HGM199/2014
ID intern unic:  352311
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 199
din  20.03.2014
cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare
cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028)
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 222
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG1089 din  18.12.17,  MO440/20.12.17  art.1213

     NOTĂ:
    Pe tot parcursul textului hotărîrii cuvintele „Ministerul Mediului” și „Ministerul Sănătății”, la orice formă gramaticală, se substituie, cu cuvintele „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” și, respectiv, cu „Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    În scopul dezvoltării sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie, creării cadrului necesar pentru asigurarea graduală pînă în anul 2028 a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028), conform anexei nr.1.
    2. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, în limitele competenţelor ce li s-au atribuit, vor asigura realizarea şi vor prezenta anual, pînă la data de 15 ianuarie, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului informaţia cu privire la implementarea prevederilor Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028).
    3. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va monitoriza şi va prezenta Guvernului, pînă la data de 15 februarie a anului următor anului de gestiune, rapoarte anuale privind procesul de implementare a Strategiei.
    4. Se abrogă hotărîrile Guvernului, conform anexei nr.2.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                        Valeriu Lazăr
    Ministrul mediului                                                          Gheorghe Şalaru
    Ministrul sănătăţii                                                          Andrei Usatîi
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                              Marcel Răducan
    Ministrul finanţelor                                                        Anatol Arapu

    Nr. 199. Chişinău, 20 martie 2014.
 

Anexa nr.1

 la Hotărîrea Guvernului nr.199

 din 20 martie 2014  

 

STRATEGIA DE ALIMENTARE CU

APĂ ŞI SANITAŢIE (2014 – 2028)

    Republica Moldova, aflată în proces de negociere a Acordului de Asociere la Uniunea Europeană (UE), şi-a asumat o serie de angajamente în mai multe domenii pe baza alinierii legislaţiei şi standardelor naţionale la legislaţia şi standardele comunitare.

    Legislaţia comunitară în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei poate fi realizată numai prin investiţii mari în infrastructură. În situaţia economică actuală a ţării o astfel de investiţie trebuie să fie planificată şi programată respectîndu-se constrîngerile care se impun, motiv pentru care Republica Moldova acordă o atenţie deosebită acestei provocări.
     Domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare a suferit transformări esenţiale în ultimii 5 ani din punct de vedere atît tehnic, cît şi organizatoric.
     De aceea, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care este responsabil de dezvoltarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei, apreciază că este oportună elaborarea unei strategii noi pe termen mediu (2014 - 2018) şi lung (pînă în anul 2028) pentru acest sector care, avînd ca punct de plecare analiza situaţiei existente, modelarea scenariilor posibile de modernizare şi dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie, să contribuie astfel la luarea unor decizii importante cu privire la direcţiile de acţiune în etapele ce vor urma.
     Trebuie să se aibă in vedere că serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie au un rol decisiv pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor şi pentru evitarea excluderii sociale şi izolării. Ţinînd cont de importanţa lor pentru economie şi pentru producerea de alte bunuri şi servicii, eficienţa şi calitatea acestora constituie un factor de competitivitate şi de cea mai mare coeziune, în special datorită faptului că permit atragerea investiţiilor în regiuni mai puţin favorizate.
     Serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie se află în centrul dezbaterii politice, în special din perspectiva rolului pe care îl au autorităţile publice într-o economie de piaţă şi anume, pe de o parte, acela de a veghea buna funcţionare a pieţei şi, pe de altă parte, de a garanta interesul general, în special satisfacerea nevoilor primordiale ale cetăţenilor.

    Furnizarea de servicii publice de alimentare cu apă şi sanitaţie într-o manieră performantă şi nediscriminatorie constituie, la rîndul său, o condiţie pentru o mai bună integrare economică în UE.

    Prezenta Strategie de alimentare cu apă şi sanitaţie (în continuare – Strategia) plasează serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie în sfera activităţilor de interes economic general, aşa cum sînt ele definite în Carta Verde a UE şi încearcă să alinieze aceste servicii la conceptul european.

    Necesitatea elaborării unei strategii noi, aliniată la cerinţele actuale ale societăţii şi la legislaţia comunitară, a decurs din analiza şi evaluarea rezultatelor obţinute la implementarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.662 din 13 iunie 2007, Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30 decembrie 2005, şi Programului Naţional „Satul Moldovenesc”, în urma cărora s-a constatat că:

    a)  principalele obiective de dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, stipulate în Strategie şi în programele sus-menţioante, nu au fost executate;

    b) atragerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile şi creditelor menţionate în această Strategie a fost ineficientă. Spre exemplu, grantul alocat de Turcia pentru construcţia staţiei de tratare a apei în or. Ceadîr-Lunga a fost valorificat, însă staţia nu este funcţională; creditul acordat de Statul Kuwait în anul 2006 pentru 6 localităţi nu a fost valorificat.

    De asemenea, respectiva Strategie nu prevede acţiuni, caracteristici şi indicatori în conformitate cu :

    a)  ameninţările schimbărilor climatice asupra resurselor de apă din Republica Moldova din punct de vedere atît al cantităţii, cît şi al calităţii;

    b) disponibilitatea datelor din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, care au o importanţă vitală pentru luarea deciziilor informate de dezvoltare a infrastructurii domeniului;

    c)  politica în domeniul reglementării tarifelor la apă şi canalizare;

    d)  managementul informaţiilor în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, care actualmente este compatibil cu cerinţele iniţiativei e-Guvernare;

    e)  necesitatea implicării Guvernului în cadrul politic, juridic şi instituţional;

    f)   estimarea impactului costurilor financiare şi non-financiare aferente implementării Strategiei;

    g)  modalitatea şi mecanismele monitorizării Strategiei, rezultatele scontate, indicatorii de progres, etapele de implementare şi procedurile de raportare.

    Un impact negativ a avut şi calcularea sofisticată şi ireală a investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii. Drept urmare, în perioada 2008-2012 nu au fost valorificate investiţii în sumă de 3 559 155 mii lei necesare pentru construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi sanitaţie în localităţile Republicii Moldova.

    Cele relatate mai sus permit reevaluarea capacităţilor şi priorităţilor Strategiei aprobate în anul 2007.

    Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie nou-elaborată se bazează pe documente cheie, aprobate la nivel naţional, cum sînt Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului; Concepţia politicii de mediu, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.605 din 2 noiembrie 2001; Programul Naţional de asigurare a securităţii ecologice pentru anii 2007-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 304 din 17 martie 2007; Strategia naţională de dezvoltare regională pentru anii 2013-2015, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.685 din 4 septembrie 2013; Indicatorii ţintă şi termenele de implementare din cadrul Protocolului Apa şi Sănătatea, aprobaţi prin Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului mediului nr.17/115 din 19 februarie 2010).

    Strategia actuală nu se limitează doar la concluzii finale şi recomandări, ci şi determină măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

    În Strategie sînt aplicate viziuni recente privind dezvoltarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei şi utilizate noţiuni noi ca:

    plan de alimentare cu apă şi sanitaţie (PAAS), care este un document de planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie, elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, sat, comună), astfel încît să se potrivească perfect cu sistemele existente şi cu disponibilităţile şi constrîngerile ce vizează sursele de apă locale şi cu prevederile legislaţiei în vigoare;

    sanitaţie – termen generic utilizat pentru a descrie o serie de facilităţi, servicii şi acţiuni în vederea eliminării în condiţii sigure şi igienice a excreţiilor umane şi a apei uzate, în scopul reducerii împrăştierii germenilor patogeni şi al menţinerii unui mediu sănătos şi durabil. Acţiunile specifice legate de sanitaţie includ epurarea apelor uzate, managementul deşeurilor menajere şi a apelor pluviale;

    studiu de fezabilitate este un document în baza căruia se elaborează documentaţia de proiect, care include şi furnizează informaţia privind impactul multidimensional al proiectului, precum şi viabilitatea economică şi durabilitatea financiară a proiectului de investiţii capitale.

 I. DESCRIEREA SITUAŢIEI ACTUALE ÎN DOMENIUL
ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI SANITAŢIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1. Cadrul legal

    În prezent, domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este reglementat de un şir de acte legislative şi normative elaborate, adoptate şi modificate conform condiţiilor şi prevederilor noi, dar care mai trebuie să fie perfecţionate, respectiv:
    Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, caredetermină şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale;
    Legea nr.1402-XV din 24 octombrie 2002 a serviciilor publice de gospodărie comunală, care stabileşte cadrul juridic unitar privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unităţile admininistrativ-teritoriale, inclusiv monitorizarea şi controlul funcţionării lor;
    Legea nr. 272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă - stabileşte cerinţe pentru asigurarea exploatării sigure a serviciului de alimentare cu apă şi necesită să fie revizuită în conformitate cu Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman;
    Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, elaborată în conformitate cu prevederile Directivelor europene. Legea îşi propune să protejeze apa împotriva poluării şi stabileşte standarde de calitate pentru mediu.
    Legea nr.10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, care are drept scop asigurarea condiţiilor optime pentru protecţia şi promovarea sănătăţii populaţiei şi îmbunătăţirea calităţii vieţii;

    Legea nr.303 din 13 decembrie 2013 a serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare - reglementează cadrul juridic unitar privind înfiinţarea, organizarea, gestionarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi controlul funcţionării în localităţi a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, industrială şi de canalizare a apelor uzate menajere.

    Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13 iunie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din Republica Moldova”, carese axează pe necesitatea perfecţionării cadrului legislativ şi instituţional în conformitate cu Directivele UE, astfel încît populaţia să poată beneficia de servicii calitative, de model nou, european.
    Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 „Cu privire la instituirea sistemului informaţional automatizat «Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate»”, care reglementează calitatea apei potabile şi stabileşte cerinţele programelor de monitorizare şi de raportare a calităţii apei potabile.
    Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 25 noiembrie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale”.

    Republica Moldova este parte semnatară a unor numeroase convenţii şi parteneriate relevante pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie: Convenţia Espoo, Convenţia de la Helsinki privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale şi Protocolul privind Apa şi Sănătatea din cadrul acestei convenţii, Convenţia CIPFD, acorduri bilaterale cu Ucraina şi România.

2. Cadrul instituţional

    Principala autoritate competentă în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care are misiunea de a asigura realizarea prerogativelor constituţionale ale Guvernului prin elaborarea, promovarea şi implementarea politicii sectoriale.

    Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale îşi exercită competenţele la avizarea permiselor de folosire a apei, evacuarea apelor uzate, stabilirea zonelor de protecţie sanitară a reţelelor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă şi canalizare, efectuarea expertizei sanitare în domeniul monitorizării calităţii apei potabile distribuită consumatorilor.

    Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor este organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie, locuinţelor şi dezvoltării regionale.

    Autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi sînt responsabile pentru elaborarea şi aprobarea documentaţiei de urbanism şi autorităţile publice locale de nivelul al doilea – pentru elaborarea şi aprobarea planurilor de amenajare a teritoriilor. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor emite avize generale asupra documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, menţionate în baza avizelor organismelor centrale interesate;

    elaborează şi promovează politica statului în domeniile dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţia de locuinţe. Autorităţile publice locale aprobă planurile generale de urbanism şi planurile de amenajare a teritoriului raionului, inclusiv cu infrastructura sectorului alimentare cu apă şi canalizare, iar Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor emite avizul general.

    Ministerul Finanţelor elaborează şi promovează politica statului în domeniul bugetar-fiscal, incluzînd activităţile legate de finanţarea sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie.

    Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a elaborat metodologia pentru calcularea, aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile publice de aprovizionare cu apă şi sanitaţie şi la epurarea apei uzate.

