LPC41/2014
ID intern unic:  352627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 41
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 245
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3191 se introduce articolul 3192 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3192. Neexecutarea hotărîrilor Curţii
                               de Conturi
    Acţiunile sau inacţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere care, fără motive întemeiate, nu execută hotărîrile Curţii de Conturi în termenele stabilite de către aceasta
    se sancţionează cu amendă de la 200 la 350 de unităţi convenţionale.”
    2. Articolul 349 se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5)  Neprezentarea fără motive întemeiate a datelor, informaţiilor, actelor sau documentelor solicitate de Curtea de Conturi în condiţiile şi termenele  legale
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    3. La articolul 385 alineatul (2), textul „400–4232” se substituie cu textul  „400–4236 ”.
    4. La articolul 393 litera d), textul „400–4235” se substituie cu textul „400– 4236 ”.
    5. După articolul 4235  se introduce articolul 4236 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4236. Curtea de Conturi
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3192  şi art. 349 alin. (5) se constată de către Curtea de Conturi.
    (2) Are dreptul să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale personalul abilitat cu atribuţii de audit public al Curţii de Conturi.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”
    Art. II. – Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 237–240, art. 864), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 26, alineatul (2) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
    „e) să constate faptele contravenţionale.”
    2. Articolul 36 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Neexecutarea hotărîrilor Curţii de Conturi atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                          Igor CORMAN

    Nr. 41. Chişinău, 27 martie 2014.