pe motivul prezentării de către solicitanţi a datelor neveridice şi a documentelor false, în scopul obţinerii subvenţiei, aceştia fiind incluşi, în modul stabilit, în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
    11. Producătorii agricoli care, în perioada 2010-2014, au prezentat date neveridice şi documente false în vederea obţinerii subvenţiei sau au admis înstrăinarea investiţiei, casarea, defrişarea plantaţiilor multianuale supuse subvenţionării, conform perioadelor de timp specificate în prezentul Regulament, sînt obligaţi să restituie imediat suma subvenţiei, cu includerea acestora în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli.
Secţiunea 1
Documentele obligatorii pentru obţinerea subvenţiilor
    12. Pentru obţinerea subvenţiilor sînt necesare urmă-toarele documente:
    1) cererea-tip de acordare a sprijinului financiar pentru măsura respectivă, al cărei model se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, cu excepţia investiţiilor efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova. Cererea de acordare a sprijinului financiar va conţine, în mod obligatoriu, numerele cadastrale ale bunului/bunurilor imobile în/pe care se efectuează investiţia sau, după caz, numărul şi data înregistrării în primărie a contractelor de arendă, cu anexarea extrasului din registrul primăriei de evidenţă a contractelor de arendă;
    [Pct.12 subpct.1) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    2) copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
    3) planul de afaceri elaborat pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, de la momentul depunerii cererii de acordare a subvenţiei, la accesarea măsurilor de sprijin 6 şi 8 din prezentul Regulament;
    4) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, inclusiv angajamentul de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, conform perioadelor de timp specificate, precum şi angajamentul de a respecta cerinţele şi standardele de mediu la implementarea proiectului;
    5) documentul care atestă pregătirea profesională în domeniul ce vizează investiţia, sau în domeniul economic (copia de pe diplomele de studii, sau de pe ordinele de angajare pentru salariaţii solicitantului), doar pentru producătorii agricoli – persoane juridice. Echivalentul documentelor enunţate pot fi şi certificatele de calificare sau de absolvire a unui curs de formare, de minimum 150 ore, în domeniul agricol, veterinar şi/sau economic cu profil agricol;
    6) certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil şi/sau al unei organizaţii profesionale pe produs, în sensul Legii nr.257-XVI din 27 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi agroalimentare, eliberat de asociaţia şi/sau organizaţia în cauză;
    7) copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul 2014;
    8) copia de pe acordul de reeşalonare a datoriilor, încheiat în modul stabilit, în cazul existenţei datoriilor la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
    9) alte documente suplimentare aferente fiecărei măsuri de sprijin.
    13. Pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 12 din prezentul Regulament, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei vor contrapune actele prezentate cu originalele acestora.
    14. Perioada de depunere a cererii de sprijin este 1 martie 2014 – 31 octombrie 2014 (cu excepţia cererilor de acordare a sprijinului financiar conform punctului 24 al prezentului Regulament, care vor fi depuse în condiţiile prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.217 din 24 februarie 2005 “Pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură”. Investiţiile efectuate după 31 octombrie 2014 vor fi pasibile de subvenţionare în limita fondului, reieşind din destinaţiile mijloacelor acestuia, conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul următor.
Secţiunea a 2-a
Măsurile de sprijin
Măsura 1. Stimularea creditării producătorilor
agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de
către asociaţiile de economii şi împrumut

    15. Obiectivul general al măsurii îl constituie creşterea productivităţii şi competitivităţii agriculturii prin asigurarea accesului producătorilor agricoli la resurse financiare.
    16. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) dinamizarea utilizării creditelor operaţionale în condiţii comerciale de către un număr larg de producători agricoli;
    2) creşterea rentabilităţii activităţilor agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    17. Obiectivul operaţional urmărit este revigorarea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale, organizaţiile de microfinanţare şi asociaţiile de economii şi împrumut.
    18. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli, care au obţinut credite, începînd cu anul 2010, de la băncile comerciale, organizaţii de microfinanţare şi asociaţii de economii şi împrumut, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova pentru achiziţionarea următoarelor bunuri şi servicii:
    1) seminţe şi material săditor;
    2) materie primă pentru întreprinderile de prelucrare primară, procesare a produselor agricole amplasate în localităţi rurale;
    3) îngrăşăminte (minerale şi organice), inclusiv mijloace de protecţie a plantelor şi animalelor;
    4) furaje;
    5) lubrifianţi şi carburanţi;
    6) energie electrică utilizată la irigare;
    7) acoperirea cheltuielilor pentru asigurarea riscurilor;
    8) piese de schimb pentru tehnica agricolă şi utilajul care asigură procesul tehnologic al întreprinderii;
    9) peliculă şi alte materiale, pentru construcţia/reconstrucţia de sere, solarii şi tuneluri;
    10) procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipamentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină, conform necesităţilor de producţie;
    11) procurarea utilajului tehnologic, materialelor de construcţie, în scopul utilării şi renovării fermelor zootehnice;
    12) procurarea animalelor;
    13) procurarea echipamentelor tehnologice şi a utilajelor în scopul dezvoltării infrastructurii postrecoltare şi prelucrare primară în localităţile rurale;
    14) achitarea creditelor pentru destinaţiile prevăzute la subpunctele 1) - 13), accesate de la o altă instituţie financiară.
    19. Mărimea sprijinului acordat se calculează, aplicînd formula:
S = rm : r × d,
    unde:
    S – suma subvenţiei, în lei;
    rm – rata medie a dobînzii, care constituie 14%;
    r – rata dobînzii conform contractului de credit;
    d – suma dobînzii în lei, efectiv achitată în perioada 1 noiembrie 2013 – 31 octombrie 2014 pentru creditele accesate începînd cu anul 2010, pentru care este prezentată şi confirmarea achitării creditului.
    [Pct.19 modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    20. Se stabileşte că pentru creditele agricole a căror termen de rambursare efectiv începe după 1 noiembrie 2013, dar pentru care s-a calculat şi achitat dobîndă pînă la această dată, suma subvenţiei se va calcula ţinînd cont de valoarea dobînzii achitate pînă la 1 noiembrie 2013, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2013.
    [Pct.20 modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    21. Mărimea sprijinului acordat unui beneficiar nu va depăşi valoarea de 100 mii lei pentru un producător agricol, cu excepţia creditelor utilizate pentru dezvoltarea activităţilor legate de obţinerea producţiei agricole ecologice, pentru care mărimea maximă a subvenţiei nu va depăşi 200 mii lei pentru unul şi acelaşi producător agricol.
    [Pct.21 modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    22. Pentru obţinerea sprijinului se solicită suplimentar:
    1) copia de pe contractul de credit, inclusiv graficul de achitare;
    2) copia de pe planul de afaceri pentru care a fost obţinut creditul sau, după caz, confirmarea din partea băncii a nedepunerii din partea beneficiarului a planului respectiv la obţinerea creditului;
    3) copia de pe ordinele de plată, extrasul din cont sau alte documente eliberate de instituţia financiară, ce confirmă achitarea creditului şi a dobînzilor în perioada de referinţă;
    [Pct.22 subpct.3) în redacția HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    4) actele prevăzute la punctul 35 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice;
    5) declaraţia pe propria răspundere privind utilizarea exclusivă a creditului în scopurile indicate la punctul 18 din prezentul Regulament.
    23. Creditele cu porţiune de grant nu sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri, indiferent de sursa lor.
Măsura 2. Stimularea asigurării riscurilor
de producţie în agricultură
    24. Mijloacele financiare prevăzute pentru prezenta măsură se utilizează la subvenţionarea primelor de asigurare a producătorilor agricoli, în baza contractelor de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, care pot fi produse în anul 2014, în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură şi în baza Listei riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014 primele de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie (anexa nr.2 la prezenta hotărîre) şi Listei culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror asigurare se subvenţionează din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014 primele de asigurare (anexa nr.3 la prezenta hotărîre).
Măsura 3. Stimularea investiţiilor pentru  înfiinţarea plantaţiilor
multianuale, inclusiv sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină,
defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării
şi promovarea
producţiei vitivinicole

    25. Obiectivul general al măsurii este sporirea productivităţii şi competitivităţii, precum şi protejarea împotriva riscurilor de producţie a sectoarelor de producere a fructelor, strugurilor, pomuşoarelor şi culturilor aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop, jaleş şi oregano) prin stimularea ritmurilor de defrişare a plantaţiilor cu termen de exploatare depăşit, implementarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor şi majorarea indicatorilor de calitate a producţiei la nivelul standardelor internaţionale, precum şi facilitarea accesului producătorilor la sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină.
    26. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) renovarea patrimoniului existent de plantaţii pomicole şi viticole, culturi nucifere, de arbuşti fructiferi, de căpşun şi plantaţii de culturi aromatice prin extinderea suprafeţelor noi;
    2) reîntoarcerea în circuitul agricol a terenurilor rezultate din defrişarea plantaţiilor multianuale;
    3) utilizarea la plantare a materialului săditor de categorii biologice şi fitosanitare superioare;
    4) dezvoltarea şi aplicarea tehnologiilor avansate de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor;
    5) creşterea volumelor de producere şi îmbunătăţirea calităţii producţiei;
    6) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice a sectoarelor pomicol şi viticol;
    7) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    27. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, de culturi nucifere (cu excepţia plantaţiilor de nuci de tip silvic, celor de aliniament, precum şi a fîşiilor de protecţie), de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţiilor de culturi aromatice, cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, înfiinţate începînd cu toamna anului 2013, conform actului de înfiinţare a plantaţiei, şi în privinţa cărora nu au fost depuse, pînă la 1 noiembrie 2013, cereri de obţinere a subvenţiei, pentru casarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, efectuate începînd cu 1 ianuarie 2013, casate în baza actelor legislative şi normative în vigoare, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013.
