OIFPSM400/2014
ID intern unic:  352361
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 400
din  14.03.2014
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa
obligaţiilor faţă de buget
Publicat : 28.03.2014 în Monitorul Oficial Nr. 72-77     art Nr : 399     Data intrarii in vigoare : 14.03.2014
    MODIFICAT
   
OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487
   
OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871
    OIFPS870 din 09.09.16, MO50-59/17.02.17 art.308
   
OIFPS791 din 24.07.16, MO342/04.10.16 art.1628
    OIFPS658 din 25.07.16, MO342/04.10.16 art.1626
   
OIFPS1223 din 31.12.15, MO2-12/15.01.16 art.46; în vigoare 01.01.16
    OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15
   
OIFPS854 din 15.10.15, MO361-369/31.12.15 art.2726
   
OIFPS866 din 06.06.14, MO160-166/20.06.14 art.883
   
OIFPS694 din 12.05.14, MO120-126/23.05.14 art.671; în vigoare 12.05.14


    NOTĂ:
  
Pe tot parcursul textului Instrucțiunii privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget, anexă la Ordin, sintagmele „inspectorat fiscal de stat teritorial”, „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor când prezentul ordin prevede altfel;
    pe tot parcursul textului, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare, cu excepţia cazurilor când prezentul ordin prevede altfel;
    pe tot parcursul textului, siglele (abreviatura) „IFPS” se substituie cu siglele (abreviatura) „SFS”;
    pe tot parcursul textului, sintagma „www.servicii.fisc.md” se substituie cu sintagma „www.servicii.sfs.md” prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871
    În baza art.133 alin.(1) lit.c) şi art.190 alin.(4) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al RM, ediţie specială din 08.02.2007, pag.4, cu modificările şi completările ulterioare),
ORDON:
    1. Se aprobă darea în exploatare a modulului „Contul curent al contribuabilului” în cadrul Sistemului Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.2 abrogat prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
   
[Pct.3 abrogat prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    4. Î.S. „Fiscservinform”, în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, va asigura administrarea infrastructurii tehnice de exploatare a modulului „Contul curent al contribuabilului”.
    5. Direcția generală metodologie proceduri fiscale va asigura monitorizarea şi executarea în termen a  procedurilor  metodologice necesare exploatării  adecvate a modulului „Contul curent al contribuabilului”.
    [Pct.5 modificat prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    6. Se aprobă Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (în continuare – Instrucţiune), în conformitate cu anexa la ordin.
    [Pct.7 abrogat prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    8. Î.S.„Fiscservinform” va asigura, la solicitarea contribuabililor, conectarea gratuită la sistemul informaţional automatizat „Contul curent al contribuabilului” în modul stabilit de Instrucţiune.
    [Pct.9 abrogat prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    10. Responsabilitatea privind controlul asupra executării prezentului ordin mi-o asum personal.
    11. Prezentul ordin se pune în aplicare din data semnării, avînd în vedere termenele indicate la pct.7.
    12. Direcţia juridică a IFPS va asigura publicarea ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                  Ion PRISĂCARU

    Nr. 400. Chişinău, 14 martie 2014.

Anexă
la Ordinul IFPS nr. 400
din 14 martie 2014
INSTRUCȚIUNE
privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget
I. Dispoziţii generale
    1. Instrucţiunea privind evidenţa obligaţiilor faţă de buget (în continuare – Instrucţiune) stabileşte modul de accesare şi generare a contului/conturilor contribuabilului, certificatelor privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget pentru subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat şi pentru autorităţile publice, investite cu drepturi respective.
    2. În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele noţiuni:
    Obligaţie – obligaţie a contribuabilului de a plăti la bugetul public naţional o anumită sumă ca impozit, taxă, altă plată, precum şi majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, a cărei stingere este reglementată de legislaţia fiscală şi a cărei evidenţă ţine de competenţa Serviciului Fiscal de Stat.
    Sistem – sistemul informaţional automatizat „Contul curent al contribuabilului”.
    Contribuabil – persoană, care conform legislaţiei, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget impozitele şi taxele, alte plăţi, majorările de întîrziere (penalităţile) şi amenzile respective; persoana, care conform legislaţiei, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la bugetul public naţional obligaţiile indicate.
    Plăţi de bază – impozitele, taxele şi alte plăţi cu excepţia majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor.
    Restanţă – suma, pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă sau altă plată, dar pe care el nu a plătit-o în termen, precum şi suma majorării de întîrziere (penalităţii) şi/sau amenzi.
    Suma plătită în plus – suma plătită ca impozit, taxă sau altă plată, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă prin vărsare sau încasare, inclusiv prin executare silită, în cuantum mai mare decît cel prevăzut în conformitate cu legislaţia fiscală.
    Sold – existentul / cuantumul cumulativ al tranzacţiilor pe Debit şi pe Credit la o anumită dată din/pentru o perioadă de raportare închisă sau deschisă, determinat conform art.179 din Codul fiscal.
    Sold istoric / rest istoric – soldformat la finele unui an fiscal din cadrul perioadei de prescripţie, determinat conform art.179 din Codul fiscal.
    Cont al contribuabilului – raport structurat selectat din sistem corespunzător codului fiscal al contribuabilului, care reflectă naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei faţă de bugetul public naţional.
    Perioadă de raportare – o perioadă echivalentă, de regulă, cu o lună calendaristică.
    Termen de prezentare a dării de seamă fiscale/ termen de stingere a obligaţiei fiscale  – perioadă,
    stabilită conform legislaţiei fiscale, pînă la care trebuie să fie prezentată darea de seamă fiscală / în care trebuie să fie executată obligaţia fiscală, incluzînd şi ultima sa zi:
    a) pentru dările de seamă fiscale pe suport de hîrtie – în orele de program ale subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat;
    b) pentru dările de seamă în format electronic – pînă la ora 24 a zilei respective.
    Dacă ultima zi a perioadei este zi de odihnă, se va considera o ultimă zi prima zi lucrătoare, care urmează după ziua de odihnă.
    Dare de seamă fiscală – orice declaraţie, informaţie, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, privind calcularea, achitarea, reţinerea impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce ţin de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale.
    Document fiscal intern – document emis de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat, în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat, în scopul reflectării în conturile contribuabilului a procedurilor legale, aferent cărora în sistem se reflectă naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei, pentru care contribuabilul nu are obligaţiunea de a prezenta dare de seamă fiscală.
    Nume de utilizator şi parolă – conturi alocate contribuabilului, pe baza cărora acesta din urmă obţine acces la serviciile fiscale electronice, în cadrul portalului www.servicii.sfs.md.
    Operator – Î.S. „Fiscservinform”, desemnată în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat prin Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 89-90, art. 402).
    Profil (cont de utilizator) – compartiment al sistemului care cuprinde date generale despre contribuabil şi conturile contribuabilului.
    Utilizatori – contribiabilii, autorităţile administraţiei publice, subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat.
    SFS – Serviciul Fiscal de Stat.
    DP – document de plată.
    Localitate – denumirea și/sau codul unic de identificare a localității, conform CUATM. Până la aplicarea prevederilor prezentului Ordin, se vor structura datele aferente codului localității, determinat de sistem conform unui algoritm, bazat pe datele de înregistrare a contribuabililor din Registrul fiscal de stat. Ulterior, acestea vor fi identificate în baza documentelor fiscale înregistrate în sistem.
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    3. Sumele obligaţiilor în sistem se înscriu în lei şi bani.
II. Modul de accesare
    4. Pentru accesarea online a datelor privind obligaţiile faţă de bugetul public naţional contribuabilii vor utiliza sistemul prin intermediul serviciului electronic disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.sfs.md.
    5. În scopul obţinerii accesului online, contribuabilii trebuie să solicite Operatorului conectarea la serviciul electronic respectiv.
    6. Conectarea contribuabililor la serviciul electronic se asigură de către Operator, în mod gratuit, în baza acordului de conectare la serviciile fiscale electronice. Modelul acordului de conectare la serviciile fiscale electronice se aprobă de SFS şi se publică pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.sfs.md.
    7. Contribuabilii care sînt deja conectaţi la serviciul „Declaraţie electronică” vor putea accesa serviciul în cauză în baza acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”.
    8. La încheierea acordului de conectare la serviciile fiscale electronice, contribuabilii trebuie să prezinte documentele solicitate de Operator în scopul confirmării identităţii lor sau a împuternicirilor legale de accesare a datelor din cadrul sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Pe baza documentelor depuse, Operatorul verifică realitatea datelor prezentate, iar copia şi/sau, după caz, originalul documentelor se anexează la acordul de conectare la serviciile fiscale electronice.
    9. Operatorul va asigura activarea contului de utilizator al contribuabilului doar după verficarea şi confirmarea realităţii datelor conţinute în documentele prezentate. Activarea contului de utilizator presupune alocarea şi rezervarea tuturor elementelor conţinute de acesta (nume de utilizator, parolă etc.). La accesarea serviciului electronic, contribuabilul va folosi numele de utilizator şi parola proprie, atribuită în urma înregistrării pe portalul www.servicii.sfs.md.
    10. Operatorul acordă acces contribuabilului la serviciul respectiv, incontinuu (zilnic, 24 din 24 de ore), exceptînd cazurile de forţă majoră, lucrările de deservire tehnică planificate, precum şi cazurile extreme şi de remediere a defecţiunilor tehnice.
    11. Pentru exploatarea corectă şi eficientă a serviciului electronic, contribuabilii vor respecta instrucţiunile tehnice şi ghidul de utilizare publicate pe portalul www.servicii.sfs.md.
III. Organizarea evidenţei obligaţiilor
faţă de bugetul public naţional

