HGC467/2014
ID intern unic:  353525
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 467
din  16.06.2014
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 24.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 167-168     art Nr : 510
    În scopul executării prevederilor Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                      Anatol Arapu

    Nr. 467. Chişinău, 16 iunie 2014.


      Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.467
din 16 iunie 2014

Modificările şi completările
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
    Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la anexa nr. 3, punctul 71 se completează cu alineatul doi cu următorul cuprins:
    „Autorităţile publice informează Comisia despre persoanele nou-desemnate în calitate de membri ai Comisiei.”;
    2) la anexa nr. 4, poziţia „ŞCHIOPU Victor – director general S.A. „SIGMA” se exclude;
    3) anexa nr. 5:
    la punctul 1, textul „art. 8 lit. f) şi art. 9 lit.f)” se substituie cu textul „art. 9 lit. f) şi art. 10 lit.f)”;
    punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    „3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică:
    operaţiune economică – fapt economic care constă în vînzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii; perceperea contravalorilor bunurilor, lucrărilor, serviciilor; perceperea plăţilor fiscale/nefiscale, a altor încasări;
    decontări băneşti în numerar (decontări în numerar) – operaţiuni de încasări în numerar în cadrul operaţiunilor economice;
    unitate structurală – unitate de afaceri din cadrul contribuabilului, staţionară şi/sau mobilă;
    utilizator – contribuabil, parte contractantă a operaţiunii economice care, potrivit legislaţiei fiscale, are obligaţia să efectueze decontările băneşti în numerar folosind maşina de casă şi de control cu memorie fiscală şi/sau terminalul cash-in;
    plătitor – persoană, cealaltă parte contractantă a operaţiunii economice în cadrul decontărilor băneşti care poate avea şi calitatea de consumator, beneficiar, cumpărător, client, pacient, creditor/împrumutător etc.;
    maşină de casă şi control cu memorie fiscală (în continuare – MCC) – aparat pentru înregistrarea operaţiunilor de casă, inclusiv păstrarea şi imprimarea informaţiei gestionare şi financiare la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, a cărui construcţie înglobează un modul fiscal ce controlează memoria fiscală, dispozitive de imprimare şi afişare, asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate (alte denumiri – maşină de casă şi de control, aparat de casă şi control, casă de înregistrare, casă de marcat);
    sistemul informatic „Gateway Fiscal” – platformă hardware şi software, a cărei construcţie înglobează un nod intermediar de transmitere în timp real a informaţiei gestionare şi financiare la executarea operaţiunii de plată de la terminalele de plată în numerar, prin canale digitale securizate, în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat (SISFS), asigurînd protecţia algoritmilor de lucru şi a datelor împotriva modificărilor neautorizate;
    terminal de plată în numerar (terminal cash-in) – dispozitiv automatizat pentru primirea de la plătitor a numerarului, care funcţionează în regim autonom, fără prezenţa fizică (participarea) a persoanei fizice împuternicite a contribuabilului;
    fiscalizarea terminalului cash-in – atribuirea de către organul fiscal, la înregistrarea terminalului cash-in, a unui număr unic de identificare în SISFS pentru transmiterea informaţiei on-line la serverul SFS despre operaţiunile de plată efectuate (în continuare – procedură de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal”);
    memorie fiscală – tip special de memorie fixă energetic independentă (circuit integrat de memorare în care datele pot fi scrise o singură dată), componentă electronică a modulului fiscal al MCC, destinată pentru scrierea (înregistrarea) datelor fiscale, asigurarea integrităţii şi păstrării acestora pe termen lung;
    fiscalizarea MCC – operaţiune prin care memoria fiscală a MCC devine activă (regim de funcţionare a MCC care asigură înregistrarea datelor fiscale în memoria fiscală – regim fiscal);
    bon de casă (bon fiscal) – document confirmativ, emis de MCC la efectuarea decontărilor băneşti în numerar, care atestă operaţiunea economică şi achitarea plăţii, eliberîndu-se în mod obligatoriu plătitorului. Bonul de casă trebuie să conţină elementele obligatorii enumerate în cerinţele tehnice faţă de MCC. În anumite cazuri, bonul de casă poate fi imprimat nemijlocit pe documentul de însoţire aferent operaţiunii economice (aviz de plată în numerar, factură, bon de comandă-livrare, notă de plată etc.);
    bandă de control – document confirmativ, imprimat de MCC pe suport de hîrtie, care conţine copia datelor fiscale imprimate pe bonurile de casă eliberate plătitorilor;
    raport de închidere zilnică (Raport Z) – document de evidenţă a gestiunii zilnice (zi de lucru, schimb), care conţine sinteza datelor fiscale ce se înscriu în memoria fiscală odată cu imprimarea acestuia;
    bon de plată, factură etc. – formulare tipizate de documente primare cu regim special, prevăzute de actele normative în vigoare;
    sumă de mijloace băneşti excedent/deficit – diferenţa pozitivă (+)/negativă (-) dintre suma efectivă de mijloace băneşti din caseta (sertarul) pentru bani a MCC sau, în acelaşi sens, din locul special destinat pentru primirea şi păstrarea temporară a mijloacelor băneşti provenite din operaţiunile economice curente (încasări curente şi vărsăminte de serviciu de numerar) şi suma curentă de mijloace băneşti înregistrată în MCC;
    furnizor (distribuitor exclusiv) – solicitant care a obţinut, în modul stabilit,  aprobarea unui model concret de MCC;
    centru de asistenţă tehnică pentru MCC (în continuare – centru de asistenţă tehnică) – persoană juridică sau întreprindere individuală (întreprinzător individual) care a obţinut, în modul stabilit, dreptul de a practica activităţi de instalare, reparaţie şi deservire tehnică a MCC;
