HGM348/2014
ID intern unic:  353118
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 348
din  26.05.2014
cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
Publicat : 30.05.2014 în Monitorul Oficial Nr. 134-141     art Nr : 387
    MODIFICAT
   
HG1130 din 11.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1222


    În temeiul art.12 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, art.111 din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.59-61, art.200), cu modificările şi completările ulterioare, art. 7 din Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.52-53, art.368), cu modificările şi completările ulterioare, art.31 din Legea nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.149-154, art.480), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, conform anexei nr.1;
    Nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, conform anexei nr.2.
    2. Se stabileşte că Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va calcula tarifele la serviciile prestate în baza cheltuielilor efective, conform Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile prestate, asumîndu-şi responsabilitatea pentru corectitudinea calculelor şi calitatea serviciilor prestate.
    3. Ministerul Sănătăţii va efectua controlul asupra aplicării Nomenclatorului şi tarifelor serviciilor prestate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi va asigura actualizarea acestora în baza propunerilor Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, cu prezentarea ulterioară Guvernului spre examinare şi aprobare.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                Anatol Arapu
    Ministrul sănătăţii                                                  Andrei Usatîi

    Nr. 348. Chişinău, 26 mai 2014.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 348
din 26 mai 2014

REGULAMENT
cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către
Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte şi prevede modul de stabilire şi calculare a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în continuare – Agenţie).
    2. Prezentul Regulament defineşte:
    1) modul de calculare, aprobare, modificare şi aplicare a tarifelor pentru serviciile prestate de Agenţie;
    2) elementele tarifelor pentru servicii;
    3) structura cheltuielilor incluse în cost pentru calcularea tarifelor;
    4) modul şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale.
    3. La calcularea tarifelor se asigură respectarea următoarelor cerinţe:
    1) tarifele pentru servicii se bazează pe costurile efective suportate la prestarea lor;
    2) tarifele sînt stabilite conform principiului nediscriminării prestatorilor de servicii şi a consumatorilor;
    3) modul de stabilire a tarifelor este unul transparent, ele urmînd să fie făcute publice;
    4) toate procedurile şi tarifele sînt conforme legislaţiei în vigoare.
II. Aplicabilitatea prezentului Regulament.
Modul de revizuire a tarifelor
    4. Agenţia calculează tarifele conform prezentului Regulament, le prezintă Ministerului Sănătăţii, anexînd documentele necesare pentru argumentarea lor, şi îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii datelor şi calculelor efectuate.
    5. Setul de documente depus la Ministerul Sănătăţii include:
    1) nomenclatorul şi tarifele serviciilor prestate de către Agenţie;
    2) calculul noilor tarife;
    3) rapoartele /dările de seamă contabile şi statistice;
    4) nota de argumentare;
    5) alte informaţii necesare, solicitate de Ministerul Sănătăţii.
III. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile
 prestate
de către Agenţie
    6. Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciile prestate de către Agenţie (în continuare – metodologie) este elaborată în baza prevederilor art.12 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi altor acte normative în vigoare. Mecanismul aplicat la determinarea şi reglementarea tarifelor se bazează pe principiul corespunderii tarifelor cu următoarele criterii:
    1) acoperirea cheltuielilor directe şi a celor indirecte necesare acordării tuturor serviciilor;
    2) formarea tarifelor în baza cheltuielilor efectiv suportate de către Agenţie.
    7. Principiul primatului cheltuielilor efective prevede că tarifele pentru serviciile acordate de Agenţie se bazează pe costul lor.
    8. Costul serviciilor prestate este constituit din următoarele elemente de bază:
    1) cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului, inclusiv cheltuielile pentru retribuirea muncii grupului de experţi externi (în cazul acordării serviciilor de expertiză documentară pentru autorizarea medicamentelor, suplimentelor alimentare şi dispozitivelor medicale);
    2) contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale obligatorii şi la bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale obligatorii şi la bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru grupul de experţi externi (în cazul acordării serviciilor de expertiză documentară pentru autorizarea medicamentelor, suplimentelor alimentare şi dispozitivelor medicale);
    3) cheltuielile pentru medicamente şi consumabile;
    4) cheltuielile aferente obiectelor de mică valoare şi scurtă durată/ cheltuielile pentru inventarul moale;
    5) uzura mijloacelor fixe;
    6) alte cheltuieli indirecte.
    Nu se includ în costul tarifelor cheltuielile ce ţin de:
    1) executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice;
    2) investiţiile capitale în construcţii, utilaj şi inventar;
    3) reparaţia capitală a mijloacelor fixe;
    4) reparaţia şi întreţinerea obiectelor de menire social-culturală şi altor obiecte ce nu se referă la activitatea de bază a instituţiei;
    5) acordarea ajutorului material sau financiar altor instituţii;
    6) pierderi, furturi, sancţiuni, amenzi.
    9. Contabilitatea cheltuielilor aferente serviciilor prestate este ţinută de către Agenţie, conform prevederilor actelor normative în vigoare.
    10. În procesul stabilirii şi aplicării tarifelor, Agenţia ţine cont de următoarele particularităţi:
    1) tariful serviciilor se constituie numai din elementele lor de bază;
    2) tariful nu include cota rentabilităţii;
    3) serviciile Agenţiei sînt nonprofit.
IV. Modalitatea determinării costului unui
serviciu prestat de către Agenţie
    11. La formarea costului oricărui serviciu al Agenţiei se ia drept bază evidenţa cheltuielilor pe articole în ansamblu pe instituţie.
    12. La stabilirea costurilor serviciilor acordate de secţiile Agenţiei, pe lîngă cheltuielile aferente activităţii acestor secţii se includ şi cheltuielile aferente activităţii secţiilor auxiliare.
    13. Cheltuielile indirecte ale Agenţiei se repartizează între secţiile prestatoare de servicii în corespundere cu coeficientul de repartizare a cheltuielilor indirecte.
k = Cind tot /Cd tot
    unde:
    k – coeficientul de repartizare a cheltuielilor indirecte;
    Cind tot − cheltuielile indirecte totale;
    Cd tot − cheltuielile directe totale.
    14. Costul unui minut de investigaţii se constituie din suma cheltuielilor efective directe, pe fiecare secţie care acordă servicii, şi a cheltuielilor efective indirecte (inclusiv cheltuielile pentru medicamente şi consumabile) ce revin subdiviziunii respective, raportată la bugetul anual de timp efectiv pe fiecare secţie care acordă servicii:
C1min.s = Cts / Bats

