HGM210/2014
ID intern unic:  352324
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 210
din  24.03.2014
cu privire la acordarea înlesnirilor la eliberarea
actelor de identitate
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 233
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521    În temeiul Legii nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în scopul executării Planului de acţiuni privind preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 776 din 4 octombrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, art.881), şi susţinerii financiare a unor categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista categoriilor de cetăţeni ai Republicii Moldova care beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate, conform anexei nr. 1;
    Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2;
    Lista hotărîrilor Guvernului care se abrogă, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte că:

    1) costurile ce ţin de eliberarea actelor de identitate cu înlesniri se vor acoperi din contul veniturilor IP „Agenţia Servicii Publice” obţinute din prestarea serviciilor.

    2) prin derogare de la prevederile subpunctului 1) din prezentul punct, bugetul de stat va acoperi costurile ce ţin de:

    a) eliberarea primului buletin de identitate cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului şi în municipiul Bender;

    b) eliberarea buletinului de identitate în schimbul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);

    c) prestarea serviciilor persoanelor imobilizate la preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic prin intermediul oficiilor mobile.

    Acoperirea financiară a costurilor prevăzute de prezentul subpunct, se efectuează lunar din contul mijloacelor bugetului de stat de către Cancelaria de Stat, în baza rapoartelor/dărilor de seamă prezentate de către Agenţia Servicii Publice.
    [Pct.2 în redacția HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.2 modificat prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    3. Realizarea prezentei hotărîri se va efectua în limitele mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în legea bugetului de stat.

    PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                 Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                              Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                  Valentina Buliga
    Ministrul sănătăţii                                                                Andrei Usatîi

    Nr. 210. Chişinău, 24 martie 2014.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.210
din 24 martie 2014
LISTA
categoriilor de cetăţeni ai Republicii Moldova care
beneficiază de înlesniri la eliberarea actelor de identitate
    1. Actele de identitate din Sistemul naţional de paşapoarte se eliberează cetăţenilor Republicii Moldova, în mod gratuit, după cum urmează:
    1) Buletinul de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova, la prima eliberare, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), precum şi în următoarele cazuri:
    a) persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, la schimbarea buletinului de identitate, iclusiv a celui provizoriu;
    [Pct.1 subpct.1), lit.a) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    b) persoanelor care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, au statut de veteran de război, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
    c) participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, la schimbarea buletinului de identitate o singură dată;
    d) victimelor traficului de fiinţe umane, care nu deţin buletin de identitate;
    e) persoanelor care se află la întreţinerea statului într-o instituţie socială rezidenţială, la schimbarea buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, în cazul deteriorării, precum şi la declararea pierderii sau furtului acestora.
    [Pct.1 subpct.1), lit.e) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    În condiţiile prezentului subpunct, cu excepţia lit. e), noţiunea de schimbare a buletinului de identitate, inclusiv a celui provizoriu, nu prevede eliberarea buletinului de identitate în schimbul documentului valabil, deteriorat, declarat pierdut sau furat.
   
[Pct.1 alineat introdus prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    2) Buletinul de identitate provizoriu:
    a) persoanelor, beneficiare de pensii de asigurări sociale de stat, inclusiv persoanelor cu dizabilitate severă, accentuată sau medie, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
    b) persoanelor care, conform cadrului legal al Republicii Moldova, au statut de veteran de război, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
    c) participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, o singură dată;
    d) persoanelor domiciliate în localităţile din stînga Nistrului şi în municipiul Bender, la preschimbarea sau la declararea pierderii sau furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974), în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate;
    [Pct.1 subpct.2), lit.d) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    e) persoanelor care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, la prima eliberare sau la preschimbarea, declararea pierderii/furtului paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974);
    [Pct.1 subpct.2), lit.e) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    f) persoanelor aflate la tratament prin constrîngere, în arest preventiv sau reţinute de organele competente;
    g) victimelor traficului de fiinţe umane, care nu au asupra lor buletin de identitate.
    3) Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova, dacă persoanele din următoarele categorii nu deţin paşaport valabil:
    [Pct.1 subpct.3) modificat prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    a) persoanelor cu dizabilitate severă şi persoanelor care au atins vîrsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau a demersului Ministerului Sănătăţii;
    [Pct.1 subpct.3), lit.a) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    b) copiilor rămaşi fără ocrotire părintească, copiilor cu dizabilităţi şi copiilor cu vîrsta sub 1 an, care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii;
    [Pct.1 subpct.3), lit.b) în redacţia HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    c) copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi copiilor cu dizabilităţi care vor pleca peste hotarele Republicii Moldova la studii conform acordului interguvernamental sau interministerial, în temeiul confirmării eliberate de Ministerul Educaţiei;
    [Pct.1 subpct.3), lit.c) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    [Pct.1 subpct.3), lit.d) exclusă prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    e) participanţilor la cel de-al doilea război mondial.
    [Pct.1 subpct.3), lit.e) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]   
    [Pct.1 subpct.3), alineat exclus prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    2. Paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova se eliberează cu reducere de 50 la sută din tariful stabilit, o singură dată, persoanelor cu dizabilitate accentuată care vor pleca la reabilitare/recuperare sau la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova, în baza certificatului confirmativ eliberat de către structurile teritoriale de asistenţă socială, cu cel mult 60 de zile înaintea eliberării biletului de reabilitare/recuperare sau în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii, dacă nu deţin paşaport valabil.
    [Pct.2 în redacţia HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
   