    Agenţia „Apele Moldovei”, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, avînd competenţe pentru implementarea politicii statului în managementul resurselor de apă, hidro-amelioraţie şi aprovizionarea cu apă şi sanitaţie.

    Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, este responsabilă de implementarea politicii statului în domeniul cercetărilor geologice, folosirii şi protecţiei solului şi apelor subterane. Expediţia Hidrogeologică „EHGeoM” acordă servicii legate de forajul fîntînilor arteziene.

    Rolul principal al Inspectoratului Ecologic de Stat în ceea ce priveşte domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este de a elibera autorizaţii de mediu pentru folosinţa specială a apei şi efectuarea expertizei ecologice. Inspectoratul se subordonează Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței este responsabilă de implementarea politicii în domeniul protecţiei consumatorilor, inclusiv a consumatorilor de apă.

    Asociaţia „Moldova Apă-Canal” reprezintă asocierea voluntară a întreprinderilor de apă - canal din ţară. Asociaţia acordă servicii de consultanţă, elaborează indicatori de performanţă (benchmarking) pe bază voluntară şi oferă instruire şi suport tehnic membrilor săi la o scară limitată.

    În Republica Moldova funcţionează 38 operatori apă-canal avînd forma organizatorico-juridică de întreprindere municipală (31) sau societate pe acţiuni (7). Regiile apă-canal prestează servicii de aprovizionare cu apă şi canalizare populaţiei şi agenţilor economici.

    Asociaţiile consumatorilor de apă gestionează sistemele de aprovizionare cu apă şi de sanitaţie din localităţile rurale.

    Biroul Naţional de Statistică colectează date şi publică statistici cu privire la domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

    Instituţiile menţionate îşi desfăşoară activitatea în limitele competenţelor stabilite, au politici adecvate, însă nu dispun de un suficient efectiv pentru o administrare eficientă a problemelor curente ale sectorului şi planificarea financiară a investiţiilor pe termen mediu şi lung.

 3.  Resursele de apă ale Republicii Moldova în contextul
alimentării cu apă a populaţiei
    Resursele de apă ale Republicii Moldova sînt reprezentate de apele de suprafaţă (3.621 rîuri şi 4.261 lacuri naturale şi artificiale) şi apele subterane (4.842 fîntîni arteziene şi 179.574 fîntîni cu alimentare din apele freatice). Principalele rîuri sînt Nistru (cu o lungime de 652 km) şi Prut (695 km). Cele mai mari lacuri artificiale sînt Costeşti-Stînca pe rîul Prut (59 km2) şi Dubăsari pe rîul Nistru (67,5 km2). (Sursa: Raportul anual al Inspectoratului Ecologic de Stat)

    Apa disponibilă în prezent este de aproximativ 500 m3 la un locuitor pe an sau chiar mai puţin, plasînd Republica Moldova în categoria ţărilor în care „apa este insuficientă”, ceea ce poate crea un stres pe resursă, care, la rîndul ei, va fi afectată în viitor de schimbările climatice.

    Pragurile recomandate la nivel internaţional definesc volumul de 1700 m3/locuitor/an drept nivelul sigur de disponibilitate a apei dulci regenerabile.

    Dacă volumul de apă disponibilă este mai mic de 1000 m3/locuitor/an, lipsa apei poate împiedica dezvoltarea economică şi poate afecta sănătatea şi standardul de viaţă al populaţiei.

    În prezent, disponibilitatea resurselor de apă în Republica Moldova reprezintă un aspect critic ce afectează capacitatea de dezvoltare economică a ţării.

    Volumul apei de suprafaţă din Republica Moldova este estimat la aproximativ 1,32 miliarde m3. Rezervele de apă subterană regenerabile zilnice sînt estimate la 3,478 milioane m3,din care 2,138 milioane m3 sînt aprobate de Comisia de Stat pentru rezervele de substanţe minerale utile. Din acestea circa 2,121 milioane m3 sînt utilizate de populaţie în scopuri potabile. Сel mai intens supuse exploatării sînt orizonturile acvifere de vîrsta Sarmaţianului Mediu şi Sarmaţianului Inferior-Badenianului. (Sursa: datele Agenţiei Geologice şi Resurse Naturale)

    Din punct de vedere al calităţii, apele subterane atribuite acestor orizonturi depăşesc în unele zone concentraţia maximă admisibilă prevăzută de normele sanitare ale calităţii apei potabile îndeosebi după conţinutul de hidrogen sulfurat, amoniac, fluor, stronţiu, fier, nitraţi, cloruri, arsen şi alţi poluanţi, motiv care impune antrenarea tuturor măsurilor necesare pentru epurarea apei şi condiţionării ei la valorile admisibile prevăzute de parametrii de calitate a apei potabile.


    Figura nr.1.  Sursele de apă potabilă din Republica Moldova

    Resursele de apă din Republica Moldova sînt sensibile la schimbările climatice din punct de vedere atît al cantităţii, cît şi al calităţii. Conform estimării, resursele de apă de suprafaţă disponibile se vor diminua cu 16-20% pînă în anul 2020. Aceasta înseamnă că siguranţa alimentării cu apă a tuturor utilizatorilor va fi periclitată în anul 2020, cînd intensitatea utilizării apei va atinge o cotă maximă.

    Luînd în considerare posibilitatea exploatării apei subterane, se preconizează că începînd cu anul 2030 lipsa apei va deveni o barieră în calea dezvoltării. (Sursa: Raportul Naţional privind Dezvoltarea Umană în Moldova-Schimbarea climei, impactul socio-economic şi politica de adaptare, PNUD, 2009)

    Impactul schimbării climei, combinat cu insuficienţa apei la nivelul ţării, arată că asigurarea alimentării cu apă în viitor impune o planificare urbană integrată. Dezvoltarea urbană în zonele geografice cu deficit de apă necesită o gestionare atentă din perspectiva accesului limitat la sursele de apă potabilă. Această situaţie afectează în special partea de nord a ţării, în care resursa de apă se află sub stres şi unde există multe localităţi urbane cu densitate mare a populaţiei.

    În acest context, sînt definite trei tipuri de zone:

    zone care în mod tradiţional au avut deficit de apă, în care schimbările climatice vor spori presiunea asupra activităţilor economice actuale, fără a afecta însă disponibilitatea de apă potabilă pentru consumul uman;

    zone cu populaţie vulnerabilă, preponderent din comunităţile rurale, care deja se confruntă cu un deficit de apă şi cu coborîrea pînzei de apă freatică din cauza supra-exploatării şi secetelor;

    regiunea centrală a Moldovei, asupra căreia există un impact complex datorat diminuării resurselor de apă atît pentru populaţia rurală, cît şi pentru cea urbană.

    Încetinirea activităţii economice din ţară după obţinerea independenţei a avut ca rezultat stabilizarea nivelului de poluare a rîurilor Nistru şi Prut.

    Principalele surse de poluare a apei de suprafaţă şi subterane sînt sistemele de sanitaţie individuale din gospodăriile populaţiei, deversările de apă uzată municipală insuficient epurată sau neepurată, infiltraţiile provenite din sistemele de canalizare şi zonele de depozitare inadecvată a deşeurilor solide şi deversările de ape industriale epurate independent şi deversate în bazinele de apă, fapt ce complică tratarea apei brute şi necesită cheltuieli suplimentare.

    Fîntînile de adîncime mică de 10-50m constituie principala sursă de apă în zonele rurale unde nu există sisteme centralizate de alimentare cu apă.

    Monitorizarea apelor subterane este efectuată de către Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale prin intermediul reţelei de monitoring alcătuită din 180 sonde (prin care se apreciază nivelul, temperatura şi compoziţia chimică a apelor subterane) amplasate pe întreg teritoriul ţării.

    O importanţă deosebită prezintă datele cu privire la cantitatea şi calitatea resurselor de apă locale pentru elaborarea planurilor şi studiilor de fezabilitate pentru viitoarea infrastructură în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

4. Starea actuală a infrastructurii în domeniul
alimentării cu apă şi sanitaţiei
    În prezent, în Republica Moldova sînt 1 032 localităţi cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă, dintre care 3 municipii şi 52 oraşe.

    În cele ce urmează este analizată activitatea sistemelor dealimentare cu apă şi canalizarepentru anul 2012 în conformitate cu datele Biroului Naţional de Statistică.

    Sisteme de alimentare cu apă. În anul 2012 pe teritoriul ţării au fost amplasate 742 sisteme de alimentare cu apă, din care 571 unităţi cu proprietate publică, 168 – private şi 3–proprietate mixtă. Din total apeducte, pe parcursul anului de referinţă au funcţionat 742 sisteme (91,2%) sau cu 34 apeducte mai mult comparativ cu anul precedent şi cu 163 mai mult comparativ cu anul 2008.

 

    Figura nr. 2.  Sisteme de alimentare cu apă în perioada 2008-2012

    Numărul sistemelor de alimentare cu apă a crescut ca urmare a punerii în funcţiune pe parcursul anului a 44 sisteme, preponderent în raioanele: Rîşcani – 11, Căuşeni – 8, Cahul şi Teleneşti, respectiv, cîte 3, Cantemir, Călăraşi, Criuleni, Hînceşti, Ceadîr-Lunga, cîte 2 sisteme. Totodată, 19 sisteme de alimentare cu apă nu au fost funcţionale: raionul Şoldăneşti, Taraclia, respectiv, cîte 6 sisteme, Floreşti – 3, Nisporeni – 2, Basarabeasca, Dubăsari, Floreşti, Hînceşti, Orhei, Comrat - cîte 1 sistem de alimentare cu apă.

    Astfel, au fost asigurate cu servicii centralizate de alimentare cu apă 38,7% din localităţile ţării, 76,7% din oraşe şi 36,2% din localităţile rurale. Anual numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă este în creştere, în anul 2012 numărul acestora fiind de 378 localităţi faţă de 338 în anul 2008.

    În anul 2012 lungimea totală a reţelelor şi apeductelor de distribuţie a apei potabile a constituit 9,3 mii km sau cu 409,5 km mai mult faţă de anul 2011. Dat fiind că nu toate sistemele de alimentare cu apă sînt funcţionale, de facto pe parcursul anului au funcţionat 9,1 mii km de reţele (97,9%). Volumul de apă captată a constituit 122,5 mil. m3, inclusiv 74,6% din surse de suprafaţă, 18,8% din surse subterane şi 6,6% din alte surse.

 

    Figura nr. 3.  Volumul de apă captată după surse, anul 2012

    Populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă. Înanul 2012 populaţia deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de circa 1,5 milioane persoane, ceea ce reprezintă 42,1% din populaţia ţării (68,9% populaţia urbană şi 22,7% populaţia rurală). Cea mai mare pondere a populaţiei deservite de sistemul public de alimentare cu apă se înregistrează în UTA Găgăuzia - 66,6% şi mun. Chişinău – 66,4%, urmate de regiunile Sud – 48,8%, Nord – 30,5% şi Centru -27,4%.

    Distribuţia apei. În anulde referinţă volumul de apă distribuită de către întreprinderile specializate de alimentare cu apă a constituit 74,9 mil. m3 sau cu 1,4 mil. m3 mai mult decît în anul 2011.

