OMFC54/2014
ID intern unic:  352840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 54
din  23.04.2014
privind modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al
Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului
finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005
Publicat : 09.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 110-114     art Nr : 559     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    În Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1. În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor”, se introduc următoarele conturi contabile noi, cu următorul conţinut:
Codul contului
Denumirea conturilor

Activ / Pasiv

Clasa 8   SURSE DE FINANȚARE
87

Alte surse de finanțare

A-P

8708

Mijloace încasate la bugetul de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

P
8709

Mijloace încasate la bugetul de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay pentru mijloace speciale și fonduri speciale

P
8710

Mijloace încasate la bugetul raional, municipiul Chișinău, bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special și bugetul local din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

P
8712

Mijloace încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

P

8713

Mijloace încasate la fondul asigurării obligatorii de asistență medicală din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

P

    2. În punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”, se introduc următoarele înscrieri contabile noi, cu următorul conţinut:
Nr. d/o
Conţinutul operaţiunii

Simbolul conturilor

Debit
Credit
1
2
3
4
VIII. Mijloace transmise și primite
15613

Mijloace transmise și primite de la Trezoreria de Stat către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor din granturi externe și credite externe aferente realizării activităților desfășurate în cadrul proiectelor finanțate din surse externe

1681
7301
7301
1681

IX.               Surse de finanţare

1713

Încasarea mijloacelor la bugetul de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

1101
8708
1714

Repartizarea mijloacelor încasate la bugetul de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

8708
1101
1715

Încasarea mijloacelor la bugetul de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay pentru mijloace speciale și fonduri speciale

1401
8709
1716

Repartizarea mijloacelor încasate la bugetul de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay pentru mijloace speciale și fonduri speciale

8709
1401
1717

Încasarea mijloacelor la bugetul raional, municipiul Chișinău, bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special și bugetul local din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

1201
8710
1718

Repartizarea mijloacelor încasate la bugetul raional, municipiul Chișinău, bugetul central al unității teritorial autonome cu statut juridic special și bugetul local din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

8710
1201
1719

Încasarea mijloacelor la bugetul asigurărilor sociale de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

1604
8712
17110

Repartizarea mijloacelor încasate la bugetul asigurărilor sociale de stat din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

8712
1604
17111

Încasarea mijloacelor la fondul asigurării obligatorii de asistență medicală din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

1801
8713
17112

Repartizarea mijloacelor încasate la fondul asigurării obligatorii de asistență medicală din achitarea serviciilor publice prin intermediul serviciului MPay

8713
1801

    3. În anexa nr.1-13 ”Structura conturilor trezoreriale”, punctul 28 se modifică şi se expune în următoarea redacţie:
    ”28) Contul trezorerial pentru transferul necesităţilor de mijloace speciale, fonduri speciale, mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor publice, proiecte finanţate din surse externe finanţate de la bugetul de stat către trezoreriile teritoriale este format din 5 părţi – 15 semne:
XXXX    XX   XX   XXXXX   XX
I           II     III      IV       V
    I parte – 4 semne – codul contului de bilanţ al Planului de conturi;
    II parte – 2 semne – codul Trezoreriei de Stat;
    III parte – 2 semne – codul trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor;
    IV parte – 5 semne ”zero”;
    V parte – 2 semne – codul codificatorului analitic, care reprezintă componentul mijloacelor bugetului de stat.
    Notă: La sfîrşitul contului trezorerial se va introduce un cod în vederea asigurării posibilităţii descifrării mijloacelor băneşti ce sînt transferate şi/sau returnate:
    -    pentru mijloace speciale – 10;
    -    pentru fonduri speciale – 20;
    -    pentru mijloace intrate temporar în posesia instituţiilor - 30;
    -    pentru mijloacele neidentificate – 40;
    -    pentru proiecte finanţate din surse externe – 50.”
    4. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                       Anatol ARAPU

    Nr. 54. Chişinău, 23 aprilie 2014.