HGC313/2014
ID intern unic:  352824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 313
din  05.05.2014
cu privire la lichidarea unor instituţii rezidenţiale
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 341
   În temeiul art. 401 alin. (5) lit.b) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 62-63, art. 692), cu modificările şi completările ulterioare, art. 8 alin. (2) din Legea nr. 523-XIV din 16 iulie 1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 124-125, art. 611), cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90-93, art. 401), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
   1. Se acceptă propunerea Ministerului Educaţiei privind lichidarea Şcolii-internat sanatoriale, or. Drochia, a Şcolii-internat auxiliare, or. Teleneşti, şi a Şcolii-internat auxiliare, s. Tocuz, r-nul Căuşeni, cu transmiterea bazei tehnico-materiale a acestora către consiliile raionale din raza teritorială respectivă.
   2. Se transmit, cu titlu gratuit, cu acordul consiliilor raionale, bunurile instituţiilor rezidenţiale (conform pct.1) şi terenurile aferente din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
   3. Ministerul Educaţiei, în comun cu consiliile raionale, va institui comisia de primire-predare a bunurilor şi va asigura, în termen de 30 zile, transmiterea bunurilor menţionate în pct.1 al prezentei hotărîri, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor de stat, a subdiviziunilor lor, clădirilor, edificiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.10, art.45), cu modificările şi completările ulterioare.
   4. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, la cererea administraţiei publice locale, va asigura înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a modificărilor ce decurg din prevederile prezentei hotărîri, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
   5. Din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 653 din 6 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modificările şi completările ulterioare, se exclud poziţiile:
   „Şcoala-internat sanatorială, or. Drochia”;
   „Şcoala-internat auxiliară, or. Teleneşti”;
   „Şcoala-internat auxiliară, s. Tocuz, r-nul Căuşeni”.
   6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Educaţiei.

   PRIM-MINISTRU                                              Iurie LEANCĂ

   Contrasemnează:
   Ministrul educaţiei                                              Maia Sandu
   Ministrul finanţelor                                             Anatol Arapu

   Nr. 313. Chişinău, 5 mai 2014.