    12. Lista obligaţiilor reflectate în sistem este indicată în anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune. Lista se actualizează pe măsura operării modificărilor în legislaţia în vigoare. Operatorul va efectua permanent actualizarea listei în sistem la solicitarea SFS.
    13. Organizarea evidenţei obligaţiilor faţă de bugetul public naţional este întemeiată pe următoarele proceduri:
    a) orice înscriere în sistem ce ţine de naşterea, modificarea sau stingerea obligaţiei fiscale se efectuează în temeiul documentelor justificative (dărilor de seamă fiscale şi/sau documentelor fiscale interne emise de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat);
    b) înscrierile în conturile personale ale contribuabilului se fac permanent şi continuu, cu actualizare zilnică;
    c) înscrierile în conturile contribuabilului se fac în ordine cronologică de efectuare a operaţiunilor privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiei fiscale, fiecărei tranzacţii fiindu-i atribuite data/termenul de stingere, data determinării şi data efectuării înscrierii în sistem, acestea la rîndul lor fiind ataşate la o perioadă de raportare;
    d) reflectarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor se efectuează pe Debit aferent tranzacţiilor de calculare şi pe Credit aferent tranzacţiilor de stingere.
    14. Înscrierile în conturi privind naşterea obligaţiilor fiscale se efectuează în temeiul următoarelor documente:
    a) dările de seamă fiscale prezentate de către contribuabil şi recepţionate de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat conform cerinţelor art.187 din titlul V al Codului fiscal;
    b) dările de seamă fiscale corectate prezentate de către contribuabil conform cerinţelor art.188 din titlul V al Codului fiscal;
    c) dările de seamă prezentate de către serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale;
    d) documentele fiscale interne elaborate în modul stabilit de SFS în scopul reflectării în sistem a deciziilor emise de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat asupra cazurilor de încălcare fiscală;
    e) documentele fiscale interne elaborate în modul stabilit de SFS în scopul reflectării în sistem a deciziilor emise de organele competente;
    f) documentele fiscale interne emise de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în scopul anulării sau înscrierii repetate a documentelor indicate la punctele a), b), c), d), e).
    15. Înscrierile în conturi privind modificarea obligaţiei fiscale se efectuează în temeiul documentelor fiscale interne, emise în temeiul actelor normative, precum şi în temeiurile reglementate de SFS.
    16. Înscrierile în conturi privind stingerea obligaţiilor fiscale se efectuează:
    a) în cazul achitării – în temeiul documentelor de plată;
    b) în cazul anulării – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în modul stabilit de SFS în scopul reflectării actelor legislative cu caracter general sau individual;
    c) în cazul prescripţiei – în temeiul documentelor fiscale interne elaborate în modul stabilit de SFS în scopul reflectării deciziei scrise a conducerii subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat sau organelor competente privind stingerea obligaţiei fiscale prin prescripţie. În cazul serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale – în baza deciziei adoptate de către consiliul local;
    d) în cazul stingerii prin scădere – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în modul stabilit de SFS în scopul reflectării deciziei conducerii subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat sau consiliului local privind stingerea obligaţiei fiscale prin scădere;
    e) în cazul stingerii prin compensare:
    – cu executare de casă – în temeiul documentelor de plată;
    – fără executare de casă (pentru obligaţiile aferente unui cont trezorerial de venituri în cadrul unui buget) – în temeiul documentelor fiscale interne, elaborate în modul stabilit de SFS;
    f) în cazul executării silite – în temeiul documentelor de plată trezoreriale privind încasările veniturilor bugetare obţinute în urma acţiunilor de executare silită.
    17.Tranzacţiile utilizate în scopul reflectării obligaţiilor în sistem sînt indicate în anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune.
    18. Corectarea erorilor admise de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat la reflectarea în sistem a naşterii, modificării şi stingerii obligaţiei fiscale se efectuează de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat fără implicarea contribuabilului.
    19. Documentele privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiilor se reflectă:
    - la codul fiscal fictiv 999, în cazurile imposibilităţii determinării codului fiscal din operaţiile / tranzacţiile parvenite în sistem şi/sau în cazurile nerespectării razelor de deservire ale subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat;
    - la codul compartimentului clasificaţiei veniturilor bugetare 100 01 ”Capitolele şi paragrafele inexistente în clasificaţia bugetară – în cazurile înscrierii operaţiilor / tranzacţiilor la clasificaţiile veniturilor bugetare inexistente la moment în sistem.
Organele fiscale vor analiza zilnic înscrierile înregistrate eronat cu întreprinderea măsurilor de rigoare de corectare a informaţiei respective.
    20. Înscrierea în sistem a datelor privind naşterea, modificarea şi stingerea obligaţiilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat se efectuează în corespundere cu informaţia prezentată în mod electronic de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
IV. Administrarea perioadelor de raportare
    21. Perioada de raportare poate fi închisă sau deschisă.Perioada de raportare se închide la o dată determinată. Determinarea datei de închidere a perioadei de raportare ţine de competenţa SFS.
    22. Perioada de raportare închisă include tranzacţiile, al căror termen de calculare, modificare şi stingere revine perioadei corespunzătoare, cît şi tranzacţiile de calculare, modificare şi stingere aferente perioadelor de raportare precedente, acestea fiind procesate pînă la data închiderii perioadei de raportare respective.
    23. La închiderea perioadei de raportare se fixează majorarea de întîrziere şi soldurile obligaţiilor aferente perioadei respective, care ulterior rămîn neschimbate.
    24. La închiderea perioadei de raportare se recalculează soldurile istorice (anuale).
    25. Pe parcursul perioadei de raportare deschise majorarea de întîrziere şi soldurile sînt variabile şi se modifică în funcţie de actualizarea informaţiilor în sistem.
V. Administrarea termenelor
    26. Transferarea termenelor de prezentare a dării de seamă fiscale/de stingere a obligaţiei fiscale în sistem se efectuează în mod automat.
    27. În conformitate cu art. 228 alin.(2) din Codul fiscal, majorarea de întîrziere (penalitatea) se calculează pentru perioada care începe după scadenţa plăţii de bază şi care se încheie în ziua plăţii ei efective inclusiv.
    28. Scadenţa reprezintă termenul de stingere a obligaţiei fiscale, astfel încît calcularea majorării de întîrziere (penalităţii) derulează din ziua imediat următoare termenului de stingere a obligaţiei fiscale.
    29. Dacă în condiţiile art.129 pct. 8 din Codul fiscal a avut loc transferarea termenului de plată, se transferă respectiv şi data derulării calculării majorării de întîrziere (penalităţii).
    30. Dacă data derulării calculării majorării de întîrziere (penalităţii) revine pentru o zi de odihnă, transferarea datei de calculare a majorării de întîrziere (penalităţii) nu se efectuează.
VI. Administrarea soldurilor
    31. Soldul se calculează pentru plăţile care cad sub incidenţa pct.14 din prezenta Instrucţiune.
    32. Soldul se calculează:
    a) pe codul fiscal al contribuabilului / codul subdiviziunii contribuabilului;
    b) pe codul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat al contribuabilului / subdiviziunii contribuabilului;
    c) pe buget şi pe codul compartimentului clasificaţiei veniturilor bugetare;
    d) pe tip de plată în cadrul unei clasificaţii bugetare (plată de bază, majorare de întîrziere).
    33. Treapta inferioară de calculare a soldului reprezintă în calitate de obiect: codul fiscal al contribuabilului, codul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat, codul statistic al localităţii, codul subdiviziunii; în calitate de subiect: clasificaţia veniturilor bugetare aferentă unui buget şi tipul de plată.
    Compensarea între soldurile debitoare şi creditoare se efectuează la nivelul celei mai inferioare trepte.
    34. Soldurile iniţiale încărcate în sistem reprezintă solduri formate la situaţia din 31 decembrie 2012.
    Ulterior datei indicate, soldul se stabileşte ca diferenţă între totalul sumelor debitoare şi totalul sumelor creditoare.
    35. Atunci cînd totalul sumelor debitoare este mai mare decît totalul sumelor creditoare, contul prezintă sold debitor, iar valoarea acestuia – restanţă.
    Atunci cînd totalul sumelor debitoare este egal cu totalul sumelor creditoare, contul prezintă sold debitor cu valoarea zero.
    Atunci cînd totalul sumelor creditoare este mai mare decît totalul sumelor debitoare, contul prezintă sold creditor, iar valoarea acestuia – sumă plătită în plus.
    36. Măsurile de asigurare a încasării şi/sau măsurile de executare silită pot fi aplicate asupra soldului debitor doar în cazul satisfacerii concomitente a următoarelor condiţii:
    a) soldul debitor nu este determinat de situaţiile enumerate la pct.82 din Instrucţiune;
    b) soldul debitor nu poate fi stins prin compensare din contul soldului creditor.
VII. Administrarea majorării de întîrziere
(penalităţii)

