LPC93/2014
ID intern unic:  353614
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 93
din  29.05.2014
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 04.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 174-177     art Nr : 399
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 42–44, art. 247), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;”.
    2. La articolul 8:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Pentru perioadele specificate la art. 5 alin. (2) lit. a) şi a1), la determinarea bazei de calcul al pensiei începînd cu 1 ianuarie 1999, pentru serviciul militar în termen sau cu termen redus se ia în considerare salariul minim pe ţară la data calculării pensiei, iar pentru serviciul militar prin contract sau alt serviciu asimilat acestuia se ia în considerare salariul mediu pe ţară la data calculării pensiei. Pentru perioada specificată la art. 5 alin. (2) lit. b), la determinarea bazei de calcul al pensiei, se ia în considerare salariul minim pe ţară la data calculării pensiei.”
    articolul se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:
    „(9) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la art. 5 alin. (2) lit. a) şi a1) se acoperă de la bugetul de stat.”
    Art. II. – La articolul 37 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 1–4, art. 2), cu modificările ulterioare, litera a) va avea următorul cuprins:
    „a) a îndeplinit serviciul militar în termen sau cu termen redus, serviciul militar prin contract sau alt serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;”.
    Art. III. – Articolul 124 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 159–162, art. 648), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (5) cu următorul cuprins:
    „(5) Concediul parţial plătit pentru îngrijirea  copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi se acordă, la cerere scrisă,  ambilor părinţi sau altor persoane asigurate prevăzute la alin. (4).”
    Art. IV. – Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 129–131, art. 618), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 7:
    la alineatul (2), textul „ , denumite în continuare femeile-militari,” se exclude;
    la alineatul (3), cuvintele „Femeile-militari pot beneficia şi de alte” se substituie cu cuvintele „Militarii prin contract beneficiază de”.
    2. La articolul 12 alineatul (2), cuvintele „şi în stagiul de cotizare ale acestuia” se substituie cu cuvintele „şi în perioada necontributivă a militarului asimilată stagiului de cotizare”.
    3. La articolul 14:
    alineatul (6):
    litera d) va avea următorul cuprins:
     „d) acordarea concediului de maternitate – pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar prin contract;”
    alineatul se completează cu literele e), f) şi g) cu următorul cuprins:
    „e) acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani – pentru militarii prin contract;
     f) acordarea concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani – pentru militarii prin contract;
    g) acordarea concediului pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 16 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente – pentru militarii prin contract.”
    la alineatul (7), textul: „Indemnizaţiile acordate femeilor-militari pentru perioada aflării în concediul de maternitate se plătesc conform dispoziţiilor generale.” se exclude;
    articolul se completează cu alineatele (71), (72), (73), (14) şi (15) cu următorul cuprins:
    „(71) Concediul de maternitate, inclusiv pentru soţia militarului prin contract care se află la întreţinerea acestuia, concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani şi concediul pentru îngrijirea copilului în vîrstă de pînă la 16 ani care suferă de maladie oncologică sau cu dizabilitate pentru afecţiuni intercurente se acordă conform dispoziţiilor generale.
    (72) Baza de calcul şi cuantumul indemnizaţiilor acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (71) se stabilesc în modul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, similar persoanelor asigurate.
    (73) Indemnizaţiile acordate pentru perioada aflării în concediile prevăzute la alin. (71) se plătesc la locul de serviciu al militarului prin contract din bugetul de stat.”
    „(14) Rechemarea militarilor din concediu, cu excepţia concediului de maternitate şi concediului medical, se admite numai în cazuri excepţionale, cînd cerinţele apărării şi securităţii naţionale o impun, prin ordin al conducătorului structurii militare. Conducătorul structurii militare se poate opune acordării concediului militarilor, cu excepţia concediului de maternitate şi concediului medical, numai în cazuri excepţionale, cînd cerinţele apărării şi securităţii naţionale o impun.
    (15) Zilele de concediu neutilizate vor fi folosite de către militarul rechemat din concediu după  încetarea situaţiei care a determinat rechemarea sau la o altă dată stabilită prin acordul părţilor. Folosirea de către militar a zilelor de concediu neutilizate se efectuează în temeiul ordinului comandantului (şefului) unităţii militare.”
    4. Articolul 32 alineatul (4):
    la litera d), textul „iar în cazul femeilor-militari care se află în concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului” se substituie cu textul „iar în cazul femeilor care îndeplinesc serviciul militar prin contract şi se află în concediul de maternitate sau al militarilor care se află în concediul pentru îngrijirea copilului”;
    litera j) va avea următorul cuprins:
    „j) aflarea militarilor prin contract în concediul pentru îngrijirea copilului – pe întreaga perioadă a concediului. Pînă la expirarea acestui termen, militarul are dreptul la continuarea serviciului militar. Perioada concediului pentru îngrijirea copilului se include în vechimea în muncă generală şi în perioada necontributivă a militarului asimilată stagiului de cotizare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dar nu se include în vechimea calendaristică în serviciul militar;”.
    Art. V. – (1) Cuantumul indemnizaţiilor prevăzute la art. IV pct. 3 din prezenta lege (art. 14 alin. (71)–(73)) se stabileşte şi se achită pentru riscul asigurat survenit din 1 noiembrie 2012.
    (2) Pentru perioada începînd cu 1 noiembrie 2012 şi pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi solicitate, în bază de acte justificative, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (3) Guvernul, în termen de 3 luni de la publicarea prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI              Igor CORMAN

    Nr. 93. Chişinău, 29 mai 2014.