 

    Tabelul nr. 1. Reţeaua şi volumul de apă potabilă distribuită în perioada 2009-2012

 
2009
2010
2011
2012

Numărul localităţilor dotate cu sisteme de alimentare cu apă potabilă

338
351
366
378

Sisteme de alimentare cu apă, unităţi

644
690
723
742

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei potabile, km

8036,2
8509,9
8914,7
9324,2

Apă potabilă distribuită consumatorilor, mil. m3

78,1
75,0
73,5
74,9

inclusiv populaţiei, mil. m3

53,6
51,3
51,2
52,1
 

    În profil teritorial cel mai mare volum de apă furnizată la un locuitor se înregistrează în mun. Chişinău – 43,7 m3, UTA Găgăuzia – 8,5 m3, după care urmează regiunea Sud – 7,6 m3

    Din volumul total de apă distribuită, 52,1 milioane m3 sau 69,5% este distribuită populaţiei, 5,6% - instituţiilor bugetare, iar 24,9% altor consumatori, precum agenţii economici. Volumul de apă furnizat populaţiei comparativ cu anul precedent s-a majorat în total pe ţară cu 1,8%. În regiunea Sud volumul de apă livrat populaţiei a crescut cu 13,9% faţă de anul precedent, în regiunea Centru – cu 11,3%, în UTA Găgăuzia – cu 7,8%, iar în regiunea Nord – cu 1,8%.

 

    Figura nr. 4.Volumul de apă distribuită pe categorii de consumatori, anul 2012

    Pe parcursul anului 2012, 86,4% din volumul total de apă a fost distribuită prin dispozitive de măsurare. Cel mai mare volum de apă distribuit prin dispozitive de măsurare a fost înregistrat în regiunea Nord – 93,3%, iar cel mai mic în regiunea Centru – 81,2%. În anul 2012 au fost înregistrate 37,2 mii cazuri de avarii accidentale în reţeaua de distribuţie a apei sau cu 8,7 mii cazuri mai mult comparativ cu anul 2011, fapt ce a determinat pierderi semnificative de apă.
     Sisteme de canalizare centralizate.În anul 2012 din totalul de apeducte existente, 158 au fost dotate cu sisteme de canalizare, din care au funcţionat 110 sisteme sau cu 3 unităţi mai mult comparativ cu anul 2011. Pe parcursul anului 2012 au fost puse în funcţiune 3 sisteme de canalizare, iar 9 sisteme au fost scoase din funcţiune. Din totalul sistemelor de canalizare, 124 sînt dotate cu staţii de epurare. 
 
     Figura nr. 5.Sisteme de canalizare în perioada 2008-2012

    Populaţia deservită de sistemul public de canalizare. Numărul populaţiei cu acces la servicii de canalizare a constituit 761 mii de persoane, ceea ce reprezintă 21,4% din totalul populaţiei, inclusiv 50,1% în localităţile urbane şi numai 1,0% în localităţile rurale. Cea mai mare pondere a populaţiei cu acces îmbunătăţit la servicii de canalizare este înregistrată în regiunea Nord – 23,4%, urmată de regiunile Centru -10,2% , Sud – 6,7% şi UTA Găgăuzia – 2,2%.

    În anul 2012 lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit 2,6 mii km, din care de facto au funcţionat 2,4 mii km (92,3%). Capacitatea zilnică de epurare a apelor uzate pe parcursul anului a fost de 0,7 mil. m3 de apă.

 

    Tabelul nr. 2. Reţeaua sistemelor de canalizare în perioada 2009-2012

 
2009
2010
2011
2012

Numărul localităţilor cu sisteme de canalizare

135
134
135
130
Sisteme de canalizare, unităţi
172
169
167
158

inclusiv dotate cu staţii de epurare

128
126
132
124

Lungimea totală a reţelei de canalizare, km

2548,5
2586,5
2592,1
2602,1
          

    Cantitatea totală a apelor uzate colectate a fost de 66,5 mil. m3, din care 56,6% reprezintă apele uzate recepţionate de la populaţie.

 
    Figura nr. 6. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, anul 2012

    Prin staţiile de epurare a apei au trecut 64,4 mil. m3 de apă uzată (96,8%). Din volumul total de apă uzată, apele epurate biologic au alcătuit 64,2 mil. m3 (99,7%), din care 60,8 mil. m3 (94,6%) au fost purificate conform normativelor stabilite. Pe parcursul anului 2012 la reţelele de canalizare au fost înregistrate 26,4 mii de avarii, cu 3,8 mii mai mult comparativ cu anul 2011. (Sursa: Biroul Naţional de Statistică)

Suma totală cheltuită în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie în ultimii cinci ani (2008 – 2012) constituie aproximativ 1.910 milioane lei sau echivalentul a 120 milioane EUR (figura nr.7), cu o distribuţie între sursele interne şi cele internaţionale, preponderent în favoarea donatorilor străini (32% şi, respectiv, 68%).


    Figura nr. 7. Investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie în perioada 2008–2012

    Contribuţia sumei totale alocate domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei (intern, plus donatori străini) în produsul intern brut a fost de 0,4% în anul 2008, 0,7 % în anul 2010 şi 0,5% în anii 2011-2012. Pentru o ţară aflată în etapa iniţială a dezvoltării infrastructurii acestui domeniu, o contribuţie internă mai mică de 0,3% la investiţii este considerată insuficientă.

    În Republica Moldova investiţiile de capital pentru autorităţile publice locale se efectuează centralizat şi provin de la bugetul de stat, prin includerea lor ca o anexă separată în legea bugetară anuală, în care se specifică fondurile şi bunurile atribuite. Aceste fonduri sînt alocate ca transferuri cu destinaţie specială, prin delegare de către Guvern. Autorităţile publice locale au dreptul să aloce fonduri din propriile venituri pentru finanţarea proiectelor de investiţii, inclusiv pentru co-finanţarea celor susţinute cu ajutorul oficial financiar extern pentru dezvoltare şi din contribuţiile consumatorilor. În plus, unităţile administrativ-teritoriale pot beneficia şi de alte surse cum sînt Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, Fondul de Investiţii Sociale şi Fondul Ecologic Naţional.

5.  Accesibilitatea serviciilor de alimentare cu apă

şi sanitaţie în Republica Moldova

    S-a estimat că apa potabilă produce pînă la 15-20 % dintre cazurile de îmbolnăvire prin boală diareică acută şi hepatită virală de tip A, preponderent în zonele rurale, 22-25% din maladiile gastrointestinale şi 100% din cazurile de fluoroză dentară.

    Situaţia privind calitatea apei potabile furnizate consumatorilor din Republica Moldova este următoarea:

    a) 44% din populaţie nu are acces la apă potabilă sigură;

    b) cea mai mare parte din apa subterană utilizată în scopul potabilizării este inadecvată din cauza poluării naturale sau antropice;

    c) un procent mare de probe sînt necorespunzătoare din punct de vedere al parametrilor microbiologici (10,82% în mediul urban şi 14,24% în mediul rural);

    d) calitatea apei furnizată în şcoli şi în instituţiile pentru copii este inadecvată (54,38% dintre probe depăşesc concentraţiile maximal admise pentru parametrii sanitaro-chimici şi 20,21% din probe depăşesc concentraţiile maximal admise după parametrii microbiologici).

II. NECESITATEA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT
AL INFORMAŢIILOR
     Implementarea Strategiei va fi susţinută de Sistemul de Management al Informaţiilor (în continuare – SMI).

    Sistemul de management al informaţiilor include un sistem de control al calităţii datelor, deoarece orice sistem devine inutil dacă se bazează pe date învechite, imprecise sau ne-valide. Este o practică generală acceptată că informaţia are trei dimensiuni: (i) timp: oportunitate, actualitate, frecvenţă şi valabilitate în timp; (ii) conţinut: corectitudine, relevanţă, integritate, concizie, scop, performanţă; (iii) formă: claritate, detalii, ordine, prezentare, medii.

    Sistemul de management al informaţiilor în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este compatibil cu cerinţele iniţiativei e-Guvernare. În afară de economisirea costurilor cu echipamentul, reţeaua şi softurile, principalul avantaj al utilizării e-Gov PaaS/SaaS îl reprezintă existenţa unei platforme unice pentru utilizarea în comun şi schimbul de date între instituţiile guvernamentale cu atribuţii în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. SMI elaborat pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie poate fi la rîndul său util pentru iniţiativa e-Guvernare, contribuind cu informaţii la sistemul GIS/SMI naţional, şi o astfel de decizie strategică trebuie să fie luată la nivel guvernamental.

III.  DEFINIREA PROBLEMELOR CARE NECESITĂ IMPLICAREA
GUVERNULUI PRIN APLICAREA POLITICII DE RIGOARE
    Printr-o evaluare la nivel naţional au fost identificate neajunsurile şi aspectele critice din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, care necesită implicarea directă a Guvernului şi autorităţilor publice centrale de specialitate (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului) şi care pot fi rezumate după cum urmează:
    1) cadrul politic şi juridic- deşi în Republica Moldova există voinţa politică pentru alinierea legislaţiei naţionale din domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei la legislaţia UE, aceasta nu se reflectă în reforma instituţională necesară pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie. Baza juridică actuală pentru funcţionarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei are lacune semnificative, în principal referitoare la:

    a)   instrumentele de planificare care să permită investiţiile în dezvoltarea infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie;

    b)   selectarea soluţiilor tehnice cele mai ieftine, adecvate şi eficiente pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi sanitaţie;

    c)    criteriile de evaluare a performanţei companiilor care furnizează servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie;

    d)   prevenirea şi controlul poluării mediului înconjurător;

    2)  cadrul instituţional - evoluţia domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei din Republica Moldova pe parcursul ultimilor 15-20 de ani este marcată de mai multe schimbări instituţionale. Instituţiile care trebuie să conducă, să implementeze şi să exploateze infrastructura sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie în mod durabil sînt dotate inadecvat pentru a face faţă provocărilor adaptării legislaţiei naţionale la legislaţia UE şi la bunele practici europene din domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

    Principalele probleme, care trebuie redresate, sînt legate de:

    a)    politicile sectoriale ineficiente pentru supravegherea, gestionarea şi monitorizarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei;

    b)   responsabilitatea fragmentată, insuficient definită şi suprapunerile atribuţiilor instituţiilor de coordonare existente la nivel naţional (Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Educaţiei, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, ANRE, structurilor subordonate etc.);

    c) efectivul limitat în domeniul elaborării politicilor sectoriale, monitorizării domeniului şi programării investiţiilor;
    d) comunicarea şi coordonarea ineficientă între instituţiile existente, în special cu privire la programarea şi monitorizarea investiţiilor în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei;
    e) dezvoltarea necoordonată a infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie la nivel local, deseori condusă de interesele donatorilor, fără o supraveghere sau monitorizare adecvată la nivel naţional;
    f) laboratoarele nu dispun de capacităţi pentru monitorizarea calităţii apei potabile şi a apei uzate în conformitate cu cerinţele hotărîrilor Guvernului nr. 934 din 15 august 2007 şi nr. 950 din 25 noiembrie 2013;
    3) aspectele critice ale infrastructurii:
    a) starea tehnică nesatisfăcătoare a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi epurare a apei uzate;
    b) procentul mic al populaţiei cu acces la servicii îmbunătăţite de sanitaţie;
    c) procentul mic al proiectelor de investiţii pentru extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi sanitaţie.
    Dificultăţile în dezvoltarea infrastructurii sînt legate de criteriile de proiectare şi instrumentele de planificare a infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie, de programele de monitorizare a calităţii apei potabile şi apei uzate şi de controlul calităţii în laboratoare.
    Exploatarea în continuare a apei de profunzime este posibilă, dar impune investigaţii pentru tratamente mai sofisticate de îndepărtare a poluanţilor.
    Debitul fîntînilor de mică adîncime este de obicei mai mic de 0,5 m3/h, fiind suficient pentru extragerea manuală, dar insuficient pentru sisteme centralizate bazate pe pomparea apei;
    4) analiza SWOT
    Analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi constrîngerilor (analiza SWOT) este elaborată în baza descrierii situaţiei prezente în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei şi definirii problemelor care cer implicarea Guvernului prin aplicarea politicii de rigoare, precum şi a unor studii relevante din domeniu.