    sigilarea MCC – procedură de aplicare a sigiliului furnizorului şi/sau a sigiliului fiscal pe anumite elemente ale MCC, inclusiv pe carcasă (avînd rol de protecţie contra acţiunilor exterioare neautorizate).
II. OBLIGATIVITATEA APLICĂRII MCC
    4. La efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligaţi să utilizeze MCC, eliberînd plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.
    Această obligativitate se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vînzări (denumit conform uzanţelor internaţionale vending machine), terminal cash-in, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.) în care se efectuează sau care efectuează operaţiuni economice cu încasări în numerar.
    În cazul în care terminalul cash-in nu este echipat cu MCC, utilizatorul va asigura efectuarea procedurii de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal”.
    Documentul primar care justifică primirea/depunerea unei sume de bani prin intermediul terminalului cash-in integrat în sistemul informatic “Gateway Fiscal”, denumit document fiscal, se eliberează plătitorului în mod automat.”;
    se completează cu punctul 42 cu următorul cuprins:
    „42. Restituirea numerarului eliberat spre decontare (cu excepţia numerarului eliberat unităţilor de schimb valutar), dar neutilizat în casa (casieria) întreprinderii (contribuabilului) nu se înregistrează în MCC.”;
    la punctul 5, cuvintele „cardurile bancare” se substituie cu cuvintele „cardurile de plată”;
    punctul 8:
    literele c) şi e) vor avea următorul cuprins:
    „c) să ţină pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune, un registru (Registrul MCC) şi să-l legalizeze la organul fiscal la care este înregistrată/reînregistrată MCC.
    În Registrul MCC se înregistrează în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică, sumele de mijloace băneşti încasate.
    Dacă la sfîrşitul anului de gestiune în Registrul MCC a rămas spaţiu nefolosit (foi curate), acest registru poate fi folosit pentru înregistrarea încasărilor anului de gestiune imediat următor.
    De regulă, Registrul MCC care se deschide în anul în curs pentru anul de gestiune imediat următor se legalizează (anexînd concomitent pentru verificare Registrul MCC curent/precedent) la organul fiscal care a înregistrat (reînregistrat) MCC cel devreme în luna decembrie a anului în curs şi cel tîrziu în luna februarie a anului următor.
    Contribuabilul care desfăşoară unele activităţi în regim continuu (non-stop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II);”;
    „e) să utilizeze MCC în stare de funcţionare.
    MCC se consideră în stare de funcţionare dacă sînt îndeplinite următoarele cerinţe:
    modelul MCC este inclus în Registrul unic;
    regimul fiscal este lansat;
    MCC asigură emiterea bonurilor de casă, a benzilor de control, a rapoartelor de închidere zilnică, a rapoartelor periodice etc.;
    suportul de hîrtie pe care se tipăresc documentele, precum şi modul de imprimare asigură vizibilitatea şi lizibilitatea lor pe perioada de păstrare;
    MCC imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real (excepţie făcînd devierea cu o oră în perioada de trecere de la ora de vară/iarnă la ora de iarnă/vară, care nu va depăşi data de 20 noiembrie/aprilie a anului în curs);
    sigiliile furnizorului MCC sînt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate în Registrul asistenţă tehnică;
    numărul de fabricaţie programat în MCC este cel de pe placa de marcaj a MCC şi corespunde celui din cartea tehnică.
    MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră defectată;”;
    se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) să utilizeze MCC care să fie sigilate de către organul fiscal în modul stabilit.
    MCC se consideră sigilată de către organul fiscal în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) organului fiscal sînt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către organul fiscal în Registrul asistenţă tehnică.
    MCC care se utilizează cu încălcarea a cel puţin uneia dintre cerinţele enumerate se consideră nesigilată de către organul fiscal;”;
    la litera f), cuvintele „înmîneze consumatorului” se substituie cu cuvintele „elibereze plătitorului”, iar cuvintele „cererea consumatorului” se substituie cu cuvintele „cererea plătitorului”;
    la litera g), cuvîntul „consumatorilor” se substituie cu cuvîntul „plătitorilor”;
    la litera j), cifra „5” se substituie cu cifra „4”;
    se completează cu literă k1) cu următorul cuprins:
    „k1) să informeze în scris organul fiscal despre sistarea activităţii unităţii structurale în care este înregistrată MCC;”;
    titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:
IV. OBLIGAŢIILE PLĂTITORULUI”;
    la punctul 9, cuvintele „Consumatorul se obligă să prezinte” se substituie cu cuvintele „Plătitorul prezintă”;
    la punctul 10 litera e), după cuvîntul „excedente” se introduc cuvintele „ce depăşeşte o unitate convenţională”, iar cuvintele „emise de MCC” se substituie cu cuvintele „emise de MCC sau cele înscrise în Registrul MCC”;
    punctul 101 se completează cu alineatele doi şi trei cu următorul cuprins:
    „În cadrul contractului de asistenţă tehnică în vigoare, centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv) are obligaţia să repună în funcţiune MCC în cel mult 48 ore de la momentul adresării.
    Centrul de asistenţă tehnică (distribuitorul exclusiv), conform clauzelor contractuale de asistenţă tehnică anuală, poate reprezenta interesele utilizatorului la organul fiscal de sine stătător, fiind reprezentantul acestuia.”;
    la anexă:
    în denumire, cuvîntul „decontărilor” se substituie cu cuvîntul „încasărilor”;
    se completează cu punctul 17 cu următorul cuprins:
    „17. Încasarea taxelor de aderare, cotizaţiilor/cotizaţiilor de membru, cu eliberarea bonului de plată.”