HPC49/2014
ID intern unic:  352447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 49
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei
Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat
prin Hotărîrea Parlamentului nr. 238 din 26 octombrie 2012
Publicat : 05.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 86     art Nr : 208
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Articol unic. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 238 din 26 octombrie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 22–25, art. 86), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 22:
    itera b) va avea următorul cuprins:
    „b) angajează personalul Agenţiei, avînd consimţămîntul a cel puţin unuia dintre membrii Consiliului de administraţie;”
    punctul se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) eliberează din funcţii, modifică, suspendă şi desface contractele individuale de muncă cu angajaţii în condiţiile legii;”
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) propune spre aprobare Consiliului de administraţie proiectul ordinii de zi a şedinţelor consiliului;”.
    2. Punctul 23 va avea următorul cuprins:
    „23. În caz de imposibilitate a exercitării de către directorul general a atribuţiilor prevăzute la pct. 22, acestea sînt exercitate de către directorul împuternicit de Consiliul de administraţie.”
    3. Punctul 24 se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) aprobă ordinea de zi a şedinţelor Consiliului de administraţie;”.
    4. Punctul 25 va avea următorul cuprins:
    „25. Şedinţele Consiliului de administraţie se convoacă de către directorul general sau la solicitarea a doi directori ai consiliului. Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului de administraţie şi procedura de efectuare a lucrărilor de secretariat se stabilesc printr-un regulament aprobat de consiliu.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Igor CORMAN

    Nr. 49. Chişinău, 27 martie 2014.