LPM86/2014
ID intern unic:  353608
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 86
din  29.05.2014
privind evaluarea impactului asupra mediului
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 393     Data intrarii in vigoare : 04.01.2015
    MODIFICAT
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege transpune parţial Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului (text codificat), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 26 din 1 ianuarie 2012.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Scopul şi obiectul legii
    (1) Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic de funcţionare a mecanismului de evaluare a impactului asupra mediului al unor proiecte publice şi private sau al unor genuri de activitate planificate, pentru asigurarea prevenirii sau minimizării, la etapele iniţiale,  a impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.
    (2) Obiectul prezentei legi sînt procedurile şi modalităţile aplicate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului al unor proiecte publice şi private sau al unor genuri de activitate planificate care pot avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova sau din alte state.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni principale:
    acord de mediu – act permisiv, emis de organul central de mediu al administraţiei publice, prin care sînt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului care trebuie respectate în cazul realizării proiectului;
    activitate planificată – proiect public sau privat ori gen de activitate planificată, care constă în construcţia de obiecte noi, extinderea, reconstrucţia, modernizarea, reprofilarea, planificarea unor genuri noi de activitate, dobîndirea sau utilizarea resurselor naturale, influenţa asupra teritoriului sau landşaftului neatins sau puţin modificat de activitatea omului, precum şi alte acţiuni a căror efectuare sau al căror rezultat final poate avea impact semnificativ asupra mediului;
    autoritate competentă – organ emitent al actelor permisive în domeniul mediului;
    [Art.2 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
aviz al expertizei ecologice – act administrativ emis de organul emitent al actelor permisive în domeniul mediului pentru activitățile și obiectele ce nu necesită obținerea acordului de mediu, care constată corespunderea activităţilor economice preconizate și/sau a documentaţiei de proiect cu prevederile legislaţiei de mediu şi care cuprinde măsurile pentru protecţia mediului ce trebuie să fie respectate în procesul realizării proiectului;
    [Art.2 noțiunea introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    evaluare a impactului asupra mediului – procedură efectuată conform prezentei legi pentru evaluarea impactului eventual al activităţii planificate asupra mediului, precum şi pentru elaborarea propunerilor privind prevenirea şi minimizarea impactului negativ sau, în cazul încălcării cerinţelor prevăzute de prezenta lege, pentru interzicerea demarării activităţii planificate;
    impact asupra mediului – schimbări directe sau indirecte ale mediului, provocate de realizarea unor activităţi planificate care afectează sau pot afecta atît sănătatea omului, cît şi diversitatea biologică, solul, subsolul, apa, aerul, clima, landşaftul, bunurile materiale, patrimoniul cultural, precum şi interacţiunea dintre factorii enumeraţi;
    iniţiator – persoană fizică sau juridică, inclusiv unităţile publice şi administrativ-teritoriale, care solicită obţinerea dreptului de realizare a activităţii planificate;
    parte afectată – parte sau părţi contractante ale Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier care pot fi afectate de impactul unei activităţi planificată a fi realizată pe teritoriul părţii de origine;
    parte de origine – parte sau părţi contractante ale Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier sub a căror jurisdicţie este preconizată realizarea activităţii planificate;
    public – una sau mai multe persoane fizice sau juridice, precum şi asociaţiile, organizaţiile sau grupurile constituite de acestea în conformitate cu legislaţia sau practica naţională;
    public interesat – public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului.
    Articolul 3. Principiile evaluării impactului asupra
                       mediului
    (1) Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează pe baza următoarelor principii:
    a) principiul acţiunii preventive;
    b) principiul corectitudinii şi plenitudinii informaţiei;
    c) principiul transparenţei şi accesibilităţii;
    d) principiul participativ;
    e) principiul precauţiei;
    f) principiul „poluatorul plăteşte”.
    (2) Principiul acţiunii preventive presupune că evaluarea impactului asupra mediului se realizează la etapa timpurie de planificare, proiectare şi luare a deciziilor cu privire la activitatea planificată, în baza informaţiilor tehnice şi ştiinţifice existente la momentul respectiv, cu indicarea măsurilor pentru reducerea sau prevenirea impactului potenţial asupra mediului, avînd în vedere dezvoltarea durabilă a ţării.
    (3) Principiul corectitudinii şi plenitudinii informaţiei presupune că evaluarea impactului asupra mediului se realizează în baza informaţiei prezentate de iniţiator privind activitatea planificată, a informaţiei despre starea actuală a mediului şi a resurselor naturale, precum şi a informaţiei primite de la autorităţile de stat de profil şi de la autorităţile administraţiei publice locale pe al căror teritoriu se va desfăşura activitatea planificată, ţinînd cont de propunerile expuse în cadrul dezbaterilor publice.
    (4) Principiul transparenţei şi accesibilităţii presupune că publicul este în drept să primească la timp, înainte de realizarea activităţii planificate, în conformitate cu cerinţele prezentei legi şi cu legislaţia privind transparenţa procesului decizional, informaţii despre activitatea planificată şi să participe la dezbaterile publice organizate în procesul de evaluare a impactului asupra mediului.
    (5) Principiul participativ presupune că iniţiatorul asigură tuturor participanţilor interesaţi accesul la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, la consultările publice privind evaluarea impactului activităţii planificate în locul şi timpul accesibile pentru public.
    (6) Principiul precauţiei prevede că soluţionarea problemelor legate de impactul negativ asupra mediului trebuie să înceapă pînă la primirea, în volum deplin, a dovezilor ştiinţifice despre impactul negativ asupra mediului al activităţii planificate. Dacă există motive întemeiate cu privire la impactul negativ asupra mediului al activităţii planificate, trebuie luate măsuri de precauţie, iar în cazul unui impact semnificativ şi ireversibil, activitatea respectivă urmează a fi interzisă.
    (7) Principiul „poluatorul plăteşte” prevede că iniţiatorul activităţii planificate suportă cheltuielile legate de evaluarea impactului asupra mediului şi de minimizarea impactului negativ asupra mediului al activităţii planificate.
    Articolul 4. Domeniul de aplicare a evaluării
                        impactului asupra mediului
    (1) Evaluarea impactului asupra mediului trebuie să scoată în evidenţă, să descrie şi să evalueze, în mod corespunzător, în fiecare caz în parte, efectele directe şi indirecte ale activităţii planificate asupra următorilor factori:
    a) populaţie, faună şi floră;
    b) sol, subsol, apă, aer, climă şi landşaft;
    c) bunuri materiale şi patrimoniu cultural;
    d) interacţiunea dintre factorii menţionaţi la lit. a)–c) şi consecinţele lor pe termen lung, precum şi consecinţele cumulative.
    (2) Evaluarea impactului asupra mediului se efectuează la nivel transfrontalier pentru activităţile indicate în pct. 1–16 din anexa nr. 1 şi la nivel naţional pentru activităţile indicate în pct. 17–24 din aceeaşi anexă.
    (3) Evaluarea impactului asupra mediului pentru activităţile indicate în anexa nr. 2 se efectuează în baza avizului eliberat de autoritatea competentă, conform art. 9 şi 10.
    (4) Pentru activităţile indicate în anexa nr. 2, precum și pentru oricare alte activități pentru care se stabileşte că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului, se va elibera decizia sau avizul expertizei ecologice, după caz.
    [Art.4 al.(4) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Activităţile planificate realizate în scopul apărării naţionale nu sînt supuse evaluării impactului asupra mediului.
    (6) Prevederile prezentei legi nu au efect asupra obligaţiei autorităţii competente de a respecta restricţiile impuse de legislaţia naţională cu privire la secretul de stat, comercial şi industrial, inclusiv la proprietatea intelectuală.
    (7) Prevederile prezentei legi nu se aplică la realizarea activităţii indicate în pct. 10 lit. g) din anexa nr. 2 în caz de pericol de inundaţii cauzate de calamităţi naturale sau de accidente.
    Articolul 5. Atribuţiile autorităţii competente
    Autoritatea competentă are următoarele atribuţii în domeniul evaluării impactului asupra mediului:
    a) coordonarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv în context transfrontalier;
    b) aprobarea Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului;
    c) examinarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului;
    d) emiterea acordului de mediu;
    e) emiterea avizului expertizei ecologice și/sau a deciziilor conform art. 10.
    [Art.4 lit.e) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 6. Finanţarea activităţii de evaluare
                         a impactului asupra mediului
    (1) Cheltuielile ce ţin de elaborarea şi prezentarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, precum şi de informare, de organizare a consultărilor publice, traducere a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, în cazul impactului transfrontalier, sînt  suportate de iniţiator.
    (2) Acordul de mediu se eliberează de către autoritatea competentă gratuit.
Capitolul II
CEREREA PRIVIND ACTIVITATEA PLANIFICATĂ
    Articolul 7. Depunerea cererii privind activitatea
                        planificată
    (1) Iniţiatorul care planifică realizarea unei activităţi indicate în anexa nr. 1 sau nr. 2 prezintă autorităţii competente o cerere scrisă privind activitatea planificată. Cererea se depune după efectuarea studiului de fezabilitate privind activitatea planificată.
    (2) Autoritatea competentă, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, plasează informaţia despre aceasta pe pagina sa web oficială.