    37. În conformitate cu art. 228 alin. (1) din Codul fiscal, în sistem majorarea de întîrziere se calculează în mod electronic fără a fi emisă vreo decizie. Majorarea de întîrziere se calculează pentru perioada de timp care începe după scadenţa (termenul stabilit pentru stingerea) plăţii de bază şi care se încheie în ziua plăţii ei efective sau cu data stingerii, stabilită de legislaţia fiscală, în funcţie de modul de stingere a obligaţiei fiscale.
    38. Majorarea de întîrziere reprezintă produsul (înmulţirea) dintre cuantumul plăţii de bază, nestins în termenul stabilit, numărul de zile întîrziate şi cota zilnică a majorării de întîrziere (%).
    39. Cota zilnică a majorării de întîrziere se determină ca raport dintre rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt, majorată cu 5 puncte şi numărul de zile în anul fiscal.
    Cota zilnică a majorării de întîrziere se determină pînă la sutimi de procent, utilizînd regula de rotunjire.
    40. Pentru plăţile, aferent cărora calcularea majorării de întîrziere nu este reglementată de legislaţia fiscală, majorarea de întîrziere se calculează conform actelor legislative, care reglementează administrarea plăţilor respective.
    41. Majorarea de întîrziere se calculează în raport cu soldul debitor, avîndu-se în vedere particularităţile pct.32-33 din Instrucţiune.
    42. Sistemul nu calculează majorarea de întîrziere pentru plăţile de bază aferente bugetului asigurărilor sociale de stat. Aceste date se reflectă în temeiul informaţiilor transmise în mod electronic de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.
    43. Sistemul calculează majorarea de întîrziere atît la data închiderii perioadei de raportare, cît şi în cadrul perioadei de raportare deschise.
    44. Valoarea majorării de întîrziere pentru o perioadă de raportare închisă este determinată de valoarea neachitată a plăţii de bază, cota zilnică a majorării de întîrziere (%) şi numărul de zile de întîrziere. Pentru perioadele de raportare închise majorarea de întîrziere are valoare fixată.
    45. În cadrul perioadei de raportare deschise majorarea de întîrziere are valoare variabilă, modificîndu-se zilnic în funcţie de tranzacţiile înscrise în sistem.
    46. În cazul în care are loc modificarea obligaţiei fiscale (plăţii de bază) în sensul majorării / diminuării pentru perioadele fiscale precedente (perioadele de raportare închise), sistemul în cadrul ultimei perioade de raportare deschise asigură calcularea / recalcularea majorării de întîrziere. Valoarea majorării de întîrziere calculate/ recalculate la închiderea perioadei de raportare respective este determinată de valoarea recalculată a plăţii de bază, cota zilnică a majorării de întîrziere (%) şi numărul de zile, cu specificarea calculelor / recalculelor pentru perioadele fiscale precedente (perioadele de raportare închise).
    47. Sistemul asigură recalcularea majorării de întîrziere în mod electronic pentru perioadele fiscale începînd cu 1 ianuarie 2013. Pentru perioadele fiscale de pînă la 1 ianuarie 2013 recalcularea majorării de întîrziere se efectuează în temeiul documentelor fiscale de uz intern, întocmite în modul reglementat de SFS.
    48. La întocmirea documentelor fiscale de uz intern, în scopul asigurării recalculării majorării de întîrziere în mod electronic, la rubricile „Termen de plată” în mod obligătoriu se va indica scadenţa reală a plăţii de bază.
VIII. Generarea rapoartelor
    49. În funcţie de statutul utilizatorului, sistemul asigură accesarea şi generarea următoarelor rapoarte:
    a) pentru contribuabili:
    CC 01 Contul curent detaliat;
    CC 01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii);
    CC01DP Raportul privind determinarea majorării de întârziere;
    CC 02 Contul curent generalizat;
    CC 03 Soldul/restul istoric;
    CC 19TP Tranzacţiile pasive;
    [Pct.49 lit.a) modificată prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    b) pentru autorităţile administraţiei publice, investite cu competenţele respective:
    CC04AE  Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget;
    c) pentru subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat:
    CC 01 Contul curent detaliat;
    CC 01 MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii);
    CC 02 Contul curent generalizat;
    CC 03 Soldul/restul istoric;
    CC 04 AE  Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget;
    CC 04 BI  Informație privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului/bunurilor impozabil/e, ale persoanelor juridice;
    CC 19TP Tranzacţiile pasive;
    CC 04 CET Informație  privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului/ bunurilor  impozabil/e  ale  persoanelor fizice - cetățeni.
    precum şi alte rapoarte statistice, ce ţin de executarea atribuţiilor de serviciu.
    [Pct.49 lit.c) modificată prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
IX. Generarea Raportului CC 01
    50.Raportul CC 01 Contul curent detaliat (în continuare – Raportul CC 01) este destinat prezentării informaţiei aferente unui cod fiscal pentru o valoare a clasificaţiei veniturilor bugetare (anexa nr.3).
    51. Raportul CC 01 conţine următoarele compartimente:
    a) informaţia privind contribuabilul;
    b) date privind emiterea;
    c) criteriile de extragere a contului curent;
    d) condiţii suplimentare de extragere;
    e) informaţie privind soldul/restul istoric la începutul perioadei;
    f) informaţie privind tranzacţiile pentru perioada selectată (separat pentru plăţi de bază/amenzi şi majorare de întîrziere);
    h) informaţie privind soldul/restul istoric la finele perioadei.