    28. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,5 ha.
    29. Mărimea sprijinului financiar acordat se calculează sub formă de cuantum, exprimat ca sumă fixă, la unitatea de suprafaţă utilă, după cum urmează:
    1) pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:
    a) pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 700 pînă la 1200 bucăţi – 10 mii lei per hectar;
    - de la 1250 pînă la 1800 bucăţi – 15 mii lei per hectar;
    - de la 1850 pînă la 2400 bucăţi – 30 mii lei per hectar;
    - de la 2450 pînă la 3000 bucăţi – 50 mii lei per hectar;
    - 3100 de bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi cronaţi, inclusiv de tip „knip-baum”, altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (M-9), şi sistem de suport instalat – 80 mii lei per hectar.
    Suprafaţa maximă pentru livezile de măr, eligibilă pentru subvenţionare nu va depăşi 30 ha, înfiinţată de unul şi acelaşi producător agricol;
    [Pct.29 subpct.1), lit.a) modificată prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
     b) pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, corcoduş, piersic, nectarin, corn, precum şi păr, gutui, cu densitatea pomilor la hectar:
    - de la 400 pînă la 1000 bucăţi – 15 mii lei per hectar;
    - 1001 bucăţi şi mai mult – 30 mii lei per hectar;
    c) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi nucifere:
    - livezi de nuc altoit, migdal şi alun – 17 mii de lei per hectar;
    - plantaţii-mamă  ramuri altoi de nuc – 50 mii lei per hectar;
    d) pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, aronia, mure şi căpşun – 50 mii de lei per hectar;
   
[Pct.29 subpct.1), lit.d) modificată prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
   
e) pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă – 20 mii lei per hectar.
    [Pct.29 subpct.1), lit.e) introdusă prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    2) pentru înfiinţarea plantaţiilor de viţă de vie:
    a) soiuri de struguri pentru masă – 25 mii lei per hectar;
    b) soiuri de struguri pentru vin – 25 mii lei per hectar, cu condiţia apartenenţei producătorului agricol la una din asociaţiile producătorilor de vinuri cu indicaţii geografice protejate şi denumire de origine protejată, sau, după caz, să deţină contracte de achiziţionare a strugurilor, încheiate cu întreprinderile vinicole din regiunea geografică respectivă;
    c) plantaţii-mamă altoi şi portaltoi, categoria biologică “bază” – 50 mii lei per hectar;
    3) pentru înfiinţarea plantaţiilor de culturi aromatice:
    a) trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
    b) levănţică, isop, jaleş şi origano – 3,0 mii lei per hectar;
    4) pentru sistem antiîngheţ date în exploatare – 50 mii lei per hectar;
    5) pentru instalaţii antigrindină date în exploatare – 80 mii lei per hectar;
    6) pentru defrişarea plantaţiilor multianuale pomicole, nucifere şi viticole – 5 mii lei per hectar, dar în limita a cel mult 100 de hectare per beneficiar.
    30. Se permite subvenţionarea sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină achiziţionate începînd cu anul 2012, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013.
    31. Producătorii agricoli pot beneficia de subvenţii majorate în cazul înfiinţării plantaţiilor viticole:
    1) compacte, care sînt înfiinţate de către un grup de producători, destinate obţinerii unei producţii omogene de struguri pentru procesare şi export, cu suprafaţa de cel puţin 25,0 ha pe terenuri plane şi 12,0 ha pe pante – 10,0 mii lei per hectar;
    2) cu soiuri de viţă de vie solicitate pe pieţele de desfacere a producţiei de struguri, a căror listă se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare – 2,5 mii lei per hectar;
    3) cu material săditor de categorie biologică „certificat” – 2,5 mii lei per hectar;
    4) destinate obţinerii producţiei de struguri ecologici – 5 mii lei per hectar.
    32. La înfiinţarea plantaţiilor pomicole, de culturi nucifere, de arbuşti fructiferi şi căpşun, sprijinul financiar se majorează pentru plantaţiile înfiinţate:
    1) cu material săditor de categoria biologică înaltă „certificat” şi starea fitosanitară „Virus Free” (V.F.) sau „Virus Tested” (V.T.), precum şi a celor destinate obţinerii producţiei ecologice – 5 mii lei per hectar;
    2) în scopul obţinerii producţiei ecologice de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş) – 2 mii lei per hectar.
    321. Mijloacele financiare alocate pentru Fondul Viei şi Vinului, în conformitate cu prevederile articolului 323 alineatul (3) litera b) şi alineatul (12) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, vor fi transferate de către Agenţie la prezentarea de către Oficiul Naţional al Viei şi Vinului a următoarelor documente:
    1) scrisoarea de solicitare a mijloacelor financiare;
    2) copia ordinului ministrului agriculturii şi industriei alimentare cu privire la aprobarea contribuţiilor producătorilor de produse vitivinicole în Fondul Viei şi Vinului pentru anul 2013;
    3) copia extrasului din Registrul încasărilor fondurilor speciale, eliberat de Trezoreria teritorială Chişinău;
    4) copia certificatului privind datele de identificare bancare.
    [Pct.321 introdus prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
   
322. Documentele menţionate la punctul 321 se depun la sediul Secţiei teritoriale Chişinău a Agenţiei, în termenul specificat la punctul 14 din prezentul Regulament.
    [Pct.322 introdus prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    33. Tinerii fermieri eligibili în cadrul prezentei măsuri beneficiază de o majorare de 10% din mărimea subvenţiei acordate.
    34. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) actul de înfiinţare a plantaţiei multianuale, iar în cazul sistemelor antiîngheţ, instalaţiilor antigrindină – actul dării în exploatare, aprobat conform prevederilor legale în vigoare şi coordonat cu reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei din raza amplasării plantaţiei. Modelul actului de înfiinţare a plantaţiilor multianuale, precum şi actul dării în exploatare pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină, se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;
    2) copia de pe paşaportul proiectului şi a planului general al proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole şi viticole, iar în cazul plantaţiilor de căpşun şi de culturi aromatice (trandafir de ulei, levănţică, isop şi jaleş), planul general al plantaţiei cu indicarea dimensiunilor segmentelor ce formează conturul (perimetrul) plantaţiei şi indicarea schemei de plantare;
    3) schiţa de proiect privind sistemul antiîngheţ, instalaţiile antigrindină, elaborată de producător sau, după caz, de furnizor;
    4) copia de pe certificatul de calitate a materialului săditor sau, după caz, a materialului semincer, eliberat de producător;
    5) copia de pe facturile pentru materialul săditor procurat sau produs, după caz, componentele instalaţiei antigrindină/antiîngheţ, iar în cazul importului – copia de pe invoice-uri şi copia de pe declaraţiile vamale de import, precum şi de pe permisul fitosanitar, eliberat de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;
    6) copia de pe actele de constituire pentru grupul de producători, în cazul solicitării subvenţiei în condiţiile punctului 31 subpunctul 1) al prezentului Regulament;
    7) copia de pe hotărîrea Guvernului cu privire la casarea plantaţiilor perene, inclusiv pagina anexei unde este indicat solicitantul, şi copiile de pe actele de defrişare a plantaţiei pomicole;
    [Pct.34 subpct.7) în redacția HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    [Pct.34 subpct.8)-9) excluse prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    10) certificatul ce atestă calitatea de membru al asociaţiei producătorilor de vinuri cu indicaţii geografice protejate şi denumire de origine protejată sau, după caz, copia de pe contractul/contractele de achiziţionare a strugurilor, încheiate cu întreprinderile vinicole din regiunea geografică respectivă, în cazul punctului 29 subpunctul 2) litera b) al prezentului Regulament;
    11) copia de pe ordinul de plată privind achitarea totală sau, după caz, parţială (dar nu mai puţin de 50% din cost), în cazul materialului săditor procurat.
    35. În cazul înfiinţării plantaţiilor destinate obţinerii producţiei ecologice, vor fi depuse suplimentar următoarele documente:
    1) fişa de înregistrare a agentului economic în agricultura ecologică;
    2) raportul de inspecţie, eliberat de organismul de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică;
    3) autorizaţia privind acceptarea implementării perioadei de conversiune, eliberată de organul de inspecţie şi certificare, acreditat de organismul naţional de acreditare şi autorizat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.149 din 10 februarie 2006 “Pentru implementarea Legii cu privire la producţia agroalimentară ecologică”;
    4) raportul de înlăturare a neconformităţilor, după caz, eliberat de organul de inspecţie şi certificare;
    5) contractul de colaborare cu laboratorul biologic;
    6) rezultatele analizelor de sol, eliberate de un laborator acreditat;
    7) planul terenului supus conversiunii, aprobat de inginerul cadastral din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
    36. Solicitanţii de subvenţii vor depune separat cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, pentru defrişarea plantaţiilor pomicole şi viticole, precum şi pentru instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină.
    37. Beneficiarul de subvenţii destinate înfiinţării plantaţiilor pomicole, nucifere, viticole, de arbuşti fructiferi şi căpşun, inclusiv pentru sistemele antiîngheţ şi instalaţiile antigrindină nu este în drept să le înstrăineze, să le caseze sau să le defrişeze, precum şi nici să abandoneze activitatea în sistemul agriculturii ecologice, înainte de expirarea a cel puţin 1/3 din termenul de exploatare a plantaţiei, de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, cu excepţia cazurilor de forţă majoră. În caz contrar, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
 Măsura 4. Stimularea investiţiilor pentru
 producerea legumelor şi căpşunelor pe teren protejat
(sere de iarnă, solarii, tuneluri)
    [Titlul modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    38. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului de cultivare a legumelor şi căpşunelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii, tuneluri).