    (3) Pentru activitățile care nu sînt indicate în anexa nr. 1 sau nr. 2, dar pentru care legislația prevede eliberarea avizului expertizei ecologice, inițiatorul care planifică realizarea activității sau autoritățile publice, prin intermediul ghișeului unic, vor depune cererea simplificată privind activitatea planificată (fără indicarea soluţiilor cu privire la locul şi tipul tehnologiilor utilizate, dar cu indicarea impactului posibil asupra mediului şi a aspectelor sociale şi economice ale acestui impact).
    [Art.7 al.(3) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 8. Conţinutul cererii privind activitatea
                       planificată
    (1) Cererea va conţine informaţia privind activitatea planificată şi cel puţin două soluţii (alternative) cu privire la locul şi tipul tehnologiilor utilizate, cu indicarea impactului posibil asupra mediului şi a aspectelor sociale şi economice ale acestui impact. Conţinutul cererii privind activitatea planificată este prevăzut  în anexa nr. 3.
    (2) Cererea depusă constituie temei pentru efectuarea de către autoritatea competentă a evaluării prealabile.
Capitolul III
EVALUAREA PREALABILĂ A ACTIVITĂŢII PLANIFICATE
    Articolul 9. Efectuarea evaluării prealabile
    (1) Procedura de evaluare a impactului asupra mediului este precedată de o evaluare prealabilă a activităţii planificate, realizată de autoritatea competentă.
    (2) Evaluarea prealabilă a unei activităţi indicate în anexa nr. 1 se efectuează în baza cererii depuse de iniţiator, aplicînd criteriile prevăzute în anexa nr. 4, în vederea determinării necesităţii de efectuare a evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier sau la nivel naţional.
    (3) Evaluarea prealabilă a unei activităţi indicate în anexa nr. 2 se efectuează în baza cererii depuse de iniţiator, aplicînd criteriile prevăzute în anexa nr. 4, în vederea determinării necesităţii de efectuare a evaluării impactului asupra mediului. În cazul stabilirii necesităţii de efectuare a evaluării impactului asupra mediului, aceasta se face la nivel naţional.
    (4) Evaluarea prealabilă se efectuează în termen de 10 zile lucrătoare.
    (5) Evaluarea prealabilă a activităților prevăzute la art. 7 alin. (3) se efectuează în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, în baza cererii depuse de iniţiator și/sau autoritatea publică, în vederea determinării necesităţii de efectuare a evaluării impactului asupra mediului sau a stabilirii corespunderii parametrilor acestor activităţi cu prevederile actelor legislative şi altor acte normative, normelor şi standardelor în vigoare.
    [Art.9 al.(5) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 10. Rezultatele evaluării prealabile
    (1) În urma evaluării prealabile, autoritatea competentă aprobă una din următoarele decizii:
    a) activitatea planificată urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier;
    b) activitatea planificată urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional;
    c) nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului și nu este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice;
    [Art.10 al.(1), lit.c) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
d) nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice.
    [Art.10 al.(1), lit.d) introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Decizia cu privire la evaluarea prealabilă se comunică iniţiatorului, autorităţii/autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea pe al căror teritoriu se va desfăşura activitatea planificată şi se plasează pe pagina web a autorităţii competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării.
    (3) Dacă autoritatea competentă decide că activitatea indicată în anexa nr. 1 urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, evaluarea se efectuează conform art. 11–15, luînd în consideraţie opinia părţii afectate.
    (4) Dacă autoritatea competentă decide că activitatea specificată în anexa nr. 1 sau nr. 2 urmează a fi supusă evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional, evaluarea se efectuează conform art. 19–23.
    (5) Dacă autoritatea competentă decide că pentru activitatea indicată în anexa nr. 2 nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, se elaborează documentaţia tehnică, care se supune expertizei ecologice de stat.
Capitolul IV
PROCEDURA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER
PENTRU PARTEA DE ORIGINE
    Articolul 11. Iniţierea procedurii de evaluare a impactului
                          asupra mediului în context transfrontalier
    (1) Dacă pe teritoriul Republicii Moldova este prevăzută realizarea unor activităţi planificate cu impact transfrontalier sau dacă o activitate planificată a altor state poate avea un impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova, evaluarea impactului asupra mediului se efectuează în conformitate cu cerinţele Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (în continuare – Convenţia Espoo) şi ale prezentei legi.
    (2) În cazul aplicării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontalier, informaţia care se prezintă altor state este supusă restricţiilor legislaţiei Republicii Moldova.
    (3) Decizia privind participarea Republicii Moldova în calitate de parte afectată la procedura de evaluare a impactului asupra mediului este luată de autoritatea competentă în baza notificării privind activitatea planificată, prezentată de partea de origine.
    (4) În cazul în care Republica Moldova consideră că va fi afectată în urma impactului negativ semnificativ al activităţii planificate de partea de origine, dar nu a primit nicio notificare în acest sens de la partea de origine, autoritatea competentă iniţiază consultări cu partea de origine privind impactul transfrontalier.  Dacă părţile nu au convenit asupra reglementării acestei chestiuni, autoritatea competentă a Republicii Moldova  poate transmite cazul spre examinare comisiei de investigare, în conformitate cu anexa IV la Convenţia Espoo.
    (5) În cazul în care se planifică realizarea unor activităţi în comun (construcţia unei magistrale de transport, a conductelor etc.), părţile convin asupra procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi asupra elaborării documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului (se elaborează o documentaţie comună sau fiecare parte elaborează documentaţia proprie privind evaluarea impactului asupra mediului).
    Articolul 12. Notificarea părţii afectate
    (1) Dacă la etapa de evaluare preliminară autoritatea competentă a părţii de origine a stabilit necesitatea examinării în context transfrontalier a activităţii planificate, iniţiatorul elaborează o notificare pentru partea afectată  şi o înaintează autorităţii competente a părţii de origine.
    (2) Autoritatea competentă a părţii de origine, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea iniţiatorului, prezintă autorităţii competente a părţii afectate, prin intermediul canalelor diplomatice, notificarea privind activitatea planificată şi o plasează pe pagina sa web oficială. Autoritatea competentă a părţii afectate, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, oferă un răspuns cu privire la participarea/neparticiparea părţii afectate la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
    (3) Notificarea va conţine informaţii în baza cărora partea afectată să poată determina nivelul său de interes şi de implicare în evaluarea impactului asupra mediului. Notificarea trebuie să fie prezentată părţii afectate în limba de stat sau în una din limbile oficiale ale Convenţiei Espoo (în continuare – limbă accesibilă), stabilită de comun acord cu partea afectată.
    (4) Structura notificării este prevăzută în anexa nr. 5.
    (5) La etapa notificării, partea de origine poate solicita de la partea afectată informaţii publice necesare pentru pregătirea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi informaţii privind procedurile naţionale de evaluare a impactului asupra mediului. Informaţia solicitată se prezintă în termen de cel mult 45 de zile de la data primirii solicitării.
    (6) În cazul în care partea afectată a informat autoritatea competentă a părţii de origine că nu va participa la procedura de evaluare a impactului sau nu a prezentat răspunsul în termenul prevăzut la alin. (2), procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează la nivel naţional, fără participarea părţii afectate.
(7) În cazul în care partea afectată şi-a exprimat intenţia de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi a informat în termen autoritatea competentă a părţii de origine cu privire la decizia sa, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizează cu participarea părţii afectate.
    Articolul 13. Pregătirea şi prezentarea documentaţiei
                          privind evaluarea impactului asupra
                          mediului
    (1) Dacă partea afectată şi-a exprimat intenţia de a participa la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă a părţii de origine, prin intermediul canalelor diplomatice, prezintă autorităţii competente a părţii afectate Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului, prezentat de către iniţiator, în baza căruia se elaborează documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului. Autoritatea competentă a părţii afectate prezintă autorităţii competente a părţii de origine avizul la program în termen de 30 de zile.
    (2) După colectarea informaţiei necesare la nivel naţional şi a celei parvenite de la partea afectată şi după coordonarea Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului cu autoritatea competentă a părţii de origine, luînd în consideraţie avizul părţii afectate, iniţiatorul începe să elaboreze documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului.
    (3) Autoritatea competentă a părţii de origine, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului din partea iniţiatorului sau a autorităţii care a elaborat-o (în continuare – titularul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului), prezintă documentaţia respectivă autorităţii competente a părţii afectate, într-o limbă accesibilă, prin intermediul canalelor diplomatice, pentru examinare şi pregătire a comentariilor. Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului se remite pe suport de hîrtie şi în format electronic.
    (4) Partea afectată, în conformitate cu procedura naţională stabilită, distribuie, inclusiv publicului, documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, pregăteşte şi prezintă avizul, desfăşoară consultări cu partea de origine.
    (5) Termenul de examinare, de efectuare a consultărilor publice şi de prezentare a avizului la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului pentru partea afectată este de cel mult 50 de zile. La cererea părţii afectate, autoritatea competentă a părţii de origine, cu acordul iniţiatorului, poate prelungi termenul de examinare a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului cu cel mult 30 de zile.