    Tabelul nr. 3. Analiza SWOT

Puncte tari

Puncte slabe

·       Angajamentele asumate de către Republica Moldova în procesul de negociere a Acordului de Asociere cu UE, ce presupune armonizarea legislaţiei şi standardelor naţionale la cele comunitare

·       Domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare a suferit transformări majore în ultimii ani, din punct de vedere atît tehnic, cît şi instituţional

·       S-a reuşit sensibilizarea opiniei publice privind importanţa dezvoltării domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei, aceste servicii fiind plasate în sfera activităţilor de interes economic general, care urmează să aibă un rol decisiv în îmbunătăţirea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor şi în combaterea sărăciei

·        Disponibilitatea organizaţiilor financiare internaţionale şi a ţărilor donatoare de a acorda asistenţă tehnică şi financiară, inclusiv resurse investiţionale

 
 
 
 

·       Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din Republica Moldova din 2007 nu este realistă şi trebuie să fie revizuită

·       Lipsa de coerenţă a politicilor, documentele strategice şi politice nu sînt coordonate suficient

·       Responsabilitatea pentru politica Guvernului în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei o poartă mai multe instituţii, capacitatea cărora trebuie consolidată şi îmbunătăţită activitatea de coordonare

·        Finanţarea investiţiilor în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este incertă şi fragmentată în mai multe canale de finanţare

·       Insuficienţa fondurilor faţă de necesităţile locale şi regionale

·       Capacităţile autorităţilor publice locale în elaborarea şi implementarea proiectelor sînt slab dezvoltate

·       Existenţa unor proiecte de investiţii prea mici şi fragmentate

·       Lipsa unor indicatori de monitorizare agreaţi de părţile interesate;

Lipsa bazelor de date integrate pentru un proces decizional bine informat
Oportunităţi
Constrîngeri

·    Problema aprovizionării cu apă potabilă este vitală şi face parte din priorităţile naţionale, fiind considerată, în acelaşi timp, factor de îmbunătăţire a calităţii vieţii şi de reducere a sărăciei

·    Dezvoltarea infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie poate fi o investiţie care generează o rentabilitate economică mai importantă decît orice alt tip de investiţie publică şi reprezintă, prin urmare, o alocare optimă a investiţiilor publice de capital;

·     Crearea în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie a unui cadru legal şi instituţional favorabil, bazat pe principiile pieţei;

·    Sporirea eficienţei şi rentabilităţii  domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei, precum şi îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi indicatorilor de sănătate;

·    Creşterea capacităţii domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei de a absorbi asistenţa financiară şi tehnică;

·    Mobilizarea largă a suportului intern şi internaţional pentru punerea în aplicare a politicilor din domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei şi a strategiei de dezvoltare;

·     Încurajarea activităţilor autorităţilor publice locale prin delegarea competenţelor ca rezultat al implementării reformei de descentralizare şi regionalizarea serviciilor

·    Introducerea raportării, monitorizării şi evaluării performanţei în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei, asigurarea transparenţei sectorului

·    Ameninţările schimbărilor climatice asupra resurselor de apă din Republica Moldova din punct de vedere atît al cantităţii, cît şi al calităţii

·    Mediul economic nefavorabil care continuă să umbrească beneficiile economice, sociale şi de mediu provenite în urma investirii în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei;

·    Necorespunderea politicilor naţionale în domeniul apei cu resursele, capacitatea şi mijloacele locale disponibile

·    Lipsa unei strategii realiste de finanţare a domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei ca un punct de referinţă pentru planificarea multianuală şi pentru bugetarea durabilă;

·    Necesitatea identificării soluţiei pentru consolidarea capacităţii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de armonizare a procedurilor în programarea, achiziţionarea, disbursarea plăţilor şi monitorizarea investiţiilor

·    Insuficienţa capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice locale în elaborarea şi implementarea proiectelor investiţionale

·    Mobilizarea resurselor locale pentru investiţii de capital în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este destul de redusă, iar capacitatea de absorbţie a unor agenţii sectoriale şi a sectorului privat este slab dezvoltată din cauza insuficienţei resurselor umane, procedurilor de achiziţii şi a altor constrîngeri logistice

·    Necesitatea soluţionării problemei instruirii personalului din autorităţile publice centrale şi locale referitor la atractivitatea, programarea şi monitorizarea investiţiilor

 
 

IV.  OBIECTIVELE STRATEGIEI

 1) Scopul
    Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie are scopul de a prezenta un traseu actualizat şi detaliat pentru dezvoltarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei atît pe termen mediu (pînă în anul 2018), cît şi pe termen lung (pînă în anul 2028) şi pentru asigurarea dreptului omului la apă potabilă sigură ca un drept fundamental.
2) Obiectivul general
    Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localităţile şi populaţia Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătăţirea sănătăţii, demnităţii şi calităţii vieţii şi la dezvoltarea economică a ţării.
    Recomandările de politici reflectate în document sînt rezultatul unor consultări largi cu o multitudine de părţi implicate la nivel central, regional şi local. Pentru a atinge obiectivele propuse şi implementarea Strategiei este necesară implicarea coordonată a mai multor părţi interesate, altele decît Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, care este responsabil de elaborarea politicii şi de monitorizare în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

    Satisfacerea cerinţelor populaţiei ţării pentru servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie îmbunătăţite, eficiente şi la costuri realiste va fi realizată prin:

    a)   implementarea planurilor de siguranţă a apei şi conformarea la cerinţele de calitate ale Directivei 98/83/CE privind apa destinată consumului uman;

    b)   reducerea cu 50% a epidemiilor hidrice şi a bolilor posibil asociate apei;

    c)    atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de alimentare cu apă potabilă sigură a cel puţin 65% din populaţie, pînă în anul 2020;

    d)   atingerea ţintelor de dezvoltare ale mileniului de conectare a 65% din populaţie la sisteme de canalizare, pînă cel tîrziu în anul 2025;

    e)    progrese în implementarea epurării apei uzate urbane în conformitate cu cerinţele Directivei 91/271/CEE.

    Valorile promovate de Strategie includ recunoaşterea accesului la apă ca pe un drept al omului şi convingerea fermă că o acoperire a ţării cu o infrastructură bună este un precursor necesar pentru o dezvoltare socio-economică durabilă şi că investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie au rate de revenire superioare oricărei alte activităţi, prin prisma beneficiilor aduse populaţiei conectate, dar şi statului în ansamblu.

    Împărtăşirea acestor valori implică stabilirea unei culturi participative a întregii populaţii şi a factorilor responsabili interesaţi în implementarea Strategiei, facilitată de un proces decizional transparent la toate nivelele şi de respectarea principiilor bazate pe contribuţia şi răspunderea tuturor persoanelor responsabile de elaborarea politicilor în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, al programării şi valorificării investiţiilor destinate acestui sector, mobilizării resurselor din domeniul apei, protecţiei mediului, sănătăţii şi securităţii sociale, furnizarea serviciilor de calitate la tarife accesibile pentru populaţie, funcţionarea lor într-o manieră sustenabilă.

 3)  Obiectivele specifice

    Obiectivul general al Strategiei poate fi atins prin punerea în practică a următoarelor obiective specifice:

    1)     descentralizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie

    Autorităţile publice locale au competenţa exclusivă privind înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi controlul funcţionării serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi crearea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică din infrastructura edilitară a unităţilor administrativ-teritoriale respective.

    Sînt necesare măsuri de îmbunătăţire a performanţelor operaţionale şi financiare ale companiilor prestatoare de servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie în vederea creşterii siguranţei şi calităţii serviciilor asigurate populaţiei prin:

    a)    elaborarea şi implementarea planurilor proprii de dezvoltare şi de funcţionare pe termen scurt, mediu şi lung a serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie, în conformitate cu planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, programele de dezvoltare social-economică a unităţii administrativ - teritoriale, precum şi potrivit angajamentelor internaţionale în domeniul mediului;

    b)   eliminarea suprapunerilor de atribuţii ale autorităţii de reglementare cu competenţele autorităţilor publice locale;

    c)    simplificarea legislaţiei în scopul accelerării procedurilor şi mecanismelor de obţinere a aprobărilor şi avizelor necesare operării.

    În vederea asigurării funcţionării sistemelor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie în condiţii de siguranţă şi la parametrii stabiliţi şi în scopul creării de condiţii optime pentru prestarea serviciilor durabile şi de calitate, autorităţile publice locale vor întocmi planuri privind obiectivele de investiţii, bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor, în conformitate cu etapele procesului bugetar şi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

    2)   extinderea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi sanitaţie şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii

    Gradul redus de echipare tehnico–edilitară, suplinită de lipsa surselor în anumite zone, îngreunează accesul populaţiei la servicii de alimentare cu apă şi canalizare. Măsurile de extindere a sistemelor de alimentare cu apă şi de îmbunătăţire a condiţiilor sanitare şi creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii vor favoriza crearea unor condiţii de trai decente pentru populaţia ţării.

    Asigurarea furnizării apei potabile în cantităţi necesare, conform cerinţelor, se va realiza prin extinderea apeductelor existente (Nistru-Soroca-Bălţi şi Nistru-Vadul lui Vodă-Chişinău-Străşeni-Călăraşi), planificarea apeductului nou (Prut-Leova-Cimişlia-Basarabeasca-Ceadîr-Lunga) şi întreţinerea apeductelor grupate.

    Ţinta pentru primii cinci ani este de a atinge o acoperire cu infrastructură de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru 30% din populaţia neconectată din zonele urbane şi 20-25% din populaţia neconectată din zonele rurale;

    3)   promovarea principiilor economiei de piaţă şi atragerea capitalului privat

    Serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie au caracter de monopol, determinat de situaţia de clienţi captivi a beneficiarilor racordaţi la sistemele centralizate. Pentru asigurarea concurenţei, se vor iniţia măsuri de punere în competiţie a operatorilor de servicii, a capitalurilor de finanţare şi a managementului prin:

    a)    obligativitatea scoaterii la licitaţie a serviciilor în toate cazurile în care operatorul înregistrează pierderi financiare sau nu poate asigura o calitate corespunzătoare serviciilor de apă şi sanitaţie pe care le prestează;

    b)   retragerea licenţelor de operare agenţilor prestatori care nu îndeplinesc criteriile de performanţă stabilite;

    c)    reorganizarea întreprinderilor municipale subordonate autorităţilor publice;

    d)   asigurarea transparenţei în procesul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie.

    Din cauza constrîngerilor bugetare, finanţarea din fonduri publice este neînsemnată. De aceea atragerea capitalului privat este o necesitate stringentă, care se va efectua prin realizarea unor parteneriate de lungă durată între autorităţile publice locale şi investitorii privaţi în vederea obţinerii investiţiilor.

V.  MĂSURILE NECESARE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVELOR

ŞI REZULTATELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII DOMENIULUI

ALIMENTĂRII CU APĂ ŞI SANITAŢIEI

1. Măsuri de întărire a cadrului legal şi a capacităţii instituţionale

în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei

    Republica Moldova îşi respectă angajamentele privind armonizarea legislaţiei naţionale la legislaţia comunitarăîn conformitate cu Acordul de Asociere, după care va implementa şi monitoriza convenţiile internaţionale ratificate cu relevanţă pentru domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

    Pentru a stimula domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei, accentul în îmbunătăţirea cadrului de reglementare va fi pus pe armonizarea Directivei Cadru Apa 2000/60/CE, Directivei 91/271/CEE cu privire la tratarea apei uzate urbane şi Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinată consumului uman, prin elaborarea şi adoptarea prezentei Strategii, legii privind serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie, actelor secundare la Legea Apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 şi altor acte legislative.