    52. Informaţia privind contribuabilul include următoarele date: codul fiscal actual, denumirea, adresa juridică, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de înregistrare, informaţie dacă contribuabilul este sau nu identificat ca mare contribuabil, codul fiscal deţinut anterior.
    53. Datele privind emiterea raportului se generează de sistem la momentul solicitării acestuia în funcţie de utilizator.
    54. Informaţiile privind criteriile de extragere a contului curent şi condiţiile suplimentare de extragere sînt afişate corespunzător criteriilor selectate de utilizator, avîndu-se în vedere următoarele particularităţi:
    a) din rubrica ”Obligaţie (impozit, taxă şi altă plată)”sînt afişate obligaţiile corespunzător clasificaţiilor veniturilor bugetare, aferent cărora pentru contribuabil sînt înregistrate solduri şi/sau tranzacţii/operaţii. Rubrica oferă posibilitatea de afişare a apartenenţei bugetare pentru clasificaţiile veniturilor bugetare selectate. Pentru obligaţiile regularizatorii selectarea apartenenţei bugetare se va efectua în funcţie de cadrul legal privind aplicarea defalcărilor (repartizarea veniturilor) pentru perioada de timp supusă evaluării. În cazul în care obligaţia pentru perioada selectată reprezintă o sursă de venit a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, din rubrica ”Bugetul” se va marca opţiunea respectivă. În cazul în care obligaţia pentru perioada selectată reprezintă o sursă de venit atît a bugetului de stat, cît şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, din rubrica ”Bugetul” se va marca opţiunea ”Consolidat”. Se recomandă a nu selecta în scopul evaluării perioadei de timp, care includ diferite aplicări ale defalcărilor (repartizării veniturilor);
    b) din rubrica „unitatea administrativ-teritorială” pot fi afişate /selectate unitățile administrativ-teritoriale în care sînt înregistrate solduri sau tranzacţii pentru contribuabilul selectat şi/sau pentru subdiviziunile acestuia;
    [Pct.54 lit.d) modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    c) din rubrica „Subdiviziunea” poate fi afişată /selectată lista subdiviziunilor contribuabilului (inclusiv cu afişarea localităţilor de amplasare), în cazul în care aferent subdiviziunilor sînt înregistrate solduri;
    d) în funcție de combinarea câmpurilor cu indicatorul „unitatea administrativ-teritorială”, ”localitate” și  ”subdiviziune ” pot fi obținute următoarele versiuni ale Raportului CC01:
    - per contribuabil, cu indicarea cumulativă a datelor pe unitățile administrativ-teritoriale, subdiviziuni și localitate;
    - per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe unitățile administrativ-teritoriale și localitate;
    - per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe subdiviziuni;
    - per contribuabil, cu specificarea totalurilor pe unitățile administrativ-teritoriale, pe subdiviziuni și localitate.
    [Pct.54 lit.d) modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    [Pct.54 lit.d) în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    e) selectarea identificatorului „Cu sold/rest istoric” oferă posibilitatea:
    - afişării informaţiei privind soldul/restul istoric la începutul perioadei selectate cu specificarea datelor pentru anii fiscali din cadrul perioadei de prescripţie, deteminate de legislaţie, începînd cu 31 decembrie 2012;
    - afişării informaţiei privind soldul/restul istoric la sfîrşitul perioadei selectate cu specificarea datelor pentru anii fiscali din cadrul perioadei de prescripţie în funcţie de modificarea acestora ca urmare a tranzacţiilor înregistrate în cadrul perioadei de raportare selectate;
    f) deselectarea identificatorului „Cu afişarea tranzacţiilor nule” oferă posibilitatea afişării în raport a tranzacţiilor fără valoarea zero în scopul micşorării volumului raportului pentru tipar.
    55. Informaţia afişată privind tranzacţiile pentru perioada solicitată pe plaţi de bază/ amenzi şi majorări de întîrziere include:
    - soldul la început de perioadă;
    - tranzacţiile din perioada solicitată;
    - suma tranzacţiilor din perioada solicitată;
    - soldul din perioada solicitată;
    - soldul la sfîrşit de perioada solicitată.
    56. Informaţia privind tranzacţiile pentru perioada solicitată la rubrica „Majorare de întîrziere” în cazul perioadelor de raportare închise oferă posibilitatea prin intermediul referinţei să fie accesat Raportul CC 01 MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii).
X. Generarea Raportului CC 01 MI
    57. Raportul CC 01 MI Calcul majorării de întîrziere (penalităţii) (în continuare - Raportul CC 01MI) este destinat detalizării majorării de întîrziere (penalităţii) pentru perioadele de raportare închise (anexa nr.4).
    58. Raportul CC 01 MI poate fi afişat:
    a) prin accesarea referinţei (link-ului) din Raportul
    CC 01 la rubrica „Majorarea de întîrziere”;
    b) prin selectarea raportului (din interfaţă) după numărul tranzacţiei, indicat în Raportul CC 01 la rubrica „Majorarea de întîrziere”.
    59. Antetul raportului conţine date de identificare a contribuabilului, a obligaţiei fiscale  şi date privind emitentul.
    60. Raportul CC 01 MI conţine calculul detalizat al majorării de întîrziere, care la rîndul său include:
    a) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază /valoarea recalculată a plăţii de bază);
    b) perioada/perioadele de raportare închise (cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora a fost calculată /recalculată majorarea de întîrziere;
    c) cota zilnică a majorării de întîrziere;
    d) numărul de zile de întîrziere;