    [Pct.38 modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    39. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor avansate de producere a legumelor şi căpşunelor pe teren protejat;
    [Pct.39 subpct.1) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    2) creşterea volumului de producţie a legumelor şi căpşunelor, precum şi îmbunătăţirea calităţii la nivelul standardelor internaţionale;
    [Pct.39 subpct.2) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice pe lanţul valoric de producere a legumelor şi căpşunelor pe teren protejat;
    [Pct.39 subpct.3) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    40. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea parţială a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, achiziţionate pe parcursul anilor 2013-2014, date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013.
    41. Suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei măsuri este de 0,03 ha, cu excepţia suprafeţelor de teren protejat înfiinţate de producătorii agricoli în localităţile din stînga Nistrului controlate de autorităţile Republicii Moldova, a căror suprafaţă minimă eligibilă este de 0,01 ha.
    [Pct.41 în redacția HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    42. Se permite subvenţionarea materialului de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri a cărui grosime va constitui cel puţin 150 microni o dată la 3 ani pentru una şi aceeaşi suprafaţă.
    43. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie din costul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL, conform facturilor, după caz, invoice-urilor, declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.) în proporţie de:
    1) 75 % – pentru grupuri de producători;
    2) 60% – pentru restul producătorilor agricoli, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar.
   44. Pentru suprafeţele de teren protejat, destinate obţinerii producţiei agricole ecologice, precum şi pentru suprafeţele de teren protejat înfiinţate de tinerii fermieri, mărimea subvenţiei se va majora cu 10% din valoarea investiţiei eligibile, iar pentru cele înfiinţate de producătorii agricoli în localităţile din stînga Nistrului controlate de autorităţile Republicii Moldova, mărimea subvenţiei se va majora cu 20% din valoarea investiţiei eligibile.
    [Pct.44 în redacția HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    45. Lista echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri acceptate pentru sprijin financiar în cadrul acestei măsuri se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    46. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru compensarea costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL sînt următoarele:
    1) copia de pe facturile, iar în cazul materialelor importate – copia de pe invoice-urile şi declaraţiile vamale de import;
    2) actul de construcţie a serei, solariului, tunelului, actul de instalare a modulelor de sere, utilajului, echipamentului, materialului de acoperire a serelor, solariilor, tunelurilor, precum şi a materialului neţesut pentru acoperirea plantelor, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, cu excepţia investiţiilor efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova;
    [Pct.46 subpct.2) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    3) copia de pe schiţa sau proiectul de amplasare a construcţiei pe teren, în cazul modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialelor de construcţie a serelor, solariilor;
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri, materialului neţesut pentru acoperirea plantelor de tip AGRYL;
    5) actele prevăzute la punctul 35 din prezentul Regulament, pentru producătorii agricoli din cadrul sistemului de inspecţie şi certificare a producţiei agroalimentare ecologice;
    6) copia de pe actele de constituire în cazul grupurilor de producători;
    7) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii, după caz;
    8) procesul-verbal de executare a lucrărilor şi actul de decontare a materialelor folosite la construcţia serelor, solariilor, tunelurilor.
    [Pct.46 subpct.8) introdus prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    47. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costului modulelor de sere, echipamentului, utilajului, materialului de acoperire şi de construcţie pentru sere, solarii, tuneluri nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 5. Stimularea investiţiilor pentru procurarea
tehnicii şi utilajului agricol, precum echipamentului
 ce formează sisteme de irigare

    48. Obiectivul general este creşterea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin îmbunătăţirea accesului producătorilor la tehnică, utilaje agricole şi sisteme de irigare.
    49. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) creşterea productivităţii şi calităţii operaţiilor tehnologice mecanizate;
    2) extinderea suprafeţelor irigate;
    3) reducerea costurilor operaţiilor tehnologice mecanizate şi de irigare;
    4) îmbunătăţirea calităţii producţiei agricole;
    5) dezvoltarea tehnologiilor moderne de cultivare;
    6) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    50. Obiectivul operaţional constă în majorarea investiţiilor pentru înnoirea şi extinderea parcului de tehnică şi utilaje agricole noi, echipamentelor şi instalaţiilor ce formează sisteme de irigare noi.
    51. Domeniul de acţiune. Subvenţia este acordată pentru compensarea parţială a cheltuielilor aferente procurării tehnicii şi utilajului agricol nou, precum şi pentru sisteme de irigare noi.
    52. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în proporţie de:
    1) 50% din cost pentru sistemele de irigare;
    2) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 500000 lei per unitate şi nu mai mult de 750 000 lei per beneficiar, pentru:
    a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile, cu capacitatea motorului de cel puţin 150 CP (cai-putere);
    b) cultivatoare combinate, multifuncţionale care, la o trecere, efectuează cel puţin 4 operaţii concomitent, cu condiţia că adîncimea lucrărilor agricole să nu fie mai mică de 25 cm, conform caracteristicilor tehnice;
    c) semănători combinate (No-Till) care îndeplinesc, la o trecere, cel puţin 3 operaţii, precum ar fi discuitul, cultivatul, nivelatul solului, erbicidarea, semănatul, introducerea îngrăşămintelor şi tăvălugitul;
    d) combinatoare cu subsolare (cizel);
    e) maşini şi echipament tehnic împotriva îngheţului, altele decît cele prevăzute la punctul 29 subpunctul 4) al prezentului Regulament;
    3) 25% din cost (per unitate), dar nu mai mult de 200000 lei per beneficiar, pentru:
    a) tractoare agricole pe roţi sau pe şenile cu capacitatea motorului de pînă la 150 CP (cai-putere);
    b) combine pentru recoltarea cerealelor, porumbului, mazării verzi, cu capacitatea motorului de pînă la 280 CP (cai-putere), precum şi combine pentru recoltarea sfeclei de zahăr, fructelor şi strugurilor;
    c) maşini de presat resturi vegetale în rulouri sau baloturi;
    d) maşini pentru fărîmiţatul crengilor sau resturilor vegetale (tocătoare);
    e) maşini de plantat şi/sau de recoltat cartoful;
    f) stropitori pentru protecţia plantelor şi maşini de introducere a îngrăşămintelor solubile şi lichide;
    g) maşini de plantat răsad şi butaşi;
    h) cultivatoare pentru lucrarea solului între butucii de vie şi în livadă;
    i) maşini pentru efectuarea operaţiunilor de tăiere în uscat şi în verde în plantaţiile pomiviticole, altoitul viţei de vie, utilajul pentru îngrijirea pepinierei;
    j) freze pentru vie şi livadă;
    k) semănătoare de precizie;
    l) platforme de recoltat în plantaţii multianuale;
    m) platforme pentru recoltarea legumelor.
    [Pct.52 subpct.3), lit.m) introdusă prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    53. Prin derogare de la prevederile punctului 51, sub incidenţa prezentei măsuri, cad inclusiv tehnica şi utilajul agricol nou, precum şi sistemele de irigare, prevăzute la punctul 52 al prezentului Regulament:
    1) procurate prin intermediul Unităţii de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR, începînd cu anul 2009, la suma achitată în perioada noiembrie 2013 – 31 octombrie 2014 sau, după caz, la suma avansului, achitată pînă la 1 noiembrie 2013, conform procesului-verbal de intenţii;
    2) procurate în perioada 2011-2013 (inclusiv în rate), conform facturilor fiscale/invoce-lor, însă care nu au fost subvenţionate din motivul neachitării integrale a costului, sau existenţei restanţelor faţă de bugetul public naţional, cu condiţia achitării tehnicii şi utilajului agricol, după caz, stingerii datoriilor faţă de bugetul public naţional pînă la data depunerii cererii de acordare a sprijinului financiar;
    3) procurate în perioada 2012-2014, în rate, cu anul producerii nu mai mic de 2012, din mijloacele financiare provenite din rambursarea creditelor tehnice alocate de la bugetul de stat în anii 2004-2009, prin intermediul ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, conform Hotărîrii Guvernului nr.355 din 31 mai 2012 „Cu privire la transmiterea în gestionare a mijloacelor financiare alocate în anii 2004-2009 pentru crearea staţiunilor tehnologice de maşini şi a mijloacelor provenite din rambursarea creditelor tehnice”;
    4) procurate cu anul producerii şi achiziţiei nu mai mic de 2012, în rate, prin intermediul companiilor de leasing, în baza unui contract de leasing financiar, conform Legii nr.59-XVI din 28 aprilie 2005 cu privire la leasing.
    54. Producătorul agricol va avea dreptul să solicite subvenţia, în cazul punctului 53 subpunctul 4) din prezentul Regulament, odată cu achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a tehnicii şi utilajului agricol nou, iar valoarea subvenţiei se va calcula:
    a) reieşind din ratele leasingului achitate în perioada 1 noiembrie 2012 – 31 octombrie 2014;
    b) exceptînd plăţile aferente leasingului (dobînda de leasing, asigurarea bunului etc.).
    55. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) copia de pe facturile, declaraţiile vamale de import şi invoice-urile, inclusiv contractul privind achiziţionarea tehnicii, după caz, contractul de leasing, contractul cu ÎS Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro”, documentele de la Unitatea de implementare şi administrare a Proiectului creşterii producţiei alimentare 2 KR;
    2) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii agricole, copia de pe paşaportul tehnicii agricole, inclusiv de luare la evidenţă în modul stabilit, pentru tehnica şi utilajul agricol care nu este supus înmatriculării obligatorii de stat;
    3) actul de dare în exploatare, în cazul sistemelor de irigare, aprobat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, cu excepţia investiţiilor efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova;
    [Pct.55 subpct.3) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    4) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală (inclusiv a avansului, indiferent de mărimea şi data achitării lui) a costului tehnicii şi utilajului agricol eligibil în cadrul prezentei măsuri şi/sau, după caz, achitarea integrală a ratelor de leasing, inclusiv a dobînzilor de leasing.
