HGM404/2014
ID intern unic:  353238
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 404
din  02.06.2014
cu privire la pilotarea platformei de interoperabilitate
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 444
    MODIFICAT
   
HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului hotărîrii, textul „Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474    În temeiul art. 2 din Legea nr. 173 din 28 iulie 2011 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „e-Transformare a Guvernării” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 425), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie platforma de interoperabilitate, proprietate a statului, în calitate de soluţie tehnică ce asigură schimbul de date dintre sistemele informaţionale deţinute de ministere, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi de instituţiile publice autonome.
    [Pct.1 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    2. Se desemnează:
    1) Cancelaria de Stat în calitate de posesor al platformei de interoperabilitate;
    2) Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” în calitate de deţinător al platformei de interoperabilitate;
    3) Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”  în calitate de operator tehnico-tehnologic al platformei de interoperabilitate.
    [Pct.2 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
    3. Se stabileşte perioada de pilotare a platformei de interoperabilitate pînă la data de 31 decembrie 2018.
    [Pct.3 modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    4. Criteriile de participare a instituţiilor în cadrul etapei de pilotare sînt:
    1) deţinerea a cel puţin unui sistem informaţional ce operează cu resurse informaţionale de stat, prioritare pentru prestarea serviciilor publice de către alte autorităţi ale administraţiei publice, instituţii publice şi întreprinderi de stat;
    2) necesitatea schimbului de date cu alte sisteme informaţionale deţinute de alte instituţii participante în etapa de pilotare;
    3) capacitatea tehnică şi/sau profesională (deţinerea personalului tehnic calificat şi a infrastructurii necesare schimbului de date folosind standarde deschise) necesară pentru a participa în etapa de pilotare.
    5.  În etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate vor participa următoarele ministere, autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţi administrative din subordine, instituţii publice şi întreprinderi de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţii publice autonome, avînd calitatea de furnizor şi/sau consumator de date:
    1) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor prin Î.S. „CRIS Registru”;
    2) Ministerul Justiţiei prin Camera Înregistrării de Stat;
    3) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru prin Î.S. „Cadastru”;
    4) Serviciul Fiscal de Stat prin Î.S. „FiscServInform”;   
    5) Serviciul Vamal prin Î.S. „VamServInform”;
    6) Casa Naţională de Asigurări Sociale;
    7) Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare prin Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”;
    8) Centrul Naţional Anticorupţie;
    9) Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal.
    [Pct.5 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.5 abrogat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    6. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care participă la etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate:
    1) vor propune Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică” cel puţin un proiect de integrare a unui sistem informaţional în platforma de interoperabilitate;
    [Pct.6 subpct.1) modificat prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    2) vor semna cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” un acord de colaborare privind participarea în etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate, inclusiv privind protecţia adecvată a datelor cu caracter personal, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    3) vor integra sistemele informaţionale propuse în platforma de interoperabilitate, prin intermediul utilizării canalelor securizate ale operatorului tehnico-tehnologic al platformei, conform cerinţelor tehnice, elaborate în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”;
    4) vor asigura un nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    5) vor implementa măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, asigurînd un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.
    7. Cancelaria de Stat, prin intermediul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”, va coordona, va monitoriza şi va administra etapa de pilotare a platformei de interoperabilitate.
    71. Pe perioada pilotării platformei de interoperabilitate, Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică”, în numele participanților la schimbul de date conectați la platformă, va asigura transportul datelor de la furnizorii de date către consumatorii de date, inclusiv adaptarea datelor (procedeu tehnologic de transformare și/sau formatare a datelor, fără denaturarea acestora, în scopul eficientizării procesului de schimb și/sau de prelucrare a datelor), și monitorizarea accesului la aceste date.
    [Pct.71 introdus prin HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    8. Cancelaria de Stat, cu suportul Instituției publice „Agenția de Guvernare Electronică”:
    1) va ajusta, în caz de necesitate, cadrul normativ şi regulamentele interne pentru asigurarea funcţionării eficiente şi a schimbului de date în cadrul proiectelor de integrare;
    2) va participa la identificarea şi elaborarea regulamentelor şi a procedurilor de conectare şi utilizare a platformei de interoperabilitate;
    3) va elabora propuneri de modificare a actelor normative în vigoare.
    [Pct.8 modificat prin HG414 din 08.05.18, MO157-166/18.05.18 art.474]
   
[Pct.8 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    9. Extinderea platformei de interoperabilitate se va efectua după finalizarea etapei de pilotare, cu efectuarea ajustărilor conform rezultatelor obţinute, și după adoptarea cadrului normativ ce va reglementa aspectele de implementare a schimbului de date și a interoperabilității și va stabili procedurile de conectare la platforma de interoperabilitate și de utilizare a acesteia.
    [Pct.9 în redacția HG397 din 05.06.17, MO181-189/09.06.17 art.486]
    10.  La crearea, dezvoltarea şi implementarea sistemelor informaţionale şi a serviciilor publice electronice noi, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome se vor conforma cerinţelor tehnice şi standardelor deschise utilizate în cadrul platformei de interoperabilitate.
    11. Realizarea etapei de pilotare va fi efectuată din contul mijloacelor bugetului de stat, proiectului „e-Transformare a Guvernării” şi altor mijloace.
    12. Cancelaria de Stat va exercita monitorizarea şi controlul asupra executării prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Nr. 404. Chişinău, 2 iunie 2014.