LPC47/2014
ID intern unic:  352634
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 47
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 25.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 99-102     art Nr : 251
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 6 alineatul (6):
    la litera g), cuvintele „de deservire socială” se exclud;
    alineatul se completează cu literele m), p) şi r) cu următorul cuprins:
    „m) taxa de la posesorii de cîini;”
    „p) taxa pentru parcaj;”
    „r) taxa pentru salubrizare;”
    litera q) se abrogă.
    2. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.
    3. Articolul 20 se completează cu litera y2) cu următorul cuprins:
    „y2) veniturile obţinute de persoanele fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), de la livrarea laptelui natural;”.
    4. La articolul 901, alineatul (35) se completează în final cu textul „ , cu excepţia laptelui natural”.
    5. La articolul 96 litera b) liniuţa a cincea, după cuvîntul „produsă” se introduce textul  „ , importată”.
    6. La articolul 103 alineatul (1):
    punctul 28) se abrogă;
    la punctul 29), cuvintele „facturii fiscale” se substituie cu cuvîntul „facturii”.
    7. La articolul 108:
    alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    „(7) În cazul livrării de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional), data livrării se consideră data specificată în contract pentru plata ratei de leasing. În cazul încasării ratei de leasing în avans, data livrării se consideră data încasării avansului.”
    alineatul (8) se abrogă.
    8. În titlul IV anexa nr.1 poziţia tarifară 240220 liniuţa întîi coloana 4, textul „45 lei + 24%” se substituie cu textul „75 lei + 24%”.
    9. În cuprinsul titlului VII, cuvintele „de deservire socială” se exclud.
    10. La articolul 288:
    punctul 2) se abrogă;
    la punctul 3), cuvintele „Cota concretă a taxei locale” se substituie cu cuvintele „Cota taxei locale”, iar textul „ , care nu poate fi mai mare decît cota maximă stabilită conform prezentului titlu” se exclude;
    punctul 5) se abrogă;
    articolul se completează cu punctul 17) cu următorul cuprins:
    „17) Parcaj – loc special amenajat, utilizat pentru staţionarea temporară a unităţilor de transport şi autorizat de autoritatea administraţiei publice locale.”
    11. Articolul 289 alineatul (2):
    se completează cu literele k), n) şi p) cu următorul cuprins:
    „k) taxa de la posesorii de cîini;”
    „n) taxa pentru parcaj;”
    „p) taxa pentru salubrizare;”
    litera o) se abrogă.
    12. Articolul 290:
    se completează cu literele c1), k), n) şi p) cu următorul cuprins:
    „c1) în cazul transmiterii în posesie şi/sau folosinţă a afişelor, a pancartelor, a panourilor şi a altor mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, ai căror proprietari sînt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale – deţinătorii drepturilor patrimoniale, dacă aceştia sînt persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător;”
    „k) taxa de la posesorii de cîini – persoanele fizice care locuiesc în blocuri locative – locuinţe de stat, cooperatiste şi obşteşti, precum şi în apartamente privatizate;”
    „n)  taxa pentru parcaj – persoanele juridice sau fizice posesoare de autovehicule, care utilizează parcajul;”
    „p) taxa pentru salubrizare – persoanele fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu;”
    litera o) se abrogă.
    13. La articolul 291 alineatul (1):
    litera c) va avea următorul cuprins:
    „c) la taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei), cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor – serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), precum şi afişele, pancartele, panourile şi alte mijloace tehnice prin intermediul cărora se amplasează publicitatea exterioară;”
    alineatul se completează cu literele k), n) şi p) cu următorul cuprins:
    „k) la taxa de la posesorii de cîini – cîinii aflaţi în posesiune pe parcursul unui an;”
    „n) la taxa pentru parcaj – locul de parcaj special amenajat pe domeniul public şi autorizat  de autoritatea administraţiei publice locale, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen;”
    „p) la taxa pentru salubrizare – numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu;”
    litera o) se abrogă;
    litera q) va avea următorul cuprins:
    ,,q) la taxa pentru dispozitivele publicitare – suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar.”
    14. Articolul 292:
    la alineatul (1), cuvintele „Cota maximă şi termenele” se substituie cu cuvîntul „Termenele”;
    la alineatul (2), cuvintele „concretă a” se exclud.
    15. Articolul 293:
    la alineatul (1), textul „lit. o)” se substituie cu textul „lit. k), n) şi p)”, iar cuvintele „concrete ale” se exclud;
    la alineatul (2), textul „lit. o)” se substituie cu textul „lit. k), n) şi p)”;
    la alineatul (4), după textul „lit. e)” se introduce textul „şi q)”;
    la alineatul (5), după textul „j)” se introduce textul „şi q)”.
    16. La articolul 294, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Taxele locale specificate la art. 289 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. k) şi n) pot fi achitate nemijlocit organului împuternicit de autoritatea administraţiei publice locale.”
    17. Articolul 297 se completează cu alineatele (5), (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(5) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale nu este în drept să stabilească cotele taxelor locale:
    a) nominal, pentru fiecare contribuabil în parte;
    b) diferenţiat, în funcţie de forma organizatorico-juridică de desfăşurare a activităţii;
    c) diferenţiat, în funcţie de genuri de activitate desfăşurate;
    d) diferenţiat, în funcţie de amplasament;
    e) diferenţiat, pe tipuri de obiecte ale impunerii.
    (6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), cotele impunerii se vor stabili:
    a) în cazul taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii – în funcţie de genul de activitate desfăşurat, tipul de obiecte ale impunerii, locul amplasării, suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, categoria mărfurilor comercializate şi a serviciilor prestate, regimul de activitate;
    b) în cazul taxei de piaţă – în funcţie de tipul pieţei, locul amplasării şi regimul de activitate;
    c) în cazul taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) – în funcţie de numărul de locuri în unităţile de transport, itinerarul parcurs, periodicitatea circulaţiei pe itinerar, fluxul de călători pe itinerar;
    d) în cazul taxei pentru dispozitivele publicitare – în funcţie de suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar şi locul amplasării.
    (7) Pentru taxele locale specificate la art. 289 lit. a) – în partea ce ţine de gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la lit. k), n) şi p), mecanismul de administrare a acestora se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale.”
    18. Articolul 298:
    la alineatul (1), textul „lit. o)” se substituie  cu textul „lit. k), n) şi p)”;
    la alineatul (2), textul „lit. o)” se substituie cu textul „lit. k), n) şi p), precum şi pentru prezentarea dărilor de seamă respective către organele fiscale teritoriale,”.
    19. Anexa la titlul VII va avea următorul cuprins:

    anexa

    Art. II. – Legea nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (2), textul „comisiei parlamentare permanente de profil,” se exclude;
    la alineatul (4), textul „ , comisiei parlamentare permanente de profil” se exclude.
    2. La articolul 131:
    alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Ministerul Finanţelor va înainta anual Guvernului spre aprobare lista societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor, selectate conform criteriilor stipulate la alin. (3), cu elaborarea ulterioară a termenilor de referinţă.”
    articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    a) în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi  cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani;
    b) societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor.”
    Art. III. – Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1–4, art. 1), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 66 alineatul (2), textul „ , comisiei parlamentare permanente de profil” se exclude.
    2. La articolul 89:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale se efectuează la societatea care corespunde cel puţin unuia din criteriile prevăzute la art. 2 alin. (2). Ministerul Finanţelor va înainta anual Guvernului spre aprobare lista societăţilor de audit pentru auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, selectate conform criteriilor stipulate la alin.  (11), cu elaborarea ulterioară a termenilor de referinţă.”
    articolul se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Societatea de audit trebuie să corespundă următoarelor criterii:
    a) în anexa la licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care să aibă experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani;
    b) societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor.”
    Art. IV. – La articolul 73 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Pînă la data de 31 decembrie 2014 inclusiv, titularii autorizaţiilor de admitere temporară care au introdus pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 1 ianuarie 2014 mărfuri care fac obiectul unui contract de leasing financiar:
    a) au dreptul de a le plasa sub regim vamal de import, cu achitarea drepturilor de import şi aplicarea măsurilor de politică economică; sau
    b) au obligaţia de a le scoate de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului autorizaţiei de admitere temporară, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2015.”
    Art. V. – La articolul 28 litera q2) din Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, cuvintele „facturii fiscale” se substituie, în ambele cazuri,  cu cuvîntul „facturii”.
    Art. VI. – La articolul unic litera c) din Legea nr. 279  din  21 noiembrie 2013 privind importul unor bunuri (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 304–310, art. 824), cifrele „7308” se substituie cu cifrele „4418”.
    Art. VII. – (1) Guvernul va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în termen de 3 luni, vor revizui cotele taxelor locale stabilite pentru anul 2014 în condiţiile articolului I al prezentei legi, cu rectificarea corespunzătoare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                             Igor CORMAN

    Nr. 47. Chişinău, 27 martie 2014.