    (6) În documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, iniţiatorul va ţine cont, în mod corespunzător, de obiecţiile şi propunerile din avizul autorităţii competente a părţii afectate.
    (7) Elaborarea şi aprobarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului la nivel naţional se fac în conformitate cu art. 19–23.
    Articolul 14. Desfăşurarea consultărilor
    (1) Autorităţile competente ale părţilor desfăşoară de comun acord consultări la diferite etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. După elaborarea şi prezentarea către partea afectată a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, autoritatea competentă a părţii de origine iniţiază, în mod obligatoriu, consultări cu autoritatea competentă a părţii afectate.
    (2) Consultările se desfăşoară în privinţa impactului transfrontalier potenţial al activităţii planificate, a măsurilor de reducere sau eliminare a impactului negativ al acesteia, a metodelor de informare a publicului şi de desfăşurare a dezbaterilor publice. Autorităţile competente ale părţilor examinează de comun acord şi alte aspecte relevante pentru activitatea planificată şi procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Autorităţile competente ale părţilor convin asupra componenţei participanţilor la consultări, precum şi asupra termenelor, locului şi formei de desfăşurare a consultărilor.
    (3) Consultările pot fi organizate în formă de:
    a) comitete comune;
    b) întruniri ale experţilor;
    c) videoconferinţe, schimb de informaţii prin intermediul poştei electronice sau al scrisorilor oficiale;
    d) întruniri ale oficialilor de rang mediu şi/sau înalt.
    (4) Dezbaterile publice se desfăşoară, pentru fiecare caz în parte, pe teritoriul părţii de origine, în hotarele administrativ-teritoriale ale localităţii/localităţilor unde se planifică desfăşurarea activităţii, cu participarea părţii afectate, în conformitate cu acordurile bilaterale sau cu decizia comună a părţilor privind desfăşurarea dezbaterilor publice. Participarea părţii afectate la consultări şi dezbateri publice se efectuează din cont propriu.
    (5) Rezultatele consultărilor şi dezbaterilor publice, inclusiv lista participanţilor, se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei.
    (6) Consultările şi dezbaterile publice se desfăşoară pînă la aprobarea deciziei conform art. 23 alin. (1) lit. a) sau lit. c).
    Articolul 15. Luarea deciziei
    (1) După realizarea procedurii de coordonare internă a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului care va include dezbaterile publice şi concluziile consultărilor, ţinînd cont de opinia părţii afectate, autoritatea competentă a părţii de origine decide asupra emiterii acordului de mediu în conformitate cu art. 23.
    (2) Autoritatea competentă a părţii de origine, în termen de 15 zile, informează autoritatea competentă a părţii afectate, prin intermediul canalelor diplomatice, cu privire la emiterea acordului de mediu.
    (3) Autoritatea competentă a părţii de origine informează autoritatea competentă a părţii afectate, prin intermediul canalelor diplomatice, cu privire la aprobarea activităţii planificate, în termen de 15 zile de la data primirii informaţiei respective de la autoritatea abilitată, în conformitate cu art. 24.
Capitolul V
ORDINEA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA
MEDIULUI ÎN CONTEXT TRANSFRONTALIER
PENTRU PARTEA AFECTATĂ
    Articolul 16. Pregătirea răspunsului la notificare
    (1) Republica Moldova se consideră parte afectată în cazul primirii de la un alt stat a unei notificări cu privire la o activitate planificată care poate avea impact semnificativ asupra mediului din Republica Moldova. Pregătirea răspunsului la notificare şi coordonarea ulterioară a lucrărilor privind procedura de evaluare a impactului se pun în sarcina autorităţii competente a părţii afectate.
    (2) Autoritatea competentă a părţii afectate, în termenul stabilit în notificare, care va fi de cel mult 30 de zile, decide asupra participării sau neparticipării sale la procedura de evaluare a impactului asupra mediului, ţinînd cont de opinia autorităţilor administraţiei publice centrale interesate, a autorităţilor  administraţiei publice locale din teritoriul care ar putea fi supus impactului transfrontalier şi a publicului. În acest scop, în termen de 5 zile lucrătoare, autoritatea competentă:
    a) plasează notificarea pe pagina sa web oficială, indicînd perioada de prezentare a opiniei privind activitatea planificată;
    b) prezintă notificarea autorităţilor de stat de profil, autorităţilor administraţiei publice locale din teritoriul impactului potenţial, precum şi publicului, indicînd termenele de prezentare a comentariilor.
    (3) În cazul în care autoritatea competentă a părţii afectate decide să ia parte la procesul de evaluare a impactului asupra mediului, aceasta informează în scris, prin intermediul canalelor diplomatice, autoritatea competentă a părţii de origine despre decizia luată. Totodată, răspunsul poate conţine o relatare succintă privind componentele de mediu potenţial afectate (de exemplu: ecosistemele vulnerabile, speciile rare ale florei şi faunei şi cele pe cale de dispariţie, monumentele culturale şi naturale, alte obiecte care pot fi afectate în urma realizării activităţii planificate). Structurarea răspunsului la notificare este expusă în anexa nr. 6. Autoritatea competentă plasează informaţia despre decizia luată pe pagina sa web oficială în termen de 5 zile.
    (4) Dacă autoritatea competentă a părţii afectate a luat decizia de a nu participa la procesul de evaluare a impactului asupra mediului, aceasta informează în scris autoritatea competentă a părţii de origine despre decizia luată şi plasează informaţia respectivă pe pagina sa web oficială în termen de 5 zile.
    (5) La solicitarea autorităţii competente a părţii de origine, autoritatea competentă a părţii afectate oferă părţii de origine, în termen de 45 de zile, informaţii accesibile cu privire la starea mediului necesare pentru elaborarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, precum şi informaţii cu privire la procedura naţională de evaluare a impactului asupra mediului.
    (6) Lipsa reacţiei din partea autorităţii competente a părţii afectate semnifică acceptul ei de a realiza activitatea planificată.
    Articolul 17. Prezentarea şi diseminarea documentaţiei
                         privind evaluarea impactului asupra mediului
    (1) În cazul în care autoritatea competentă a părţii de origine prezintă autorităţii competente a părţii afectate, pentru coordonare, Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului, autoritatea competentă a părţii afectate urmează să prezinte avizul în conformitate cu termenele şi procedurile stabilite. Autoritatea competentă a părţii afectate plasează programul pe pagina sa web oficială, indicînd perioada de prezentare a opiniei asupra acestuia.
    (2) Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului este prezentată autorităţii competente a părţii afectate într-o limbă accesibilă, pe suport de hîrtie şi în format electronic, cu indicarea termenului de examinare a documentaţiei, care va fi de cel mult 50 de zile. În caz de necesitate, cu acordul părţilor, termenul de examinare a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile.
    (3) Autoritatea competentă, în termen de 5 zile lucrătoare, plasează pe pagina sa web oficială documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului şi o prezintă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi din teritoriul impactului potenţial şi autorităţilor administraţiei publice centrale de profil, indicînd termenele de prezentare a comentariilor. Autorităţile administraţiei publice locale, în termen de 5 zile lucrătoare, plasează informaţia despre evaluarea impactului asupra mediului, pe suport de hîrtie, într-un loc accesibil publicului şi informează despre aceasta publicul şi autoritatea competentă a părţii afectate.
    (4) Instituţiile de stat şi alte instituţii ale părţii afectate implicate în procesul de examinare a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, precum şi publicul interesat prezintă, în termenele  prevăzute, comentariile lor autorităţii competente, care elaborează avizul.
    (5) Autoritatea competentă a părţii afectate transmite autorităţii competente a părţii de origine, prin intermediul canalelor diplomatice, avizul la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului şi, totodată, îl plasează pe pagina sa web oficială.
    (6) Iniţiatorul trebuie să ţină cont de avizul autorităţii competente a părţii afectate la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului şi să informeze, în termenele stabilite, autoritatea competentă a părţii afectate despre acceptarea sau respingerea obiecţiilor şi propunerilor indicate în aviz.
    Articolul 18. Consultările şi informarea despre
                         decizia luată
    (1) În procesul examinării documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, autoritatea competentă a părţii afectate, în caz de necesitate, organizează consultări cu instituţiile interesate şi cu publicul şi iniţiază consultări cu autoritatea competentă a părţii de origine.
    (2) Autorităţile competente ale părţilor organizează de comun acord consultări, în cadrul cărora convin asupra componenţei participanţilor şi a subiectelor ce urmează a fi puse în discuţie. Consultările se desfăşoară înainte de emiterea acordului de mediu.
    (3) În conformitate cu acordul comun al autorităţilor competente ale părţilor, partea afectată poate participa la dezbateri publice pe teritoriul părţii de origine. Participarea părţii afectate la dezbateri publice se efectuează din cont propriu. Autoritatea competentă a părţii afectate plasează informaţia cu privire la desfăşurarea dezbaterilor publice pe pagina sa web oficială, informează în acest sens autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul potenţial afectat de impactul transfrontalier, informează publicul prin intermediul mass-media şi al internetului despre data şi locul desfăşurării dezbaterilor publice.
    (4) În procesul de luare a deciziei cu privire la activitatea planificată, partea de origine ia în consideraţie rezultatele consultărilor şi ale dezbaterilor publice în mod corespunzător.
    (5) După primirea de la autoritatea competentă a părţii de origine a informaţiei despre decizia luată în privinţa activităţii planificate, însoţită de argumentele pe care se bazează, autoritatea competentă a părţii afectate plasează informaţia şi argumentele pe pagina sa web oficială şi le transmite autorităţii administraţiei publice locale respective în termen de 5 zile lucrătoare.
Capitolul VI
PROCEDURA DE REALIZARE A EVALUĂRII
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI LA NIVEL
NAŢIONAL

