LPC63/2014
ID intern unic:  352800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 63
din  11.04.2014
pentru completarea anexei nr. 1 la Legea nr. 142-XVI
din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului
domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor
pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt
superior, ciclul I
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 284     Data intrarii in vigoare : 01.06.2014
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Art. I. – În compartimentul  “4.  ŞTIINŢE” poziţia „44 Ştiinţe exacte” din anexa nr. 1 la Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 101–103, art. 476), cu modificările ulterioare, subpoziţia „442  Chimie”  se completează cu o specialitate nouă cu următorul cuprins:
442.2 Chimie biofarmaceutică
180

   Art. II. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 iunie 2014.

   PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                     Igor CORMAN

   Nr. 63. Chişinău, 11 aprilie 2014.