    56. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului trasat la punctele 48-51 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării de la data  semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 6. Stimularea investiţiilor pentru utilarea
şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice
    57. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea organizării şi înnoirii tehnologice a fermelor zootehnice.
    58. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) înfiinţarea fermelor zootehnice;
    2) utilarea tehnologică a fermelor cu echipament modern;
    3) modernizarea procesului tehnologic în cadrul fermelor zootehnice;
    4) diversificarea tipurilor de exploataţii agricole specializate în creşterea animalelor;
    5) ameliorarea şeptelului de animale;
    6) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;
    7) asigurarea standardelor de igienă şi inofensivitate a produselor de origine animală;
    8) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    9) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    10) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    59. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi majorarea investiţiilor pentru înfiinţarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice.
    60. Domeniul de acţiune. Subvenţia este acordată pentru procurarea utilajului tehnologic destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia/reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine.
    61. Mărimea subvenţiei acordate se calculează sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achiziţionat începînd cu anul 2013, iar pentru fermele zootehnice de bovine şi a materialelor de construcţie, inclusiv lucrări de proiectare, achiziţionate după 1 noiembrie 2012, conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), după cum urmează:
    1) pentru fermele zootehnice de bovine – 60% din costul utilajului tehnologic, materialelor de construcţie conform devizelor de cheltuieli, inclusiv proiectul tehnic, elaborat de companii licenţiate în acest domeniu, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar;
    2) pentru fermele zootehnice de ovine/caprine – 50% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar;
    3) pentru fermele zootehnice de alte specii – 30% din costul utilajului tehnologic, dar nu mai mult de 5,0 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar.
    62. Pentru utilajul tehnologic destinat fermelor zootehnice de creştere a prepeliţelor, valoarea subvenţiei se majorează cu 20%.
    63. Lista utilajului tehnologic şi a materialelor de construcţie care sînt eligibile în cadrul prezentei măsuri de sprijin se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.
    64. Pentru tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea investiţiei eligibile.
    65. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) schiţa de proiect a încăperilor în care urmează a fi instalat utilajul şi planul general de amenajare a teritoriului şi de amplasare a obiectivelor infrastructurii fermei;
    2) documentaţia tehnică, inclusiv caracteristicile tehnice ale utilajului tehnologic;
    3) pentru echipamentul şi utilajul procurat, inclusiv materiale de construcţii – copia de pe facturile sau de pe declaraţiile vamale de import, de pe invoice-uri;
    4) actul de instalare a utilajului şi a echipamentului, vizat de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, cu excepţia investiţiilor efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova;
    [Pct.65 subpct.4) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    5) actul recepţiei lucrărilor, însoţit de actul expertizei ecologice de stat, proiectul tehnic, inclusiv devizul de cheltuieli, în cazul construcţiilor/reconstrucţiilor fermelor zootehnice de bovine;
    6) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare, eliberată în modul stabilit;
    7) copia de pe ordinul de plată privind achitarea integrală a costului echipamentului şi utilajului procurat, după caz, a materialelor de construcţii, proiectului tehnic;
    8) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii, după caz.
    66. Beneficiarul de subvenţie destinată scopului specificat la punctele 57-62 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 7. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi
 menţinerii fondului genetic al acestora

    67. Obiectivul general constă în creşterea productivităţii, competitivităţii şi asigurarea siguranţei alimentare prin stimularea ameliorării efectivului de animale.
    68. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) ameliorarea şeptelului de animale;
    2) îmbunătăţirea calităţii şi sporirea competitivităţii producţiei de origine animală pe piaţa internă şi pe cea europeană;
    3) sporirea valorii adăugate şi a eficienţei economice;
    4) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    69. Obiectivul operaţional este extinderea numărului şi înnoirea efectivului animalelor de prăsilă.
    70. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costurilor animalelor cu categoria de bonitare nu mai mică de clasa II (femele) şi de clasa I (masculi), procurate de la fermele de prăsilă, inclusiv din străinătate, începînd cu 1 ianuarie 2013, cu condiţia că acestea nu au fost subvenţionate din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2013.
    71. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub forma cuantumurilor exprimate ca sume fixe la unitatea de greutate, dar nu mai mult decît valoarea investiţiei, conform facturilor, după caz, invoice-urilor şi declaraţiilor vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, cheltuielilor vamale etc.) după cum urmează:
    1) vaci donatoare de embrioni cu productivitatea de cel puţin 9000 kg de lapte pe lactaţie – 65 lei per kg;
    2) vaci primipare, junci şi juninci cu vîrsta de cel puţin 12 luni – 60 lei per kg;
    3) vieri cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură) – 50 lei per kg;
    4) scrofiţe neînsămînţate cu vîrsta de 6-8 luni (rasă pură şi birasiale) – 40 lei per kg;
    5) berbeci şi ţapi cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;
    6) mioare şi căpriţe cu vîrsta de 6-20 luni – 100 lei per kg;
    7) iepuri de casă de reproducţie – 50 lei per kg;
    8) mătci de albine cu vîrsta de cel mult 3 luni – 100 lei per unitate;
    9) forme parentale de pui cu vîrsta de o zi (rase grele, mixte, uşoare) – 20 lei per unitate;
    10) larve de peşte de 3 zile şi alevine de 10-15 zile – 30% din costul lotului de cel puţin 100 000 bucăţi, puiet de peşte de o vară şi puiet de peşte de un an – 30% din costul lotului de cel puţin 100 kg.
    72. În cadrul prezentei măsuri se acordă subvenţii producătorilor agricoli pentru procurările unui efectiv de cel puţin:
    1) 3 capete vaci/junci la fermele de bovine;
    2) 5 capete scroafe/scrofiţe la fermele de porcine;
    3) 10 oi/capre la fermele de ovine/caprine;
    4) 8 iepuroaice la fermele de iepuri;
    5) 10 mătci de albine la stupine;
    6) 100 forme parentale de pui cu vîrsta de o zi.
    Efectivul de masculi reproducători (vieri, berbeci/ţapi, iepuroi) nu se limitează.
    73. Beneficiarul subvenţiei destinate scopului specificat la punctul 68 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze/sacrifice obiectul subvenţionării de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, timp de:
    1) 4 ani – pentru vaci, junci;
    2) 2 ani – pentru scroafe/scrofiţe;
    3) 1 an – pentru vieri, iepuri;
    4) 3 ani – pentru berbeci, mioare şi capre.
    74. Producătorii agricoli care au înstrăinat (vîndut, donat, schimbat etc.), sacrificat sau care s-au făcut vinovaţi de pieirea animalelor, pînă la expirarea termenului prevăzut, sînt obligaţi să restituie suma subvenţiei, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră, precum şi a cazurilor de epizootie sau de anomalii reproductive, confirmate în modul stabilit.
    75. Documentele solicitate suplimentar pentru obţinerea subvenţiei sînt următoarele:
    1) copia de pe facturile (invoice şi declaraţia vamală, în cazul procurării animalelor din străinătate);
    2) copia de pe certificatul de rasă (pedigreu) al fiecărui animal, cu excepţia larvelor şi puietului de peşti;
    3) copia de pe autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare pentru exploataţia zootehnică în care vor fi întreţinute animalele;
    4) copia de pe certificatul de înregistrare (identificare, mişcare) a animalului, pentru cele care sînt supuse înregistrării conform Legii nr.231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
    5) copia de pe contractul de asigurare a animalelor, cu excepţia subvenţiilor pentru familiile de albine, încheiat în conformitate cu Legea nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură;
    6) copia de pe ordinul de plată privind achitarea costului animalelor procurate;
    7) copia de pe actul de punere şi, după caz, scoatere de sub carantina profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberat de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
Măsura 8. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea
 infrastructurii postrecoltare
şi procesare
    76. Obiectivul general constă în sporirea productivităţii şi competitivităţii sectorului agricol prin modernizarea utilajului şi infrastructurii postrecoltare şi procesare.
    77. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) implementarea şi dezvoltarea tehnologiilor postrecoltare;
    2) instalarea şi modernizarea echipamentelor, proceselor şi tehnologiilor de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor;
    3) adaptarea calităţii produselor la standardele internaţionale;
    4) diversificarea serviciilor prestate populaţiei rurale;
    5) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi diminuarea sărăciei în mediul rural.
    78. Obiectivul operaţional este creşterea investiţiilor în infrastructura de prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor, legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară şi procesare a cerealelor şi produselor oleaginoase, precum şi pentru casele de ambalare şi frigidere.
    79. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat pentru compensarea costului echipamentelor tehnologice şi a utilajelor noi, procurate începînd cu anul 2012 şi date în exploatare începînd cu 1 noiembrie 2013, conform listei aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, achitate integral şi instalate la întreprinderile de prelucrare primară, procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, de prelucrare primară, ambalare, refrigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, prelucrare primară/procesare, condiţionare, depozitare şi ambalare a cerealelor şi oleaginoaselor, precum şi la casele de ambalare şi frigidere.