21. Persoanele din categoriile specificate la punctul 1 subpunctul 3) literele a) şi e) şi la punctul 2, care declară pierderea sau furtul paşaportului, aflat în termen de valabilitate sau prezintă paşaportul deteriorat, aflat în termen de valabilitate, nu beneficiază de înlesniri;
    [Pct.21 introdus prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]
    3. Beneficiarii de înlesniri la eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova care solicită eliberarea buletinului de identitate ce conţine mijloacele semnăturii digitale şi certificatul cheilor publice achită diferenţa de cost stabilit pentru aceste documente.
    4. Cererea pentru eliberarea actelor de identitate cu înlesniri se examinează în următoarele termene:
    a) pentru eliberarea buletinului de identitate – 30 de zile calendaristice;
    b) pentru eliberarea buletinului de identitate provizoriu – la data adresării solicitantului;
    c) pentru eliberarea paşaportului – 30 de zile calendaristice. Cererea pentru eliberarea paşaportului copiilor cu vîrsta sub 1 an care vor pleca la tratament medical peste hotarele Republicii Moldova în baza demersului eliberat de Ministerul Sănătăţii se examinează în termen de pînă la 24 de ore.
    [Pct.4 lit.c) modificată prin HG457 din 24.07.15, MO197-205/31.07.15 art.521]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.210
din 24 martie 2014
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.21 din 16 ianuarie 2003 „Cu privire la stabilirea termenului de valabilitate a actelor de identitate de tip vechi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.3-5, art.24), cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „2. Paşapoartele de uz intern emise de URSS (modelul anului 1974) sînt valabile pînă la 1 septembrie 2014 pentru următoarele categorii de persoane:
    a) care beneficiază de pensii şi alocaţii sociale de stat şi pentru cele care domiciliază în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria), avînd condiţia că paşaportul conţine menţiuni despre cetăţenia Republicii Moldova şi numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP);
    b) care renunţă la numărul de identificare de stat şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, avînd condiţia că paşaportul conţine menţiuni despre cetăţenia Republicii Moldova şi „Valabil pe termen nelimitat”.
    2. Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.171), cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    a) punctul 30 în final se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „La preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic (modelul anului 1974) pentru persoanele născute pînă în anul 1945 inclusiv, şi pentru persoanele care se află la întreţinerea statului în instituţii sociale rezidenţiale, admise în instituţii pînă în anul 2013, prezentarea certificatelor de stare civilă nu este obligatorie, dacă după eliberarea paşaportului nu au intervenit schimbări în datele cu caracter personal. Suplimentar la cerere, persoana depune în scris o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.”;
    b) punctul 83, după alineatul unu, se completează cu două alineate noi cu următorul cuprins:
    „La solicitare, paşaportul de tip sovietic (modelul anului 1974), după perforare, se restituie titularului.
    Pentru persoanele domiciliate în localităţile din stînga Nistrului paşapoartele de tip sovietic nu se perforează.”.
    3. La punctele 5 şi 7 coloana 5 din Planul de acţiuni privind preschimbarea paşapoartelor de tip sovietic, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.776 din 4 octombrie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 222-227, art.881), sintagma „Conform mecanismului de finanţare stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 844 din 18 decembrie 2009” se substituite cu sintagma „Bugetul de stat.”.

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.210
din 24 martie 2014
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Dispoziţia Guvernului nr.58-d din 17 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.80-82, art.647).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005 „Cu privire la măsurile de asigurare a confirmării cetăţeniei şi documentării populaţiei din localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.123-125, art.1032).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.1390 din 27 decembrie 2005 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.182, art.1485).
    4. Hotărîrea Guvernului nr.805 din 10 iulie 2006 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.838).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1501 din 29 decembrie 2006 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.1-2, art.6).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.758 din 2 iulie 2007 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.94-97, art.786).
    7. Hotărîrea Guvernului nr.7 din 16 ianuarie 2008 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.11-12, art.71).
    8. Hotărîrea Guvernului nr.893 din 25 iulie 2008 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.138-139, art.895).
    9. Hotărîrea Guvernului nr.6 din 19 ianuarie 2009 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.10-11, art.35).
    10. Hotărîrea Guvernului nr.445 din 21 iulie 2009 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.115-117, art.503).
    11. Hotărîrea Guvernului nr.911 din 30 decembrie 2009 „Privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.959 din 9 septembrie 2005” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.997).
    12. Hotărîrea Guvernului nr.844 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la asigurarea cetăţenilor Republicii Moldova cu buletine de identitate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.958).
    13. Hotărîrea Guvernului nr.888 din 24 septembrie 2010 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.844 din 18 decembrie 2009” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.191-193, art.979).