    e) detalizarea pe unitatea administrativ-teritorială şi subdiviziune.
    [Pct.60 lit.e) modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    61. Particularităţile calculării /recalculării majorării de întîrziere sunt expuse la compartimentul „Administrarea majorării de întîrziere (penalităţii)”.
X1. Generarea Raportului CC01DP
    Raportul CC01DP Raportul privind determinarea majorării de întârziere (Anexa nr. 4.1 la Instrucțiune) în modul expus în Anexa nr.2 la prezentul Ordin, este destinat contribuabilului și subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat pentru descifrarea sursei de calculare/ recalculare a majorării de întârziere din sistem (operația/tranzacția M401) și oferă posibilitatea selectării informației privind aplicarea (calcularea) majorării de întârziere pe mai multe perioade în cadrul unei obligații fiscale, precum și drept instrument de calculare/recalculare a majorării de întârziere în cazul  lipsei în Sistemul Informațional a faptelor (constatărilor) de creștere sau stingere a obligaților fiscale.
    Raportul CC 01DP conţine următoarele compartimente:
    a) informaţia privind contribuabilul;
    b) date privind emiterea;
    c) criteriile suplimentare de extragere;
    d) tranzacții suplimentare;
    e) baza de calcul (valoarea neachitată a plăţii de bază /valoarea recalculată a plăţii de bază);
    f) perioada (perioadele) de extragere cu delimitările „De la” şi „Pînă la”), aferent cărora a fost calculată /recalculată majorarea de întârziere;
    h) cota zilnică a majorării de întârziere;
    i) numărul de zile de întârziere;
    j) suma majorării de întârziere;
    k) recalcularea la data concretă;
    l) majorarea de întârziere ajustată;
    m) detalizarea pe unitatea administrativ-teritorială, localitate şi subdiviziune.
    [Pct.61 lit.m) modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    [Capitolul X1 introdus prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
XI. Generarea Raportului CC 02
    62. Raportul CC 02 Contul curent generalizat (în continuare – Raportul CC 02) este destinat prezentării informaţiei totalizatoare aferente unui cod fiscal pentru clasificaţiile veniturilor bugetare administrate de Serviciul Fiscal de Stat (anexa nr.5).
    63. Raportul CC 02 conţine următoarele compartimente:
    a) informaţia privind contribuabilul;
    b) datele privind emiterea;
    c) criteriile de extragere a contului curent;
    d) condiţiile suplimentare de extragere;
    e) informaţia totalizatoare privind situaţia calculării, modificării, stingerii obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru perioada solicitată.
    64. Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit. a) – lit. d) se efectuează în mod analogic celui reglementat pentru Raportul CC 01 Contul curent detaliat.
    65. Informaţia totalizatoare privind situaţia obligaţiilor aferente bugetului public naţional pentru perioada solicitată include următoarele date:
    a) codul compartimentului, denumirea clasificaţiei veniturilor bugetare, cu specificarea apartenenţei bugetare a acesteia;
    b) soldul obligaţiei pe Debit / Credit la începutul perioadei selectate;
    c) suma tranzacţiilor pe Debit / Credit aferente perioadei selectate;
    d) soldul obligaţiei pe Debit / Credit la sfîrşitul perioadei selectate;
    e) pentru clasificaţiile veniturilor bugetare utilizate atît pentru plăţi de bază, cît şi pentru majorări de întîrziere, informaţia în raport este prezentată cu specificarea pe feluri de plăţi şi cu total cumulativ;
    f) pentru clasificaţiile bugetare, aferent cărora sistemul nu calculează solduri, se afişează doar suma tranzacţiilor din perioada solicitată.
    66. Selectarea identificatorilor „Cu divizarea pe bugete” şi „Cu defalcări” oferă posibilitatea afişării Raportului CC 02 cu rezultatele totalizatoare pe compartimentele bugetului public naţional.
XII. Generarea Raportului CC 03
    67. Raportul CC 03 Soldul/restul istoric (în continuare – Raportul CC 03) este destinat prezentării informaţiei aferente unui cod fiscal pentru una, mai multe sau toate clasificaţiile bugetare pentru perioadele fiscale din cadrul perioadei de prescripţie reglementate de Codul fiscal (anexa nr.6) la data solicitată.
    68. Raportul CC 03 conţine următoarele compartimente:
    a) informaţia privind contribuabilul;
    b) date privind emiterea;
    c) criteriile de extragere a raportului;
    d) condiţii suplimentare de extragere;
    e) informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric.
    69. Selectarea şi afişarea compartimentelor indicate la lit. a) – lit. d) se efectuează analogic modurilor reglementate pentru Raportul CC 01 şi Raportul CC 02.
    70. Informaţia totalizatoare privind soldul/restul istoric include soldurile istorice aferente anilor fiscali cu specificare pe cod al compartimentului, denumire şi aparteneţă bugetară a clasificaţiei veniturilor bugetare. În cazurile reglementate, datele pe o clasificaţie bugetară sînt specificate pe plată de bază, majorare de întîrziere/amendă.
    71. Soldul / restul istoric specificat ca majorare de întîrziere se afişează doar pentru clasificaţiile veniturilor bugetare, pentru care legislaţia în vigoare determină obligaţia calculării majorării de întîrziere.
    72. Soldul / restul istoric se calculează avîndu-se în vedere particularităţile pct.32-33 din Instrucţiune.
    73. În Raportul CC03 sînt incluse doar clasificaţiile veniturilor bugetare, pentru care în sistem este determinată obligaţia calculării soldurilor.
XIII. Generarea certificatelor privind lipsa
sau existenţa restanţelor faţă de buget

