OIFPSA167/2014
ID intern unic:  352023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 167
din  20.02.2014
cu privire la executarea prevederilor art.203
alin.(15) din Codul fiscal
Publicat : 07.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 53-59     art Nr : 321     Data intrarii in vigoare : 07.03.2014
    Abrogat prin OSFS428 din 22.08.18, MO336-346/07.09.18 art.1348; în vigoare 01.10.18

    MODIFICAT
   
OSFS321 din 08.09.17, MO335-339/15.09.17 art.1748; în vigoare 15.09.17
    OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17
    EMO66 din 21.03.14, MO66-71/21.03.14, pag.81    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, precum şi întru asigurarea executării prevederilor statuate de art. 203 alin.(15) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială, 8 februarie 2007, pag.4),
ORDON:
    1. A stabili  că, comercializarea bunurilor în conformitate cu prevederile art.203 alin.(15) din Codul fiscal, se va efectua conform prevederilor Regulilor comerţului de consignaţie aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1010 din 31 octombrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul întreprinderilor comerţului cu amănuntul, care recepţionează şi comercializează mărfuri pe principii de consignaţie.
    2. În cazul în care, bunurile menţionate nu se comercializează conform procedurii stabilite la pct.1, precum şi bunurile care conform ofertei publice (minimum de 3 ori) nu au fost preluate de întreprinderile comerţului cu amănuntul, care recepţionează şi comercializează mărfuri pe principii de consignaţie, acestea se comercializează de către Serviciul Fiscal de Stat prin negocieri directe în bază de contract de vînzare-cumpărare.
    [Pct.2 modificat prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    3. Preţul iniţial de vînzare a bunurilor va fi preţul stabilit în Actul de sechestru şi Lista bunurilor sechestrate, conform valorii de bilanţ a bunurilor contribuabilului. În cazul în care valoarea bunurilor nu va putea fi stabilită la momentul sechestrului, se va proceda la stabilirea valorii conform art.200 alin.(8) din Codul fiscal.
    4.  A stabili că mărimea comisionului nu poate depăşi mărimea reglementată de prevederile art.203 alin.(3) din Codul fiscal.
    5. Virarea la buget a mijloacelor  băneşti pentru bunurile procurate se va efectua la clasificaţia veniturilor bugetare 122/40 „Alte încasări” se substituie cu cuvintele „ 145111 „Alte venituri încasate în bugetul de stat”. Sumele încasate la buget se îndreaptă succesiv la recuperarea cheltuielilor de executare silită, stingerea restanţelor faţă de bugetul public naţional, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, a impozitelor şi taxelor aferente  comercializării bunurilor sechestrate al căror termen de plată este stabilit pînă la data comercializării lor. Excedentul se rambursează contribuabilului.
    [Pct.5 modificat prin OSFS321 din 08.09.17, MO335-339/15.09.17 art.1748; în vigoare 15.09.17]
    6. Modul de păstrare  al bunurilor sechestrate, este  reglementat de art.200 alin. (12) din Codul fiscal sub sancţiunea prevederilor art.203 alin.(12) din Codul fiscal, iar în cazul riscului că bunurile sechestrate pot fi înstrăinate, precum şi în cazul existenţei riscului că documentele confirmative, de drept asupra bunurilor, de calitate, de conformitate etc. pot fi distruse sau contribuabilul se va eschiva de la predarea acestora, Serviciul Fiscal de Stat odată cu sechestrarea bunurilor, va asigura ridicarea acestora, precum şi a documentelor aferente bunurilor şi va asigura  păstrarea lor la sediul Serviciului Fiscal de Stat sau în alt loc autorizat.
    În cazul eschivării contribuabilului de la procedura de ridicare a bunurilor, sau va împiedica acţiunile de ridicare a bunurilor şi a documentelor aferente, Serviciul Fiscal de Stat va efectua ridicarea lor forţată, solicitînd în acest sens suportul organelor de drept.
    Acţiunile Serviciului Fiscal de Stat menţionate, se vor documenta în scris în baza unui act de constatare.
    [Pct.6 modificat prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    7. Pe durata expunerii spre comercializare a bunurilor sechestrate, Serviciul Fiscal de Stat este în drept să verifice situaţia şi starea bunurilor. Totodată, în cazul în care, la verificarea bunurilor, Serviciul Fiscal de Stat va constata delapidări, înstrăinări, deteriorări ale acestora, nelegate de circumstanţele excepţionale şi inevitabile va întreprinde măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi de reparare a prejudiciului cauzat.
    [Pct.7 modificat prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    8. În cazul în care, în perioada expunerii bunurilor sechestrate spre comercializare, suma restanţei este achitată sau este aplicată prevederea art.180 din Codul fiscal, Serviciul Fiscal de Stat va ridica sechestrul de pe bunuri în temeiul art.202 din Codul fiscal, numai după prezentarea  documentelor confirmative ce atestă  onorarea cheltuielilor de executare silită.
    [Pct.8 modificat prin OIFPS377 din 15.03.17, MO85-91/24.03.17 art.620; în vigoare 01.04.17]
    [Pct.8 modificat prin EMO66 din 21.03.14, MO66-71/21.03.14, pag.81]
    9. A abroga Instrucţiunea IFPS  nr.11 din 19 decembrie 2005 ”Cu privire la modul de ridicare, predare şi comercializare a bunurilor sechestrate a căror valoare nu depăşeşte 10 000 lei”.
    10. Prezentul ordin intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                            Ion PRISĂCARU

    Nr. 167. Chişinău, 20 februarie 2014.