LPC83/2014
ID intern unic:  353505
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 83
din  29.05.2014
pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului
bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998
Publicat : 24.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 365
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 44–46, art. 318), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 14 alineatul (1):
    la litera a), cuvîntul „terenurilor” se substituie cu cuvintele „hotarelor intravilanului localităţilor”;
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) stabilirea şi marcarea prin borne a hotarelor terenurilor;”
    litera d) se completează în final cu textul „şi a planurilor geometrice (ale terenurilor, construcţiilor şi ale încăperilor izolate)”.
    2. La articolul 15 alineatul (11), cuvintele „de către oficiile cadastrale teritoriale” se substituie cu cuvintele „de către Întreprinderea Specializată în Cadastru şi de către filialele sale”.
    3. Legea se completează cu articolul 152  cu următorul cuprins:
    „Articolul 152. Stabilirea şi marcarea prin borne
                             a hotarelor terenurilor
    (1) La atribuirea terenurilor în proprietate sau în folosinţă, cu excepţia terenurilor proprietate publică a statului, reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi stabileşte la faţa locului hotarele terenului, cu întocmirea actului de stabilire a hotarelor de un model aprobat de Agenţie. La transmiterea în proprietate a terenurilor în cadrul înregistrării primare masive, stabilirea hotarelor la faţa locului nu este obligatorie.
    (2) La cererea titularului de drepturi asupra terenului, punctele de cotitură ale hotarelor pot fi marcate prin borne în modul stabilit de Agenţie. Cheltuielile pentru stabilirea hotarelor şi marcarea acestora pe teren sînt suportate de titularul de drepturi.
    (3) După stabilirea hotarelor la faţa locului şi întocmirea actului de stabilire a hotarelor de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, executanţii lucrărilor cadastrale efectuează măsurări pe teren pentru întocmirea planului geometric. Documentaţia cadastrală prezentată spre recepţie trebuie să permită identificarea corectă a punctelor de cotitură ale terenului pe teritoriul ţării, verificarea corespunderii hotarelor terenului cu hotarele terenurilor adiacente. Hotarele terenului se reprezintă pe planul cadastral şi pe cel geometric.
    (4) Actul de stabilire a hotarelor poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ.”
    4. Articolul 18:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Conţinutul planului cadastral şi al planului geometric, modul de elaborare şi actualizare a acestora, precum şi modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de construcţii şi încăperi izolate se stabilesc de Agenţie.”
    alineatul (4) se completează cu litera e) cu următorul cuprins:
     „e) actului de stabilire a hotarelor prevăzut la art. 19 alin. (6).”
    la alineatul (5), textul „ , în comun cu registratorul,” se exclude.
    5. Articolul 19 se completează cu alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:
    „(6) Daca hotarul general al terenului reprezentat în planul cadastral sau în cel geometric nu corespunde cu posesiunea de fapt a terenurilor şi lipseşte actul de stabilire a hotarelor, autoritatea administraţiei publice locale, la cererea proprietarului şi din contul acestuia, stabileşte hotarele terenului la faţa locului.
    (7) Dacă în conformitate cu documentele existente nu poate fi determinat hotarul stabilit la momentul atribuirii terenului, atunci hotarul general se stabileşte după posesiunea de fapt a terenurilor vecinilor, cu condiţia că devierea în suprafaţa terenului nu depăşeşte 10% din mărimea suprafeţei din documentele ce confirmă dreptul. Devierile în suprafaţa terenului reieşindu-se din mărimea suprafeţei terenurilor se stabilesc de Agenţie.”
    6. La articolul 24, alineatul (1) se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) domeniul  – în cazul terenurilor proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;”.
    7. La articolul 55 alineatul (6), după textul „alin. (4)” se introduce textul „şi alin. (41)”.
    8. Articolul 56:
    la alineatul (2), după cuvintele „cu condiţia coordonării” se introduc cuvintele „actului de stabilire a hotarelor sau a”;
    la alineatul (3), cuvîntul „comune” se substituie cu cuvîntul „generale”;
    articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:
     „(4) Actul de stabilire a hotarelor prevăzut la art. 19 alin. (6) serveşte temei pentru elaborarea planului geometric, cu modificarea datelor din cadastru. Situaţiei respective îi sînt aplicabile corespunzător prevederile art. 55 alin. (5) şi (6).”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Igor CORMAN

    Nr. 83. Chişinău, 29 mai 2014.