LPC100/2014
ID intern unic:  353562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 100
din  12.06.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 27.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 169-173     art Nr : 383
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. –  Legea nr. 285-XIV din 18 februarie 1999 cu privire la jocurile de noroc (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999,  nr. 50–52, art. 230), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (1) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) să solicite prezentarea actului de identitate (paşaport, buletin de identitate, permis de şedere, document de călătorie) sau a unui alt act oficial cu fotografie  pentru a se asigura că persoana care doreşte să participe la jocurile de noroc a împlinit vîrsta de 18 ani. În cazul în care persoana refuză să prezinte actul de identitate sau un alt act oficial cu fotografie, organizatorul este obligat să interzică accesul acesteia în sala de joc şi să nu o admită la jocurile de noroc;”.
    2.  La articolul 52 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:
    „f) admiterea la jocurile de noroc (cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abilitate) a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a persoanelor care, sub influenţa alcoolului, stupefiantelor sau altor substanţe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sînt conştiente de acţiunile lor, precum şi permiterea accesului acestor persoane în sala de joc;”.
    Art. II.  –   Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 356 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Admiterea la jocurile de noroc (cu excepţia loteriilor şi jocurilor de abilitate) a persoanelor care nu au împlinit vîrsta de 18 ani, admiterea la jocurile de noroc a persoanelor care, sub influenţa alcoolului, stupefiantelor sau altor substanţe cu efect puternic ori din alte cauze, vădit nu sînt conştiente de acţiunile lor, precum şi permiterea accesului acestor persoane în sala de joc
    se sancţionează cu amendă de la 80 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 250 la 450 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 5 luni la un an.”
    2. Articolul 400:
    la alineatul (1), cifrele „350, 354–363,” se substituie cu textul „art. 350, 354, 355, art. 356 alin. (1) şi (2), art. 357–363,”;
    la alineatul (4), cifrele „3341” se substituie cu textul „art. 3341, art. 356 alin. (11)”;
    la alineatul (6), după cifrele „322” se introduce textul „ , art. 356 alin. (11)”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Igor CORMAN

    Nr. 100. Chişinău, 12 iunie 2014.