HCSMC803/2014
ID intern unic:  353276
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 803
din  06.06.2014
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 220/8 din 4 martie 2014 cu privire la modificarea
şi completarea unor acte normative ale Consiliului
Publicat : 06.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 147-151     art Nr : 803
    Superior al Magistraturii Consiliul Superior al Magistraturii
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. A aproba modificarea şi completarea unor acte normative, după cum urmează:
    a) În Instrucţiunea cu privire la activitatea de evidenţă şi documentare procesuală în judecătorii şi curţile de apel:
    - art. 221 se expune în următoarea redacţie: „La cererea participanţilor la proces şi altor persoane interesate, instanţele de judecată nu vor elibera copia dosarului.
    Instanţa de judecată în care se află dosarul la momentul depunerii cererii privind eliberarea copiei dosarului (actelor judecătoreşti), va elibera numai copiile hotărîrilor judecătoreşti. Cu celelalte materiale ale dosarului participanţii pot face cunoştinţă în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
    b) În Regulamentul privind modul de distribuire aleatorie a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti:
    - la art. 3, ultima propoziţie, după cuvîntul „implicare” se completează cu cuvintele „inclusiv a preşedintelui şi vicepreşedintelui instanţei”;
    - la art. 5, cuvîntul „încărcătura” se înlocuieşte cu cuvîntul „sarcina”;
    - art. 7 lit. a) se propune în următoarea redacţie: „Cererile privind recuzarea sau abţinerea judecătorului cît şi cererile privind accelerarea examinării pricinii se vor examina imediat în aceeaşi zi (cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia procedurală) de către completul de judecată competent. În acest sens, preşedintele instanţei de judecată va stabili graficul judecătorului (completului de judecată) competent de a examina cererea de recuzare, abţinere de la examinare şi cererea de urgentare la începutul anului (poate fi şi alt termen, dar nu mai mic de 1 lună), (vezi art. 35 CPP şi art. 53 CPC). Cererile privind recuzarea, abţinerea cît şi cererile de accelerare a examinării vor fi transmise completului competent spre examinare printr-o încheiere a preşedintelui instanţei de judecată (fără a fi trecute prin intermediul PIGD-ului).”
    - La art. 8 după cuvîntul „transferat” se completează cu cuvîntul „temporar”.
    - La art. 8, după alin. (1) se completează cu alin. (2) în următoarea redacţie: „În cazul în care judecătorul pleacă în concediu anual de odihnă sau nu activează pe motiv de boală îndelungată, preşedintele instanţei dispune printr-o încheiere motivată blocarea (bifarea) acestuia pentru perioada respectivă. Blocarea (bifarea) în condiţiile expuse va fi dispusă cu 5 zile înainte de expirarea termenului de concediu anual.
    De asemenea, preşedintele instanţei de judecată printr-o încheiere motivată va dispune blocarea (bifarea) temporară a judecătorului în procedura căruia se află spre examinare dosare voluminoase care necesită o examinare de lungă durată.”
    La art. 8 după alin. (3) se introduce alin. (4) cu următorul conţinut: „În cazul apariţiei temeiului juridic, constituţional, de eliberare din funcţie a judecătorului, preşedintele dispune, printr-o încheiere motivată, blocarea (bifarea) acestui judecător în sistem cu 2 luni de zile înainte de parvenirea acestui eveniment.”
    După art. 8 se introduce un nou art. 81 în următoarea redacţie: „Judecătorului de drept comun care a fost învestit cu exercitarea atribuţiilor de judecător de instrucţie, pe parcursul perioadei de exercitare a acestor atribuţii i se vor repartiza şi celelalte categorii de dosare în volum de 50%.”
    c) În Regulamentul cu privire la înregistrarea audio a şedinţelor de judecată:
    - După pct. 1.3 se introduce un nou punct 1.4 cu următorul conţinut: „Înregistrarea audio a şedinţelor de judecată este obligatorie în toate cazurile cînd urmează a fi întocmit procesul-verbal al şedinţei de judecată. Nu se va înregistra şedinţa de judecată în cadrul procedurii scrise şi atunci cînd chestiunile sunt soluţionate de către judecător unipersonal.”
    2. Prezenta hotărîre se publică pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (www.csm.md), iar extrasul în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                                            Dumitru VISTERNICEANU