    unde:
    C1min.s − costul unui minut de investigaţie pe secţie;
    Cts – cheltuielile totale pe secţia care acordă servicii;
    Bats − bugetul anual de timp al secţiei prestatoare de servicii.
    15. Pentru calcularea costului unei investigaţii, care presupune o procedură de analiză în laborator sau o operaţiune cronometrată, care ulterior se include în costul unui serviciu etc., se aplică următoarea formulă:
Cinv = C1min × T
    unde:
    Cinv − costul unui investigaţii;
    C1min − costul unui minut de investigaţie;
    T – durata de timp a unei investigaţii.
    16. Pentru calcularea costului total al unui serviciu acordat de către Agenţie, care presupune suma tuturor cheltuielilor incluse în tarif, şi anume cheltuielile directe (salariul experţilor Comisiei Medicamentului, medicamente şi consumabile etc.), suma costurilor investigaţiilor (punctul 15) şi suma altor cheltuieli indirecte posibile, se aplică următoarea formulă:
Cserv =∑Cd + ∑ Cinv+ ∑ Ci
    unde:
    Cserv − costul total al unui serviciu;
    ∑Cd – suma cheltuielilor directe aferente serviciului;
    ∑ Cinv − suma cheltuielilor totale ale investigaţiilor incluse în serviciu;
    ∑ Ci − suma cheltuielilor indirecte aferente serviciului.
    17. Numărul personalului se determină conform schemei de încadrare şi se calculează potrivit normativelor de personal şi statelor-tip de funcţii, ţinîndu-se cont de profilul, structura organizatorică, normativele şi categoriile de personal efectiv implicat în prestarea serviciilor de către Agenţie.
    18. Cheltuielile pentru retribuirea muncii personalului includ salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcţiei), salariul suplimentar (adaosurile şi sporurile la salariul de bază, alte plăţi garantate prevăzute de legislaţie).
    19. Cheltuielile aferente defalcărilor pentru asigurările obligatorii sociale şi asigurările obligatorii de asistenţă medicală sînt determinate în funcţie de cheltuielile pentru retribuirea muncii şi de cotele defalcărilor în bugetul asigurărilor obligatorii sociale şi bugetul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală stabilite conform legislaţiei în vigoare.
    20. Cheltuielile aferente obiectelor de mică valoare şi scurtă durată/cheltuielile pentru inventarul moale includ necesarul total cantitativ şi valoric de obiecte de mică valoare şi scurtă durată/inventar moale pe Agenţie, în raport cu termenul de utilizare. La determinarea necesarului anual de obiecte de mică valoare şi scurtă durată/inventar moale se iau în considerare şi datele ultimei inventarieri.
    21. În costul serviciilor se include uzura mijloacelor fixe, conform punctului 56 contul 02 „Uzura mijloacelor fixe” al Instrucţiunii nr.93 din 19 iulie 2010 (instituţii finanţate de la bugetul de stat). Nu se include în costul serviciilor valoarea uzurii mijloacelor fixe conservate, transmise în arendă, primite cu titlul gratuit prin donaţii, granturi, ajutoare umanitare, obiectele locative de menire social-culturală.
    22. Cheltuielile indirecte cuprind cheltuielile pentru toate tipurile de energie, apă şi canalizare, consumabile, carburanţi, întreţinerea, exploatarea şi reparaţia curentă a mijloacelor fixe, serviciile de telecomunicaţii, de securitate, sanitare şi igienice, menţinerea curăţeniei şi ordinii în instituţii, asigurarea pazei, deplasările în interes de serviciu, pregătirea şi perfecţionarea cadrelor, remunerarea muncii personalului din secţiile auxiliare, alte cheltuieli indirecte necesare pentru asigurarea activităţii instituţiei.
V. Modul de formare şi direcţiile de utilizare
a mijloacelor speciale ale Agenţiei
    23. Mijloacele speciale ale Agenţiei se formează de la prestarea serviciilor cu plată, precum şi din alte venituri prevăzute de legislaţia în vigoare.