    Standardele şi normele tehnice din domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei vor fi revizuite, adaptate şi actualizate pentru a asigura abordări îmbunătăţite pentru proiectarea, construcţia şi operarea infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie, a serviciilor şi echipamentelor din domeniile identificate ca fiind critice prin generarea unor costuri inutile, după cum urmează:

    a)    standardele şi normele de proiectare a infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie;

    b)   standardele de calitate şi normele tehnice pentru calitatea apei;

    c)    sistemele de management al calităţii pentru produsele/serviciile oferite de companiile de operare a serviciilor de apă şi canalizare.

    Provocarea principală pentru domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei este legată de îmbunătăţirea şi întărirea capacităţii existente la nivelul instituţiilor guvernamentale pentru:

    a)    planificarea şi programarea în mod coerent şi etapizat a dezvoltării unei infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie îmbunătăţite pentru toate comunităţile, pe baza unor criterii de selectare bine definite şi transparente, incluzînd implicarea comunităţilor beneficiare;

    b)   mobilizarea resurselor de finanţare naţionale şi internaţionale adecvate pentru investiţiile în infrastructura de alimentare cu apă şi sanitaţie, o bună coordonare între instituţiile guvernamentale şi structurile subordonate şi autorităţile publice locale;

    c)    coordonarea monitorizării progresului generat de investiţiile în infrastructură pentru a verifica dacă acestea corespund obiectivelor Strategiei şi altor obiective de dezvoltare socio-economică generală;

    d)   întărirea capacităţii operatorilor de apă-canal, prin consolidarea acelora care sînt eficienţi, pentru furnizarea unor servicii de alimentare cu apă potabilă şi sanitaţie la parametrii adecvaţi de calitate şi la preţuri acceptabile, care în acelaşi timp să asigure recuperarea costurilor şi să permită continuarea activităţii.

    Pentru a asigura o dezvoltare coerentă şi adecvată a investiţiilor în acest domeniu este necesar de a întări capacitatea organului central al administraţiei publice, prin crearea unei unităţi de coordonare şi monitorizare a proiectelor din domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

    În vederea îmbunătăţirii capacităţii de absorbţie a fondurilor în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie va fi promovată instruirea şi dezvoltarea capacităţii profesionale a tuturor actorilor acestui domeniu.

    Este necesară înfiinţarea unui organism de reglementare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi sanitaţie în cadrul ANRE, prin extinderea domeniului de activitate al acestei autorităţi, cu următoarele atribuţii:

    a)    stabilirea reglementărilor, luarea deciziilor şi elaborarea recomandărilor referitoare la funcţionarea domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei;

    b)   acordarea licenţei de operare pentru companiile apă-canal pe baza unei documentaţii care să stabilească modalitatea de îmbunătăţire a ţintelor financiare şi tehnice, planurile de afaceri, bilanţurile contabile etc.;

    c)    monitorizarea procesului de stabilire a tarifelor şi avizarea acestora, pentru a asigura un echilibru optim între nevoile pentru modernizarea reţelelor şi calitatea serviciilor oferite.

    Autorităţile administraţiei publice locale se vor asocia în structuri inter-comunitare, în scopul dezvoltării în comun a serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie. Aceste acorduri vor include documente de planificare pe termen lung, programe de investiţii, indicatori de performanţă ai serviciilor, registre de pasive şi active.

    Întreprinderile apă-canal se vor reorganiza, îşi vor extinde aria de prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie către alte unităţi administrativ-teritoriale, devenind modele de întreprinderi viabile economic. Procesul va fi facilitat şi accelerat printr-o politică ce va condiţiona clar accesul operatorilor la finanţarea din surse interne şi internaţionale de: a) atingerea unor standarde manageriale minime (plan de afaceri anual şi verificarea performanţei) şi a performanţei operaţionale (calitatea serviciilor şi declaraţia privind raportul pozitiv dintre profit şi pierderi), astfel încît să fie eligibili pentru eliberarea licenţei de operare de către organismul de reglementare; b) dorinţa de a fuziona cu alţi operatori de apă.


    Va fi promovată participarea activă a publicului la supravegherea prestării serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie în ceea ce priveşte: a) finanţarea infrastructurii publice a sectoarelor de alimentare cu apă şi sanitaţie din zonele urbane şi rurale; b) cererea pentru creşterea eficienţei serviciilor, ceea ce va conduce către necesitatea agregării operatorilor; c) participarea sectorului privat la furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie; d) accesibilitatea serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru comunităţile beneficiare.

    Vor fi consolidate capacităţile organului central al administraţiei publice în domeniul mediului privind gestionarea resurselor de apă utilizate în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei prin:

    instituirea managementului integrat al resursei de apă, care prevede: a) coordonarea diferitelor cerinţe de apă pentru menţinerea echilibrului economico-social şi distribuirea ei adecvată între diversele sectoare (agricultură, industrie); b) alimentarea cu apă şi sanitaţia şi sănătatea ecosistemelor; c) inventarierea resurselor de apă care pot fi utilizate în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie pe baza unor planuri de management la nivel de districte ale bazinelor hidrografice; d) introducerea planurilor de siguranţă a apei ca instrument de management preventiv de la captare la consumator;

    protejarea resursei de apă împotriva ameninţărilor schimbărilor climatice în concordanţă cu măsurile cuprinse în Strategia naţională privind adaptarea la schimbările climatice, adaptarea infrastructurii sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie la resursa de apă existentă atît din punct de vedere calitativ, cît şi din punct de vedere cantitativ şi la posibilele evenimente extreme de secetă sau inundaţii;

încurajarea cercetării aplicative naţionale în următoarele domenii prioritare pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie: a) tehnologii de tratare la un cost scăzut acceptabil pentru apa subterană poluată, în scopul reducerii necesităţii de a construi apeducte lungi pentru localităţile amplasate departe de cele două rîuri principale, Nistru şi Prut; b) tehnologii ecologice la un cost scăzut pentru epurarea apelor uzate de tipul zonelor umede construite; c) sisteme de sanitaţie individuale sau comunale ieftine, eficiente, curate, uşor de întreţinut.

 2.  Dezvoltarea infrastructurii în domeniul alimentării

cu apă şi sanitaţiei în localităţile Republicii Moldova

    Pentru a elabora o listă de proiecte privind alimentarea cu apă şi sanitaţia gata să fie finanţate, procesul de planificare a infrastructurii va fi susţinut de o planificare generală la nivel regional/raional printr-un plan regional/ raional, care vor fi avizate de organul central al administraţiei publice în domeniul mediului.

    Proiectarea şi construcţia oricărei infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie va fi precedată de un studiu de fezabilitate, care va documenta aspectele tehnice, financiare, economice, instituţionale, impactul asupra mediului şi viabilitatea investiţiei propuse.

    Autorităţile administraţiei publice locale, respectiv regionale, sînt responsabile de întocmirea şi aprobarea planului de alimentare cu apă şi sanitaţie şi a studiilor de fezabilitate, care vor fi elaborate în baza unui ghid aprobat de către organul central de specialitate al administraţiei publice. Planurile de alimentare cu apă şi sanitaţie şi studiile de fezabilitate pot fi elaborate de persoane juridice specializate, care deţin licenţa de executare a unor astfel de lucrări, la cererea autorităţilor administraţiei publice responsabile.

     Elaborarea şi implementarea unui proiect de infrastructură pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie trebuie să beneficieze de a) angajamentul preliminar al comunităţilor şi al companiilor de apă vizate pentru acoperirea costului serviciilor care urmează să fie prestate (acord sau contract privind tarifele serviciilor) şi b) asigurarea tuturor fondurilor necesare pentru întreaga investiţie (angajament de finanţare multianuală pentru sursele de finanţare locale şi angajamentul de finanţare al donatorilor străini, acolo unde este cazul).

    Investiţiile pe termen mediu incluse în această Strategie se axează atît pe zonele urbane, cît şi pe cele rurale, după cum urmează: a) alimentarea cu apă: investiţii în reabilitarea captărilor de apă, staţiilor de tratare a apei brute, staţiilor de pompare şi reţelelor de distribuţie, extinderea reţelelor existente de distribuţie a apei potabile; b) apa uzată: reabilitarea/modernizarea staţiilor de epurare şi extinderea reţelei de canalizare.

    Investiţiile pe termen lung se vor baza pe analiza şi evaluarea situaţiei existente, prognozele referitoare la debitele de apă potabilă şi apă uzată, comparaţia cu ţintele naţionale şi regionale/raionale, analiza opţiunilor şi strategiilor regionale/ locale.

    O estimare a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie include următoarele acţiuni:

    apă potabilă 2018 – a) conectarea a 61957 persoane noi; b) reabilitarea unui număr de 42 staţii de tratare a apei în scopul potabilizării; c) construirea a 9 staţii noi de tratare a apei; d) reabilitarea a 890 km reţea; e) construirea a 508 km de reţea nouă;

    apă potabilă 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 344 staţii noi de tratare a apei;

    apă uzată 2018 – a) conectarea a 101077 persoane noi; b) reabilitarea unui număr de 29 staţii de epurare a apei uzate; c) construirea a 20 staţii noi de epurare a apei; d) reabilitarea a 511 km de reţea de canalizare; e) construirea a 566 km de reţea de canalizare nouă;

    apă uzată 2028 – a) conectarea a 652892 persoane noi; b) construirea a 1.959 km de reţea de canalizare nouă. (Sursa: estimările experţilor din cadrul proiectului Asistenţă Tehnică a PSPS. Rapoartele Tehnice)

    În zonele rurale, comunele şi satele vor fi grupate după mărime, deoarece necesităţile lor sînt foarte diferite. Comunele care au o populaţie de peste 7.000 de locuitori sînt asimilate oraşelor de mărime medie, iar cele cu peste 5.000 de locuitori – oraşelor de mărime mică. Prin urmare, acolo unde nu există sisteme de alimentare cu apă şi canalizare, investiţiile pentru construirea unor sisteme noi centralizate de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv staţiile de epurare a apei uzate, se vor calcula pe baza celor mai ieftine şi sigure soluţii.

    Toate entităţile asimilate unui consum public, cum sînt grădiniţele, şcolile, spitalele, centrele comerciale vor fi în mod obligatoriu conectate atît la infrastructura de alimentare cu apă, cît şi la canalizare. Pentru localităţile urbane, orice dezvoltare a unei infrastructuri noi de alimentare cu apă potabilă va fi însoţită de infrastructura pentru apă uzată. Pentru localităţile rurale, dezvoltarea unei infrastructuri noi de alimentare cu apă potabilă va fi însoţită de orice alternativă adecvată de infrastructură pentru sanitaţie. Zonele umede construite pot fi considerate ca o alternativă pentru tratarea apei uzate, în special în mediul rural, pe baza unor studii fundamentate din punct de vedere tehnic şi financiar.

    Conform Directivei 91/271/CEE „o aglomerare” este o zonă în care populaţia şi/sau activităţile economice sînt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor reziduale urbane şi dirijarea lor spre o staţie de epurare sau spre un punct final de evacuare. O investiţie într-un astfel de sistem poate fi suportată doar în cazul în care generează suficiente venituri pentru a acoperi toate costurile sistemului. Veniturile generate de o investiţie sînt în funcţie de concentraţia locuitorilor şi/sau activitătilor economice din zona respectivă. Prin urmare, extinderea geografică maximă a unei aglomerări nu poate fi mai mare decît zona în care investiţia ar fi suportabilă din veniturile celor din zonă care pot să plătească. Aşezările care respectă această constrîngere sînt „aglomerări” în ceea ce priveşte implementarea Directivei.

