LPC71/2014
ID intern unic:  352806
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 71
din  16.04.2014
pentru modificarea Legii culturilor nucifere
nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 290
   Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
   Articol unic. – Legea culturilor nucifere nr. 658-XIV din 29 octombrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 153–155, art. 749), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 13, alineatele (2), (3) şi (4) se abrogă.
   2. Capitolul V se abrogă.

   PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

   Nr. 71. Chişinău, 16 aprilie 2014.