    Articolul 19. Programul de realizare a evaluării
                         impactului asupra mediului
    (1)  În cazul în care autoritatea competentă, conform art. 10 alin. (1), a luat decizia privind efectuarea evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional al activităţii planificate, iniţiatorul este obligat să îndeplinească toate procedurile conform prezentului capitol.
    (2) Pentru efectuarea evaluării impactului asupra mediului la nivel naţional al activităţii planificate, iniţiatorul elaborează Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului, care urmează a fi coordonat cu autoritatea competentă. Totodată, iniţiatorul asigură informarea publicului şi oferă posibilitate acestuia şi autorităţilor publice interesate să prezinte în scris comentarii la program.
    (3) Iniţiatorul publică, cel puţin într-un ziar naţional şi în unul local, o informaţie succintă despre activitatea planificată, indicînd obligatoriu pagina sa web oficială şi/sau o altă adresă la care pot fi accesate cererea şi proiectul Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului,  precum şi termenele de prezentare a comentariilor. Comentariile se prezintă iniţiatorului, iar copia de pe comentarii – autorităţii competente.
    (4) Iniţiatorul prezintă autorităţii competente, pentru coordonare, proiectul Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, însoţit de materialele ce atestă informarea publicului (copia publicaţiei, anunţul). Autoritatea competentă examinează programul în termen de 30 de zile de la data primirii  şi emite un aviz. Programul se consideră coordonat dacă autoritatea competentă a emis un aviz pozitiv. În cazul unui aviz negativ, proiectul programului este restituit iniţiatorului pentru definitivare. După definitivare, programul poate fi remis autorităţii competente pentru reexaminare.
    (5) În Programul  de realizare a evaluării impactului asupra mediului se stabilesc graficul efectuării evaluării impactului asupra mediului, inclusiv al consultărilor şi dezbaterilor publice, lista autorităţilor publice cărora le va fi prezentată documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, structura documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, lista detaliată a lucrărilor de evaluare a impactului asupra mediului, ţinînd cont de particularităţile activităţii planificate şi dificultăţile condiţiilor naturale, sociale şi de ordin tehnologic.
    (6) Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului este valabil 3 ani de la data aprobării. Dacă la expirarea termenului menţionat iniţiatorul nu a prezentat autorităţii competente documentaţia de evaluare a impactului asupra mediului specificată la art. 20, acesta este obligat să elaboreze şi să aprobe programul în mod repetat.
    Articolul 20. Elaborarea documentaţiei privind
                          evaluarea impactului asupra mediului
    (1) Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului se elaborează în baza actelor normative în vigoare, în conformitate cu programul coordonat de realizare a evaluării impactului asupra mediului şi ţinîndu-se cont de comentariile expuse de către public vizavi de rezultatele informării primare privind activitatea planificată.
    (2) Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) descrierea activităţii planificate, inclusiv descrierea caracteristicilor fizice, şi cerinţele în materie de utilizare a terenului în cursul fazelor de construcţie şi funcţionare; descrierea principalelor caracteristici ale procedeelor de fabricaţie; estimarea, în funcţie de tip şi cantitate, a reziduurilor şi a emisiilor potenţiale (poluarea apei, aerului, solului şi subsolului, zgomot, vibraţii, radiaţii termice şi radioactive etc.) rezultate din activitatea planificată şi informaţia referitoare la locul desfăşurării activităţii planificate şi dimensiunile acesteia;
    b) compararea principalelor alternative examinate (inclusiv varianta renunţării la activitatea planificată) şi a principalelor motive care stau la baza alegerii unei sau altei alternative, ţinînd cont de efectele asupra mediului;
    c) descrierea stării curente a elementelor de  mediu care ar putea fi afectate în mod semnificativ de activitatea planificată, cuprinzînd, în special, populaţia, flora, fauna, solul, subsolul, apa, aerul, factorii climatici, bunurile materiale, inclusiv patrimoniul arheologic şi arhitectural, peisajul şi relaţiile dintre toţi aceşti factori, cu detaliile necesare pentru a putea determina starea iniţială a mediului din zona activităţii planificate;
    d) descrierea tipurilor şi consecinţelor impactului potenţial al activităţii planificate asupra mediului şi dimensiunile acestora. Descrierea va include efectele directe şi oricare dintre efectele indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu, lung, permanente şi temporare, pozitive şi negative ale activităţii planificate;
    e) descrierea metodelor de estimare folosite pentru evaluarea impactului asupra mediului;
    f) descrierea măsurilor preconizate pentru evitarea, reducerea şi, dacă este posibil, remedierea impactului negativ asupra mediului;
    g) descrierea măsurilor de prevenire şi lichidare a consecinţelor posibilelor situaţii excepţionale şi accidente;
    h) argumentarea necesităţii efectuării sau neefectuării analizei postproiect şi determinarea, în cazul necesităţii efectuării acesteia, a indicatorilor şi termenelor de desfăşurare;
    i)  un rezumat nontehnic al informaţiilor menţionate la lit. a)–h);   
    j) indicarea oricăror dificultăţi (deficienţe tehnice sau lipsa cunoştinţelor profesionale) întîlnite de către iniţiator la sintetizarea informaţiilor necesare;
    k) raportul privind participarea publicului;
    l) concluzii.
    (3) Elaborarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului poate fi realizată de către persoane juridice care au dreptul de a desfăşura acest gen de activitate, atît din Republica Moldova, cît şi din alte ţări.
    (4) Iniţiatorul este în drept să solicite de la autoritatea competentă, instituţiile publice, autorităţile administraţiei publice locale informaţia necesară pentru pregătirea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, în conformitate cu procedura şi termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
    (5) Dacă în cadrul pregătirii documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului iniţiatorul decide să renunţe la activitatea planificată, acesta comunică decizia sa autorităţii competente. Informaţia prezentată cu privire la renunţare se plasează pe pagina web oficială a autorităţii competente.
    (6) Documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului constituie bază pentru elaborarea capitolului „Protecţia mediului” din documentaţia de proiect.
    Articolul 21. Examinarea şi discutarea documentaţiei
                          privind evaluarea impactului asupra
                          mediului
    (1) Iniţiatorul prezintă documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului spre examinare autorităţii competente, care o plasează pe pagina sa web oficială şi o examinează în termen de 60 de zile de la data prezentării acesteia.
    (2) La indicaţia autorităţii competente, iniţiatorul prezintă spre examinare documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului autorităţilor administraţiei publice centrale de profil şi autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi pe al cărei teritoriu se va realiza activitatea planificată. Comentariile la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului se prezintă iniţiatorului în scris de către organele menţionate în termen de 50 de zile de la prezentarea documentaţiei, copii de pe comentarii fiind transmise totodată autorităţii competente.
    (3) Autoritatea administraţiei publice locale, în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, plasează documentaţia respectivă într-un loc accesibil publicului, informează despre aceasta iniţiatorul, autoritatea competentă şi publicul şi comunică datele despre persoana care oferă sprijin iniţiatorului în organizarea dezbaterilor publice.
    (4) Iniţiatorul plasează pe pagina sa web oficială documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului sau asigură accesul publicului la aceasta prin intermediul altor mijloace. După prezentarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, iniţiatorul publică, în cel puţin unul din ziarele naţionale şi în unul local, anunţul privind posibilitatea publicului de a se familiariza cu conţinutul acesteia, de a prezenta pe marginea ei comentarii scrise şi de a participa la dezbaterile publice pe marginea documentaţiei menţionate. Comentariile publicului vor fi prezentate iniţiatorului în termen de 30 de zile de la asigurarea accesului publicului, copii de pe acestea fiind transmise totodată autorităţii competente.
    (5) Iniţiatorul este obligat să examineze opinia publicului prin intermediul consultărilor publice. În urma totalurilor dezbaterilor publice şi comentariilor parvenite în scris, iniţiatorul întocmeşte un raport privind participarea publicului, care este parte componentă a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului. Iniţiatorul prezintă raportul autorităţii competente în termen de 50 de zile de la depunerea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului. Conţinutul raportului privind participarea publicului este specificat în anexa nr. 7.
    (6) Autoritatea competentă participă la toate dezbaterile publice privind impactul activităţii planificate, care se desfăşoară în conformitate cu prezenta lege.