    La estimarea necesarului de investiţii pentru prima perioadă, 2014-2018, au fost luate în considerare tendinţele demografice anuale ale populaţiei şi evaluată situaţia referitoare la infrastructura existentă în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, avîndu-se în vedere ţinta de conectare a numărului populaţiei, în funcţie de resursele financiare estimate real pentru a fi investite în sector. Din cauza resurselor financiare limitate, investiţiile vor fi alocate în mod prioritar comunităţilor urbane mari unde deja există reţele care trebuie să fie renovate şi extinse, prin aceasta acoperind într-un termen relativ scurt un număr mai mare de populaţie care va avea acces la servicii de calitate.

    Necesarul de investiţii include costurile de proiectare şi planificare, costul materialelor, echipamentului, precum şi costul lucrărilor de construcţie, inclusiv al operării sistemelor publice. În costurile totale nu este inclus costul conectării în casă, care va rămîne un cost privat, precum se practică în ţările vecine şi în statele membre ale UE.

    Planificarea şi îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie se va baza pe următoarele abordări:

    a)    elaborarea planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie necesară în fiecare comunitate, împreună cu o metodologie de stabilire a priorităţilor;

    b)   elaborarea unui plan operaţional pe termen scurt, mediu sau lung de investiţii în domeniu în vederea mobilizării resurselor financiare necesare pentru planificarea investiţiilor, ce va fi inclus în Cadrul bugetar pe termen mediu (CBTM) conform priorităţilor stabilite în planurile disponibile şi în planurile de dezvoltare regională şi raională;

    c)    elaborarea studiilor de fezabilitate pentru comunităţile cu o infrastructura definită ar fi o prioritate în planul pe termen scurt, mediu sau lung de investiţii în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie;

    d)   examinarea posibilităţii creării unui fond de co-finanţare pentru infrastructura de alimentare cu apă şi sanitaţie, care să fie gestionat/exploatat de către administraţiile locale planuri de alimentare cu apă şi sanitaţie, studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi documentaţii de licitaţie;

    e)    aprobarea proiectului de investiţie în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie pe baza recomandărilor studiilor de fezabilitate şi a identificării, mobilizării şi angajării surselor de finanţare interne sau internaţionale;

    f)     elaborarea proiectului detaliat, specificaţiilor tehnice;

    g)    organizarea unei licitaţii transparente şi atribuirea contractului de achiziţii, lucrări şi servicii pentru realizarea construcţiei, luîndu-se în considerare condiţiile impuse în caietul de sarcini de către finanţator.

    Criteriile de prioritizare vor include:

    a)    reducerea mortalităţii populaţiei prin boli posibil asociate apei, în special pentru grupurile vulnerabile;

    b)   atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în ceea ce priveşte domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei prin creşterea acoperirii populaţiei cu servicii de alimentare cu apă potabilă sigură şi sanitaţie adecvată;

    c)    stoparea/reducerea deteriorării infrastructurii care deserveşte în prezent un număr mare de locuitori şi îmbunătăţirea eficienţei sistemelor existente prin reabilitarea lor adecvată;

    d)   reducerea semnificativă a deversării de apă poluată în corpurile de apă utilizate ca surse de apă potabilă pe plan intern sau în context transfrontalier;

    e)    analiza opţiunilor care să permită compararea soluţiilor tehnice locale versus cele care depăşesc graniţele unui raion;

    f)     interesul şi angajamentul administraţiilor publice raionale şi al celor locale subordonate pentru investiţii în infrastructura de alimentare cu apă şi sanitaţie.

    Vor fi stabilite şi aprobate următoarele criterii-cadru pentru proiect:

    a)    interes şi angajament din partea comunităţii(lor) vizate;

    b)   disponibilitatea datelor credibile despre situaţia resurselor de apă şi a infrastructurii existente;

    c)    disponibilitatea unor studii recente, care să permită planificarea şi dezvoltarea sectorului;

    d)   capacitatea comunităţilor vizate de a-şi mobiliza propriile resurse financiare, dar şi alte resurse, pentru implementarea proiectelor;

    e)    voinţa comunităţilor de a accepta creşterea tarifelor, astfel încît să acopere cheltuielile;

    f)     voinţa întreprinderilor de apă-canal de a se reorganiza şi a-şi extinde aria de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru a-şi îmbunătăţi eficienţa.

    Infrastructura de alimentare cu apă se va planifica pe baza necesarului de apă, a tendinţelor şi proiecţiilor, astfel:

    zonele urbane – 160 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 280 l/om/zi debit maxim zilnic;

    zonele rurale – 50 l/om/zi debit total necesar şi respectiv 181 l/om/zi debit maxim zilnic.

    Infrastructura de apă uzată în sistem centralizat se va planifica pe baza următoarelor criterii pentru stabilirea debitelor şi încărcărilor:

    volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile ≤ 10.000 echivalent-locuitor: 135 l/om/zi pentru zonele urbane şi 75 l/om/zi pentru zonele rurale;

    volumul de apă uzată menajeră pentru localităţile > 10000 echivalent- locuitor: 160 l/om/zi;

    factorul de restituţie a apei uzate menajere, exprimat ca raport între consumul de apă şi producţia de apă uzată: 100%;

    coeficientul maxim de variaţie, definit ca raportul dintre debitul zilnic şi debitul maxim orar: 1/10.

    (Echivalent-locuitor înseamnă încărcarea organică biodegradabilă cu o cerere biochimică de oxigen în cinci zile (CBO5) de 60 grame de oxigen pe zi). (Sursa: estimările experţilor din cadrul proiectului Asistenţă Tehnică a PSPS. Rapoartele Tehnice)

    Metodologia şi ipotezele de calcul privind proiecţiile socio-economice ale debitelor specifice de apă potabilă şi debitelor şi încărcărilor pentru apa uzată vor fi stabilite în conformitate cu legislaţia UE şi bunele practici internaţionale, pe baza ultimelor date publicate de Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

    Pentru comunităţile rurale cu mai puţin de 2.000 de locuitori, care nu îşi pot permite operarea unui sistem centralizat, se vor construi sisteme individuale descentralizate de sanitaţie. Aceste facilităţi trebuie să fie acceptate în cultura locală, motiv pentru care se recomandă organizarea unor campanii de conştientizare şi instruire a populaţiei, ca elemente cheie în adoptarea acestor soluţii alternative.

    Proiectele de infrastructură în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei vor fi elaborate pe baza planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie şi studiilor de fezabilitate, ca parte a SMI: a) lista lungă a proiectelor în curs de pregătire, aflate în diverse etape ale ciclului lor de evoluţie; b) lista scurtă a proiectelor care sînt pregătite pentru finanţare şi implementare.

    Evaluarea în cadrul elaborării planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie şi studiilor de fezabilitate a impactului infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie asupra mediului şi calităţii vieţii oamenilor va fi bazată pe analiza unor indicatori pe parcursul etapelor de construcţie şi operare.

3. Cerinţe privind îmbunătăţirea serviciilor în domeniul alimentării

cu apă şi sanitaţiei

    Facilitarea şi accelerarea procesului de dezvoltare a companiilor de apă-canal constă în: a) regionalizarea prestării serviciului de alimentare cu apă şi sanitaţie; b) existenţa unei licenţe de operare emise de organismul de reglementare.

    Ţinta intermediară o reprezintă crearea unor companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi canalizare pentru cel puţin 100 000 de locuitori, cu un prag de excludere a comunităţilor cu mai puţin de 5 000 de persoane în cazul canalizării şi de 500 de persoane în cazul conectării la alimentarea cu apă potabilă.

    Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru întreaga populaţie din Republica Moldova, cu excepţia satelor mici.

4. Dezvoltarea SMI în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei
    SMI va furniza managerilor din organul central al administraţiei publice în domeniul mediului şi factorilor de decizie din alte ministere şi agenţii informaţii complete pentru planificarea strategică, programarea şi monitorizarea investiţiilor în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei.

    SMI se va construi pe baza datelor furnizate de sistemele operaţionale suport administrate de diverse agenţii sau compartimente responsabile din cadrul altor ministere care se ocupă cu investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, care colectează zilnic şi procesează datele brute.

    Realizarea prezentei Strategii de alimentare cu apă şi sanitaţie şi a Planului de acţiuni pentru implementarea ei va fi susţinută de SMI din organul central al administraţiei publice în domeniul mediului. În cadrul SMI, organul central poate să includă şi alte baze de date din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, deţinute de asociaţii profesionale.

    Dezvoltarea SMI pentru a susţine implementarea Strategiei, ca un sistem de management al informaţiei referitoare la infrastructură, va avea trei funcţii principale: a) programarea investiţiilor strategice; b) elaborarea şi administrarea proiectelor de alimentare cu apă şi sanitaţie propuse spre finanţare; c) monitorizarea implementării Strategiei.

    Se va stabili setul de date, scorurile şi criteriile pentru prioritizarea proiectelor şi procedurilor de raportare ale SMI pentru proiectele de alimentare cu apă şi sanitaţie pregătite pentru finanţare, precum şi în vederea urmăririi execuţiei lor.

    SMI poate avea propriul modul GIS sau poate trimite informaţiile colectate într-un sistem GIS cu acoperire naţională, coordonat cu iniţiativa e-Guvernare şi cu alte sisteme GIS guvernamentale ca, de exemplu, cel pentru cadastru.

    Structura bazei de date propusă va fi compatibilă cu conceptul Sistemului de Informaţii privind Apa din Europa (WISE), care conţine date relevante despre resursele de apă şi managementul acestora la nivel european, şi va fi în conformitate cu cerinţele Directivei INSPIRE şi cu Iniţiativa SEIS (Sistem de informaţii privind utilizarea în comun a datelor de mediu).

VI. ESTIMAREA IMPACTULUI ŞI COSTURILOR FINANCIARE

ŞI NON-FINANCIARE AFERENTE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

    Beneficiile care derivă din furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie de bază ca, de exemplu, cele asociate atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, sînt mari şi depăşesc cu mult costurile, avînd în vedere că beneficiile generate la nivel global reprezintă un raport cost/beneficiu de 7 la 1 dolari SUA. Un astfel de raport face ca rata internă de rentabilitate a proiectelor de alimentare cu apă şi sanitaţie să fie foarte atractivă. Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie într-o ţară cu resurse financiare puţine cum este Republica Moldova poate fi o investiţie care generează un retur economic ce depăşeşte orice alt tip de investiţie publică, reprezentînd astfel alocarea optimă a capitalului public care trebuie investit.

    Infrastructura de apă şi servicii implică atît costuri recurente, cît şi costuri de capital, ceea ce necesită mecanisme separate de finanţare.

    Costul total al implementării Strategiei pentru toate localităţile ţării, inclusiv cele mai mici localităţi rurale, este de aproximativ 2,04 miliarde EUR, care în termeni reali sînt distribuiţi în 998 milioane EUR pentru alimentarea cu apă potabilă şi 1,04 miliarde EUR pentru managementul apei uzate. Aceste investiţii sînt inaccesibile pentru Republica Moldova, din punct de vedere atît al mobilizării resurselor şi capacităţii de absorbţie în viitorul previzibil al implementării Strategiei, anul 2028, cît şi al recuperării costului de operare şi întreţinere de către beneficiari, în principal de către populaţia din mediul rural.

    Estimarea investiţiilor de capital pentru implementarea Strategiei, bazată pe un scenariu realist, indică asupra faptului că în perioada 2014-2028 sînt necesare aproximativ 705 milioane EUR (echivalate în moneda naţională), din care 194 milioane EUR ar trebui investite în primii cinci ani (2014-2018).

