LPC42/2014
ID intern unic:  352792
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 42
din  27.03.2014
pentru modificarea şi completarea
Codului de executare al Republicii Moldova
 nr. 443-XV din 24 decembrie 2004
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 276
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Articol unic. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 38:
   la alineatul (2), litera c) se completează în final cu textul  „ , dar nu va fi mai mare de 300.000 de lei”;
   alineatul (4) se completează cu litera f) cu următorul cuprins:
   “f) în cazul executării documentului executoriu în termenul prevăzut la art. 60 alin. (3), onorariul va fi achitat de debitor în proporţie de 50% din mărimea obişnuită a acestuia.”
   2. La articolul 60 alineatul (3), textul „cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile” se substituie cu textul „şi propune debitorului de a executa documentul executoriu în termen de 15 zile, fară să întreprindă acţiuni de punere în executare a documentului executoriu”.
   3. La articolul 60 alineatul (31), cuvîntul „benevol” se exclude.
   4. La articolul 62 alineatul (9), textul: „În restul cazurilor, mărimea onorariului nu poate fi mai mică de 70%.” se exclude.
   5. Articolul 63 se completează cu alineatele (11) şi (6) cu următorul cuprins:
   „(11) Executorul judecătoresc este obligat să ţină un registru de evidenţă a măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu.”
   „(6) Ridicarea măsurilor de asigurare se dispune prin încheiere a executorului judecătoresc, din oficiu, în cazul în care debitorul achită datoria şi restituie cheltuielile de executare.”
   6. Articolul 115 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
   „(l1) Sechestrarea bunurilor se efectuează în limitele valorii revendicărilor ce se conţin în documentul executoriu şi ale cheltuielilor de executare.”
   7. La articolul 117:
   alineatul (1) se completează în final cu textul: „Executorul judecătoresc este obligat să înştiinţeze în scris părţile despre faptul determinării valorii bunurilor supuse sechestrului şi să explice dreptul acestora de a apela la un evaluator în cazul în care nu sînt de acord cu valoarea determinată de executor.”
   la alineatul (2), cuvintele „va antrena la evaluare un specialist” se substituie cu cuvintele „va antrena în evaluare un evaluator”;
   la alineatul (3), cuvîntul „specialistului” se substituie cu cuvîntul „evaluatorului”;
   la alineatul  (5), cuvîntul „specialist” se substituie cu cuvîntul „evaluator”.

   PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                  Igor CORMAN

   Nr. 42. Chişinău, 27 martie 2014.