    (7) Autoritatea competentă, pînă la emiterea acordului de mediu, desfăşoară consultări cu iniţiatorul referitoare la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului. La consultări pot participa, după caz, autorităţile care ar putea fi interesate de activitatea planificată, prin natura responsabilităţilor lor specifice în materie de mediu.
    Articolul 22.  Procedura de desfăşurare
                          a dezbaterilor publice
    (1) Dezbaterile publice referitoare la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului se desfăşoară pentru:
    a) realizarea dreptului publicului de participare la dezbateri şi la luarea deciziilor importante de mediu;
    b) luarea în consideraţie a obiecţiilor şi a propunerilor publicului referitoare la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului şi adoptarea deciziilor ce ţin de realizarea activităţii planificate;
    c) găsirea de soluţii reciproc acceptabile pentru iniţiator şi pentru public de prevenire şi minimizare a impactului negativ asupra mediului în urma realizării activităţii planificate.
    (2) Dezbaterile publice se desfăşoară pe teritoriul autorităţii administraţiei publice locale unde va fi realizată activitatea planificată. După prezentarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, iniţiatorul, împreună cu autoritatea administraţiei publice locale, stabileşte locul, data şi ora desfăşurării dezbaterilor publice.
    (3) Iniţiatorul informează publicul despre desfăşurarea dezbaterilor publice prin publicarea anunţurilor în mass-media şi plasarea lor pe pagina sa web oficială. Autoritatea administraţiei publice locale, de asemenea, plasează anunţul cu privire la desfăşurarea dezbaterilor publice pe pagina sa web, în sediul său şi în alte locuri publice. Anunţul se plasează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea dezbaterilor publice.
    (4) Rezultatele dezbaterilor publice se consemnează într-un proces-verbal, cu indicarea numărului total de participanţi, a listei întrebărilor, a obiecţiilor şi propunerilor parvenite în procesul de desfăşurare a dezbaterilor publice referitoare la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 3 zile de la data desfăşurării dezbaterilor publice şi se semnează de preşedintele şedinţei privind dezbaterile publice.
    (5) Dacă în procesul desfăşurării dezbaterilor publice referitoare la documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului nu au fost oferite răspunsuri la întrebările formulate, iniţiatorul (titularul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului) transmite răspunsurile, în termen de 15 zile de la data desfăşurării dezbaterilor publice, autorilor întrebărilor pe adresele poştale şi electronice indicate în procesul înregistrării.
    Articolul 23. Acordul de mediu
    (1) În baza rezultatelor examinării documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului, a avizelor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale altor instituţii interesate, precum şi ţinînd cont de comentariile prezentate de public în formă scrisă şi de rezultatele consultărilor publice, autoritatea competentă aprobă una din următoarele decizii:
    a) emite acordul de mediu;
    b) remite iniţiatorului activităţii planificate documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului pentru definitivare;
    c) refuză eliberarea acordului de mediu.
    (2) Autoritatea competentă emite acordul de mediu în cazul în care documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului a fost elaborată în conformitate cu cerinţele stabilite de prezenta lege şi a fost minimizat impactul negativ asupra mediului. Acordul de mediu va conţine cel puţin:
    a) argumentarea deciziei;
    b) măsurile obligatorii preconizate pentru prevenirea sau pentru reducerea impactului negativ asupra mediului;
    c) informaţia cu privire la desfăşurarea procesului de participare a publicului.
    (3) Dacă documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului a fost întocmită cu încălcarea normelor prevăzute de prezenta lege sau dacă nu sînt prevăzute măsuri de prevenire şi reducere a impactului negativ asupra mediului, autoritatea competentă remite iniţiatorului pentru definitivare documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului, indicînd lacunele care urmează a fi înlăturate. În acest caz, iniţiatorul va prezenta, în termen de 30 de zile, documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului pentru reexaminare, iar autoritatea competentă va adopta una din deciziile prevăzute la alin. (1) în termen de 15 zile lucrătoare.
    (4) Dacă prin documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului s-a stabilit că, în urma realizării activităţii planificate, mediului îi va fi cauzat un prejudiciu irecuperabil, autoritatea competentă refuză eliberarea acordului de mediu. În acest caz, iniţiatorul renunţă la activitatea planificată.
    (5) Termenul de adoptare a deciziei prevăzute la alin. (1) şi de informare a iniţiatorului cu privire la adoptarea acesteia este de 60 de zile din data recepţionării documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului de către autoritatea competentă.
    (6) Pînă la expirarea termenului stabilit la alin. (5), autoritatea competentă, cu acordul iniţiatorului, poate hotărî prelungirea acestui termen cu cel mult 30 de zile.
    (7) Acordul de mediu este valabil 4 ani. Dacă la expirarea termenului menţionat iniţiatorul nu a obţinut actul permisiv pentru desfăşurarea activităţii planificate, acesta urmează să reia întregul proces de evaluare a impactului asupra mediului, începînd cu depunerea cererii.
    (8) Condiţiile indicate în acordul de mediu urmează a fi luate în consideraţie, în mod obligatoriu, de către autorităţile abilitate la eliberarea actelor permisive.
    (9) Informaţia privind acordurile de mediu eliberate se include în baza de date a autorităţii competente.
    (10) Autoritatea competentă asigură păstrarea şi întreţinerea arhivei documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi a copiilor de pe acordurile de mediu eliberate.
Capitolul VII
APROBAREA ACTIVITĂŢII PLANIFICATE.
RĂSPUNDEREA ŞI CONTESTAREA DECIZIILOR
    Articolul 24. Informarea privind aprobarea activităţii
                          planificate
    (1) Autoritatea administraţiei publice locale sau centrale care a eliberat actul permisiv de realizare a activităţii planificate pentru care a fost emis un acord de mediu informează în scris autoritatea competentă despre eliberarea actului permisiv, în termen de 10 zile de la data emiterii acestuia.
    (2) Autoritatea competentă plasează pe pagina sa web oficială copia actului permisiv de realizare a activităţii planificate. Iniţiatorul, în termen de 10 zile, informează publicul despre primirea actului permisiv prin publicarea anunţurilor în mass-media şi plasarea lor pe pagina sa web oficială.
    Articolul 25. Răspunderea iniţiatorului şi a titularului
                         documentaţiei privind evaluarea impactului
                         asupra mediului
    (1) Iniţiatorul răspunde pentru:
    a) caracterul complet şi veridicitatea informaţiei prezentate;
    b) efectuarea evaluării impactului asupra mediului al activităţii planificate în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative;
    c) organizarea dezbaterilor publice;
    d) realizarea prevederilor şi respectarea condiţiilor stipulate în acordul de mediu.
    (2) Titularul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului este responsabil faţă de iniţiator în conformitate cu prevederile contractuale şi cu prezenta lege.
    (3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către iniţiator se sancţionează conform Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    Articolul 26. Contestarea deciziei
    Orice persoană, inclusiv asociaţiile de persoane sau organizaţiile, este în drept să conteste, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000, orice decizie prevăzută de prezenta lege, inclusiv dacă prin aceasta sînt lezate sau ignorate drepturile publicului la informare sau de participare la procesul de evaluare a impactului asupra mediului.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 27. Intrarea în vigoare
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
    Articolul 28. Abrogarea reglementărilor contrare
    La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 52–53, art. 494), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În titlul legii, cuvintele „şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător” se exclud.
    2. În preambul, cuvintele „şi evaluării impactului asupra mediului înconjurător” se exclud, iar cuvîntul „acestora” se substituie cu cuvîntul „acesteia”.
    3. La articolul 1, noţiunea „impactul asupra mediului înconjurător” se exclude.
    4. La articolul 11 litera a), textul „şi documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător (în continuare – E.I.M.Î)” se exclude.
    5. Capitolul IV se abrogă.
    6. La articolul 18, alineatul (6) se abrogă.
    7. Anexa se abrogă.
    Articolul 29. Organizarea executării
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    (2) Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Ministerul Mediului, în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, va elabora şi va aproba, în ordinea stabilită, Ghidul cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                  Igor CORMAN