    74. Modelele  certificatelor utilizate în scopul atestării lipsei sau existenţei restanţelor faţă de buget sînt prezentate în anexele nr.7.1, nr. 7.2, nr.8, nr.9 la Instrucţiune.
    [Pct.74 modificat prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    75. Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget se generează în dependență de solicitant:
    1) de către autorităţile administraţiei publice, investite cu competenţele respective, în scopul executării atribuţiilor lor de serviciu (forma CC 04 AE A) (Anexa7.1 la Instrucțiune) conform modelului expus în anexa nr. 3 la prezentul Ordin;
    2) de către subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat la solicitarea contribuabililor (forma CC 04 AE (Anexa 7.2 la Instrucțiune) conform modelului expus în anexa nr. 4 la prezentul Ordin.
    [Pct.75 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    76. Certificatul CC 04 AE A generat de către autoritatea publică din sistem va conţine următoarele date:
    a) numărul şi data;
    b) destinatarul;
    c) date despre contribuabil;
    d) atestarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor sistemului;
    e) mențiuni. (Informația în cauză se va genera automat în cazul în care contribuabilul înregistrează restanțe în valoare mai mare de 100 lei, în scopul atenționării autorității publice despre dreptul contribuabilului de a prezenta certificatul emis de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a contribuabilului).
    [Pct.76 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    [Pct.77 exclus prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    78. În cazul în care contribuabilul, urmare a examinării înscrierilor în conturile sale din sistemul automatizat, consideră că suma neachitată a obligaţiilor faţă de buget nu reprezintă restanţă, acesta poate solicita emiterea şi perfectarea certificatului CC 04 AE de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat de la locul de deservire a contribuabilului, despre ce este atenționată autoritatea publică, prin completarea rubricii ”mențiuni”, în cazul emiterii (vizualizării) certificatului de către aceasta (forma CC01AEA).
    [Pct.78 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    79. Certificatul forma CC 04 AE generat de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat conţine următoarele date:
    1) completate de sistem:
    a) numărul şi data;
    b) destinatarul: În scopul realizării cerinţelor art.16 din Legea privind achiziţiile publice nr.96-XVI din 13 aprilie 2007, la rubrica respectivă din meniu se indică sintagma: “Pentru participarea la proceduri de achiziţii publice”
    c) date despre contribuabil;
    d) atestarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor sistemului;
    2) completate de inspector, suplimentar la cele indicate la pct.1):
    a) în cazul în care contribuabilul înregistrează restanțe în sumă mai mare de 100 lei, subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat prin, completarea NOTEI conform anexei nr. 12 la Instrucțiune, care corespunde Anexei nr. 7 la prezentul Ordin, ajustează situația reală a contribuabilului privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN; 
    b) autentificarea de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.79 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    [Pct.79 modificat prin OIFPS866 din 06.06.14, MO160-166/20.06.14 art.883]
    80. Solicitarea contribuabilului privind eliberarea certificatului CC 04 AE se va întocmi în formă liberă cu indicarea obligatorie a codului fiscal al solicitantului, a destinaţiei certificatului și numărul de exemplare necesar.
    În cazul solicitării certificatului cu destinația ”pentru modificarea fondatorilor și/sau conducătorului”, certificatul se va elibera doar cu condiția executării în prealabil de către contribuabilul solicitant  a prevederilor punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 294 din  17.03.1998  în partea ce ține de obligativitatea restituirii Serviciului Fiscal de Stat a  formularelor facturilor fiscale tipărite centralizat și procurate de entitate  neutilizate.
    [Pct.80 modificat prin OIFPS658 din 25.07.16, MO342/04.10.16 art.1626]
    [Pct.80 modificat prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    81. Solicitarea se va examina în cel mult 2 zile lucrătoare, incluzînd ziua depunerii solicitării.
    82. La cazurile în care suma neachitată a obligaţiilor faţă de buget nu reprezintă restanţă pot fi atribuite următoarele:
    a) restanţa constituie obiect al concilierii acordului de amînare/eşalonare, încheiat conform cerinţelor art.180 din Codul fiscal şi pentru care la data solicitării certificatului nu a parvenit termenul de scadenţă;
    b) restanţa urmează a fi stinsă din contul plăţilor în plus şi/sau a sumelor a căror restituire este reglementată de Codul fiscal şi pentru care la data solicitării certificatului au fost perfectate documentele de plată trezoreriale privind stingerea prin compensare şi remise organului corespunzător (ierarhic superior /competent) spre executare în conformitate cu art.175 alin.(8) din Codul fiscal;
    c) restanţa este determinată de neanularea dării de seamă fiscale precedente în legătură cu prezentarea dării de seamă fiscale corectate şi/sau neacceptarea acesteia în conformitate cu art.188 din Codul fiscal;
    d) restanţa urmează a fi stinsă din contul mijloacelor băneşti ridicate conform art.198 din Codul fiscal;
    e) restanţa reprezintă o amendă, pasibilă anulării în condiţiile executării de către contribuabil a cerinţelor art.234 din Codul fiscal;
    f) restanţa este stinsă conform documentelor de plată trezoreriale reflectate în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat;
    g) restanţa urmează a fi stinsă ca urmare a aplicării altor măsuri de administrare fiscală şi/sau ca urmare a executării pct.18 din Instrucţiune.
    83. Situaţiile descrise la pct.82 se constată de către inspectorul fiscal – executor al cererii depuse prin perfectarea unei note de serviciu pe numele şefului subdiviziunii, în cadrul căreia acesta activează.
    În temeiul rezoluţiei aplicate de către şeful subdiviziunii pe nota de serviciu, executorul, după caz, asigură înscrierile necesare în compartimentele 4 şi 5 din certificat cu aplicarea ştampilei umede a subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.
    84. Certificatul forma CC 04 AE, accesat de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat din sistem și perfectat în modul expus la punctele 78-83, se emit în numărul de exemplare solicitat de către contribuabil și un exemplar pentru subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat care, având anexate solicitarea contribuabilului, nota de serviciu, documentele confirmative și extrasele de conturi din sistem, se îndosariază în dosarul contribuabilului.
    [Pct.84 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]
    85. Certificatele CC 04 AE emise de subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat sînt înregistrate într-un Registru pe suport de hîrtie, în care sînt consemnate următoarele date:
    a) numărul, data certificatului;
    b) codul fiscal, denumirea solicitantului;
    c) destinatarul;
    [Pct.85 lit.c) modificată prin OIFPS866 din 06.06.14, MO160-166/20.06.14 art.883]
    [Pct.85 lit.c) modificată prin OIFPS694 din 12.05.14, MO120-126/23.05.14 art.671; în vigoare 12.05.14]
    d) semnătura solicitantului privind recepţionarea certificatului.
    86. Raportul CC 04 BI  Informația  privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunurilor impozabile se generează și se eliberează la solicitarea contribuabililor persoane juridice şi/sau persoane fizice ce practică activitate  de întreprinzător.
    [Pct.86 în redacția OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    87. Raportul CC 04 BI se emite şi se perfectează doar de subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, conţinînd următoarele date:
    [Pct.87 modificat prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    1) completate de sistem:
    a) numărul şi data;
    b) destinatarul;
    c) date despre contribuabil şi/sau subdiviziunea contribuabilului la care este ataşat bunul impozabil;
    [Pct.87 subpct.1), lit.c) modificată prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    d) estimarea lipsei sau existenţei restanţelor conform datelor sistemului;
    2) completate de inspector,suplimentar la cele indicate la pct.1):
    a) menţiunile organului;
    b) valabilitatea certificatului;
    c) autentificarea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.
    88. Certificatelor CC 04 BI sînt aplicabile cerinţele expuse la punctele 80 – 85 din Instrucţiune.
    89. Rubrica ”Valabil pîna la” din raportul CC 04 BI se va completa doar în cazurile lipsei restanţelor faţă de buget. În calitate de termen de valabilitate se va indica primul termen de achitare ce urmează să parvină pentru impozitele pe proprietate aferente bunului impozabil în ordine cronologică în raport cu data solicitării certificatului.
