LPC88/2014
ID intern unic:  353447
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 88
din  29.05.2014
pentru modificarea şi completarea articolului 20
din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII
din 28 martie 1995
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 355
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 20 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
alineatul  (2) se completează cu literele e),  f) şi g)  cu următorul cuprins:
    „e) asistenţa medicală stomatologică în volum deplin, cu excepţia protezării şi restaurării dentare, acordată copiilor cu vîrsta de pînă la 12 ani;
    f) acoperirea cheltuielilor pentru exoprotezele şi implanturile mamare necesare pentru reabilitarea pacientelor cu tumori maligne;
    g) acoperirea cheltuielilor pentru protezele individuale şi consumabilele necesare pentru reabilitarea chirurgicală şi protetică a pacienţilor cu tumori maligne ale capului, gîtului şi ale aparatului locomotor din contul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală gestionate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină.”;
    la alineatul (3), textul „lit. b)–d)” se substituie cu textul „lit. b)–g)”.
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Igor CORMAN

    Nr. 88. Chişinău, 29 mai 2014.