HGC288/2014
ID intern unic:  352712
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 288
din  22.04.2014
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în unele hotărîri ale Guvernului

Publicat : 30.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 319
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   Se aprobă completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

   PRIM-MINISTRU                                                             Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul tehnologiei
   informaţiei şi comunicaţiilor                                               Pavel Filip

   Nr. 288. Chişinău, 22 aprilie 2014.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 288
din 22 aprilie 2014
Completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
   1. Regulamentul privind acordarea de garanţii sociale donatorilor voluntari permanenţi de sînge şi/sau componente sanguine, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 18 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art. 1080) se completează cu un nou punct, 71, cu următorul cuprins:
   „71. Beneficiarii de înlesniri, care solicită eliberarea buletinului de identitate ce conţine mijloacele semnăturii digitale şi a certificatelor cheilor publice, la eliberarea buletinului de identitate al cetăţeanului Republicii Moldova achită diferenţa de cost stabilit pentru aceste documente.”
   2. Hotărîrea Guvernului nr. 53 din 17 ianuarie 2013 „Cu privire la aprobarea modelelor şi punerea în aplicare a actelor de identitate de tip nou” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 18-21, art. 93) se completează cu un nou punct, 21, cu următorul cuprins:
   „21. Se stabileşte că actul de identitate provizoriu (Formularul nr.9), cu şi fără codul de bare este acelaşi tip de document ca şi buletinul de identitate provizoriu, are acelaşi statut juridic şi se utilizează în condiţii egale.”.
   3. Regulamentul privind eliberarea  actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.125 din 18 februarie 2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 36-40, art. 171), cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
   1) la punctul 2, după noţiunea „acte de identitate de uz intern de generaţia a II-a” se completează cu o nouă noţiune cu următorul cuprins:
   „acte de identitate de uz intern de generaţia a III-a – buletinele de identitate eliberate cetăţenilor Republicii Moldova, care conţin mijloacele semnăturii digitale şi certificatele cheilor publice (în continuare – buletin de identitate electronic);”;
   2) punctul 17 se completează cu alineatul patru cu următorul cuprins:
   „Înmînarea buletinului de identitate electronic prin reprezentant sau prin scrisoare recomandată nu se admite.”;
   3) se completează cu un nou punct, 201,cu următorul cuprins:
  „201. Buletinul de identitate electronic se eliberează opţional, la solicitarea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi care au capacitatea deplină de exerciţiu, pe termenele prevăzute la subpunctele 3) -5) din pct. 20 al prezentului Regulament.
   Cetăţenii Republicii Moldova nu pot deţine mai mult de un act de identitate de uz intern valabil.”;
   4) la punctul 21 alineatul doi, după  sintagma „buletinelor de identitate de generaţia II” se completează cu sintagma „şi a III-a”;
   5) se completează cu un nou punct, 211,cu următorul cuprins:
   „211.Buletinul de identitate electronic conţine datele cu caracter personal ale titularului prevăzute de legislaţia în vigoare, mijloacele semnăturii digitale şi certificatele cheilor publice emise cu generarea codurilor de confirmare (în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 841  din  30 octombrie 2013 „Privind punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic”). Certificatele cheilor publice sînt valabile pe un termen stabilit de legislaţia în vigoare, iar la expirarea acestui termen, la cererea solicitantului se eliberează certificate noi, conform tarifului stabilit. Expirarea termenului de valabilitate a certificatelor cheilor publice şi/sau defectarea cipului integrat nu conduce la pierderea valabilităţii buletinului de identitate electronic.”;
   6) la punctul 24, alineatul trei se completează în final cu cuvintele „cu excepţia cazurilor de eliberare a buletinului de identitate electronic”;
   7) punctul 26 se completează cu alineatul cinci cu următorul cuprins:
   „Pentru eliberarea buletinului de identitate electronic şi/sau eliberării certificatelor cheilor publice, suplimentar se depun cererile în acest sens, de modelul stabilit.”;
   8) la punctul 96 subpunctul 1), după sintagma „de generaţia II” se completează cu sintagma „şi acte de identitate de uz intern de generaţia a III-a ”;
   9) la punctul 122, după sintagma „de generaţia II” se completează cu sintagma  „şi actele de identitate de uz intern de generaţia a III-a ”.