    [Pct.91 modificat prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    90. Raportul CC 04 CET Informația privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferent bunului impozabil se generează și se eliberează la solicitarea contribuabililor persoane fizice.
    [Pct.90 în redacția OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    91. Raportul CC 04 CET se perfectează exclusiv în mod manual (fără a fi generat din sistem), incluzînd următoarele informaţii:
    [Pct.91 modificat prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    a) numărul şi data;
    b) destinatarul;
    c) date despre contribuabil şi bunul imobil;
    d) menţiunile organului;
    e) valabilitatea certificatului;
    f) autentificarea subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat.
    92. Raportului CC 04 CET îi sînt aplicabile cerinţele expuse la punctele 80 – 85din Instrucţiune.
    [Pct.92 modificat prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    93. Rubrica ”Valabil pîna la” din certificatul CC04CET se va completa doar în cazurile lipsei restanţelor faţă de buget. În calitate de termen de valabilitate se va indica primul termen de achitare ce urmează să parvină pentru impozitele pe proprietate aferente bunului impozabil în ordinea cronologică în raport cu data solicitării (15 august sau 15 octombrie).
    [Pct.93 modificat prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    94. Conlucrarea subdiviziunilor Serviciului Fiscal de Stat cu serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale se efectuează, după cum urmează:
    a) în condiţiile în care bunul imobil, cu referinţă la care se solicită eliberarea certificatului respectiv, se impozitează din valoarea estimată de către organul cadastral, informaţia cu privire la obligaţiile aferente impozitului pe bunurile imobiliare calculate, stinse sau existente ce vizează acest bun este vizualizată de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat, în raza de administrare a cărui este amplasat bunul imobil, prin intermediul SIA „Cadastrul fiscal”. În vederea eliberării certificatului, administratorul local al SIA „Cadastrul fiscal” sau altă persoană împuternicită din cadrul subdiviziunii Serviciului Fiscal de Stat va asigura verificarea plenitudinii calculării de către serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale a obligaţiilor fiscale aferente impozitului pentru acest bun imobiliar. În aceste situaţii certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget se va elibera de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat fără a fi solicitată prezentarea certificatului eliberat de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale;
    b) în cazul în care bunul imobil nu se impozitează din valoarea estimată, informaţia cu privire la obligaţiile aferente impozitului pe bunurile imobiliare stinse sau existente ce vizează acest bun urmează a fi solicitată de către contribuabil de la Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, în raza administrativă a căreia este amplasat bunul imobiliar, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.998 din 28 august 2003 (Monitorul Oficial, nr.191-195, 5 septembrie 2003).
    Certificatul în cauză va servi temei pentru eliberarea de către subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat a informația privind lipsa sau existența restanțelor față de buget aferent bunului/ bunurilor impozabile.
    [Pct.94 modificat prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
XIV. Generarea Raportului CC 19 TP
    95. Raportul CC 19TP Tranzacţiile pasive este destinat afişării tranzacţiilor cu termen de stingere în perioadele ulterioare, care nu participă la formarea soldurilor la data curentă (anexa nr. 10).
XV. Responsabilităţile utilizatorilor şi ale Operatorului
    96. În procesul de utilizare a sistemului, utilizatorii trebuie să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, de comunicaţii, de confidenţialitate şi securitate a datelor, după cum urmează:
    a) să deţină tehnica de calcul adecvată pentru utilizarea normală a sistemului;
    b) să asigure conexiunea la internet şi să utilzeze tipurile de browsere conform cerinţelor recomandate de Operator;
    c) să asigure utilizarea sistemului pus la dispoziţie de Operator la parametrii definiţi de către acesta;
    d) să nu permită accesul terţilor la contul său de utilizator;
    e) să nu utilizeze sistemul în numele altor contribuabili;
    f) să nu întreprindă tentative de verificare a stării de protecţie şi presupusei vulnerabilităţi în accesul la sistem;
    g) să nu utilizeze alte produse informatice pentru accesul la sistem;
    h) să ia toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea sistemului;
    i) să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care ia cunoştinţă prin utilizarea sistemului;
    j) să nu divulge altor persoane neautorizate numele de utilizator şi parola ce asigură accesul la sistem.
    97. În procesul de administrare, menţinere, dezvoltare şi funcţionare a sistemului, Operatorul are responsabilităţi referitoare la condiţiile tehnice, de comunicaţii, de confidenţialitate şi securitate a datelor, după cum urmează:
    a) să deţină platforma software şi echipamentele de calcul adecvate pentru funcţionarea normală a sistemului;
    b) să asigure conexiunea la internet a sistemului în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezenta Instrucţiune;
    c) să asigure suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a sistemului;
    d) să asigure personalul calificat în domeniul informatic capabil să consulte contribuabilii la utilizarea sistemului;
    e) să asigure la solicitare, instruirea tehnică a contribuabililor în domeniul utilizării sistemului;
    f) să asigure securitatea sistemului, astfel încît să prevină accesul neautorizat al persoanelor terţe la informaţia confidenţială a contribuabilului.
XVI. Asigurarea securităţii informaţionale
    98. Accesul online la sistem se admite exclusiv în scopul exercitării de către utilizatori a drepturilor/atribuţiilor prevăzute de Codul fiscal.
    99. Sistemul include acţiuni organizatorice speciale, precum şi mijloace tehnice, de program şi criptografice pentru protecţia informaţiei în timpul procesării şi accesării datelor din sistem.
    100. Operatorul este responsabil de asigurarea stabilităţii şi eficienţei sistemuluişi de respectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărîrea Guvernului  nr. 1123 din 14.12.2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 254-256, art. 1282).
    101. În scopul protejării sistemului, Operatorul va deconecta temporar accesul utilizatorilor la sistem, în cazul în care constată că este ţinta unor atacuri informatice, pînă la soluţionarea acestei probleme.
XVII. Dispozitii tranzitorii şi finale
    102. Din data punerii în aplicare a sistemului, procedurile de administrare fiscală se efectuează în temeiul datelor oferite de acest sistem.
    103. Sistemul asigură, începînd cu 1 ianuarie 2014 trecerea în mod automat a soldurilor obligaţiilor fiscale în cazul înregistrării modificării sediului contrubuabilului de către organele competente de înregistrarea de stat, care transmit informaţia respectivă către SFS în modul prestabilit.
    104. Organele fiscale vor lua în consideraţie că obligaţiile fiscale care, conform procedurilor stabilite, au fost excluse din conturile contribuabililor ale aplicaţiei de program ”Impozit” se restabilesc, după necesitate, în conturile sistemului doar în limita restanţelor existente, fără a fi create plăţi în plus neîntemeiate.
    105. Dezacordurile contribuabililor generate de divergenţele dintre datele aplicaţiei de program ”Impozit” şi sistem vor fi examinate de o comisie a SFS, instituită în acest scop.
    106. În cazul operării unor modificări în structura rapoartelor în cadrul sistemului, utilizatorii acestuia vor fi informaţi printr-un mesaj electronic în cadrul portalului www.servicii.sfs.md.
    107. SFS în comun cu Operatorul este responsabil de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor din rapoartele generate prin intermediul sistemului.
    108. Pînă la implementarea în masă a accesării de către autorităţile administraţiei publice, învestite cu competenţele respective, a certificatului privind lipsa restanţelor faţă de buget CC04 AE, se stabileşte că termenul de valabilitate pentru certificatele respective reprezintă 15 zile calendaristice din data eliberării. Termenul de valabilitate curge tacit (fără fixare în certificat) începînd cu data emiterii acestuia prin intermediului SIA „Contul curent al contribuabilului” şi care este fixată pe certificat.
    [Pct.108 introdus prin OIFPS694 din 12.05.14, MO120-126/23.05.14 art.671; în vigoare 12.05.14]
   