    Efortul privind investiţiile propuse a fost estimat pe baza unor ipoteze realiste privind posibilităţile de mobilizare a fondurilor interne şi externe. Acest lucru înseamnă că progresul pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului nu a fost considerat ca un criteriu primar de definire a ţintelor pentru investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. Un volum mai mare de investiţii va genera şi costuri de operare crescute, ceea ce va necesita rezolvarea dezechilibrelor financiare dintre investiţiile de capital şi celelalte costuri din ciclul de viaţă al proiectelor din sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie.

    Pentru atingerea scopurilor stabilite este necesară explorarea tuturor opţiunilor existente pentru crearea unui cadru viabil în vederea finanţării şi susţinerii investiţiilor în domeniul apei şi sanitaţiei.

    În ultimii cinci ani, suportul guvernamental din surse interne nu a depăşit 1%. Luînd în considerare importanţa sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie ca precursor al dezvoltării socio-economice a ţării, se recomandă ca după primii cinci ani de implementare a Strategiei, începînd din 2019, suportul bugetar pentru sector să crească pînă la 1,2% din veniturile bugetului de stat şi bugetelor locale pentru următorii cinci ani, cu o creştere viitoare graduală la fiecare cinci ani.

    Donatorii străini vor continua să joace un rol important în finanţarea investiţiilor de capital în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie. În acest context, în scopul unei gestionări mai bune a resurselor financiare disponibile pentru finanţarea programelor sectoriale, se impune necesitatea direcţionării sprijinului financiar oferit de donatori prin sistemul bugetului public naţional.

    Totodată, este necesară întreprinderea unor măsuri ce ţin de cadrul legal, instituţional etc., care ar permite crearea mediului favorabil pentru creşterea capacităţii de absorbţie a investiţiilor.

    La determinarea surselor de finanţare a investiţiilor, vor fi luate în considerare următoarele principii:

    a)    toate intrările financiare planificate din tarife, taxe şi transferuri trebuie evaluate în raport cu costurile pe etapele ciclului de proiect pentru a garanta că fondurile şi veniturile din tarife sînt disponibile pentru acoperirea serviciilor furnizate;

    b)  pentru a permite acest lucru, informaţiile despre costurile pentru ciclul de viaţă trebuie să fie disponibilizate din ce în ce mai mult de către companiile de apă-canal în scopul dezvoltării monitorizării sectorului. Planificarea financiară şi bugetarea trebuie să fie fundamentate pe informaţii referitoare la costuri, care să înlocuiască ipotezele şi prognozele;

    c)   este necesar suportul Guvernului pentru a introduce mecanisme financiare şi pentru a finanţa adecvat etapa post-construcţie, atît pentru operatori, cît şi pentru autorităţile publice locale, în special în vederea obţinerii unor împrumuturi avantajoase, care să permită menţinerea capitalului.

    Conceptul recuperării sustenabile a costului serviciilor include trei caracteristici principale:

    a)   o combinaţie adecvată a tarifelor, taxelor şi transferurilor (3T) pentru a finanţa costurile recurente şi capitale şi pentru a impulsiona alte forme de finanţare;

    b) previzibilitatea subvenţiilor publice pentru a facilita investiţiile (planificarea);

    c)   politici tarifare care să facă serviciile accesibile tuturor, inclusiv celor mai sărace categorii ale populaţiei, asigurînd totodată sustenabilitatea furnizorilor de servicii.

    Recuperarea sustenabilă a costurilor asigură fluxurile de lichidităţi viitoare din combinaţia celor 3T şi utilizarea veniturilor ca bază pentru atragerea surselor de finanţare recuperabile – împrumuturi, obligaţiuni şi fonduri de solidaritate – în funcţie de situaţia locală.

    Pe termen mai lung, sursele recuperabile nu pot substitui veniturile de bază insuficiente, realizîndu-se doar o deplasare a poverii către anii viitori. Chiar şi subvenţiile de stat şi asistenţa externă sînt legate într-o oarecare măsură de performanţă, depinzînd de fluxuri financiare adecvate.

    La stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie, se va lua în considerare capacitatea de plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din venitul mediu al unei gospodării. Deoarece 5% din bugetul gospodăriilor casnice se situează la limita superioară a capacităţii de plată a unei familii în ţările în curs de dezvoltare, există preocuparea că în Republica Moldova furnizarea unor servicii la un standard minim de calitate s-ar putea să nu poată fi suportată financiar de o mare parte a populaţiei.

 

    Figura nr.8. Evaluarea accesibilităţii serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie

    Analiza capacităţii de plată pentru serviciile de alimentare cu apă şi sanitaţie, a micro-accesibilităţii pentru gospodăriile casnice grupate după nivelul de venituri şi cheltuieli (decile, care reprezintă una din cele nouă valori ce divizează seria de frecvenţe în zece părţi egale, astfel încît primele 10% (decila I) reprezintă populaţia cu cele mai mici cheltuieli, iar ultimele 10% (decila X), cu cele mai mari cheltuieli, în conformitate cu metodologia Biroului Naţional de Statistică, confirmă că cele mai sărace pături ale populaţiei cheltuiesc pînă la 15% din venitul disponibil pentru a-şi permite servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie de standard minim, acesta fiind un cost prea mare pentru gospodăriile vizate. Conform evaluării, doar patru din decilele gospodăriilor cu cele mai mari venituri îşi pot permite să plătească pentru operarea serviciilor de alimentare cu apă şi sanitaţie.

     Dat fiind că în prezent costul real al serviciilor de apă şi canalizare, care să conţină valoarea investiţiilor şi re-investiţiilor, nu poate fi încasat de la toţi consumatorii, se recomandă stabilirea şi punerea în aplicare a unor principii de bază pentru construirea şi operarea viitoarei infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie, şi anume:

    a)   granturile (subvenţiile) pentru investiţii în domeniu trebuie acordate în mod prioritar localităţilor în care, conform studiului de fezabilitate, populaţia poate susţine preponderent exploatarea sistemelor prin achitarea tarifelor;

    b) atunci cînd o comunitate nu poate susţine costurile de operare şi întreţinere a sistemului centralizat, trebuie planificate doar soluţii individuale descentralizate sau semi-centralizate în conformitate cu voinţa utilizatorilor;

    c)   utilizatorii şi beneficiarii trebuie să fie responsabili pentru acoperirea tuturor costurilor de operare şi întreţinere a sistemului centralizat din tarifele colectate, care trebuie ajustate periodic, în raport cu evoluţia situaţiei;

    d)  la stabilirea tarifelor, este necesar să se ia în considerare capacitatea populaţiei de a le plăti şi trebuie stabilit un sistem de subvenţii încrucişate pentru populaţia mai vulnerabilă.

    În situaţii excepţionale, în care gospodăriile mai sărace şi vulnerabile nu îşi permit servicii centralizate de alimentare cu apă şi pentru care subvenţionarea încrucişată din partea grupurilor de utilizatori mai înstăriţi nu este posibilă, Guvernul ar trebui să stabilească scheme de testare a mijloacelor de subvenţionare pentru a se asigura că operatorul de apă-canal, care urmează să exploateze sistemele după principii comerciale, poate acoperi costurile şi nu este forţat să absoarbă pierderile şi să acţioneze ca o instituţie socială.

    Pentru aplicarea subvenţiilor se vor lua în considerare următoarele principii suplimentare: a) subvenţiile trebuie să fie previzibile spre a permite planificarea pe termen lung şi bugetarea; b) subvenţiile trebuie să fie transparente şi continuu revizuite pentru a asigura suficiente stimulente pentru ca operatorii de apă-canal să îşi îmbunătăţească performanţa;

    c) subvenţiile trebuie să fie reduse etapizat, pe măsură ce tarifele cresc.

    Companiile de apă-canal trebuie să funcţioneze pe principii comerciale. Pentru a rezolva problema gospodăriilor vulnerabile,se va trece la următoarea abordare:

    a)   adaptarea standardelor tehnice de proiectare şi a tehnologiei aplicate în cazul sistemelor centralizate, pentru scăderea costurilor investiţiilor şi ale operării;

    b) promovarea şi implementarea sistemelor descentralizate în situaţiile în care este clar că populaţia beneficiară nu poate suporta toate costurile de operare ale unui sistem centralizat.

    În zonele urbane în care sistemele centralizate sînt necesare şi în care serviciile sînt parţial inaccesibile pentru anumite segmente de populaţie, în ciuda unei scheme bloc de tarifare subvenţionată, trebuie luată în considerare posibilitatea unei scheme de subvenţionare socială în care sînt plătite facturile gospodăriilor sărace, astfel încît să se permită acoperirea costurilor de operare ale companiilor de apă-canal.

    Sprijinirea prin granturi oficiale pentru dezvoltare din bugetul public naţional nu reprezintă soluţia optimă datorită faptului că bugetul intern este prea mic, iar sistemele de contabilitate pe care donatorii le impun sînt prea diferite.

    Pentru a mobiliza eficient resursele financiare necesare domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei, Guvernul va stabili şi va pune în practică diverse mecanisme de suport financiar, cum ar fi schemele de granturi (subvenţii) strict controlate şi supravegheate, destinate finanţării studiilor preliminare solicitate de autorităţile publice locale interesate în dezvoltarea acestui domeniu.

    Guvernul trebuie să abordeze o serie de probleme care ţin de sistem în ceea ce priveşte intensificarea eliberării fondurilor alocate pentru sectorul apei. Problemele sistemice sînt mai ample decît cele direct legate de sectorul apei şi se referă în principal la a) îmbunătăţirea procedurilor bugetare, b) necesitatea de a armoniza procedurile de programare, achiziţii publice, de plată şi monitorizare a investiţiilor şi c) îmbunătăţirea de către donatori a predictibilităţii şi siguranţei finanţărilor pentru sector. Ca urmare, se impun următoarele măsuri:

    îmbunătăţirea utilizării strategiei sectoriale de cheltuieli în contextul Cadrului bugetar pe termen mediu ca punct de referinţă pentru planificarea multianuală strategică a mijloacelor bugetare pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie;

    îmbunătăţirea legăturii dintre planificarea la nivelul autorităţilor locale şi planificarea bugetară la nivelul Guvernului;

    direcţionarea mai transparentă a alocărilor bugetare pentru alimentarea cu apă către autorităţile publice locale şi prioritizarea fondurilor către regiunile cu cele mai mari nevoi;

    Guvernul şi donatorii acceptă armonizarea procedurilor de achiziţii publice, finanţare şi monitorizare a indicatorilor de performanţă. Trecerea la o abordare în care finanţările sînt planificate din timp trebuie să fie însoţită de măsuri pentru a genera rentabilitate economică;

    elaborarea recomandărilor de politici şi mecanismelor de atragere a investiţiilor în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, precum şi de susţinere a activităţii operaţionale a întreprinderilor din domeniu la etapa post-construcţie, prin acordarea stimulentelor fiscale direcţionate pentru o perioadă determinată, avînd la bază conceptul recuperării sustenabile a costului serviciilor.

VII. REZULTATELE SCONTATE ŞI INDICATORII DE MONITORIZARE
PRIVIND IMPLEMENTAREA MĂSURILOR TRASATE
    Implementarea cu succes a Strategiei presupune o abordare bazată pe participarea comunităţii, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncă şi la dezvoltarea afacerilor. Pentru zonele urbane, înseamnă promovarea unor servicii de alimentare cu apă şi sanitaţie la un nivel de tarifare care să acopere costurile de producţie şi distribuţie a apei, permiţînd companiilor să funcţioneze pe principii economice şi să ofere servicii de o calitate mai bună. În zonele rurale, înseamnă introducerea unui program intensiv de promovare şi de marketing social al valorilor legate de o infrastructură de alimentare cu apă şi sanitaţie bună şi de existenţa unor facilităţi adecvate de sanitaţie în şcoli.