    Nr. 86. Chişinău, 29 mai 2014.

Anexa nr. 1

Lista
activităţilor planificate supuse în mod obligatoriu
evaluării impactului asupra mediului

    1.  Rafinării de ţiţei (cu excepţia întreprinderilor care fabrică doar lubrifianţi din ţiţei) şi instalaţii de gazificare şi lichefiere a minimum 500 tone de cărbune sau şist bituminos pe zi
    2. Centrale termoelectrice şi alte instalaţii de combustie cu o putere termică de minimum 300 megawaţi; centrale nucleare şi alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestor centrale sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea şi transformarea materialelor fisionabile şi fertile, a căror putere maximă nu depăşeşte 1 kilowatt de sarcină termică continuă)
    ___________________________________________
    1 Centralele nucleare şi alte reactoare nucleare nu se mai încadrează în această categorie după ce întreg combustibilul nuclear şi alte elemente contaminate radioactiv au fost complet îndepărtate din instalaţie.

    3. a) Instalaţii pentru retratarea combustibililor nucleari iradiaţi
    b) Instalaţii destinate:
    – producerii sau îmbogăţirii combustibililor nucleari;
    – tratării combustibililor nucleari iradiaţi sau deşeurilor cu un înalt nivel de radioactivitate;
    – depozitării finale a combustibililor nucleari iradiaţi;
    – în exclusivitate depozitării finale a deşeurilor radioactive;
    – în exclusivitate depozitării (pe o perioadă mai mare de 10 ani) a combustibililor nucleari iradiaţi sau a deşeurilor radioactive într-un loc diferit de cel de producţie
    4. a) Topitorii integrate pentru producerea primară a fontei şi a oţelului
    b) Instalaţii destinate producerii metalelor brute neferoase din minereuri, concentrate din minereu sau materii prime secundare prin procedee metalurgice, chimice sau electrolitice
    5. Instalaţii pentru extragerea azbestului şi pentru prelucrarea şi transformarea azbestului şi a produselor care conţin azbest: pentru produse din azbociment, cu o producţie anuală de peste 20000 tone de produse finite, pentru garnituri de fricţiune, cu o producţie anuală de peste 50 tone de produse finite şi pentru alte utilizări ale azbestului, cu cantităţi utilizate de peste 200 tone pe an
    6. Instalaţii chimice integrate, adică instalaţii pentru fabricarea la scară industrială a substanţelor prin utilizarea unor procedee de conversie chimică, în care mai multe unităţi sînt grupate şi legate funcţional şi care sînt destinate:
    – fabricării produselor chimice organice de bază;
    – fabricării produselor chimice anorganice de bază;
    – fabricării îngrăşămintelor pe bază de fosfor, azot şi potasiu (îngrăşăminte simple sau compuse);
    – fabricării produselor fitosanitare de bază şi a substanţelor biocide;
    – fabricării produselor farmaceutice de bază prin utilizarea unui procedeu chimic sau biologic;
    – fabricării explozibililor
    7. a) Construirea liniilor pentru traficul feroviar de lungă distanţă şi a aeroporturilor2 cu o lungime a pistei de cel puţin 2100 m
    _________________________________________
    2 Noţiunea de „aeroport” corespunde definiţiei date prin Convenţia de la Chicago din 1944 care instituie Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (anexa nr. 14).

    b) Construirea de autostrăzi şi drumuri expres3
    _________________________________________
    3 Noţiunea de „drum expres” corespunde definiţiei de „şosea specială” dată prin Acordul european din 15 noiembrie 1975 privind principalele artere de trafic internaţional.

    c) Construirea unui drum cu patru sau mai multe benzi sau realinierea şi/sau lărgirea unui drum existent cu două sau mai puţine benzi pentru a-l transforma într-un drum cu patru sau mai multe benzi, în cazul în care drumul  nou-constituit sau porţiunea de drum realiniată şi/sau lărgită se întinde pe o lungime de cel puţin 10 km
    8. a) Căi navigabile interne şi porturi pentru traficul navigabil intern care să permită accesul ambarcaţiunilor de peste 1350 tone
    b) Porturi comerciale, cheiuri ale porturilor maritime şi ale celor fluviale pentru încărcare şi descărcare (cu excepţia cheiurilor pentru bacuri) care permit traficul ambarcaţiunilor de peste 1350 tone
    9. Instalaţii de eliminare a deşeurilor periculoase prin incinerare, tratare chimică sau prin îngropare
    10. Sisteme de captare a apelor subterane sau de reîncărcare artificială a apei freatice în care volumul anual de apă captată sau reîncărcată atinge sau depăşeşte
    10 milioane de metri cubi
    11. a) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care respectivul transfer vizează prevenirea eventualelor penurii de apă şi în care volumul anual de apă transferată depăşeşte 100 milioane de metri cubi
    b) În toate celelalte cazuri, lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale, în cazul în care debitul mediu anual, prevăzut pentru mai mulţi ani, al bazinului de captare depăşeşte 2 miliarde de metri cubi şi în cazul în care volumul apelor transferate este mai mare de 5% din respectivul debit
    Din ambele situaţii se exclude transferul apei potabile furnizate în reţea
    12. Extracţia petrolului şi a gazelor naturale în scopuri comerciale, în cazul în care cantitatea extrasă depăşeşte 500 tone de petrol pe zi sau 500000 metri cubi de gaz pe zi
    13. Baraje şi alte instalaţii destinate reţinerii sau depozitării permanente a apei, în cazul în care noul volum de apă sau volumul suplimentar de apă reţinută sau depozitată depăşeşte 10 milioane de metri cubi
    14. Conducte avînd un diametru mai mare de 800 mm şi o lungime de cel puţin 40 km:
    – pentru transportul gazelor, al petrolului, al substanţelor chimice
    – pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon (CO2) în scopul stocării geologice, inclusiv staţiile auxiliare conexe
    15. Instalaţii industriale destinate fabricării:
    – celulozei din lemn sau din alte materiale fibroase;
    – hîrtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie de peste 200 tone pe zi
    16. Instalaţii de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de minimum 200000 tone
    17. Instalaţii de reciclare a deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate de peste 100 tone pe zi
    18. Staţii de tratare a apei uzate cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de 150000 de locuitori
    19. Instalaţii de creştere intensivă a păsărilor de curte şi a porcinelor cu o capacitate mai mare de:
    – 85000 de pui maturi, respectiv 60000 de găini;
    – 3000 de porci de producţie (cu o greutate mai mare de 30 kg) sau
    – 900 de scroafe
    20. Cariere şi exploataţii miniere de suprafaţă, în cazul în care suprafaţa şantierului depăşeşte 25 hectare sau, pentru turbării, 150 hectare
    21. Construirea cablurilor electrice suspendate cu o tensiune de minimum 220 kV şi o lungime de cel puţin 15 km
    22. Spaţiile de stocare geologică a dioxidului de carbon (CO2) în conformitate cu Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon
    23. Instalaţii de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalaţii menţionate în prezenta anexă sau care captează o cantitate totală anuală de CO2 de cel puţin 1,5 megatone
    24. Orice modificare sau extindere a activităţilor enumerate în prezenta anexă, în cazul în care o astfel de modificare sau extindere îndeplineşte limitele prevăzute, după caz, în prezenta anexă
   