109. Conectarea directă a autorităților publice centrale și locale învestite cu competențele respective la SIA ”Contul curent al contribuabilului” (Registrul Certificatelor) se va efectua în baza unui Acord, coordonat cu SFS, încheiat între autoritatea publică respectivă și Întreprinderea de Stat ”Fiscservinform”, conform Anexei nr.13.
    [Pct.109 modificat prin OIFPS870 din 09.06.16, MO50-59/17.02.17 art.308]
    [Pct.109 introdus prin OIFPS854 din 15.10.15, MO361-369/31.12.15 art.2726]
    110. Schimbul de date automatizat între organele cu atribuţii de administrare fiscală şi autorităţile publice indicate la alin.(5) art. 131 din Codul fiscal se realizează prin intermediul platformei de interoperabilitate instituite de Guvern.
    [Pct.110 introdus prin OIFPS870 din 09.06.16, MO50-59/17.02.17 art.308]

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    [Acord introdus prin OIFPS854 din 15.10.15, MO361-369/31.12.15 art.2726]    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacția OIFPS791 din 24.07.16, MO342/04.10.16 art.1628]
    [Anexa nr.1 în redacția OIFPS1223 din 31.12.15, MO2-12/15.01.16 art.46; în vigoare 01.01.16]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    [Anexa nr.3 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]

    anexa nr.4.1
    [Anexa nr.4.1 introdusă prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]

    anexa nr.6
    [Anexa nr.6 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]

    [Anexa nr.7 exclusă prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.7.1
    [Anexa nr.7.1 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    [Anexa nr.7.1 introdusă prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.7.2
    [Anexa nr.7.2 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    [Anexa nr.7.2 introdusă prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    [Anexa nr.8 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    [Anexa nr.8 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.9
    [Anexa nr.9 modificată prin OSFS429 din 22.08.18, MO377-383/05.10.18 art.1487]
    [Anexa nr.9 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]
    [Anexa nr.9 în redacția OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.10
    [Anexa nr.10 modificată prin OSF73 din 28.04.17, MO149-154/12.05.17 art.871]

    anexa nr.11
    [Anexa nr.11 introdusă prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

    anexa nr.12
    [Anexa nr.12 introdusă prin OIFPS530 din 25.06.15, MO361-369/31.12.15 art.2725; în vigoare 31.12.15]

   
anexa nr.13
    [Anexa nr.13 introdusă prin OIFPS870 din 09.06.16, MO50-59/17.02.17 art.308]