    80. Mărimea sprijinului acordat se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, conform facturilor, după caz invoice-urilor şi declaraţiilor  vamale de import (cu excepţia serviciilor de transport, instalare, a cheltuielilor vamale etc.), în proporţie de:
    1) 50% din costul echipamentelor şi al utilajelor pentru frigidere de păstrare a fructelor şi legumelor, pentru case de ambalare, amplasate în localităţile rurale, inclusiv în extravilanul oraşelor-reşedinţă ale consiliilor raionale, dar nu mai mult de 4,5 mil.lei pentru unul şi acelaşi beneficiar;
    2) 40% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor la întreprinderile de procesare, uscare şi congelare a fructelor şi legumelor, inclusiv cartofilor, cerealelor şi oleaginoaselor – floarea soarelui şi soia, amplasate în orice localitate eligibilă, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei, pentru unul şi acelaşi beneficiar;
    3) 30% din costul echipamentelor tehnologice şi a utilajelor pentru întreprinderile de prelucrare primară, ambalare, refigerare, congelare şi păstrare a cărnii, procesare, ambalare şi păstrare a laptelui, amplasate în localităţi rurale, dar nu mai mult de 2,5 mil. lei, pentru unul şi acelaşi beneficiar;
    4) 20% din costul echipamentelor tehnologice şi al utilajelor la întreprinderile menţionate la subpunctele 1) – 3), amplasate în orice localitate eligibilă, altele decît cele menţionate, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale autonome (oraşele, satele şi comunele) din cadrul municipiului Chişinău, dar nu mai mult de 1,5 mil.lei.
    81. Pentru grupurile de producători, inclusiv beneficiari de granturi în cadrul proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova”, implementat in baza Acordului de Finanţare dintre Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare şi Guvernul Republicii Moldova, valoarea subvenţiei se calculează, în condiţiile punctului 80, de la valoarea contribuţiei solicitantului.
    82. Pentru grupurile de producători menţionate la punctul 81, plafoanele stabilite la punctul 80 subpunctul 1), nu se aplică.
    83. Pentru grupurile de producători, precum şi tinerii fermieri, solicitanţi de subvenţii în cadrul prezentei măsuri, valoarea sprijinului se majorează cu 10% din valoarea investiţiei eligibile.
    84. Documentele suplimentar solicitate pentru obţinerea sprijinului sînt următoarele:
    1) documentaţia tehnică, inclusiv proiectul sau schiţa de proiect a încăperilor unde se amplasează utilajele, echipamentele procurate;
    2) pentru echipamentele şi utilajele procurate – copia de pe facturi, de pe declaraţiile vamale de import şi de pe invoice-uri;
    3) copia de pe ordinul de plată privind achitarea costului echipamentelor şi utilajelor procurate;
    4) actele de dare în exploatare a utilajelor şi echipamentelor (casei de ambalare), vizate de şeful direcţiei raionale pentru agricultură şi alimentaţie şi reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, cu excepţia investiţiilor efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova;
    [Pct.84 subpct.4) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    5) actul de recepţie finală a lucrărilor, precum şi de expertiză ecologică de stat, în cazul construcţiilor noi, în care se instalează utilajul şi echipamentul eligibil;
    6) actele de consitutire, în cazul grupurilor de producători;
    7) copia de pe certificatul de înmatriculare sau de pe cel provizoriu al tehnicii, după caz.
    85. Beneficiarul de subvenţii destinate scopului specificat la punctele 76-79 din prezentul Regulament nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani obiectul subvenţionării de la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 9. Stimularea consolidării terenurilor agricole
    86. Obiectivul general constă în reducerea nivelului de fragmentare a terenurilor agricole, optimizarea dimensiunilor şi majorarea suprafeţelor exploataţiilor agricole.
    87. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) dezvoltarea durabilă a sectorului agricol;
    2) creşterea productivităţii şi a competitivităţii agriculturii;
    3) reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei rurale;
    4) dezvoltarea infrastructurii rurale;
    5) utilizarea eficientă a resurselor naturale şi conservarea mediului ambiant.
    88. Domeniul de acţiune. Sprijinul este acordat producătorilor agricoli pentru compensarea parţială a costurilor ce ţin de autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a terenurilor agricole (vînzare-cumpărare, schimb, donaţie), de taxa de stat la autentificarea contractelor respective şi de înregistrare a contractelor date la subdiviziunele competente a Agenţiei Servicii Publice, inclusiv a lucrărilor cadastrale, în cazul comasărilor în vederea formării unui singur bun imobil.
    89. Sprijinul va fi acordat în cadrul prezentei măsuri producătorilor agricoli care au consolidat, începînd cu 1 noiembrie 2012, cel puţin 3 parcele de teren, fiind adiacente una faţă de alta, prin metoda vînzării-cumpărării, schimbului, donaţiei, inclusiv care au efectuat comasarea a cel puţin 3 parcele de teren agricol, în vederea formării unui singur bun imobil.
    90. Subvenţia acordată în cazul prezentei măsuri constituie 50% din:
    1) taxa de stat şi plata pentru serviciile notariale, la autentificarea notarială a contractelor de vînzare-cumpărare, schimb, donaţie a terenurilor agricole, precum şi cheltuielile de înregistrare a contractelor menţionate, la subdiviziunele competente a Agenţiei Servicii Publice, dar nu mai mult de 400 lei pentru o tranzacţie cu o parcelă de teren agricol;
    2) costul lucrărilor cadastrale în cazul comasării, în vederea formării unui singur bun imobil, dar nu mai mult de 500 lei per parcelă, pentru un număr de cel mult 10 parcele şi nu mai mult de 300 lei pentru un număr mai mare  de 10 parcele comasate.
    Suma totală a subvenţiei pe care o poate solicita un producător agricol în cadrul prezentei măsuri constituie 100 mii lei.
    91. Documentele solicitate suplimentar la obţinerea sprijinului pentru consolidarea terenului agricol:
    1) copia de pe contractul de înstrăinare a terenului cu parafa de înregistrare a acestuia la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;
    2) copia de pe ordinul de plată pentru autentificarea notarială a contractului;
    3) copia de pe ordinul de plată pentru taxa de stat;
    4) copia de pe ordinul de plată pentru înregistrarea contractului la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice, precum şi pentru costul lucrărilor cadastrale privind comasarea terenurilor agricole;
    5) copia de pe proiectul de comasare (decizia de formare a bunului imobil şi planul cadastral sau geometric al bunului imobil format), cu parafa de înregistrare a acestuia la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice.
    92. Beneficiarul de subvenţie destinată compensării costurilor la consolidarea terenurilor agricole nu este în drept să înstrăineze timp de 3 ani, din data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, parcelele de teren, pentru care iau fost compensate o parte din cheltuielile tranzacţionale. În caz de înstrăinare, beneficiarul este obligat să restituie suma subvenţiei.
Măsura 10. Stimularea irigării terenurilor agricole
    93. Obiectivul general. Majorarea suprafeţelor terenurilor agricole irigate şi sporirea productivităţii acestora.
    94. Obiectivele specifice sînt următoarele:
    1) promovarea şi dezvoltarea cultivării culturilor agricole de valoare înaltă, în special a fructelor, legumelor, viţei de vie, cartofului;
    2) creşterea volumului şi asigurarea calităţii producţiei agricole;
    3) sporirea veniturilor producătorilor agricoli şi creşterea nivelului de trai în mediul rural;
    4) asigurarea eficienţei economice a producţiei agricole bazate pe sporirea valorii adăugate;
    5) promovarea asocierii şi creării asociaţiilor utilizatorilor de apă.
    95. Domeniul de acţiune. Mărimea subvenţiei se acordă producătorilor agricoli, inclusiv prin intermediul asociaţiilor utilizatorilor de apă, pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate la utilizarea resurselor energetice la pomparea apei pentru irigaţie (energie electrică, motorină şi benzină), după cum urmează:
    1) 50% – din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la pomparea apei din sistemele de irigare centralizată;
    [Pct.95 subpct.1) modificată prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    2) 80% – din costul cheltuielilor suportate (fără TVA) la utilizarea energiei electrice la repomparea apei de două şi mai multe ori din sistemul de irigare centralizată;
    [Pct.95 subpct.2) modificată prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    3) 0,5 lei pentru fiecare 1m3 de apă utilizată efectiv la irigaţie prin sistemele de irigare, altele decît cele menţionate la subpunctele 1) şi 2) din prezentul punct, conform rapoartelor privind utilizarea apei, aprobate în modul stabilit de Agenţia „Apele Moldovei”.
    96. În vederea obţinerii subvenţiilor pentru irigare, în condiţiile punctului 95 subpunctele 1) şi 2) din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
    1) copia de pe contractul de prestare a serviciilor la pomparea apei de către staţiunile tehnologice pentru irigare şi Direcţia nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca;
    2) copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;
    3) limitele de captare a apelor din sursele de suprafaţă şi actul de pompare a apei întocmit şi aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;
    4) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind achitarea resurselor energetice, utilizate la pomparea apei pentru irigare.
    97. Pentru obţinerea subvenţiilor pentru irigare în condiţiile punctului 95 subpunctul 3) din prezentul Regulament producătorii agricoli prezintă Agenţiei următoarele documente suplimentare:
    1) copia de pe autorizaţia pentru folosinţa specială a apei, eliberată de subdiviziunile teritoriale ale Inspectoratului Ecologic de Stat;
    2) limitele de captare a apelor din sursele de suprafaţă, precum şi darea de seamă la taxa pentru apă (Forma TA 08), vizată în modul stabilit de inspectoratul fiscal de stat teritorial;
    3) actul de pompare a apei aprobat de Staţiunea tehnologică de irigare;
    4) copia de pe paşaportul tehnic al echipamentului de irigare cu informaţia asupra specificaţiilor tehnice de consum;
    5) copia de pe facturile şi dispoziţiile de plată privind procurarea combustibilului.
