OMFC38/2014
ID intern unic:  352390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 38
din  18.03.2014
cu privire la modificarea Regulamentului privind certificarea
auditorilor interni din sectorul public
Publicat : 01.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 78-79     art Nr : 403     Data intrarii in vigoare : 01.04.2014
    În vederea realizării prevederilor art.29 lit.b) şi lit.g) din Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art. 730),
ORDON:
    1. De a aproba modificările la Regulamentul privind certificarea auditorilor interni din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012 (Monitorul Oficial nr.205-207/1132 din 28.09.2012), după cum urmează:
    1.1) la pct.5, cuvîntul „şapte” se substituie cu cuvîntul „unsprezece”;
    1.2) la Anexa nr.2 la Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012:
    1.2.1. sintagma „Victor BARBĂNEAGRĂ” se substituie prin sintagma „Ştefan CREANGĂ”;
    1.2.2. sintagma „Sergiu CĂINĂREANU” se substituie prin sintagma „Andrei STATI”.
    2. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                                      Anatol ARAPU

    Nr. 38. Chişinău, 18 martie 2014.