LPC61/2014
ID intern unic:  352796
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 61
din  11.04.2014
pentru modificarea unor acte legislative

Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 280     Data intrarii in vigoare : 01.09.2014
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul 53 alineatul (3) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 81, art. 667), cu modificările ulterioare, literele b) şi c) se abrogă.
   Art. II. – La punctul 12 din Concepţia Sistemului informaţional automatizat de stat ,,Alegeri”, aprobată prin Legea nr. 101-XVI din 15 mai 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117–119, art. 457), cu modificările ulterioare, literele b) şi c) se abrogă.
   Art. III. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 septembrie 2014.

   PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

   Nr. 61. Chişinău, 11 aprilie 2014.