HGC463/2014
ID intern unic:  353474
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 463
din  16.06.2014
cu privire la modificarea şi completarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 20.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 160-166     art Nr : 495
    În conformitate cu prevederile art. 23 al Legii salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art. 336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Compartimentul 5 din anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 770 din 20 octombrie 1994 „Pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.14, art.117), cu modificările şi completările ulterioare, va avea următorul cuprins:
    „5. Condiţiile de remunerare a muncii Administratorului
    Remunerarea muncii Administratorului se efectuează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară.”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, se  modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
    „Lista autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, conform anexei nr.8;
    2) punctul 5 va avea următorul cuprins:
    „5. Salariile de bază şi alte drepturi salariale pentru administratorii întreprinderilor de stat, conducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste se stabilesc în contractele de management, încheiate între fondatorul întreprinderii de stat sau consiliul societăţii pe acţiuni şi conducătorii respectivi.
    Cuantumul lunar total al salariului administratorilor întreprinderilor de stat, conducătorilor întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste, cu excepţia conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control indicate la punctul 52 din prezenta hotărîre, poate varia de la mărimea întreită pînă la mărimea încincită a salariului mediu lunar în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.
    Consiliul de administraţie al întreprinderii de stat sau consiliul societăţii pe acţiuni, în baza rapoartelor economico-financiare pentru anul precedent, anual, în luna februarie va lua decizia privind plafonul concret al salariului conducătorului, pasibil limitării, pentru anul în curs.
    Aprecierea rezultatelor economico-financiare ale unităţii se va efectua ţinîndu-se cont de dinamica indicatorilor principali: profitul net şi venitul din vînzări faţă de perioada respectivă a anului precedent, precum şi a altor indicatori ce ţin de condiţiile de activitate concrete ale întreprinderii respective.”;
    3) la punctul 51, cuvintele „indicate de Guvern” se exclud;
    4) se completează cu punctele 52 şi 53 cu următorul cuprins:
    „52. Cuantumul lunar total al salariului conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, indicate în anexa nr.8 la prezenta hotărîre, nu va depăşi mărimea întreită a salariului mediu lunar constituit în ansamblu pe unitatea condusă în perioada de la începutul anului pînă la luna gestionară.
    53. În cuantumul lunar total al salariului conducătorului, limitat în condiţiile prevăzute în punctele 5 sau 52 ale prezentei hotărîri, nu se includ premiile unice acordate la datele jubiliare personale sau ale întreprinderii, la sărbătorile profesionale, premiul anual şi alte plăţi anuale acordate conform punctului 133 al prezentei hotărîri, precum şi ajutorul material acordat conducătorului pentru tratament şi odihnă.”;
    5) la punctul 132, cuvintele „indicate de Guvern” se exclud;
    6) se completează cu un nou punct, 133, cu următorul cuprins:
    „133. Mărimea premiului anual (acordat în condiţiile art. 138 din Codul muncii) şi mărimea altor plăţi anuale acordate conducătorilor unităţilor menţionate în punctele 5 sau 52 la prezenta hotărîre, din profitul net anual al întreprinderii,  nu pot depăşi în sumă mărimea a şase salarii de funcţie lunare pe an, în funcţie de rezultatele economico-financiare anuale pozitive.”;
    7) se completează cu o nouă anexă, nr.8, cu următorul cuprins:
„Anexa nr.8
la Hotărîrea Guvernului
nr.743 din 11 iunie 2002

LISTA
autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare,
supraveghere şi control cu autonomie financiară
    1. Ministerul Economiei:
    Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC);
    Inspectoratul Energetic de Stat.
    2. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:
    Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”;
    Î.S. „Centrul de Standardizare şi Stabilire a Calităţii Nutreţurilor şi Produselor Cerealiere”;
    Î.S. „Centrul de Standardizare şi Experimentare a Calităţii Producţiei de Conserve”;
    Î.S. „Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor”;
    Î.S.  „Centrul Elaborări Economice şi de Producţie”;
    Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”;
    Î.S. „Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”;
    Î.S. „Centrul de Stat pentru Certificarea Materialului Semincer”.
    3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:
    Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea şi Expertizarea Proiectelor şi Construcţiilor”.
    4. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor
    Agenţia Naţională Transport Auto.
    5. Ministerul Justiţiei:
    Î.S. „Camera Înregistrării de Stat ”.
    6. Autoritatea Aeronautică Civilă.
    7. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru:
    Î.S. „Cadastru”.”
    3. Se stabileşte că la întreprinderile monopoliste, salarizarea conducătorilor cărora cad sub incidenţa prevederilor art.23 din Legea salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002, se raportează întreprinderile, care conform art.10 al Legii concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, ocupă poziţia dominantă pe piaţă.
    4. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale care exercită funcţia de fondatori sau au în subordine autorităţi şi instituţii publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, specificate în anexa nr.8 la Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, în termen de 2 luni de la data publicării prezentei hotărîri, vor modifica printr-un acord adiţional, semnat de părţi, compartimentele ce ţin de salarizare din contractele de management încheiate cu conducătorii unităţilor, asupra cărora se extind prevederile punctului 52, 53 şi 133 din hotărîrea menţionată.

    PRIM-MINISTRU                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                              Valeriu Lazăr
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                   Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                               Anatol Arapu

    Nr. 463. Chişinău, 16 iunie 2014.