HGC290/2014
ID intern unic:  352714
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 290
din  22.04.2014
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007
Publicat : 30.04.2014 în Monitorul Oficial Nr. 103     art Nr : 321     Data intrarii in vigoare : 01.01.2015
   Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Hotărîrea Guvernului nr. 774 din 3 iulie 2007 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Zahăr. Producerea şi comercializarea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 103-106, art. 821), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1) preambulul hotărîrii va avea următorul cuprins:
   „În conformitate cu Legea nr.78-XV din 18 martie 2004 privind produsele alimentare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.176-181, art.513), cu modificările şi completările ulterioare”;
   2)  Reglementarea tehnică „Zahăr. Producerea şi comercializarea”:
   a) la punctul 3, noţiunea „zahăr alb” se exclude;
   b) punctul 18 va avea următorul cuprins:
   „18. În funcţie de indicatorii de calitate, zahărul cristal se clasifică în trei categorii:
   zahăr extra alb – zahăr alb rafinat cu destinaţie alimentară cu fracţia masică de zaharoză de minimum 99,85% (în raport cu substanţa uscată);
   zahăr alb – zahăr alb de calitate standard cu destinaţie alimentară sau de materie primă pentru industria alimentară;
   zahăr semialb – zahăr cu destinaţie alimentară sau de materie primă pentru industria alimentară cu fracţia masică de zaharoză de minimum 99,55% (în raport cu substanţa uscată).”;
   c) la punctul 30, după cuvintele „consumul uman” se introduc cuvintele „şi pentru industrie”;
   d) punctul 32 va avea următorul cuprins:
   „32. Zahărul plasat în comerţ pentru consumul uman trebuie să fie marcat, în mod obligatoriu, în conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare, să conţină informaţiile necesare (adresa, denumirea producătorului, importatorul, ambalatorul, termenul de valabilitate, masa netă şi abaterile posibile, denumirea deplină a produsului, data fabricării şi ambalării, marca producătorului, condiţiile de păstrare, valoarea energetică, marca naţională de conformitate SM cu numărul organismului de certificare), astfel încît consumatorul să fie informat deplin şi corect la momentul cumpărării produsului.”;
   3) anexa nr.1 va avea următorul cuprins:

„Anexa nr. 1
la Reglementarea tehnică

„Zahăr. Producerea şi comercializarea”


Caracteristicile organoleptice pentru zahăr


Denumirea indicatorilor
Caracteristicile
Culoare
Pentru zăhărul extra alb şi zahărul alb – culoare albă, pentru zahărul semialb se admit nuanţe gălbui
Friabilitate

Zahărul cristal trebuie să fie friabil. Pentru zahărul semialb se admit cocoloşi, care, apăsaţi uşor, se fărîmă

Gust
Dulce
Miros
Caracteristic zahărului”

   4) anexa nr.2:
   tabelul de la litera a) va avea următorul cuprins:
   „a) pentru zahărul cristal:

Denumirea indicatorilor

Categoria zahărului
extra alb
alb
semialb

Fracţia masică de zaharoză (în raport cu substanţa uscată), minimum %

 
99,85
 
99,75
 
99,55

Fracţia masică de substanţe reducătoare (în raport cu substanţa uscată), maximum %

 
0,02
 
0,04
 
0,065
Fracţia masică de umiditate (în raport cu substanţa uscată), maximum %
0,06
0,12
0,14
Fracţia masică de cenuşă (în raport cu substanţa uscată),                  maximum:
%
punct
 
 
0,011
6
 
 
0,027
15
 
 
0,05
-
Coloraţie în soluţie, maximum:
unităţi ICUMSA
puncte
unităţi convenţionale
 
22,5
3
-
 
90,0
12
-
 
195,0
-
1,5
Numărul maxim la eşantioanele de zahăr în coloraţie, puncte
 
4
 
9
 
26

Fracţia masică de feroimpurităţi, maximum %

0,0001
0,0003
0,0003
Cantitatea maximă a punctelor
8
28
-

La determinarea în puncte a indicatorilor de cenuşă, de coloraţie în soluţie ai zahărului şi numărului maxim de puncte la eşantioanele de zahăr în coloraţie se adoptă: la poziţia cenuşă un punct este echivalent cu 0,0018%; la poziţia coloraţie în soluţie un punct este echivalent cu 7,5 unităţi ICUMSA; la eşantioanele de zahăr în coloraţie indicatorii aparatului „SACCHAROFLEX” se înmulţesc cu doi.”;


   tabelul de la litera c):
   la poziţia „Fracţia masică de umiditate (în raport cu substanţa uscată), % maximum”, cifra „0,20” se substituie cu cifra „0,06” ;
   la poziţia „Coloraţie în soluţie, unităţi ICUMSA, maximum”, cifra „104,0” se substituie cu  cifra „90,0”.
   2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2015.

   PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul agriculturii
   şi industriei alimentare                                                              Vasile Bumacov

   Nr. 290. Chişinău, 22 aprilie 2014.