    24. Serviciile cu plată se prestează la cererea persoanelor juridice şi fizice, precum şi conform angajamentelor contractuale.
    25. Veniturile încasate pe parcursul anului suplimentar la sumele prevăzute în devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare pot fi utilizate numai după operarea, în modul stabilit, a modificărilor corespunzătoare în devizul de cheltuieli şi în planul de finanţare pentru perioada respectivă.
    26. Plata pentru serviciile prestate se încasează în baza bonului de încasare (notei de plată), a dispoziţiilor de plată ori prin casieria Agenţiei şi se depun zilnic la conturile trezoreriale ale acesteia.
    27. Directorul general al Agenţiei dispune efectuarea cheltuielilor de pe conturile respective pentru măsurile prevăzute de devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    28. Gestionarea mijloacelor speciale se efectuează prin intermediul conturilor trezoreriale, în baza devizelor de venituri şi cheltuieli elaborate şi aprobate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    29. Mijloacele speciale acumulate sînt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor aferente prestării serviciilor, retribuirea muncii, cu achitarea plăţilor şi contribuţiilor obligatorii, precum şi altor necesităţi curente ale Agenţiei, în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    30. Serviciile se prestează, dacă actele normative nu prevăd altceva, numai după achitarea costului acestora şi prezentarea de către beneficiar a bonului (chitanţei, notei) sau a copiei dispoziţiei de plată privind intrarea sumei în cont, confirmată de subdiviziunea competentă a Agenţiei.
    31. Evidenţa prestării serviciilor este ţinută într-un registru special, unde se înscrie, în modul stabilit, beneficiarul Agenţiei, denumirea serviciilor conform nomenclatorului, suma achitată, numărul chitanţei de încasare ori a dispoziţiei de plată.
    32. Subdiviziunea contabilitate şi/sau finanţe a Agenţiei este responsabilă pentru evidenţa şi controlul încasării şi utilizării mijloacelor speciale, conform cerinţelor Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 şi ale altor acte normative în domeniu.
    33. Dările de seamă privind executarea devizului pe mijloacele speciale se prezintă Ministerului Sănătăţii, în termenele şi în modul stabilit de acesta.
    34. Mijloacele financiare provenite de la prestarea serviciilor cu plată au destinaţie specială şi nu pot fi utilizate în alte scopuri decît cele prevăzute de devizul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    35. Directorul general al Agenţiei este responsabil pentru modul de gestionare a mijloacelor speciale şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    36. Ajustarea tarifelor se efectuează în funcţie de ultimul indice al preţurilor de consum şi de prognoza macroeconomică anuală a Ministerului Economiei la procentul inflaţiei, iar în caz de depăşire a normativului anual preconizat, indexarea se efectuează suplimentar, începînd de la 3%.
    37. Ajustarea tarifelor se efectuează în baza calculului tarifului respectiv, în funcţie de structura cheltuielilor şi modificările lor.

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1130 din 11.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1222]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.348
din 26 mai 2014
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    Hotărîrea Guvernului nr. 1135 din 18 septembrie 2003 „Despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.204-207, art.1186).
    Hotărîrea Guvernului nr.440 din 20 mai 2005 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1135 din 18 septembrie 2003” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 74-76, art. 497).