    98. Producătorii agricoli, membri ai asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii (în continuare – Asociaţia), pot solicita subvenţii în cadrul prezentei măsuri, care urmează a fi acordat prin intermediul asociaţiilor respective, responsabile de depunerea la oficiile teritoriale ale Agenţiei, din raza teritorială de activitate, a cererii de solicitare a sprijinului financiar, cu anexarea doar a următoarelor acte:
    1) copia de pe planul cadastral, care trebuie să indice aria de deservire a terenurilor de către Asociaţie;
    2) copia de pe registrul membrilor Asociaţiei, cu anexarea certificatului de înregistrare a fiecărui membru;
    3) copia de pe registrul cantităţilor de apă primite de Asociaţie;
    4) copia de pe registrul cantităţilor de apă distribuite sau al numărului de irigaţii;
    5) copia de pe registrul contractelor;
    6) copia de pe registrul plăţilor achitate de către producătorii agricoli, membri ai Asociaţiei, inclusiv de pe ordinele de plată privind achitarea serviciilor de pompare a apei;
    7) certificatul eliberat de banca comercială, în care va fi indicat numărul contului în lei moldoveneşti.
    99. Responsabili de corectitudinea stabilirii limitelor de consum al apei pentru irigare şi de verificare selectivă a respectării limitelor folosinţei apei de către producătorii agricoli este Agenţia „Apele Moldovei”.
Capitolul IV
ADMINISTRAREA, AUTORIZAREA ŞI CONTROLUL
ASUPRA EFICIENŢEI UTILIZĂRII MIJLOACELOR FONDULUI
DE SUBVENŢIONARE A PRODUCĂTORILOR AGRICOLI

Secţiunea 1
Recepţionarea dosarelor
    100. Documentele menţionate la punctul 12 din prezentul Regulament se depun la sediile secţiilor/serviciilor a Agenţiei, din raza teritorială în care s-a efectuat investiţia, cu excepţia documentelor pentru investiţiile efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, care se depun la sediul Secţiei teritoriale Chişinău a Agenţiei, de către reprezentantul legal al solicitantului, în limita termenului specificat la punctul 14 din prezentul Regulament. Documentele pot fi depuse de orice altă persoană, cu anexarea documentelor ce confirmă deţinerea împuternicirilor respective, conform legislaţiei în vigoare.
     [Pct.100 modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    101. La etapa recepţionării cererilor de acordare a sprijinului financiar, şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei va repartiza, conform principiului aleatoriu, solicitările producătorilor agricoli, proporţional, pentru fiecare angajat al secţiei/serviciului, cu stabilirea termenului de efectuare a verificărilor preliminare, consemnînd în registrul manual măsura, solicitantul, data, persoana responsabilă şi semnătura acesteia.
    102. Termenul de efectuare a verificărilor preliminare, şi, după caz, de recepţionare a cererii de acordare a sprijinului financiar nu va depăşi 5 zile lucrătoare din momentul adresării producătorului agricol secţiei/serviciului cu toate actele conforme necesare în vederea obţinerii subvenţiei.
    103. Înainte de recepţionarea cererii de sprijin, reprezentantul secţiei/ serviciului teritorial al Agenţiei efectuează:
    1) examinarea şi verificarea autenticităţii documentelor prezentate şi corespunderea acestora cu documentele originale, conform bazelor din băncile de date ale evidenţelor de stat, prezenţa şi corespunderea informaţiei despre proprietarul/deţinătorul legal al investiţiei pentru care se solicită subvenţia;
    2) verificarea investiţiei realizate pentru care se solicită subvenţie, identificarea şi verificarea vizuală a acesteia şi corespunderea acesteia documentelor prezentate, inclusiv obiectivelor şi domeniilor aferente fiecărei măsuri de sprijin, cu excepţia investiţiilor efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova.
    [Pct.103 subpct.2) modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    104. În cazul în care în urma verificărilor efectuate de reprezentantul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei se constată abateri ce conduc la imposibilitatea recepţionării şi examinarea în continuare a cererii de acordare a subvenţiei, reprezentantul secţiei/serviciului teritorial va întocmi o notificare, ce va fi adusă la cunoştinţa producătorului agricol, de modelul aprobat prin ordinul Agenţiei, imediat, dar nu mai tîrziu de 3 zile de la adresarea producătorului agricol, în care va indica motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi recepţionată, cu indicarea, după caz, a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse de producătorul agricol în vederea corespunderii criteriilor de eligibilitate.
    105. Documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, inclusiv fişa de verificare a investiţiei întocmită pentru fiecare dosar, aprobată de şeful secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, vor fi numerotate şi şnuruite într-un singur dosar, astfel încît să nu se permită desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă, prezentată în copie, va fi aplicată ştampila solicitantului cu menţiunea „Conform originalului”.
    106. În vederea respectării condiţiilor de eligibilitate şi stabilirii autenticităţii documentelor anexate la cererea de sprijin financiar a producătorilor agricoli, reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale ale Agenţiei au dreptul:
    1) să solicite documente suplimentare pentru confirmarea veridicităţii documentelor nominalizate la punctul 12 din prezentul Regulament;
    2) să solicite autorităţilor de orice nivel care activează pe teritoriul unităţii teritoriale administrate informaţii referitoare la solicitantul de subvenţii;
    3) să refuze recepţionarea cererii în cazul necorespunderii acesteia prevederilor prezentului Regulament, cu informarea scrisă a solicitantului despre motivele refuzului;
    4) să supravegheze respectarea angajamentelor din partea beneficiarilor de subvenţii de a nu înstrăina sub nici o formă investiţia supusă subvenţionării, de a nu casa, defrişa plantaţiile multianuale, potrivit perioadelor de timp stabilite în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv respectarea indicatorilor din planurile de afaceri, şi, după caz, să înainteze propuneri pentru includerea în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli care au admis derogări de la prevederile punctelor 37, 47, 57, 66, 74, 85 şi 92 din prezentul Regulament.
    107. Cererile de sprijin financiar, cu documentele obligatorii şi cele solicitate suplimentar, în cazul în care sînt complete, după verificarea, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de eligibilitate (inclusiv prin examinarea vizuală a obiectului investiţiei) şi stabilirea autenticităţii documentelor anexate, de către angajatul secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei, se avizează de şeful acesteia/acestuia, cu înregistrarea lor în Registrul manual de intrări, în ordinea recepţionării, inclusiv introducerea în baza de date electronică a Agenţiei.
    108. În termen de 10 zile lucrătoare de la momentul recepţionării şi înregistrării, dosarele de subvenţionare se transmit, de către şefii secţiilor/ serviciilor teritoriale ale Agenţiei, Direcţiei administrare şi control a Agenţiei (sediul central) în temeiul unui act de predare-primire, aprobat de directorul adjunct al Agenţiei.
    109. În termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepţionării dosarelor, Direcţia administrare şi control a Agenţiei, în ordinea introducerii cererilor în baza de date electronică, va efectua un control administrativ automat în software, care presupune verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice cu baza de date a Agenţiei, inclusiv verificarea conform „principiului celor 4 ochi”. În cazul necesităţii stabilirii unor concretizări, excluderii unor inexactităţi etc., Direcţia administrare şi control poate cere solicitanţilor prezentarea informaţiilor suplimentare.
    110. În cazul fiecărui dosar ce conţine iregularităţi, Direcţia administrare şi control a Agenţiei întocmeşte un proces-verbal cu justificarea juridică a refuzului de a-l supune în continuare procedurii de examinare, informînd solicitantul prin poştă. Termenul de notificare a solicitantului nu trebuie să depăşească 60 de zile calendaristice din momentul recepţionării dosarului în cadrul aparatului central al Agenţiei.
    111. În cazul dosarelor de subvenţionare a căror valoare depăşeşte suma de 400 000 lei, cu excepţia dosarelor pentru investiţiile efectuate pe teritoriul din stînga Nistrului necontrolat de autorităţile Republicii Moldova, Direcţia administrare şi control transmite dosarele Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, pentru organizarea inspecţiilor suplimentare, care va asigura efectuarea inspecţiei în ordinea recepţionării în cadrul Direcţiei (conform numărului de ordine), cu restituirea lor în aceeaşi ordine, în termenele stabilite, cu excepţia dosarelor care din cauza volumului investiţiei, necesită timp suplimentar, acordat în modul stabilit.
    [Pct.111 modificat prin HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    112. Pot fi supuse inspecţiilor suplimentare la decizia directorului Agenţiei şi cererile de acordare a subvenţiilor de pînă la 400 mii lei, doar în cazul:
    1) cererilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, pentru un eşantion de cel puţin 10% din numărul total de cereri cu valoarea de pînă la 400 mii lei;
    2) existenţei dubiilor asupra corespunderii obiectivelor şi domeniilor de acţiune, aferente măsurii de sprijin, reieşind din actele prezentate la cererea de solicitare a subvenţiei;
    3) sesizării asupra unei eventuale fraude comise de solicitantul de subvenţii, înegistrate în modul stabilit în cadrul Agenţiei.
    4) existenţei neconformităţilor constatate în cadrul inspecţiilor efectuate în anii precedenţi.
    113. Dosarele cu valoarea cererii de pînă la 400 000 lei, altele decît cele menţionate în punctele 112 şi 113 din prezentul Regulament, în ordinea introducerii lor în baza de date, vor fi incluse într-un proces-verbal al Direcţiei administrare şi control, pentru fiecare măsură de sprijin în parte, cu aprobarea acestuia de către directorul adjunct al Agenţiei şi transmise Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei. Termenul de examinare, inclusiv aprobare a dosarelor în cadrul Direcţiei administrare şi control a Agenţiei nu poate depăşi 10 zile lucrătoare din data recepţionării acestora de către oficiul central, iar în cazul dosarelor prevăzute la punctele 111 şi 112 din prezentul Regulament, termenul de examinare nu va depăşi 50 zile calendaristice.
