LPC87/2014
ID intern unic:  353445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 87
din  29.05.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 353
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51–54, art. 155), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se completează, în ordine alfabetică, cu următoarea noţiune:
    „echipament de comunicaţii electronice – orice produs fabricat în mod industrial, destinat utilizării în reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;”.
    2. La articolul 7 alineatul (3), literele h) şi j) vor avea următorul cuprins:
    „h) asigură evaluarea conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice;”
    „j) efectuează controlul conformităţii echipamentelor de comunicaţii electronice plasate pe piaţa internă şi/sau puse în funcţiune cu cerinţele esenţiale stabilite în reglementările tehnice aplicabile.”
    3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    „Art. 16. – (1) Importul echipamentelor de comunicaţii electronice se efectuează  în baza unui contract de livrare, în care se indică obligatoriu cerinţele esenţiale aplicabile, şi a declaraţiei de conformitate emise de importator, înregistrată de organismul de certificare a produselor din domeniul comunicaţiilor electronice, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile.
    (2) Echipamentele de comunicaţii electronice se plasează pe piaţă numai dacă sînt conforme cu cerinţele esenţiale, pe baza unei declaraţii de conformitate emise pe propria răspundere de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în temeiul documentaţiei tehnice a producătorului, prin care se atestă conformitatea produselor, sau în baza unui certificat de conformitate eliberat de organismul de certificare a produselor din domeniul comunicaţiilor electronice acreditat şi recunoscut. Echipamentele de comunicaţii electronice trebuie să fie marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile.
    (3) Se interzice plasarea pe piaţă şi utilizarea echipamentelor de comunicaţii electronice care  nu corespund cerinţelor esenţiale, nu sînt însoţite de declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în baza certificatului de conformitate ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sînt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile.”
    Art. II. – Articolul 250 din Codul contravenţional al Republicii Moldova   nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la alineatul (3), textul „echipamentelor, cablurilor sau elementelor de reţea de comunicaţii electronice sau poştale necertificate şi nemarcate de organul abilitat” se substituie cu textul „echipamentelor de comunicaţii electronice sau poştale care nu sînt însoţite de declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în baza certificatului de conformitate ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sînt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile”;
    la alineatul (9), dispoziţia va avea următorul cuprins:
    „Plasarea pe piaţă a echipamentelor de comunicaţii electronice sau poştale care nu sînt însoţite de declaraţia de conformitate emisă de producător, reprezentantul său autorizat ori importator în baza certificatului de conformitate ori a rapoartelor de încercări, sau care nu sînt marcate conform reglementărilor tehnice aplicabile”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                Igor CORMAN

    Nr. 87. Chişinău, 29 mai 2014.