Anexa nr. 2

Lista
activităţilor planificate pentru care trebuie stabilită
necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului
    1. Agricultura şi acvacultura
    a) Managementul resurselor acvatice pentru agricultură, inclusiv irigarea şi desecarea solului (100 hectare şi mai mult)
    b) Instalaţii de creştere intensivă a animalelor de fermă (neincluse în anexa nr. 1, cu o capacitate de 500 de porcine şi mai mult, 100 de vaci şi mai mult,  10000 de păsări şi mai mult)
    c) Piscicultura intensivă destinată pescuitului (10 hectare şi mai mult)
    2. Industria extractivă
    a) Cariere, exploataţii miniere la zi şi turbării (neincluse în anexa nr. 1)
    a) Exploataţii miniere subterane
    c) Foraje  de  mare  adîncime,  cu  excepţia  forajelor pentru  investigarea stabilităţii solului, în special:
    – foraj geotermic;
    – foraj pentru depozitarea deşeurilor nucleare;
    – foraj pentru alimentarea cu apă (5000 de metri cubi pe zi şi mai mult)
    d) Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui, a petrolului, a gazelor naturale şi a minereurilor, precum şi a şistului bituminos (pînă la 500 tone de petrol pe zi sau 500000 metri cubi de gaz pe zi)
    3. Industria energetică
    a) Instalaţii industriale pentru producerea electricităţii, a aburului şi a apei calde (neincluse în anexa nr. 1, cu o putere de la 100 pînă la 300 megawaţi)
    b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor, al aburului şi al apei calde; transmiterea energiei electrice prin cabluri aeriene (neincluse la anexa nr. 1, dar amplasate pe teritoriile ariilor naturale protejate de stat)
    c) Depozitarea la suprafaţă a gazelor naturale (10000 metri cubi şi mai mult)
    d) Depozitarea în rezervoare subterane a gazelor combustibile (10000 metri cubi şi mai mult)
    e) Depozitarea la suprafaţă a combustibililor fosili (10000 tone şi mai mult)
    f) Brichetarea industrială a huilei şi a lignitului
    g) Instalaţii pentru colectarea şi tratarea deşeurilor radioactive (neincluse în anexa nr. 1)
    h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice
    i) Instalaţii destinate transformării energiei eoliene în energie electrică (parcuri eoliene) cu înălţimea construcţiei de peste 20 m
    j) Instalaţii de captare a fluxurilor de CO2 în scopul stocării geologice în conformitate cu Directiva 2009/31/CE, fluxuri care provin din instalaţii care nu sînt menţionate în anexa nr. 1 la prezenta lege
    4. Producerea şi prelucrarea metalelor
    a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a oţelului (fuziune primară sau secundară), inclusiv echipamente pentru turnare continuă (2,5 tone pe zi şi mai mult)
    b) Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase (2,5 tone pe zi şi mai mult):
    – laminoare la cald;
    – instalaţii de forjare cu ciocan de forjă;
    – aplicarea unui strat protector metalic prin topire
    c) Turnătorii de metale feroase (2,5 tone pe zi şi mai mult)
    d) Instalaţii pentru topirea, inclusiv aliajul, a metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, precum şi a produselor de recuperare (rafinare, turnare prin topire etc.) (2,5 tone pe zi şi mai mult)
    e) Instalaţii pentru tratarea de suprafaţă a metalelor şi a materialelor plastice prin folosirea unor procedee electrolitice sau chimice
    f) Fabricarea şi asamblarea autovehiculelor, inclusiv a tractoarelor, şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule, inclusiv pentru tractoare
    g) Şantiere navale
    h) Instalaţii pentru construcţia şi reparaţia aeronavelor
    i) Fabricarea materialului feroviar
    j) Matriţare de fond prin materiale explozibile
    k) Instalaţii pentru arderea şi sinterizarea minereurilor metalice
    5. Industria de prelucrare a mineralelor
    a) Cuptoare de cocs (distilare uscată a cărbunelui)
    b) Instalaţii pentru fabricarea cimentului
    c) Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor din azbest (neincluse în anexa nr. 1)
    d) Instalaţii pentru fabricarea sticlei şi a fibrei de sticlă
    e) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale
    f) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a ţiglei, a cărămizii refractare, a plăcilor ceramice, a produselor ceramice sau a porţelanului (5 tone pe zi şi mai mult)
    6. Industria chimică (activităţi neincluse în anexa nr. 1)
    a) Tratarea produselor intermediare şi fabricarea preparatelor chimice (5 tone pe zi şi mai mult)
    b) Fabricarea pesticidelor şi a produselor farmaceutice, a vopselei şi a lacurilor, a elastomerilor şi a peroxizilor (5 tone pe zi şi mai mult)
    c) Instalaţii de depozitare a petrolului, a produselor petrochimice şi chimice (10000 tone şi mai mult)
    7. Industria alimentară
    a) Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale (1000 tone pe zi şi mai mult)
    b) Ambalarea în cutii şi conserve a produselor animale (20 tone pe zi şi mai mult) şi vegetale (15 tone pe zi şi mai mult)
    c) Fabricarea produselor lactate (5 tone pe zi şi mai mult)
    d) Fabricarea şi malţificarea berii (5 decalitri pe an şi mai mult)
    e) Fabricarea dulciurilor şi a siropurilor (5 tone pe zi şi mai mult)
    f) Instalaţii destinate sacrificării animalelor (15 tone pe zi şi mai mult)
    g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului (5 tone pe zi şi mai mult)
    h) Uzine pentru fabricarea făinii de peşte şi a unturii de peşte (5 tone pe zi şi mai mult)
    i) Fabrici de zahăr
    8. Industriile textilă, a pielăriei, a lemnului şi a hîrtiei
    a) Instalaţii industriale pentru fabricarea hîrtiei şi a cartonului (neincluse în anexa nr. 1, cu o capacitate de la 50 la 200 tone pe zi)
    b) Instalaţii pentru pretratarea (operaţiuni de spălare, înălbire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori a textilelor (1 tonă pe zi şi mai mult)
    c) Uzine pentru tăbăcirea pieilor brute şi prelucrate (1 tonă pe zi şi mai mult)
    c) Instalaţii pentru prelucrarea şi producerea celulozei
    9. Industria cauciucului
    Fabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri (1 tonă pe zi şi mai mult)
    10. Infrastructura
    a) Amenajare a zonelor industriale
    b) Amenajare urbană, inclusiv construirea de centre comerciale (cu sisteme autonome de aprovizionare cu apă şi energie termică) şi parcări publice (cu o capacitate de 300 de locuri şi mai mult)
    c) Construcţia de căi ferate şi platforme de transbordare intermodală, precum şi de terminale intermodale (neincluse în anexa nr. 1)
    d) Construcţia de aerodromuri (neincluse în anexa nr. 1)
    e) Construcţia de drumuri (magistrale), porturi şi instalaţii portuare (neincluse în anexa nr. 1)
    f) Construcţia căilor navigabile interne neincluse în anexa nr. 1, lucrări de canalizare şi de regularizare a inundaţiilor
    g) Baraje şi alte instalaţii destinate să reţină apa sau să o depoziteze pe termen lung (neincluse în anexa nr. 1, cu o capacitate de la 1 milion la 10 milioane de metri cubi)
    h) Linii de tramvai, căi ferate aeriene sau subterane, linii suspendate sau linii similare de o anumită categorie şi folosite exclusiv sau în principal pentru transportul persoanelor
    i) Instalaţii de conducte pentru gaz şi petrol şi conducte pentru transportul fluxurilor de dioxid de carbon în scopul stocării geologice (neincluse în anexa nr. 1)
    j) Instalaţii de apeducte pe distanţe lungi (magistrale de 5 km şi mai mult)
    k) Lucrări pentru combaterea eroziunii fluviale
    l) Sisteme de captare şi de reîncărcare artificială a apei subterane (neincluse la anexa nr. 1, cu un volum de captare sau reîncărcare de 1 milion de metri cubi pe an şi mai mult)
    m) Lucrări de transfer al resurselor de apă între bazine fluviale (neincluse în anexa nr. 1)
    11. Alte activităţi
    a) Piste permanente de curse automobilistice sau piste de încercare pentru autovehicule
    b) Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor (neincluse în anexa nr. 1, cu o capacitate de la 50 la 100 tone pe zi)
    c) Staţii de tratare a apei uzate (neincluse în anexa nr. 1, cu o capacitate superioară celei prevăzute pentru un echivalent de la 50000 la 150000 de locuitori)
    d) Amplasamente de depozitare a nămolului industrial
    e) Depozitarea fierului vechi, inclusiv a vehiculelor casate (300 de vehicule şi mai mult)
    f) Bancuri de testare pentru motoare, turbine sau reactoare
    g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale
    h) Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozibile
    i) Centre de ecarisaj
    j) Construirea pe căile navigabile interne a obiectivelor hidrotehnice şi amenajarea şenalului navigabil
    12. Turism şi agrement
    a) Piste de schi, teleschiuri şi telecabine şi lucrări de amenajare aferente
    b) Porturi de agrement
    c) Sate de vacanţă şi complexuri hoteliere din afara zonelor urbane şi lucrări de amenajare aferente (cu sisteme proprii de aprovizionare cu apă şi energie termică, de canalizare)
    d) Terenuri permanente de camping şi campinguri de rulote (cu o capacitate de 300 de autovehicule şi mai mult)
    e) Parcuri de distracţii (pe o suprafaţă de peste 10 hectare)
    13. Orice modificare sau extindere a activităţilor enumerate în prezenta anexă, în cazul în care o astfel de modificare sau extindere îndeplineşte limitele prevăzute, după caz, în prezenta anexă

Anexa nr. 3

Conţinutul cererii privind activitatea planificată
    Cererea privind activitatea planificată conţine scrisoarea oficială şi, cel puţin, următoarele informaţii:
    1. Activitatea planificată (denumirea, tipul)
    2. Iniţiatorul activităţii planificate (denumirea, adresa juridica, poştală şi electronică, numerele de telefon, fax)
    3. Persoana de contact (funcţia ocupată, adresa electronică, numerele de telefon şi fax)
    4. Este sau nu indicată activitatea planificată în anexa nr. 1 sau nr. 2 la Legea privind evaluarea impactului asupra mediului; obiectivele activităţii planificate
    5. Justificarea activităţii planificate, indicînd alternativele (locul de realizare, tehnologiile folosite şi obţiunea „zero”)
    6. Descrierea activităţii planificate (natura, scara, tehnologiile)
    7. Locul desfăşurării activităţii planificate (descrierea şi justificarea alegerii locaţiei, copii de pe actele ce confirmă deţinerea drepturilor asupra terenului)
    8. Termenele de realizare a activităţii planificate (începutul şi durata construcţiei şi exploatării)
    9. Termenul presupus pentru luarea deciziei cu privire la activitatea planificată
    10. Descrierea componentelor de mediu potenţial afectate de activitatea planificată
    11. Descrierea posibilelor efecte asupra mediului şi evaluarea scării lor
    12. Descrierea măsurilor de protecţie a mediului pentru minimizarea impactului negativ
    13. Dacă activitatea planificată este indicată în anexa nr. 1 la Legea privind evaluarea impactului asupra mediului, cererea va conţine suplimentar informaţii privind:
    a) termenele de realizare a evaluării impactului asupra mediului
    b) termenele de elaborare a documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului
    c) autorul documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului (numele, adresa juridică, poştală şi electronică, numerele de telefon, fax)
    d) termenul presupus pentru realizarea dezbaterilor publice şi a consultărilor.