Secţiunea a 2-a
Autorizarea spre plată a cererilor de sprijin
    114. Autorizarea dosarelor se efectuează de către Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei.
    115. Principiile de autorizare sînt următoarele:
    1) principiul transparenţei;
    2) asigurarea concurenţei şi tratamentului egal, a imparţialităţii şi nediscriminării în privinţa tuturor solicitanţilor;
    3) autorizarea plăţilor în ordinea recepţionării dosarelor, conform proceselor-verbale de transmitere de la Direcţia administrare şi control către Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei;
    4) examinarea dosarelor în cadrul Direcţiei autorizare plăţi a Agenţiei în termen ce nu depăşeşte 10 zile calendaristice din data recepţionării acestora, cu excepţia situaţiilor prevăzute la punctele 123-126 ale prezentului Regulament.
    116. În cadrul procedurii de autorizare a plăţilor, dosarele depuse sînt verificate în ceea ce priveşte corectitudinea calculelor şi a sumei subvenţiei solicitate.
    117. În cazul stabilirii unor inexactităţi şi/sau neclarităţi în calculele prezentate în dosar, Direcţia autorizare plăţi a Agenţiei cere din oficiu solicitantului ca, în termen de 10 zile, să prezinte documente suplimentare confirmative. Actele prezentate suplimentar de către solicitant se anexează la dosar.
    118. În cazul imposibilităţii de a stabili circumstanţele neclare din oficiu, Direcţia autorizare plăţi înaintează dosarul de subvenţionare conducerii Agenţiei, însoţit de o notă informativă cu explicarea inexactităţilor şi neclarităţilor depistate, precum şi motivele imposibilităţii clarificării acestora din oficiu, cu propunerea, după caz, de efectuare a inspecţiilor suplimentare efectuate în condiţiile secţiunii 3 din prezentul Regulament.
    119. În cazul unor motive întemeiate, conducerea Agenţiei poate dispune efectuarea inspecţiilor suplimentare cu stabilirea termenului de efectuare a acţiunilor respective ce nu va depăşi 10 zile calendaristice.
    120. Autorizarea plăţilor se va efectua în limita alocaţiilor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, în ordinea recepţionării dosarelor conform proceselor-verbale de transmitere de la Direcţia administrare şi control sau, după caz, în ordinea recepţionării dosarelor de la Direcţia inspecţii şi control pe teren.
    121. Pentru fiecare dosar de subvenţionare se va întocmi o fişă de calcul, care va conţine informaţia asupra bunurilor obiect al investiţiei, eligibile, valoarea fără TVA a acestora, date despre furnizor, valoarea subvenţiei calculate, valoarea calculelor excluse şi motivele excluderii.
    122. Achitarea plăţilor se va efectua în limita fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli disponibil.
    123. În cazul în care soldul disponibil al fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli indică 30% din valoarea acestuia, ţinînd cont de valoarea cererilor autorizate, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în baza informaţiei Agenţiei, va stopa procesul de autorizare a cererilor recepţionate în cadrul Agenţiei în modul stabilit, fără a fi stopat şi procesul de recepţionare a cererilor de acordare a sprijinului. Informaţia privind stoparea procesului de autorizare va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, precum şi pe paginile web oficiale ale Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţiei.
    124. Cererile recepţionate în perioada stopării procesului de autorizare, pînă la data-limită de recepţionare a cererilor (31 octombrie 2014), vor fi supuse procesului de examinare, inclusiv verificărilor şi inspecţiilor suplimentare, însă fără autorizarea lor, procedură care va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament, din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, în limita mijloacelor financiare ale acestuia.
    [Pct.124 modificat prin HG946 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1015]
    [Pct.125 exclus prin HG946 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1015]
    126. Termenul maxim de autorizare nu va depăşi 30 de zile.
   127. Prevederile punctului 123 nu sînt aplicabile cererilor depuse în condiţiile Legii nr.243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură, mijloacelor alocate în conformitate cu prevederile articolului 323 alineatul (3) litera b) şi alineatul (12) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10 martie 2006, cererilor pentru măsurile de sprijin 4 şi 6, în partea ce ţine de fermele zootehnice indicate în punctul 61 subpunctele 1) şi 2), pentru măsura 8, în partea ce ţine de investiţiile indicate în punctul 80 subpunctele 1) şi 2) din prezentul Regulament, precum şi cererilor depuse de producătorii agricoli ale căror investiţii au fost efectuate în localităţile din stînga Nistrului controlate de autorităţile Republicii Moldova, care vor fi autorizate şi achitate în limita fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2014, iar cele rămase fără finanţare vor fi achitate în condiţiile stabilite la punctul 124 din prezentul Regulament.
    [Pct.127 modificat prin HG946 din 17.11.14, MO345-351/21.11.14 art.1015]
    [Pct.127 în redacția HG756 din 12.09.14, MO275-281/19.09.14 art.806]
    128. În termen de 5 zile calendaristice de la data la care dosarul a fost autorizat, Agenţia va invita beneficiarul printr-o comunicare electronică, telefonică, prin fax etc. pentru încheierea contractului de acordare a sprijinului financiar, pentru măsurile de sprijin 3–9 din prezentul Regulament. Pentru restul măsurilor de sprijin, subvenţiile vor fi virate direct la contul de decontare al beneficiarului.
    129. Neprezentarea nemotivată a solicitantului, în termen de 30 zile de la somare, pentru semnarea contractului de acordare a subvenţiei, conduce la revocarea dreptului la subvenţie.
    130. Contractul de acordare a sprijinului financiar reprezintă acordul prin care Agenţia se obligă să aloce subvenţia pentru investiţia efectuată, iar beneficiarul să realizeze proiectul şi condiţiile de eligibilitate prevăzute la punctul 9 din prezentul Regulament.
    131. Nerespectarea condiţiilor contractuale din partea beneficiarului atrage după sine responsabilitatea acestuia de rambursare integrală a sumei subvenţiei, inclusiv a penalităţilor şi dobînzilor de întîrziere, includerea în Lista de interdicţie a producătorilor agricoli, precum şi/sau alte sancţiuni prevăzute de actele legislative şi normative în vigoare, cu excepţia cazurilor de neexecutare a prevederilor contractului pe motivul intervenţiei unei forţe majore.
    132. Contractul-model de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare şi va conţine, în mod obligatoriu, clauze referitoare la:
    1) obiectul şi valoarea totală a investiţiei;
    2) suma subvenţiei acordate;
    3) termenul de realizare a proiectului investiţional;
    4) obligaţia beneficiarului de a nu înstrăina obiectul investiţiei, conform termenelor specificate în prezentul Regulament;
    5) angajamentul Agenţiei de a asigura supravegherea procesului de implementare a proiectului, inclusiv controlul asupra respectării clauzelor contractuale din partea beneficiarului;
    6) responsabilitatea pentru încălcarea condiţiilor contractuale, inclusiv cazurile de absolvire de răspundere (cazurile de forţă majoră);
    7) alte clauze care nu contravin legii.
    133. Procesul-verbal de autorizare a plăţilor şi contractul încheiat cu beneficiarul privind acordarea sprijinului financiar servesc drept temei pentru perfectarea documentelor de plată şi transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanţelor, care va asigura efectuarea transferului respectiv cu prezentarea zilnică a extraselor de cont, inclusiv în format electronic, pentru fiecare beneficiar de subvenţii.
Secţiunea a 3-a
Controlul asupra eficienţei utilizării
mijloacelor fondului

    134. Producătorii agricoli, solicitanţi şi beneficiari de subvenţii, sînt responsabili de respectarea conformă a criteriilor de eligibilitate, precum şi de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile contractului de acordare a sprijinului financiar.
    135. Supravegherea respectării de către producătorii agricoli a cerinţelor specificate la punctul 134 din prezentul Regulament se asigură de Agenţie prin:
    1) efectuarea controlului asupra veridicităţii documentelor prezentate;
    2) efectuarea verificărilor pe teren ale obiectelor investiţiei declarate în cererea de sprijin în vederea constatării realizării ei, conform condiţiilor de eligibilitate;
    3) monitorizarea periodică asupra respectării angajamentelor contractuale între beneficiarii de subvenţii şi Agenţie;
    4) neadmiterea obţinerii nejustificate a subvenţiilor de către producătorii agricoli;
    5) depistarea, înlăturarea şi, după caz, mediatizarea cazurilor de fraudare admise de către solicitanţii/beneficiarii de subvenţii în vederea obţinerii de sprijin financiar.
    136. Principiile efectuării verificărilor pe teren sînt:
    1) obiectivitate şi imparţialitate în efectuarea inspecţiilor;
    2) efectuarea şi întocmirea actelor de inspecţii în ordinea parvenirii în cadrul Direcţiei inspecţii şi control pe teren;
    3) transparenţa şi publicitatea actelor de inspecţii;
    4) prezumţia respectării legislaţiei de către producătorul agricol supus verificărilor;
    5) caracterul constatator, consultativ şi recomandabil al verificărilor pe teren;
    6) proporţionalitate şi oportunitate în ceea ce priveşte durata controlului – exercitarea controlului în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai mult decît termenul prevăzut de prezentul Regulament.
    137. Responsabil de calitatea efectuării inspecţiilor pe teren sînt:
    1) reprezentanţii secţiei/serviciului teritorial al Agenţiei la etapa recepţionării cererii de acordare a sprijinului financiar;
    2) reprezentanţii secţiilor/serviciilor teritoriale şi ai Direcţiei inspecţii şi control pe teren, membri ai grupului de inspecţii instituite în modul stabilit, la etapa efectuării inspecţiilor suplimentare şi postachitare.
