LPC40/2014
ID intern unic:  352625
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 40
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea Legii comunicaţiilor
electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 243
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 155), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2:
    după noţiunea „radiocomunicaţii” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „resurse de spectru radio – benzi sau subbenzi de frecvenţe radio, frecvenţe şi/sau canale radio destinate utilizării în radiocomunicaţii;”
    după noţiunea „staţie de radiocomunicaţii” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „subbandă de frecvenţe radio – o porţiune dintr-o bandă de frecvenţe radio cu o lărgime de bandă determinată;”
    după noţiunea „televiziune digitală terestră” se introduce o noţiune nouă cu următorul cuprins:
    „tezaurizarea resurselor de spectru radio – acţiune de acumulare şi neutilizare a  resurselor  limitate de spectru radio, aflate în proprietatea publică a statului, de către titularul licenţei de utilizare a acestor resurse, care creează bariere la intrarea pe piaţă şi  are ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei;”.
    2. La articolul 7 alineatul (1), sintagma „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    3. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) În vederea executării prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Consiliul Concurenţei, cu organul de control al prelucrărilor de date cu caracter personal şi cu alte autorităţi publice, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării prevederilor legislaţiei privind comunicaţiile electronice, ale legislaţiei în domeniul concurenţei şi ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. Colaborarea dintre Agenţie şi autorităţile menţionate se efectuează conform delimitării de funcţii şi atribuţii prevăzute de lege.”
    4. La articolul 20 alineatul (3) litera c), textul „de cel puţin un an” se substituie cu textul „de un an”, iar textul „de cel puţin 6 luni” se substituie cu textul „de 6 luni”.
    5. La articolul 24, alineatul (11) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) licenţelor de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio eliberate în situaţia în care numărul licenţelor este limitat, pentru care termenul de valabilitate, stabilit de Guvern, este mai mic de 5 ani.”
    6. La articolul 31, alineatul (3) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) titularul licenţei nu a utilizat, într-o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni, niciunul/niciuna dintre canalele sau frecvenţele radio ori resursele de numerotare alocate prin licenţă.”
    7. La articolul 32, alineatul (3) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
    „f) neadmiterea tezaurizării resurselor de spectru radio.”
    8. La articolul 38, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) în cazul neutilizării mai mult de 6 luni a resurselor de spectru radio asignate.”
    9. Articolul 78 se completează cu alineatul (41) cu următorul cuprins:
    „(41) Prevederile art. 24 alin. (11) lit. e) sînt valabile pînă la 31 decembrie 2014.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

    Nr. 40. Chişinău, 27 martie 2014.