OMFC37/2014
ID intern unic:  352389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 37
din  17.03.2014
privind modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind executarea de casă a
mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial
al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 402     Data intrarii in vigoare : 01.04.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, 
ORDON:
    1. La punctul 7.2.7. „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor” se introduc conturi noi, cu următorul conţinut: 
Codul contului
Denumirea conturilor

Activ / Pasiv

Clasa 1 MIJLOACE BĂNEŞTI ŞI ALTE VALORI

15

Conturile curente pentru fonduri speciale, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală

A

1578

Cont curent pentru fonduri speciale ale instituțiilor finanțate de la bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

A
 
Clasa 2 CHELTUIELI
25

Cheltuielile din contul fondurilor speciale şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

A

2578

Cheltuieli din contul fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

A
Clasa 4 VENITURI ŞI ÎNCASĂRI
45

Veniturile fondurilor speciale şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

P

4578

Veniturile fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste hotare și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

P

    2. La punctul 7.4. „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor” se introduc înscrieri contabile noi cu următorul conţinut:
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii

Simbolul conturilor

 
Debit
Credit
 
1
2
3
4
 

II. Venituri din mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice,
granturi şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe, venituri ale bugetului
asigurărilor sociale de stat şi ale fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, alte încasări

474

Încasarea mijloacelor fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

1578
4578

IV. Cheltuieli din contul mijloacelor speciale, fondurilor speciale, ajutoarelor umanitare, fondurilor asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, bugetului asigurărilor sociale de stat, mijloacelor obţinute din granturi
şi credite externe pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

893

Efectuarea cheltuielilor din contul mijloacelor fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

2578
1578

X. Operaţiunile de închidere a anului bugetar – bugetul de stat

2121

Cheltuieli din contul fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

9106
2578
2131

Veniturile fondurilor speciale ale instituțiilor finanțate din bugetul de stat gestionate prin sistemul bancar peste hotare și incluse în executarea de casă în baza rapoartelor

4578
9106

    3. În punctul 7.61.4.:
    3.1. Sintagma „pînă la data de 20  a  lunii următoare” se substituie cu sintagma „pînă la data de 10  a  lunii următoare”.
    3.2. Se completează cu un alineat nou în următoarea redacţie:
    “-  pentru  mijloace  intrate  temporar  în  posesia  instituţiilor - Formularul nr.4-mt “Raport privind  mijloacele  temporar  intrate  în  posesia  instituţiilor” ”.
    4. În punctul 7.61.5., în sintagma „ultima  zi  lucrătoare  a  lunii,  următoare  perioadei  de  raportare”, sintagma „lunii, următoare” se exclude.
    5. Punctul 7.61.6. se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    “La situaţia din 31 decembrie,  includerea operaţiunilor  efectuate în  executarea de casă a mijloacelor bugetului  respectiv prin sistemul trezorerial se realizează  în 2 etape:
    - prima etapă – operativ, la data de 10 ianuarie a anului următor anului de gestiune;
    - a  doua  etapă – definitiv, conform datelor din  raportul  anual”.
    6. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                              Anatol ARAPU

    Nr. 37. Chişinău, 17 martie 2014.