    138. Procedura de inspecţie şi verificare include următoarele:
    1) verificarea documentară şi pe teren care reprezintă procedura de control preliminară a documentelor prezentate privind accesarea ajutorului financiar, examinarea la faţa locului a obiectului investiţiei, starea acestuia în vederea identificării şi controlului cheltuielilor suportate şi care se efectuează de către angajaţii secţiilor/serviciilor teritoriale cu suportul Direcţiei inspecţii şi control pe teren a Agenţiei, la etapa recepţionării cererilor de sprijin financiar;
    2) inspecţiile suplimentare care reprezintă procedura de verificare suplimentară a documentelor prezentate de către solicitanţii de subvenţii pentru obţinerea mijloacelor financiare nerambursabile, de verificare a condiţiilor de eligibilitate, cu efectuarea controalelor pe teren pînă la data autorizării acesteia. Inspecţiile suplimentare se efectuează, în temeiul ordinului directorului Agenţiei, pentru fiecare solicitant de subvenţii, de un grup format din cel puţin 3 persoane – angajaţi ai Direcţiei inspecţii şi control pe teren şi reprezentanţi ai secţiilor/serviciilor teritoriale, cu atragerea, după caz, a altor specialişti în domeniu.
    Inspecţiile suplimentare, conform procedurii de efectuare, pot fi:
    a) tematice – iniţiate obligatoriu pentru toate dosarele remise spre verificare în condiţiile punctelor 111 şi 112 din prezentul Regulament, cu informarea preventivă a solicitantului de subvenţii despre iniţierea controlului pe teren, tematica inspecţiei, documentele confirmative necesare de a fi prezentate grupului de inspecţii, data controlului;
    b) inopinate – iniţiate în cazurile depistării de iregularităţi evidente sau fraude în documentele prezentate pentru accesarea sprijinului financiar nerambursabil. În acest caz, echipa de verificare nu va fi obligată să informeze preventiv beneficiarul de subvenţii despre iniţierea controlului;
    3) inspecţiile postachitare care reprezintă procedura de verificare, pentru o perioadă de pînă la 3 ani, a respectării de către beneficiarul de subvenţii a angajamentelor contractuale asumate.
    139. Pentru fiecare beneficiar de subvenţii verificat, conform procedurii stabilite la punctul 138 subpunctele 2) şi 3) din prezentul Regulament, se va întocmi un act de inspecţie, de modelul aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, care va cuprinde menţiuni privind:
    1) componenţa grupului de lucru pentru efectuarea inspecţiei şi a controlului pe teren;
    2) măsura accesată şi descrierea succintă a proiectului, cu indicarea sumei solicitate;
    3) obiectul inspecţiei şi programul derulării acesteia;
    4) corespunderea obiectivului şi domeniului de acţiune;
    5) actele şi bunurile verificate conform fişei de verificare;
    6) rezultatele verificărilor şi concluzia grupului de inspecţii.
    140. Perioada de efectuare a verificărilor va fi una rezonabilă, în funcţie de complexitatea cazului, însă nu va depăşi 30 de zile din momentul iniţierii.
    141. Beneficiarii de subvenţii sînt obligaţi să prezinte în termen informaţia şi documentele solicitate în cadrul verificărilor referitoare la proiectele investiţionale ce constituie obiectul solicitării şi în cadrul acordării ajutorului financiar nerambursabil din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli. În cazul refuzului de a prezenta informaţia şi documentele solicitate, Agenţia este în drept să respingă cererea de acordare a sprijinului financiar, cu informarea de rigoare a producătorului agricol.
    142. Termenul legal de informare a solicitanţilor despre respingerea cererii de acordare a subvenţiei nu poate depăşi 50 de zile din momentul înregistrării dosarului la Direcţia administrare şi control a Agenţiei.
    143. Actul de inspecţii va fi întocmit în cadrul termenului prevăzut la punctul 140 din prezentul Regulament, va fi semnat de toţi membrii grupului, aprobat de directorul Agenţiei şi adus la cunoştinţa solicitantului/beneficiarului de subvenţii contra semnătură sau, după caz, expediat la adresa electronică, indicată în cererea de acordare a sprijinului financiar. În cazul în care solicitantul refuză să ia cunoştinţă de rezultatele controlului, grupul de lucru va consemna acest fapt în actul de inspecţii, care va fi remis solicitantului/beneficiarului prin poştă.
    144. Actul de inspecţii şi control va fi publicat suplimentar pe pagina electronică a Agenţiei.
    145. Refuzul beneficiarului de subvenţii de a lua cunoştinţă contra semnătură de rezultatele controlului, specificate în actul de inspecţie, nu constituie motiv de neexecutare a concluziilor şi recomandărilor înaintate de grupul de inspecţii.
    146. Refuzul Agenţiei de a satisface cererea de acordare a sprijinului financiar poate fi contestat în instanţa de judecată, în conformitate cu procedura stabilită în Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.
Secţiunea a 4-a
Modul de întocmire şi evidenţă a Listei
de interdicţie a producătorilor agricoli
    147. În Lista de interdicţie a producătorilor agricoli pot fi incluşi, începînd cu anul 2010, doar solicitanţii/beneficiarii de subvenţii care au prezentat, în vederea obţinerii subvenţiei, date neveridice, documente false constatate în modul stabilit de organele specializate, inclusiv cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. În Lista de interdicţie vor fi incluşi şi producătorii agricoli ai căror fondatori sînt sau au fost participanţi la capitalul social al producătorilor agricoli care anterior au prezentat date neveridice, documente false în vederea obţinerii subvenţiei, inclusiv cei care nu şi-au îndeplinit angajamentele asumate.
    148. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli include înscrieri referitoare la producătorii agricoli, inclusiv la fondatorii acestora, în scopul limitării lor, pe o perioadă de 3 ani, de a beneficia de subvenţii din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli.
    149. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli este întocmită şi ţinută de Agenţie în formă scrisă manual şi în formă electronică. În cazul în care înscrierile din lista scrisă manual şi din cea electronică nu coincid, se consideră autentice înscrierile din lista scrisă manual.
    150. Lista de interdicţie a producătorilor agricoli trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele înscrieri:
    1) numărul de ordine;
    2) data includerii în ea a producătorului agricol;
    3) numărul şi data deciziei Agenţiei de a include producătorii agricoli în Lista de interdicţie;
    4) denumirea şi forma de organizare juridică a producătorului agricol;
    5) datele de contact ale producătorului agricol;
    6) expunerea succintă a temeiului de includere a producătorilor agricoli în Lista de interdicţie;
    7) denumirea subdiviziunii sau a organului care a solicitat includerea în Listă a producătorului agricol;
    8) data excluderii producătorului agricol din Lista de interdicţie;
    9) alte înscrieri necesare, stabilite de Agenţie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    151. Includerea în Lista de interdicţie a producătorului agricol va fi iniţiată, în mod obligatoriu, de către subdiviziunile Agenţiei sau la solicitarea oricărui alt organ, în cazul în care se va constata că producătorii agricoli au prezentat, în vederea obţinerii subvenţiei, date neveridice, documente false, inclusiv în cazurile neîndeplinirii angajamentelor asumate conform contractelor de acordare a sprijinului financiar.
    152. Solicitarea de includere în Lista de interdicţie este înaintată conducerii Agenţiei în termen de 10 zile de la data constatării, de către subiecţii specificaţi la punctul 151 din prezentul Regulament, a temeiurilor de includere.
    153. Conducerea Agenţiei verifică corectitudinea întocmirii documentelor care confirmă temeiul includerii producătorului agricol în Lista de interdicţie şi, în termen de 15 zile, adoptă decizia de a include sau nu producătorul agricol în Listă. Excluderea din Lista de interdicţie se face prin ordinul directorului Agenţiei.
    154. Decizia de includere în Lista de interdicţie se aduce la cunoştinţa producătorului agricol în termen de 5 zile de la data adoptării şi trebuie să conţină motive întemeiate, precum şi referinţe clare la actele normative ce servesc drept temei de includere sau de neincludere în Listă.
    155. Producătorii agricoli incluşi în Lista de interdicţie nu au dreptul să depună cereri de obţinere a subvenţiilor din cadrul fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pînă la expirarea termenului de 3 ani. De asemenea, nu vor putea depune cereri de obţinere a subvenţiilor nici producătorii agricoli ai căror fondatori participă în calitate de fondatori la capitalul social al producătorilor agricoli incluşi în Lista de interdicţie.
    156. Excluderea din Lista de interdicţie a producătorilor agricoli se efectuează, prin ordinul directorului Agenţiei, în următoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului de trei ani;
    b) la lichidarea producătorului agricol;
    c) la soluţionarea contestaţiei în favoarea producătorului agricol.
    157. Orice producător agricol care consideră că a fost inclus neîntemeiat în Lista de interdicţie este în drept să conteste decizia Agenţiei. Procedura de examinare şi soluţionare a contestaţiilor depuse se desfăşoară conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr. 135
din 24 februarie 2014
LISTA
riscurilor pentru a căror asigurare se subvenţionează, din fondul
de subvenţionare a producătorilor agricoli pe anul 2014, primele
de asigurare în fitotehnie, horticultură, viticultură şi zootehnie
    1. Secetă excesivă (care a provocat o scădere a recoltei de peste 30%).
    2. Grindină.
    3. Temperaturi scăzute sub limita biologică de rezistenţă a plantelor.
    4. Furtuni.
    5. Inundaţii.
    6. Pieirea animalelor, păsărilor, familiilor de albine din cauză de boală, furtună, grindină, inundaţie, răcire excesivă, traume.
    7. Sacrificarea forţată, în caz de necesitate, a animalelor, conform indicaţiilor Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 135
din 24 februarie 2014
LISTA
culturilor agricole şi a speciilor de animale şi păsări pentru a căror
asigurare se subvenţionează, din fondul de subvenţionare a producătorilor
agricoli pe anul 2014, primele de asigurare

    1. Sfecla de zahăr, floarea-soarelui, porumbul, soia, legumele şi tutunul – pentru roada anului 2014.
    2. Grîul, orzul şi rapiţa de toamnă – pentru roada anului 2015.
    3. Plantaţiile multianuale (vii, livezi, pepiniere viticole şi pomicole, precum şi recolta de struguri şi fructe).
    4. Animalele, familiile de albine şi păsările.