LPC55/2014
ID intern unic:  353604
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 55
din  12.06.2014
pentru completarea Codului de procedură civilă
al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 389
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 130–134, art. 415), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. Articolul 449 se completează cu litera e1) cu următorul cuprins:
    „e1) a fost aplicată o lege declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională şi la judecarea cauzei a fost ridicată excepţia de neconsti tuţionalitate, iar instanţa de judecată sau Curtea Supremă de Justiţie a respins cererea privind sesizarea Curţii Constituţionale sau din hotărîrea Curţii Constituţionale rezultă că prin aceasta s-a încălcat un drept garantat de Constituţie sau de tratatele internaţionale în domeniul drepturilor omului;”.
    2.  Articolul 450 se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:
    „d1) în termen de 3 luni din ziua cînd persoana interesată a luat cunoştinţă de circumstanţele respective – în cazul prevăzut la art. 449 lit. e1);”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                          Igor CORMAN

    Nr. 55. Chişinău, 12 iunie 2014.