    Procesul de planificare va demonstra eficienţa diverselor opţiuni tehnice disponibile.

    Norme şi standarde clar definite vor impune autorităţilor locale utilizarea eficientă a resurselor, astfel încît nimeni să nu rămînă fără conectare la apă potabilă şi canalizare şi fiecare să aibă acces cel puţin la un nivel de bază al acestor servicii.

Implementarea Strategiei presupune un salt calitativ în managementul şi coordonarea sectorului, care este de o importanţă crucială pentru atragerea investiţiilor.

    Monitorizarea Strategiei necesită colectarea, procesarea şi evaluarea datelor cantitative din proiectele în curs de realizare şi a datelor statistice de la autorităţile publice locale sau agenţiile care managerizează şi supavegheghează finanţarea investiţiilor pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie, precum şi a datelor care documentează impactul evaluat al investiţiilor şi compatibilitatea lor cu obiectivele prezentei Strategii.

    Sistemul de management al informaţiilor include principalii indicatori de monitorizare a implementării Strategiei, care se stabilesc în planurile operaţionale multianuale şi vor fi de 5 tipuri, în conformitate cu practicile UE: 

    indicatori de bază, care documentează situaţia domeniului alimentării cu apă şi sanitaţiei la nivel naţional şi local înainte de implementarea planului de acţiuni;

    indicatori de intrare, care se referă la buget sau la alte resurse alocate proiectelor. Indicatorii financiari de intrare sînt utilizaţi pentru monitorizarea progresului din punct de vedere al angajamentului anual şi plăţii fondurilor disponibile pentru orice acţiune, măsură sau proiect, raportate la bugetul disponibil şi costurile eligibile;

    indicatori de realizare, care măsoară direct activităţile îndeplinite în cadrul Strategiei şi al planurilor de acţiuni multianuale. Aceste activităţi reprezintă primul pas către realizarea obiectivelor operaţionale ale intervenţiilor şi sînt măsurate în unităţi fizice sau monetare. Ex.: numărul de comunităţi care primesc suport financiar, volumul total al investiţiilor etc.;

    indicatori de rezultat, care documentează efectele directe şi imediate ale proiectelor. Ei furnizează informaţii despre schimbări cum sînt comportamentul, capacitatea sau performanţa beneficiarilor direcţi şi sînt măsuraţi în unităţi fizice sau monetare. Ex.: numărul populaţiei conectate la sisteme noi etc.;

    indicatori de impact, care se referă la beneficiile implementării Strategiei, dincolo de efectele imediate asupra beneficiarilor direcţi, atît la nivelul intervenţiilor, cît şi, mai ales, la nivelul general al planificării. Ei vor fi exprimaţi în termeni „neţi”, ceea ce înseamnă că trebuie scăzute efectele care nu pot fi atribuite proiectelor şi luate în considerare efectele indirecte (deplasare şi multiplicare). Ex.: creşterea numărului de angajaţi din mediul rural sau sporirea productivităţii datorită unor servicii mai bune de alimentare cu apă.

    Pentru a permite o monitorizare mai eficientă a planului multianual pentru colectarea periodică şi agregarea datelor privind investiţiile în sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie se includ următoarele aspecte:

    a)    identificarea surselor şi mecanismelor de validare statistică a datelor;

    b)   aranjamente pentru publicarea şi accesul public la date.

    Fiecare indicator va respecta cerinţele legate de robusteţe, validare statistică, claritatea interpretării normativelor, adecvarea la politică, colectarea la timp şi disponibilitatea publică a datelor.

    Se vor elabora proceduri adecvate pentru a asigura că operaţiunile financiare asociate Strategiei includ un sistem de indicatori coerent, unic şi eficient.

VIII. ETAPELE DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

    Planul de acţiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014-2028) stabileşte instituţiile responsabile şi indicatorii de monitorizare, estimează costurile pentru realizarea Strategiei, inclusiv necesarul de investiţii, şi propune sursele de finanţare potenţiale.

    Costurile totale ale implementării Strategiei pentru primii cinci ani sînt estimate în sumă de 3.139,7 milioane lei, inclusiv 3.001,9 milioane lei necesarul de investiţii în infrastructura apă şi canalizare şi 137,8 milioane lei pentru crearea cadrului normativ şi instituţional, elaborarea planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie, studiilor de fezabilitate, planurilor de siguranţă a apei etc.

    Planul de acţiuni indică sursele propuse pentru finanţarea fiecărei acţiuni. Cele mai importante surse de finanţare pentru acoperirea necesarului de mijloace financiare trebuie să provină din veniturile bugetului de stat şi bugetelor locale, granturile şi împrumuturile donatorilor străini, credite, precum şi din contribuţiile gospodăriilor casnice. Totodată, veniturile generate din tarifele aplicate utilizatorilor trebuie, la fel, să contribuie la acoperirea costurilor investiţionale.

    Activităţile planificate în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei urmează să fie încorporate în Strategia de cheltuieli pentru sectorul gospodăria apelor pe termen mediu şi în planurile anuale de activitate ale instituţiilor implicate în realizarea Strategiei.

    Din costurile totale estimate, Strategia de cheltuieli pentru sectorul de aprovizionare cu apă şi canalizare pentru anii 2014-2016 acoperă necesităţile de finanţare în sumă totală de 813, 8 milioane lei. La elaborarea Cadrului bugetar pe termen mediu pentru anii următori, instituţiile responsabile vor evalua posibilităţile de finanţare reieşind din costurile estimative pentru implementarea Strategiei şi Planului de acţiuni. Totodată, vor fi considerate toate finanţările din sector, inclusiv cele ce provin din surse externe şi din parteneriatul public-privat.

    Reabilitarea infrastructurii existente de distribuţie a apei potabile, chiar dacă aceasta necesită o investiţie de capital iniţial, va duce în cele din urmă la pierderi mai puţine din reţele, reducînd astfel costurile operaţionale de aprovizionare cu apă potabilă. Pe termen lung, aceste beneficii ar putea, în principiu, să fie echivalente cu 0,21% -0,39% din PIB.

    Beneficiile care se vor obţine în rezultatul îmbunătăţirii sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate sînt mai dificil de cuantificat. Este evident faptul că acestea ar avea ca efect îmbunătăţirea sanatăţii, ecosistemelor acvatice care, la rîndul lor, ar produce beneficii în ceea ce priveşte recreerea şi dezvoltarea turismului. De asemenea, o calitate mai bună a apei în ecosistemele acvatice ar reduce costurile de tratare a acesteia şi ar permite atingerea unui standard acceptabil pentru utilizare în calitate de apă potabilă. Pe termen lung, beneficiile economice ar constitui în jur de 0,44%, adică pînă la 1,73% din PIB.

    Prezenta Strategie respectă şi va realiza dreptul omului la apă şi sanitaţie, prin asigurarea respectării cerinţelor igienice faţă de funcţionarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare, va garanta asigurarea cu produse şi servicii de calitate pentru creşterea satisfacţiei cetăţenilor fără prejudicierea resurselor naturale limitate şi a mediului în general.

    Procesul de gestionare a implementării va necesita un program de informare şi conştientizare a publicului, astfel încît să stabilească o perspectivă bazată de responsabilitate comunală.

Planul de acţiuni va fi monitorizat anual şi evaluat după o perioadă de 2-3 ani pentru a fi actualizat în funcţie de evoluţia situaţiei.

IX. MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI RAPORTAREA
IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI

    Strategia urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Planului de acţiuni aprobat ca anexă la aceasta.

    Planul de acţiuni serveşte drept mecanism de bază pentru implementarea Strategiei, cuprinde acţiunile necesare de întreprins pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice din Strategie, termenele de realizare şi indicatorii, prin intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acţiunilor.

    Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei va aparţine tuturor instituţiilor cu competenţe respective, identificate în Plan. În acelaşi timp, pentru a asigura implementarea coerentă a Strategiei, va fi creat un grup interministerial de coordonare a implementării Strategiei, care va fi monitorizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    Grupul de coordonare va fi responsabil de elaborarea planurilor de lucru anuale comune şi de înfăptuirea tuturor activităţilor identificate.

    În el vor fi incluşi reprezentanţii instituţiilor responsabile de domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei, care vor fi desemnaţi de instituţiile respective, şi reprezentanţi ai societăţii civile. De asemenea, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va invita instituţiile străine şi internaţionale care activează în domeniul apelor şi sînt prezente în Republica Moldova să delege experţi pentru a participa la activităţile grupului de coordonare. Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va numi preşedintele grupului, la recomandarea membrilor acestuia.

    Grupul de coordonare se va întruni în şedinţe conform unui plan stabilit de acesta, dar nu mai rar de o dată în trimestru, va monitoriza nivelul de implementare a acţiunilor şi va elabora rapoarte anuale de implementare a activităţilor preconizate în Strategie pentru care sînt responsabili.

    Raportarea. În cadrul procesului de monitorizare vor fi elaborate anual rapoarte de monitorizare, care vor include informaţii privind implementarea indicatorilor stabiliţi pentru fiecare acţiune în parte, iar la fiecare 3 ani vor fi elaborate rapoarte de evaluare şi progres, ce vor determina care este impactul activităţilor realizate într-un anumit timp şi nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare şi de evaluare vor fi elaborate de grupul de coordonare şi prezentate Guvernului pentru generalizare.

    Rapoartele de evaluare vor include în mod obligatoriu concluzii şi recomandări referitoare la înlăturarea deficienţelor depistate în procesul de evaluare. Întru asigurarea implementării acestor recomandări grupul de coordonare poate să propună modificări, în funcţie de necesităţi, în Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei.

    La finalul implementării Strategiei, urmează să fie elaborat un raport de evaluare finală, care să conţină informaţia privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite şi a impactului scontat. În baza acestui raport se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei. 

    Asigurarea transparenţei. Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va crea pe pagina web oficială o secţiune aparte, în care va fi plasată informaţia curentă privind mersul şi progresele înregistrate în realizarea Strategiei. Societatea civilă şi instituţiile responsabile de domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei vor avea posibilitatea să facă sugestii şi să comenteze referitor la progresul reformei. Grupul de coordonare creat pentru asigurarea implementării Strategiei va fi responsabil de plasarea informaţiei şi colectarea comentariilor/sugestiilor de pe pagina web.

    În final, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va organiza conferinţe anuale cu participarea reprezentanţilor societăţii civile şi instituţiilor responsabile din domeniul alimentării cu apă şi sanitaţiei, în cadrul cărora vor fi prezentate şi dezbătute rapoartele anuale de implementare a Strategiei şi alte informaţii relevante.

    Toate aceste măsuri vor contribui la asigurarea transparenţei implementării acţiunilor de protecţie a mediului şi folosirii durabile a resurselor naturale şi vor oferi posibilitatea reală de implicare şi participare a publicului larg în procesul de luare a deciziilor.


    planul
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată  prin HG1089 din  18.12.17,  MO440/20.12.17  art.1213]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.199
din  20 martie 2014
L I S T A
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1406 din 30 decembrie  2005 „Cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.1-4, art.10).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13 iunie 2007 „Pentru aprobarea Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova”  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.86-89, art.696).
    3. Punctul 39 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin  Hotărîrea Guvernului nr.462 din 24 martie 2008  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.437).
    4. Punctele 15 şi 21 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.384 din 12 mai 2010 „Cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.455)