Anexa nr. 4

Criterii de selecţie pentru determinarea necesităţii de efectuare
a evaluării impactului asupra mediului
    1. Evaluarea iniţială a activităţii planificate se efectuează pe baza următoarelor criterii:
    1) factorii ce caracterizează activitatea planificată:
    a) dimensiunea (capacitatea/volumul);
    b) interacţiunea activităţii planificate cu alte activităţi;
    c) utilizarea resurselor naturale;
    d) producţia de deşeuri;
    e) poluare şi alte efecte nocive;
    f) riscul producerii de accidente, legate în special de tehnologiile şi substanţele utilizate;
    2) factorii ce caracterizează locul activităţii planificate şi particularităţile geografice, urbanistice ale acestuia:
    a) destinaţia existentă a terenului;
    b) cantitatea, calitatea relativă şi posibilitatea de restabilire a resurselor naturale de pe teritoriul respectiv;
    c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordînd o atenţie specială zonelor forestiere, umede, costiere, rezervaţiilor şi parcurilor naţionale;
    d) teritoriile unde nivelul de poluare depăşeşte normativele prevăzute de calitate a mediului;
    e) densitatea populaţiei de pe teritoriul respectiv;
    f) landşaftul de importanţă istorică, arheologică şi culturală;
    3) influenţa activităţii planificate asupra:
    a) ariilor naturale protejate de stat, zonelor de protecţie în jurul locurilor de captare a apelor subterane, precum şi asupra zonelor de protecţie din jurul obiectivelor acvatice de suprafaţă;
    b) speciilor protejate, habitatelor acestora şi biotopurilor protejate.
    2. Efectele semnificative pe care le poate avea o activitate planificată trebuie examinate conform criteriilor menţionate la pct. 1, în funcţie de:
    1) răspîndirea impactului (zona geografică şi ponderea populaţiei afectate);
    2) natura transfrontalieră a impactului;
    3) amploarea şi complexitatea impactului;
    4) probabilitatea impactului;
    5) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului.

Anexa nr. 5

Structura notificării privind activitatea planificată
în conformitate cu art. 3 din Convenţia Espoo
    1. INFORMAŢII DESPRE ACTIVITATEA PLANIFICATĂ
    1) Informaţii privind natura activităţii planificate
    Tipul activităţii planificate
    Este sau nu activitatea planificată prevăzută în anexa I la Convenţia Espoo
    Domeniul activităţii planificate (de exemplu, activitatea principală şi orice/toate activităţile adiacente care necesită evaluare)
    Scara activităţii planificate (de exemplu, dimensiune, capacitate de producţie etc.)
    Descrierea activităţii planificate (de exemplu, tehnologiile utilizate)
    Descrierea scopului activităţii planificate
    Motivaţia activităţii planificate (de exemplu, condiţiile socioeconomice, fizico-geografice)
    Informaţii suplimentare/comentarii
    2) Informaţii cu privire la extinderea în timp şi spaţiu a activităţii planificate
    Amplasamentul
    Descrierea amplasamentului (de exemplu, caracteristicile fizico-geografice, socioeconomice)
    Motivaţia alegerii amplasamentului pentru activitatea planificată (de exemplu, baza socioeconomică, fizico-geografică)
    Termenele de realizare a activităţii planificate (de exemplu, începerea şi durata perioadei de construcţie şi funcţionare)
    Hărţi şi alte documente privind activitatea planificată
    Informaţii suplimentare/comentarii
    3) Informaţii privind impactul asupra mediului prognozat şi măsurile de ameliorare propuse
    Domeniul evaluării impactului asupra mediului (EIM) (de exemplu, luarea în consideraţie a impactului cumulativ, a problemelor privind dezvoltarea durabilă, a impactului activităţilor periferice etc.)
    Impactul prognozat asupra mediului al activităţii planificate (de exemplu, tipuri, amplasamente, amploare)
    Utilizarea resurselor (de exemplu,  materii prime, surse de energie etc.)
    Consecinţe (de exemplu, cantităţi şi tipuri de evacuări în aer, în sistemul acvatic, deşeuri solide)
    Impactul transfrontalier (de exemplu, tipul, localizarea, amploarea)
    Măsuri de ameliorare propuse (de exemplu, dacă se cunosc măsuri de ameliorare pentru prevenirea, eliminarea, minimizarea, compensarea efectelor negative asupra mediului)
    Informaţii suplimentare/comentarii
    4) Iniţiatorul/titularul documentaţiei privind EIM
    Nume, adresă, numere de telefon şi fax
    5) Documentaţia privind EIM
    Prezenţa documentaţiei privind EIM (de exemplu, documentaţia este prezentată împreună cu notificarea)
    Dacă documentaţia nu este prezentată sau este prezentată parţial, descrierea documentaţiei suplimentare care va fi înaintată şi data aproximativă cînd aceasta va fi disponibilă
    2. PUNCTE DE CONTACT
    1) Puncte de contact pentru partea afectată:
    Autorităţile responsabile pentru coordonarea activităţilor referitoare la EIM (nume, adresă, numere de telefon şi fax)
    Lista părţilor afectate către care va fi trimisă notificarea
    2) Puncte de contact pentru partea de origine
    Autorităţile responsabile pentru coordonarea activităţilor referitoare la EIM (nume, adresă, numere de telefon şi fax)
    Autorităţile responsabile de luarea deciziei, dacă sînt diferite de autorităţile responsabile pentru coordonarea activităţilor referitoare la EIM (nume, adresă, numere de telefon şi fax)
    3. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCEDURA EIM ÎN ŢARA UNDE SE VA DESFĂŞURA ACTIVITATEA PLANIFICATĂ
    Informaţii cu privire la procedura EIM care va fi aplicată activităţii planificate
    Perioada programată (termenele)
    Posibilităţile părţii afectate de a fi implicată în
    procedura EIM
    Oportunităţile părţii afectate de a revizui şi comenta notificarea şi documentaţia privind EIM
    Natura şi termenul de luare a deciziei posibile
    Procedura de aprobare a activităţii planificate
    Informaţii suplimentare/comentarii
    4. INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA PUBLICULUI ÎN ŢARA DE ORIGINE
    Procedurile de participare a publicului
    Estimarea începerii şi durata consultărilor publice
    Informaţii suplimentare/comentarii
    5. DATA-LIMITĂ DE RASPUNS
    Data

Anexa nr. 6

Structura răspunsului la notificarea privind activitatea
planificată în conformitate cu art. 3 din Convenţia Espoo
    1. INFORMAŢIILE PRIVIND MEDIUL POTENŢIAL AFECTAT
    a) Informaţia privind mediul potenţial afectat
    Arii protejate
    Caracteristici geografice
    Regiunile de importanţă arheologică
    Ecologia regiunii
    Informaţii suplimentare/comentarii
    b) Informaţia privind activităţile în zona potenţial afectată
    Activităţile ce pot influenţa consecinţele ecologice (de mediu) în context transfrontalier cauzate de activitatea planificată
    Informaţii suplimentare/comentarii
    c) Punctele de contact
    Punctele de contact în care pot fi obţinute informaţiile de mai sus (nume, adrese, numere de telefon şi fax)
    2. RĂSPUNSUL LA CEREREA DE PROPUNERE PENTRU PARTICIPAREA PUBLICULUI
    a) Limba utilizată
    Limba/limbile utilizate în documentaţia privind evaluarea impactului asupra mediului (EIM)
    Limba/limbile de publicaţie
    b) Părţile responsabile
    Partea responsabilă de notificarea publicului şi/sau de distribuirea documentaţiei privind EIM
    Partea responsabilă de realizarea procesului de participare a publicului şi de recepţionarea comentariilor din partea publicului
    c) Notificarea prin intermediul mass-mediei
    Denumirile, adresele, numerele de telefon şi de fax ale ziarelor şi ale altor mijloace media în care vor apărea anunţurile pentru public
    Detalii necesare a fi incluse în notificare (de exemplu, o scurtă descriere a activităţii planificate; unde pot fi prezentate obiecţiile/sugestiile; graficul de realizare a procesului de participare a publicului; unde poate fi consultată documentaţia privind EIM; limba documentaţiei privind EIM etc.)
    d) Distribuţia documentaţiei privind EIM
    Locurile unde ar trebui expediată documentaţia privind EIM (de exemplu, biblioteci), inclusiv numărul de exemplare necesar la fiecare locaţie
    Instituţiile (organe de stat, centre ştiinţifice etc.) pentru care este necesar să fie prezentă documentaţia privind EIM
    e) Informaţii suplimentare referitoare la propunerea de participare a publicului
    Informaţii suplimentare/comentarii/sugestii

Anexa nr. 7

Conţinutul raportului privind participarea publicului
    Raportul privind participarea publicului va conţine, cel puţin, următoarele informaţii:
    1. Activitatea planificată (denumirea, tipul)
    2. Iniţiatorul activităţii planificate (nume, adresă juridică, poştală şi electronică, numere de telefon şi fax)
    3. Titularul documentaţiei privind EIM (nume, adresă juridică, poştală şi electronică, numere de telefon şi fax)
    4. Autoritatea responsabilă de notificarea publicului şi/sau de distribuirea documentaţiei privind EIM
    5. Autoritatea responsabilă de realizarea procesului de participare a publicului şi de recepţionarea comentariilor (obiecţiilor) publicului, în cazul în care aceasta este alta decît cea menţionată mai sus
    6. Metodele de informare a publicului, locul, timpul şi forma de realizare a dezbaterilor publice
    7. Lista informaţiei care a fost trimisă publicului la toate etapele EIM
    8. Procesul-verbal al consultărilor publice, inclusiv lista participanţilor, cu indicarea denumirii organizaţiei (în cazul în care sînt reprezentanţi ai organizaţiilor), subiectele discutate de participanţii la dezbateri
    9. Lista obiecţiilor şi a propunerilor la documentaţia privind EIM parvenite în scris
    10. Obiecţiile şi propunerile publicului, cu indicarea propunerilor care vor fi luate în consideraţie şi a celor care nu vor fi luate în consideraţie, justificînd refuzul.