LPC74/2014
ID intern unic:  353220
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 74
din  16.04.2014
pentru modificarea unor acte legislative
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 331
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – La articolul II alineatul (1) din Legea nr. 119 din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 108–109, art. 332), cu modificările ulterioare, litera b) se abrogă.
    Art. II. – Articolul 1,  articolul 22 literele g) şi s),  articolul 30 litera i), articolul 381 şi articolul 39 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, în redacţia Legii nr. 119 din 18 iunie 2010, în partea ce ţine de Registrul de stat al alegătorilor şi de listele electorale, se  pun în aplicare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    Art. III. – Comisia Electorală Centrală va întreprinde măsurile necesare pentru implementarea Registrului de stat al alegătorilor către următoarele alegeri şi va asigura informarea funcţionarilor electorali, a alegătorilor şi a altor subiecţi vizaţi privind noile prevederi ale legislaţiei electorale.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                 Igor CORMAN

    Nr. 74. Chişinău, 16 aprilie 2014.