LPC45/2014
ID intern unic:  352435
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 45
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 90
din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei
şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014
Publicat : 05.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 203
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 126–129, art. 407) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se completează cu o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „spaţiu colectiv de locuit – clădire cu destinaţie specială pentru reşedinţa obişnuită sau cazarea temporară a unui grup de persoane subordonat unui regim şi administrări comune (hotel, cămin studenţesc, muncitoresc, azil, centru de plasament, centru de reabilitare, şcoală-internat, casă de copii, unităţi de locuit ale cultelor religioase, cazarmă etc.).”
    2. Articolul 4:
    la alineatul (1), textul „1–14 aprilie” se substituie cu textul „12–25 mai”, iar cuvîntul „aprobate” – cu cuvîntul „elaborate”;
    la alineatul (2), textul „1 aprilie” se substituie cu textul „12 mai”.
    3. La articolul 6 alineatul (4), după cuvintele „întregii acţiuni” se introduce textul „ , aprobă documentaţia şi instrumentarul de recensămînt”.
    4. Articolul 7:
    alineatul (1):
    în partea introductivă, textul „date/informaţii” se exclude;
    la punctul 1):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „1) date/informaţii despre persoane, care vor cuprinde caracteristici demografice, etno-culturale, educaţionale, economice:”;
    la litera a), cuvintele „sau temporar absent” se substituie cu textul „ , temporar absent/prezent, perioada absenţei/prezenţei, periodicitatea revenirii”;
    litera h) va avea următorul cuprins:
    „h) naţionalitatea/apartenenţa etnică (la libera declaraţie a respondentului);”
    litera o) va avea următorul cuprins:
    „o) locul de muncă şi tipul de activitate economică;”
    la litera p), după cuvintele „efectiv exercitată” se introduce textul „ , activităţi de voluntariat, în căutarea unui loc de muncă, disponibilitatea de a începe lucrul”;
    punctul se completează cu literele r), s) şi t) cu următorul cuprins:
    „r) nume, prenume;
    s) surse de venit;
    t) dificultăţi în desfăşurarea activităţilor de bază zilnice, în cazul persoanelor cu dizabilităţi;”
    la punctul 2):
    partea introductivă va avea următorul cuprins:
    „2) date/informaţii despre locuinţe şi clădiri, care vor cuprinde localizarea, date despre clădire, date despre locuinţă, dotările locuinţei şi date despre gospodărie:”;
    la litera i), cuvîntul „dotarea” se substituie cu cuvîntul „dotările”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) acces la tehnologii informaţionale şi comunicaţii;”
    punctul se completează cu literele m) şi n) cu următorul cuprins:
    „m) materialul de construcţie al pereţilor exteriori ai clădirii, în cazul blocurilor locative;
    n) numărul de niveluri ale clădirii, dintre care numărul de niveluri locative.”
    la alineatul (6), după cuvintele „părinţii lor sau de” se introduce textul „tutore/curator/”;
    la alineatul (8), după cuvintele „reşedinţă obişnuită” se introduc cuvintele „ori care nu au fost prezente la domiciliu”;
    la alineatul (11), cuvintele „de recenzori în limba de stat” se substituie cu textul „de către recenzori în limba de stat sau, după caz, în limba rusă”;
    articolul se completează cu alineatul (12) cu următorul cuprins:
    „(12) Pentru cetăţeni străini se pot utiliza chestionare de recensămînt în limbile engleză şi franceză.”
    5. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Formularele chestionarelor de recensămînt şi instrucţiunile de completare a lor, borderourile recenzorilor şi altă documentaţie auxiliară de recensămînt se elaborează de către Biroul Naţional de Statistică şi se aprobă de către Comisia Naţională pentru Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor.”
    6. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pentru organizarea şi efectuarea recensămîntului, precum şi pentru prelucrarea informaţiei obţinute, se angajează, în baza contractelor de prestări servicii, recenzori şi alt personal temporar pentru recensămînt, care trebuie să fie cetăţeni ai Republicii Moldova, să aibă studii superioare sau medii de specialitate, să cunoască limba de stat şi limba rusă. În localităţile unde locuiesc persoane de aceeaşi etnie se recomandă angajarea recenzorilor de etnia respectivă care întrunesc cerinţele de mai sus.”
    7. La articolul 11 alineatul (2), cuvintele „şi în măsură deplină” se exclud, iar după textul „primare (personale)” se introduce textul „ , complete şi reale,”.
    8. Articolul 12:
    la alineatul (3), cuvintele „a altor falsificări” se substituie cu cuvîntul „falsificării”;
    la alineatul (4), cuvintele „individuale de muncă” se substituie cu cuvintele „de prestări servicii”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Igor CORMAN

    Nr. 45. Chişinău, 27 martie 2014.